TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI DANIŞMA KURULU YÖNETMELİĞİ

 

Amaç
Madde 1- Oda ve Şube Danışma Kurulları; Oda çalışmalarının, kuruluş amaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi için alınacak kararlar ile uygulamalarını, yeni dönemle ilgili yönetim oluşumunu/oluşumlarını tartışmak, bunlara ilişkin önerilerde bulunmak, eğilim belirlemek veya öneri kararı almak amacıyla Ana Yönetmelik gereği oluşturulan Oda organlarıdır.

 

Kuruluş
Oda Danışma Kurulu
Madde 2- Oda Danışma Kurulu; Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları`nın asıl ve yedek üyeleri ile daha önce bu kurullarda görev almış üyeler, Birlik Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulları`ndaki Oda üyeleri ile daha önce bu kurullarda görev almış Oda üyeleri, Şube Yönetim Kurulu üyelerinden; aralarında Şube Başkanı ve Şube Yazmanı olmak üzere en az üç (3) üye, Bölge, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üyelerinden en az bir (1) üye ile Bilimsel ve Teknik Kurul üyelerinden oluşur.

Oda Danışma Kurulu gündeminin gerektirdiği durumlarda; Uzmanlık Komisyonu üyeleri ve ilgili diğer üyeler, Oda Yönetim Kurulu tarafından, Oda Danışma Kurulu toplantılarına, (gündem) üye(si) olarak, çağrılabilir.

 

Şube Danışma Kurulu

Madde 3 (DEĞİŞİK)- Şube Danışma Kurulu; Şube Yönetim Kurulu‘nun asıl ve yedek üyeleri, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üyeleri, İşyeri Temsilcileri ve/veya Yardımcıları, Şube Uzmanlık Komisyon Başkanı/Başkanları, Şubeye kayıtlı; Birlik ve Oda Yönetim, Yüksek Onur/ Onur ve Denetleme Kurulu‘nda halen görev yapan veya yapmış üyeler, Şube Yönetim Kurulu‘nda daha önce görev yapan üyeler ile Üniversitelerin öğrenci üye temsilciliğinden 1‘er öğrenci üyeden oluşur.

Şube Yönetim Kurulu; Şube Danışma Kurulu gündeminin gerektirdiği durumlarda, Şube Uzmanlık Komisyon üyelerini ve ilgili diğer üyeleri, Şube Danışma Kurulu toplantılarına, (gündem) üye(si) olarak, çağrılabilir.

Çalışma Biçimi
Madde 4- Oda-Şube Danışma Kurulu, Oda-Şube Yönetim Kurulu`nun çağrısı ile yılda en az bir (1) kez ve çoğunluk aranmaksızın toplanır. Danışma Kurulu toplantısının yer, tarih, saat ve gündemi, Oda-Şube Yönetim Kurulu`nca belirlenerek, Kurul üyeleri ile toplantıya katılması gündem gereği istenen diğer üyelere, toplantıdan en az onbeş (15) gün önce bildirilir ve Oda üyelerine duyurulur.

 

Madde 5- Oda-Şube Danışma Kurulu, dönemleri başlangıcındaki üyelerinin salt çoğunluğunun istemi üzerine, Oda-Şube Yönetim Kurulu tarafından onbeş (15) gün içinde toplantıya çağrılır.

 

Madde 6- Oda Yönetim Kurulu, Oda Danışma Kurulu`nu toplamaya olanak bulamadığı ivedi durumlarda; gerekli konuları danışmak için Şube Başkanları`nı ve gerektiğinde Şube Yazman ve/veya Sayman üyeleri ile Bilimsel ve Teknik Kurul Başkanı ve/veya Yazman üyesini, gündem gereği ilgili üyeleri toplantıya çağırabilir.

Şube Yönetim Kurulu, Şube Danışma Kurulu`nu toplamaya olanak bulamadığı ivedi durumlarda; gerekli konuları danışmak için İl/İlçe Temsilcileri, Şube Uzmanlık Komisyon Başkan/Başkanlarını ve gündem gereği ilgili üyeleri toplantıya çağırabilir.

 

Madde 7- Danışma Kurulu gündemine, toplantı üye salt çoğunluğunun kararı ile yeni madde(ler) eklenebilir, ancak önceden belirlenen madde(ler) çıkarılamaz.

 

Madde 8- Oda-Şube Danışma Kurulu toplantılarını Oda-Şube Başkanı, yokluğunda bulunma sırasına göre Oda-Şube İkinci Başkanı veya Oda-Şube Yazmanı yönetir.

 

Madde 9- Danışma Kurulu toplantısına ilişkin katılım listesi, gündem maddeleri üzerine üye(lerin) görüşü, eğilim ve öneri kararlarına ilişkin özet bilgiler, Danışma Kurulu Toplantı Defteri`nde belirtilir, üyelere kısa zamanda duyurulur ve defter, Oda-Şube Yönetim Kurulu tarafından korunur.

 

Madde 10- Oda-Şube Danışma Kurulu`nun görev süresi iki (2) yıldır; yeni dönem Oda-Şube Danışma Kurulu üyeleri belirlenene kadar eski üyeler görevlerine devam ederler.

 

Görev ve Sorumluluklar
Madde 11- Oda-Şube Danışma Kurulu`nun görev ve sorumlulukları;

a) Oda amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak ve bunların uygulanması için katkı sağlamak,
b) Oda-Şube çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,
c) Oda-Şube çalışma programının oluşturulmasında ve/veya oluşturulan programın yaşama geçirilmesine katkı yapacak önerilerde bulunmak ve ilişkin gelişmeleri izlemek,
d) Gerektiğinde alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek,
e) Oda üyelerinin mesleki çalışmalarını ve etkinliklerini geliştirecek önerilerde bulunmak,
f) Oda-Şube Yönetim Kurulu`nun görüşülmesine gereksinim duyduğu konuları görüşmek ve öneri geliştirmek,
g) Oda sürekliliği gereği, Oda-Şube Genel Kurulu`na ilişkin; yeni dönem yönetimlerinin belirlenmesindeki görüş ve oluşumları tartışmak, eğilimleri saptamak ve gerektiğinde çözüm önerileri geliştirmek.

 

Madde 12- Bu yönetmelik hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür.

 

Geçici Madde 1- Bu yönetmelik, Oda Ana Yönetmeliği`nin kabulünden sonra yürürlüğe girer ve ilk Oda Genel Kurulu`na sunulur.

 

Geçici Madde 2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 15.2.1986 tarihli Oda Genel Kurulu`nda kabul edilen TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Danışma Kurulu Yönetmeliği, uygulamadan kaldırılmıştır.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası