TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İL/İLÇE ve BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1- 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği/TMMOB Yasası, buna bağlı olarak Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin ilgili hükümleri gereği; ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarının korunmasına ilişkin çalışmaların, ülke düzeyinde yaygın bir biçimde sürdürülmesine yönelik olarak; mesleki uygulamaların, Oda ve Şube merkezi dışındaki yörelerde yoğunlaşması durumunda, bu yörelerdeki üyeler ve yerel kuruluşlar ile Oda ve Şubeler arasında ilişki kurulmasını sağlamak, Oda etkinliğini artırmak amacıyla İl/İlçe ve BölgeTemsilcilikleri kurulur.

Kuruluş

Madde 2 (DEĞİŞİK)- Şube Yönetim Kurulu‘nun önerisi ve Oda Yönetim Kurulu‘nun kararı ile il veya ilçede İl/İlçe Temsilciliği kurulur. Ancak, Oda ve Şube merkezinin bulunduğu ilde, İl Temsilciliği kurulamaz.

 

Üyelik
Madde 3- İl/İlçe ve Bölge Temsilciliği etkinlik alanındaki üyeler, Oda kayıtları dışında İl/İlçe ve Bölge Temsilciliklerine de adreslerini bildirmek zorundadır.

İl/İlçe ve Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulu

Madde 4 (DEĞİŞİK)- İl/İlçe Yürütme Kurulu üç (3) üyeden; bir (1) Temsilci, iki (2) yardımcıdan oluşur. Ancak gerekli hallerde Oda Yönetim Kurulu Kararı ile yürütme kurulu sayısı arttırılır veya azaltılır.

Madde 5- İl/İlçe ve Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulu; Oda Genel Kurulu`nu izleyen iki (2) ay içinde, yer, tarih ve saat belirterek, atamanın yapılacağı il/ilçe ve bölgedeki tüm üyelere duyuruda bulunarak, il/ilçe ve bölge merkezinde üye toplantısı düzenler. Oda/Şube Yönetim Kurulları, görevlendirdikleri Gözlemci`nin de katılımı ile yapılan bu toplantıda, Yürütme Kurulu`nu oluşturan Temsilci ve yardımcılarının, aynı sayıdaki sıralı yedeklerinin, demokratik esaslara göre belirlenmesini sağlar ve bu temsilcilerin atanmaları, Oda Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

Temsilcilik Yürütme Kurulu`nun oluşmadığı durumlarda atamalar, Oda/Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

İl/İlçe ve Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulu, iki (2) yıl için görevlendirilir. Atama yapılıncaya kadar eski Yürütme Kurulu görevini sürdürür.

Madde 6- İl/İlçe ve Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulu, ayda en az iki (2) kez, çoğunlukla toplanır. Toplantıları Temsilci; yokluğunda, önceden belirleyecekleri yardımcı yönetir. Kararlar çoğunlukla alınır, oylarda eşitlik olduğunda, toplantı başkanının tarafı çoğunlukta sayılır.

Madde 7- Nedeni ne olursa olsun, iki (2) ay içinde toplantılara katılmayan, katılamayacağını bildiren veya kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yıl içindeki toplantıların dörtte biri (1/4)`ne katılmayan Temsilcilik Yürütme Kurulu üyesi, çekilmiş sayılır.

Herhangi bir nedenle boşalan Yürütme Kurulu üyeliğine, sıradaki yedek üye geçer ve atama işlemi yenilenir. Yerine geçecek yedek üye kalmaması ve Kurul`un çoğunluğunu yitirdiği durumda, Yürütme Kurulu yeniden, madde 5`e göre oluşturulur.

Madde 8- Şube Yönetim Kurulu`nun önerisi ve/veya Oda Yönetim Kurulu kararı ile, İl/İlçe ve Bölge Temsilcilikleri veya üyeleri görevden alınabilir. Bu durumda yeni Yürütme Kurulu, 7.maddenin ikinci bendine göre oluşturulur.

Madde 9- Oda/Şube Yönetim Kurulu, her çalışma döneminde göreve atanan kendisine bağlı bulunan İl/İlçe ve Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulu üyelerini; il/ilçe ve bölge merkezindeki ilin mülki amirliklerine, belediye başkanlıklarına, üniversite ve kamu kuruluşlarına, TMMOB Yönetim Kurulu ve yerel birimlerine yazılı olarak bildirir. Ayrıca, İl/İlçe ve Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulları, Oda haber bülteni ile tüm üyelere duyurulur.

İl/İlçe ve Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulu`nun Görev ve Yetkileri
Madde 10- İl/İlçe ve Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulu`nun görev ve yetkileri;

a) İl/ilçe ve bölge etkinlik alanı içinde Oda hizmetlerini yürütmek, Oda Yönetim Kurulu`nca verilecek yetkiler kapsamında Oda`yı temsil etmek; Oda ve Şube Yönetim Kurulları`nın verecekleri görevleri yapmak,
b) Kamu ve özel kesimde çalışan üyelerinin mesleki sorun ve çözüm yollarını saptamak amacıyla, işyeri temsilcileri ile birlikte çalışmalar yapmak; ilişkin sorun ve görüşleri Oda/Şube`ye iletmek,
c) Oda/Şube ile üyeler arasıda iletişimi sağlamak,
d) Temsilcilik etkinlik alanındaki üye kayıt işlemlerine yardımcı olmak,
e) Temsilcilik etkinlik alanındaki üyelerin, ad ve adreslerini, göreve atandıkları tarihten itibaren iki (2) ay içinde Oda/Şube`ye bildirmek,
f) Jeoloji mühendisliği hizmeti üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin; mesleki, bilimsel-teknik esaslar, ülke ve meslektaş yararları yönünden gelişmesini; üretilen hizmetlerin meslek standartları, Oda yönetmelikleri ve esaslarına uygunluğunu sağlamak amacıyla, bağlı bulunduğu Oda/Şube Yönetim Kurulu`nun onayı ile mesleki denetim kurullarını oluşturmak,
g) Etkinlik alanındaki üyelerin; kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişilerle olan mesleki ilişkilerini düzenleyen esaslara uyulmasını sağlamak ve denetlemek, mesleki hizmetler karşılığı olarak belirlenmiş, yıllık asgari ücretlerin ve çalışma şartlarının uygulanmasını sağlamak,
h) Temsilcilik etkinlik alanında bilirkişilik, hakemli uzmanlık, danışmanlık gibi görevlere aday olan üyelerini belirleyerek, Oda`nın onayına sunmak; Temsilciliğe gelen talepleri, uygulama esasları içinde karşılayacak görevlendirmeleri yapmak; uygulamaların yasa, tüzük, yönetmelik ve şartnamelere uygunluğunu denetlemek,
i) Jeoloji mühendisliği hizmetlerinin üretimine dolaylı veya dolaysız olarak katılan her meslek grubundan mühendisin örgütlü bulunduğu meslek Odaları ile yakın ilişkiler kurarak, başta çalışma ilişkileri olmak üzere, ülke ve toplum çıkarlarını ilgilendiren her konuda ortak tutum ve dayanışmayı gerçekleştirmek,
j) Temsilcilik etkinlik alanında jeoloji öğretimi yapan yüksek öğretim kurumlarıyla yakın ilişkiler kurarak, ortak mesleki etkinlikler düzenlemek,
k) Temsilcilik etkinlik alanındaki yerel yönetimlerle, bağlı bulunduğu Oda/Şube`nin onayını alarak Mesleki-Teknik İşbirliği Protokolleri düzenlemek,
ı) Temsilcilik etkinlik alanındaki işyerlerinde, işyeri temsilciliği açılması veya kapatılması için, bağlı bulunduğu Oda/Şube`ye öneride bulunmak, işyeri temsilciliğinin demokratik esaslara göre belirlenmesini sağlamak,
m) Oda/Şube`nin bilgisi ve onayı ile; sempozyum, seminer, kurs gibi bilimsel-teknik etkinlikler yapmak, meslek-içi eğitime katkıda bulunmak,
n) Temsilciliğin bulunduğu ildeki TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına Oda`yı temsilen katılmak, Oda amaç ve yönetmeliklerine uygun görüş ve önerilerde bulunmak, ortak etkinlikler düzenlemek,
o) Oda/Şube çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Oda Uzmanlık Komisyonları Yönetmeliği`ne uygun olarak, bağlı bulunduğu Oda/Şube`nin onayı ile, geçici veya sürekli uzmanlık komisyonları kurmak, üyelerini belirlemek ve çalışmalarını yönlendirmek,
p) Her çalışma dönemi sonunda, döneme ilişkin çalışma raporu, mali rapor ve yeni döneme ilişkin tahmini gider bütçesi ve kadro cetvellerini hazırlayıp, bağlı bulunduğu Oda/Şube`ye, Genel Kurulları`nın onbeş (15) gün öncesine kadar bildirmek,
r) Temsilciliğin aylık etkinlikleri ile mali işlemlerinin dökümlerini, Oda Mali İşler Yönetmeliği uyarınca hazırlamak, aylık rapor ve mizanlarla Oda/Şube`ye iletmek,
s) Üyelerin sosyal gereksinmelerini karşılamak, tanışma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla; gece, yemek, gezi vb. etkinlikler düzenlemek, üyelerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımlarını örgütlemek,
ş) Yıl sonunda, Oda adına sahip olunan taşınır demirbaş eşya ile satışa sunulan mesleki malzeme ve yayın stoklarının sayımını yapmak, sonuçlarını Oda/Şube`ye iletmek,
t) Oda/Şube Danışma Kurulları`na katılmak,
u) Oda/Şube Yönetim Kurulları`nın verecekleri görevleri yapmak.

İl/İlçe ve BölgeTemsilcisi
Madde 11- İl/İlçe ve Bölge Temsilcisi; etkinlik alanında Oda`yı, Yürütme Kurulu adına temsil eder, yönetmeliklerde tanımlanan görevleri yerine getirir, yetkileri kullanır.

İl/İlçe ve Bölge Temsilci Yardımcıları
Madde 12- İl/İlçe ve Bölge Temsilci yardımcıları; aralarında yapacakları idari/mali görev bölümüne göre, Temsilciliğin tanımlanan görev ve yetkilerinin yerine getirilmesine yardımcı olurlar.

Çeşitli Hükümler
Madde 13- Bu yönetmelik kapsamına giren konularda; yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda, Oda Ana Yönetmeliği, yoksa, TMMOB tüzük ve yönetmelikleri geçerlidir.

Madde 14- Bu yönetmelik, 18. Oda Genel Kurulu`nun onayından sonra yürürlüğe girer.

 

Madde 15- Bu yönetmelik hükümleri Oda Yönetim Kurulu`nca yürütülür.

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası