TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI DEPREM DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

DEPREM DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası YönetimKurulunun 01.12.2020 tarih ve 107 sayılı kararı ile kurulmasına karar verilmiş olanTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu’nun oluşumuna, işleyişine,görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel ilkeleri belirlemek; kapsayıcıve katılımcı bir çalışma ilişkisinin kurulmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge TMMOB Jeoloji Mühendisleri OdasıDeprem Danışma Kurulunun kurulumu ve işleyişine ilişkin usul ve esaslarıkapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)       TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu(JMO-DDK): Bu             Yönergede belirtilen esaslarçerçevesinde deprem tehlikesi verisklerinin belirlenmesine     ve depremriskini azaltmaya yönelik Jeoloji Mühendisliği meslek alanı içinde yer alan            çalışmalar üzerine değerlendirmelerdeve önerilerde bulunmak üzere oluşturulan       Kurulu,

b)       TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma KuruluYürütme Kurulu (JMO-  DDK YK): TMMOBJeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulunun kendi           arasında seçimle belirleyeceği yürütmekurulunu,

c)  Oda: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasını,

d)  Oda Yönetim Kurulu (YK): TMMOB JeolojiMühendisleri Odası Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

 Kurulun oluşumu ve çalışmayöntemi

Madde 5- (1) JMO-DDK, deprem ve deprem risklerine yönelik araştırma ve uygulamalarda çalışanyeter sayıdaki Oda üyeleri arasında YK Kararı belirlenen üyelerin katılımı ileoluşur.

(2) JMO-DDK olağan toplantıları yılda en az 5 kez gerçekleştirilir. Gerektiğinde JMO-DDK YK veya Oda Yönetim Kurulununçağrısı ile olağanüstü toplantı yapılabilir. Toplantıya katılanların çoğunluğuile karar alınır.

(3) Gönüllülük esasına göre çalışılan Kurulda tüm üyelerin görev süresi YKsüresi ile sınırlıdır. Üyeler görev süresi dolduktan sonra tekrar görevalabilir. Kurula yeni üye alınmasına ihtiyaç duyulduğunda JMO-DDK yürütme kurulunun önerisi ileyeni üye kurula YK tarafından davet edilir.

(4) JMO-DDK ilktoplantısında biri başkan biri raportör olmak üzere 11 kişilik JMO-DDK YKseçer. Kurulun sekretarya hizmetleri Oda tarafından yürütülür. Toplantıyakatılanların çoğunluğu ile karar alınır. Her JMO-DDK öncesinde JMO-DDK YKtoplantısı düzenlenir. Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü koşullarda JMO-DDK YKolağanüstü toplantı çağrısında bulunabilir.

Kurulun görevve yetkileri

 

Madde 6-(1) JMO-DDK’un görev ve yetkileri

 

Deprem Danışma Kurulu;

 

a)     Jeoloji Mühendisliğimeslek alanı içinde yer alan deprem tehlikesi ve riskleri ile deprem riskazaltma, deprem güvenli yapılaşma ve planlama ve bunlarla bağlantılı konulardaulusal ve uluslararası ölçekte yürütülen bilimsel çalışmaları izlemek,

b)     Depremeyönelik afet yönetim sistemi ve risk azaltma konularında ulusal ölçekteuygulanan politika, strateji, eylem planı ve önceliklere ilişkindeğerlendirmelerde bulunmak; görüş ve öneriler oluşturmak,

c)     Risk azaltma odaklı ulusal deprem yönetim sistemininkurulmasına yönelik çalışmalara destek vererek etkin ve verimli bir sistem modeliningeliştirilmesine katkıda bulunmak,

d)     Deprem öncesi, anı ve sonrası aşamalarda depremgüvenliğine yönelik olarak ilgili merkezi ve yerel yönetim düzeyinde yürütülen düzenleyicimevzuat geliştirme çalışmalarına katkı vermek; depremlerden korunmak, depremrisklerini azaltmak, deprem sonrası yapılacak müdahale ve iyileştirmefaaliyetleri hakkında öneriler sunmak,

e)     Deprem tehlikeve riskleri konularında yerel ve merkezi yönetim birimlerine yönelikbilgilendirme, hizmet içi eğitim vb. bilgilendirme ve bilinçlendirmeçalışmalarına katkı vermek,

f)      Toplumundeprem ve deprem risklerine karşı hazır ve dirençli hale getirilmesi konusundayapılması gereken farkındalık artırma ve bilinçlendirme çalışmalarına katkıvermek,

g)     Meydanagelen depremler sonrasında gerekli saha ve büro incelemelerini yaparak, bunailişkin raporları hazırlamak,

h)     Depremtehlike ve risklerine yönelik konularda Oda üyelerinin mesleki yetkinliğiningeliştirilmesine yönelik meslek içi eğitim ve mesleki uygulama önerilerinioluşturmak,

i)       TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının bu konudaihtiyaç duyduğu diğer konularda,

çalışmaları yürütür.

(2) JMO-DDK çalışmalarını Odaadına yürütür ve çalışmalarının sonuçlarını JMO-DDK YK aracılığıyla Yönetim Kurulunasunulur. Oda Yönetim Kurulu, JMO-DDK ve/veya JMO-DDK YK üyeleri arasındanbelirleyeceği üyeleri basın ve yayın organlarına açıklama yapmak; ilgilikurumlarda görüşmelerde bulunmak ve/veya çeşitli etkinliklere Oda adına katılmaklagörevlendirebilir.

JMO DDK YK görev ve yetkileri

Madde 7- (1) JMO-DDK YK’nun görev ve yetkileri

a)      JMO-DDK adına Madde6-(1) de verilen görevleri izlemek, yerine getirmek ya da çeşitli             komisyonlar oluşturarak bu maddelerdekigörevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

b)     JMO-DDKçalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi içi planlama yapmak;            ulusal ve uluslararası gelişmelerdoğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak

c)     Gerek duyulan alanlarda kurula yeni üye alınmasıiçin Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

d)     JMO-DDKtoplantılarından önce Oda Yönetim Kurulu veya grup üyelerinden     gelen   önerileridikkate alarak JMO DDK toplantı gündemini belirlemek ve üyelere          duyurmak,

e)      JMO-DDK’da alınankararları ve tamamlanan çalışmaları bir rapor şeklinde Yönetim     Kuruluna bildirmek.

f)      JMO-DDK üyeleriarasında eşgüdümün ve birlikte çalışabilirliğin sağlanması      konusunda çalışma yapmak,

g)     JMO-DDK veya OdaYönetim kurulu tarafından belirlenen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Geçici Madde

Madde 8 – (1) JMO-DDK’nun kuruluş aşamasındakiilk JMO-DDK YK, Oda Yönetim Kurulu tarafından iki yıl için görev yapmak üzere görevlendirilir.Bu sürenin tamamlanmasından sonra JMO-DDK YK üyeleri JMO-DDK tarafındanbelirlenir.

Yürürlük

Madde 9- (1) Bu Yönerge YK onay tarihinden itibaren yürürlüğegirer.

Yürütme

Madde 10- (1) BuYönerge Oda YK tarafından yürütülür.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası