TMMOB Odalar 02 Nisan 2020, Perşembe

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı Oda üyelerinin,özel kesim ya da kamu kesiminde özel istek ya da mahkeme kararları üzerineyapacakları mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin koşulları, ücretleri, ödemebiçimleri ve ilişkiler bu yönetmelikle belirlenir ve uygulanır.

Bu yönetmelikle, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin nitelikli ve etkinbir şekilde yapılması, üyelerin hak ve ücretlerinin korunması amaçlanır.

Dayanak

Madde 2- Bu yönetmelik, 6235 (7303) Sayılı TMMOB Yasası’nın 2/b,c maddesihükümlerine dayanılarak çıkartılmıştır.

Kapsam

Madde 3- Bu yönetmelik hükümleri, bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknikmüşavirlik alanlarındaki mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde uygulanır.

Madde 4- “Bu yönetmelik kapsamında belirtilen mühendislik ve mimarlıkhizmetlerini, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre TMMOB’nce tespitolunan uzmanlık alanları ile sınırlı kalmak üzere TMMOB üyesi mühendis vemimarlar yapmaya yetkilidirler”

  İKİNCİ BÖLÜM

Hizmetin  Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar

Madde 5- Bu yönetmeliğin mali hükümlerini TMMOB Yönetim Kurulu her yıl yenidendüzenler ve ilan eder. Odalar, kendilerine karşı sorumluluklarını yerinegetirmiş olan, tecrübeli ve uygun nitelikli üyeleri arasından seçtiğibilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapabilecek üyelerinin listesini  hazırlayarak TMMOB’ne gönderir ve TMMOB Genel Sekreterliği bu listelerimüracaatlarda kullanmak üzere dosyalar ve bir örneğini her yıl  Aralık ayıiçerisinde Valiliklere gönderir.

Madde 6- Mahkemelerin özel ihtisas gerektiren konulardakibilirkişi, eksper  ve  hakem  istekleri,  ilgili ihtisas  alanları  dikkate  alınarak,  TMMOB  GenelSekreterliğince ilgili Oda Yönetim Kurulu’nun oluru alınarak yerine getirilir.

 ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Mali Hükümler

Bilirkişilik

Madde 7-   Bilirkişilik  hizmeti,  bilim,  teknik veekonomik sahalarda belirtilen konulardan  isteneni, mahallinde ya da dosya   üzerinde  inceleme  yaparak fiyat takdiri, kıymet,nitelik, kusur ve durum tespiti için rapor tanzimi ile lüzum görülecek hallerdebunların dışındaki hususların tayin ve tesbitinin  yapılmasıdır.

           Bilirkişilik  Ücretleri ;

            a)H.M.U.K. (Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu), C.M.U.K. (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu) ve  İstimlak Yasası vb. gereğince mahkemelerde ya daduruşmalarda ücretler:

            - Kaybettiğiiş süresi için alacağı tazminat,

            -İnceleme ve yolculuk masrafları,

            -Çalışmasıyla uygun ücreti

            dikkatealınarak hakim tarafından tespit edilir.

            b) Diğer  kamu   kuruluşlarında   ya da   özelkuruluşlarda  ya da şahısların  doğrudan bilirkişilikişlemlerinde;

  1. Büroda  dosya  üzerinde  düzenlenen  raporlarda  kişi  başına  her  rapor için en az 334,00 TL ücret alınır.
  2. Arazide  ve  iş sahalarında  düzenlenen  raporlarda  arazide geçen  her gün  için kişi başına 246,00 TL   eklenmek üzere, her rapor için kişi başına en az 165,00 TL ücret alınır.

Ancak  arazi  çalışmalarında  incelikli  ölçümler olduğunda  Harita  ve Kadastro Mühendisleri Odası Birim Fiatlarıuygulanır.

      3. Mahkemelerde  açıklama  yapılması halinde  her  celse  ya da ek açıklama için en az 246,00 TLücret alınır.

      4. Raporların düzenlenmesinde, daktilo, kırtasiye,deney, teknik resim ve benzeri  masraflar ayrıca alınır.

      5. Arazide ya da büroda bir defasında birden çok dosyanınincelenmesi durumlarında 10 dosyaya kadar dosya başına 264,00 TL alınır.10  dosyadan fazlası için dosya  başına  en az  165,00 TLücret alınır.

      6. Aynı dosya içinde birden fazla rapor düzenlendiğindeher rapor  için normal ücretin %50’si oranında ek ücret alınır.

 

Eksperlik

Madde 8-  Mahallinde  ya da  dosya üzerinde gerekliincelemeyi yaparak kıymet takdiri, fiyat tesbiti ve benzerleri ile ilgili raportanzimi hizmetlerinin yapılmasıdır.

            Eksperlik Ücretleri;

 

            Mt:İncelenen meta tutarı

            Çg:Çalışılan gün sayısı

            Es:Çalışılan eksper sayısı

            A: 2017yılı için (264,00 TL) olmak üzere :

 

            a) 12.000.-TL’na kadar

 

                                      Mt

           EsxÇgxA+2A+-----------

                                    1000

 

            b)  60.000.-TL’nakadar:

 

                                                                 Mt-10.000

            EsxÇgxA+3A+1.00        +--------------------------

                                                                    2000

 

            c) 300.000.-TL’na kadar:

 

                                                                     Mt-50.000                             

           EsxÇgxA+4A+7.70              +---------------------------

                                                                     3000

 

            d)  600.000.-TL’nakadar:

 

                                                                    Mt-250.000

             EsxÇgxA+5A+27.50          +----------------------------

                                                                      4000

 

            e)  600.000.-TL ve daha yukarısı için:

 

                                                                     Mt-500.000

           EsxÇgxA+6A+49.50            +----------------------------

                                                                         5000

 

 

           formülleri ile hesaplanır.

 

Hakemlik

Madde 9- H.M.U.K. Tahkim Sözleşmesi gereğince taraflar arasındaki anlaşmazlığınçözümündeki mühendislik ve mimarlık hizmetidir.

 

Hakemlik  Ücretleri;

Hakemlikücretleri H.M.U.K.’nda belirtilen esaslara tabidir.

 

Teknik Müşavirlik

Madde 10-    Mühendislik ve mimarlık hizmetine ait herhangibir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin yapılmasına fikren katkıdabulunulmasıdır.

Müşavirlik  Hizmetleri ;

           İşin  niteliği  ve  mali  boyutları  ile  çalışmakoşulları ve süresi dikkate alınarak TMMOB Genel Sekreterliğince tesbit edilir.

 

 DÖRDÜNCÜ   BÖLÜM

                                               Genel  Hükümler

 

Madde 11- Bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik gibi  hizmetlerde yol  ve  ikamet gibi zorunlu masraflar ayrıca ödenir. Raporlardakieksikliklerin giderilmesi için verilecek ek raporlar için ayrıca ücret ödenmez.Ancak; bu raporlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde, zorunlu giderlerödenir.

Madde 12-  Bilirkişilik  ve  hakemlik  istemleri, Birlik  Genel  Sekreterliğince izlenir.  Bu  hizmetler   karşılığı   alınan   ücretlerin %  10’u   bilirkişilik   ve hakemlik yapan üyelerceTMMOB’ne ödenir.

Madde 13-   Eksperlik   ve   teknik  müşavirlik   hizmetlerinde,  yapılan  işin durumuna göreTMMOB Genel Sekreterliğince tahmin edilen ücretin  %40 ’ı avans olarakalınır. Tamamlanan işlem sonrasında  kesinleşen  ücrete  göreavans  tamamlanır  ve  bundan  sonra  rapor istem sahibine TMMOB Genel Sekreterliğince verilir. Ücretin % 50’si görevi tamamlayan  üye ya da üyelere,   %  30 ’uilgili  Oda ya da  Odalara  verilir,  % 20 ’si ise  Birlik  hissesi  olarak alıkonur.

Madde 14- Özel  bilirkişilik  istemleri  Birlik GenelSekreterliğince incelenir ve istem uygun görülürse; bir Odayı ilgilendiriyorsailgili Oda Yönetim Kurulu’na, birden çok Odayı ilgilendiriyorsa  BirlikYönetim Kurulu’na sevkedilir.

Yürütme

Madde 15- Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB Yönetim Kurulu yürütür.


ODA MEVZUATI LİSTESİ