TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI LOKAL YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

LOKAL YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Lokali’ne ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Lokali’nin hizmet ve işletilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Demirbaş: Oda lokalinin işletilmesine yönelik ihtiyaç duyulan ve Oda tarafından karşılanan kalıcı eşya ve malzemeleri,

b) İktisadi İşletme: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi’ni

c)İşletmeci: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Lokali’ni imzalanmış bir sözleşme kapsamında çalıştıran ve işleten kişiyi,

ç) Lokal: Mülkiyeti TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’na ait mekanlarda Oda, TMMOB üyeleri ve beraberindeki kişilere, yemek, içecek, oyun, eğlence, dinlenme, okuma vb. hizmet ve olanakların sağlandığı sosyal tesisi,

 d) Oda: TMMOBJeoloji Mühendisleri Odası’nı,

 e) Tabildot:Lokalde verilen seçmesiz yemeği,

 f) TMMOB: TürkMühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni,

 g) Üye: Oda veTMMOB’ye bağlı Odaların üyelerini,

 ğ) YönetimKurulu: Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu’nu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Lokalle İlgili Genel Esaslar

Lokalde verilecek hizmetler

MADDE 5 – (1) Lokalden yararlanacak olanlara; ayrılacak bölümlerde yemekli ve içkili lokanta hizmetleri, tabildot yemekleri, alkolsüz sıcak ve soğuk içecek servisi, kağıt ve satranç oyunları, okuma ve TV izleme olanakları sağlanmak suretiyle hizmet verilir.

 

Lokalden Yararlanacaklar

MADDE 6 – (1) Lokalden, Oda üyeleri, Oda çalışanları,TMMOB’ye bağlı diğer Odaların üyeleri ile beraberlerindeki misafirleri ücreti karşılığında yararlanırlar.

(2) Oda üyeleri ve Oda çalışanları ile TMMOB’ye bağlı diğer Odalara üye olduklarına ilişkin kimlik belgesi gösteremeyenler üyelere sağlanan olanaklardan faydalanamazlar.

(3) Oda’dan izin alınmak suretiyle, Lokalde grup halindeki toplu yemekler, toplantılar veya sosyal etkinlikler düzenlenebilir.

(4) Lokal umuma açık olarak kullanılamaz.

   

        Lokalin Genel Çalışma Şartları

        MADDE 7- (1) Lokalin çalışma şartları aşağıda gösterilmiştir.

a)      Lokal yönetmeliğine tüm üyeler, oda çalışanları, TMMOB’ye bağlı diğer Odaların üyeleri ile beraberlerindeki misafirleri uymak zorundadırlar.

b) Lokalde, Oda Yönetim Kurulu kararıyla ücretli veya gönüllü sorumlu kişi veya müdür atanabilir. OdaYönetim Kurulunun başka bir kararı bulunmadığı durumlarda Oda Yönetim Kurulu Sosyal İlişkiler Üyesi Lokal Müdürü olarak görev yapar.

c) Lokal hizmetlerinde çalıştırılmak üzere yeteri kadar personel sigortalı olarak istihdam edilir.

ç) Lokal, Oda İktisadi İşletmesi veya bunların adına yapılacak sözleşmeye binaen müstecir/işletmeci tarafından işletilebilir.

d) Lokalde alkollü içki verilir,

e) Lokalde 18yaşından küçükler çalıştırılamaz,

f)Lokalde kumar oynatılamaz ve konusu suç teşkil edilen diğer faaliyetlere izin verilmez.

Çalışma Saatleri

MADDE 8- (1) Lokal, mevcut veya yapılacak yasal düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe dini bayramlar hariç, her gün saat 09:00’ da açılır ve gece 24:00’de kapanır. Kapanış saatinden sonra üyelere hizmet verilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lokal Hizmetlerinin İşletmeciye Gördürülmesi

 

Lokal Hizmetlerinin İşletmeci Eliyle Yürütülmesi

MADDE 9- (1) Lokal,Oda veya iktisadi İşletmesi adına yapılacak sözleşmeye binaen müstecir/işletmeci tarafından işletilebilir.

 

İşletmecinin görev ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) İşletmeci, yapılan sözleşmede belirtilen hususlar dışında aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları da yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Lokalde verilen hizmetlerin mevzuata, çalışma biçimlerine ve Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesine ve sözleşmesine uygun yürütülmesi,

b) Lokalin açılış ve kapanış saatlerine uyulması,

c) Lokal hizmetlerinden yararlanacak üye, çalışan ve diğer misafirlere gerekli kolaylık ve saygınlığın gösterilerek servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,

ç) Konusu suç teşkil eden fiillerin işlenmesi durumunda, konuyu yetkili mercilere ve yönetim kuruluna iletilmesi,

        d) Bu yönetmeliğe aykırı hareket eden üyelerin uyarılması, gerektiğinde yönetim kuruluna bilgi verilmesi,

        e) Lokal bakım ve onarımının ile demirbaşlarının korunması ve zamanında yenilenmesi,

        f) Lokalde yeteri kadar çalışanın istihdam edilmesi ve işçilerle ilgili bütün yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların tutum ve davranışlarından sorumlu olunması,

        g) Lokal kullanım alanlarının ve çevrenin temizliği ile personelin kılık kıyafetine özen gösterilmesi,

ğ)İşletmeye ait her türlü vergi, şahsi gelir vergisi, SGK işveren primleri, telefon, elektrik, su, doğalgaz, ısıtma (yakıt), kapıcı ve bina aidatı, yönetici ve bina görevlisi vb. giderlerin karşılanması,

h)ODA’nın yazılı onayını almadan lokal içinde herhangi bir tadilat ve düzenleme yapmaması,

ı)Lokal hizmetlerinde Oda’nın veya oda ile müstecirin ortak belirleyeceği fiyat tarifesinin uygulanması,

Lokal Ücretleri ve İndirimli Yararlanma

MADDE 11 – (1) Lokalde uygulanacak her türlü yiyecek ve içecek fiyatları Oda Yönetim Kurulu ile işletmeci tarafından ortak belirlenir. Oda tarafından onaylanmayan fiyatlar tek taraflı olarak yürürlüğe konulamaz.

(2)Oda tarafından belirlenmiş Lokal fiyat tarifesi üzerinden Oda ve TMMOB’ye bağlı diğer Oda üyelerine uygulanacak indirim oranı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri ve Oda Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 13.11.1996 tarih ve 225 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygulanan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Lokal Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik 09.08.2018 tarih ve 216 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası