TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği/TMMOB’nin 6235 sayılı Yasası, buna ilişkin Tüzüğü ve Jeoloji Mühendisleri Odası Anayönetmeliği gereğince; jeoloji mühendislerinin işyerlerindeki örgütlülüğünün geliştirilmesi, meslek ve ülke sorunlarının ayrılmaz bütünlüğü içinde, ülke çıkarlarının ve jeoloji mühendislerinin demokratik-toplumsal hak ve sorumluluklarının izlenmesi, işyerindeki üretim sürecinin mesleğin ve çağdaş bilimin gereklerine uygunluğunun denetimi, jeoloji mühendislerinin özlük, grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklarının savunulması, elde edilmesi ve diğer çalışanlarla dayanışmanın sağlanması amacıyla; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın işyerleri ile ilişkisini ve iletişimini sağlamak üzere, İşyeri Temsilcilikleri oluşturulur.

Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik, İşyeri Temsilcilikleri’nin kurulması, gereğinde kapatılması, temsilcilerin seçimi, atanması, görev, yetki ve sorumlulukları ile denetim esaslarını kapsar.

Kuruluş
Madde 3- Oda ve Şube Yönetim Kurulları göreve başladıktan, işyerinin bulunduğu ilde, varsa, İl Temsilciliği’nin seçiminden sonra, en geç iki (2) ay içinde, işyerinde çalışan en az iki (2) üyenin istemi ve temsilciliğin önerisi ile ve/veya bağlı bulunduğu Oda/Şube Yönetim Kurulu kararı ile İşyeri Temsilciliği kurulur.

Madde 4- İşyeri Temsilciliği; bir (1) İşyeri Temsilcisi ve bir (1) İşyeri Temsilci Yardımcısı’ndan oluşur.

Temsilci ve yardımcısı, bağlı bulunduğu Oda/Şube Yönetim Kurulları tarafından atanır.

Seçimler
Madde 5- İşyeri Temsilciliği seçimi, iki (2) yılda bir, yeni dönem Oda/Şube Yönetim Kurulu’nun oluşumundan sonra, işyerindeki üyeler tarafından gizli oyla yapılır. Bir (1) temsilci, bir (1) yardımcı ve iki (2) yedek üye seçilir.

Seçimler, TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği’ne göre yürütülür.

Madde 6- Seçim günü, yeri ve saati, işyeri ve/veya il temsilcisinin önerisi ile Oda/Şube Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve işyerindeki bütün üyelere duyurulur.

Madde 7- Oda/Şube Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir gözlemci, işyeri temsilciliğinin seçiminde hazır bulunur.

Madde 8- İşyeri Temsilciliğinde görev alacak jeoloji mühendisinin, Jeoloji Mühendisleri Odası’na karşı üyelik görevlerini yerine getirmiş olması ve son beş (5) yılda Oda’dan herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

Madde 9- Temsilci ve/veya yardımcısının; görevden veya işyerinden ayrılması, Oda Onur Kurulu’nca disiplin cezası alması ya da işyerindeki jeoloji mühendislerinin en az üçte biri(1/3)’nin gerekçeli başvurusu üzerine ve/veya TMMOB Tüzük ve yönetmelikleri ile Oda Anayönetmeliği ve yönetmeliklerine aykırı çalışmalar yapması durumunda bağlı bulunduğu Oda/Şube Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınır; yedek üyeler, aldıkları oy sayısına göre boşalan yerleri, sıralanıma uygun olarak doldururlar. Yerlerine geçecek yedek üye kalmaması durumunda, temsilci ve yardımcısı ile, varsa diğer üyelikler için, yeniden seçim yapılır. Yeni seçilenler, ilk çalışma dönemlerine kadar görev yaparlar.

Temsil
Madde 10- İşyeri Temsilcisi ve Yardımcısı, Oda’yı işyerinde temsil ederler ve Oda/Şube Yönetim Kurulu tarafından işyeri yönetimine, atanmaları ile birlikte, bildirilirler.

İşyeri Temsilciliği’nin Görev ve Yetkileri
Madde 11- İşyeri Temsilci ve Yardımcısı;

a) İşyerindeki üretim sürecinin; ülke çıkarları ve çağdaş bilimin gereklerine uygunluğunu, işyeri ile işyerinin faaliyette bulunduğu iş kolundaki mesleksel sorunlarını incelemek, değerlendirmek, çözüm önerileri geliştirmek, bunlara ilişkin çalışma programı oluşturmak ve Oda/Şube’ye aktarmak,
b) İşyerindeki yönetime ve karar alma süreçlerine katılma yönünde ve demokratik işleyişin yaşama geçirilmesinde, her türlü çabayı göstermek,
c) İşyerindeki jeoloji mühendislerinin demokratik, ekonomik ve mesleki istemlerini belirlemek, bu yönde ve meslek-içi eğitimlerine ilişkin çalışmalar yapmak, çalışanların tümünün katıldığı ortak platformlar oluşturmak,
d) İşyerindeki sendikalar ile ilişkiler kurmak, tüm mühendis ve mimarların sendikal örgütlülüğünü sağlamak ve üyelerinin özlük haklarını korumak amacıyla çalışmalar yürütmek, Oda/Şube’nin görüş ve kararlarını o işyerindeki jeoloji mühendislerine iletmek,
e) İşyerindeki jeoloji mühendislerinin üyelik bilgilerine ilişkin değişiklikleri belirlemek ve Oda/Şube’ye bildirmek,
f) İşyerindeki üye ödentilerinin toplanması, Oda yayın ve malzemelerinin dağıtımı ve satışı, bilirkişilik, vb. gibi konularda çalışmalar yapmak,
g) TMMOB’ye bağlı Odaların Şube ve Temsilcilikleri veya İl Koordinasyon Kurulları, TMMOB İşyeri Temsilcilikleri ile ortak çalışmalar yapmak, ülke sorunları ya da işyerine yansıyan sorunlara ilişkin seminer, konferans, panel vb. biçimde düzenleyerek, tartışma ortamı yaratmak,
h) TMMOB ve bağlı Odaların ya da diğer demokratik kitle örgütlerinin düzenlediği konferans, sempozyum, panel, vb. toplantılara jeoloji mühendislerinin katılımını sağlamak,
i) Oda, Şube ve İl Temsilcilikleri ile İşyeri Temsilciliğinin çalışmalarını ve gelişen durumları işyerlerinde üyelere ulaştırmak üzere aylık toplantılar yapmak ve duyurmak,
j) Oda/Şube Danışma Kurulları’na katılmak,
k) Oda/Şube Yönetim Kurulu tarafından verilen; TMMOB ve Oda amaçları doğrultusundaki diğer görevleri yerine getirmek.

Madde12- İşyeri Temsilcileri; temsilciliğe ilişkin görevlerin yerine getirilmesinde, TMMOB Tüzük ve yönetmelikleri, Oda Anayönetmeliği ve ilgili yönetmelikler ile Oda/Şube Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği yetkileri kullanır.

Çalışmalarında, bağlı bulunduğu Oda/Şube Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Madde 13- İşyeri Temsilciliği; Oda/Şube Yönetim Kurulu tarafından gerek görülmesi üzerine, Oda/Şube Denetleme Kurulu’nca denetlenirler.

Bütçe
Madde 14- İşyeri Temsilcilikleri harcamalarını; çalışma programları ve buna göre oluşturdukları onaylanmış bütçeleri doğrultusunda, Oda/Şube bütçelerindeki kendilerine ayrılmış ödenekten karşılarlar.

Yürürlük
Madde 15- Bu yönetmelik, Jeoloji Mühendisleri Odası 18.Genel Kurulu’nda onaylanan Oda Anayönetmeliği’nin, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kabulünden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16- Bu yönetmelik, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası