TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI “EĞİTİM MERKEZİ” YÖNETMELİĞİ

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.mevzuat.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

           MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası bünyesinde yürütülen her türlü eğitim, kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel, çalıştay, atölye çalışmaları ve benzeri faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi (Jeo-EM) kuruluş ve çalışma ilkelerini düzenlemektir.


Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi`nin kuruluş ve işleyişine ilişkin esas ve usuller ile bu Merkez tarafından üyelere, ilgili kişi ve kuruluşlara, Oda personeline verilecek gerek bilgilendirme, gerekse belgelendirmeye yönelik eğitim programlarıyla uygulama esaslarını kapsar.


Dayanak

           MADDE 3: Bu Yönetmelik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu,  TMMOB Ana Yönetmeliği ile Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`ne dayanarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4:
Bu yönetmelikte;

a.       Ders çizelgesi: Derslerin yapılacağı gün ve saatleri gösteren çizelgeyi,

b.      Eğitici: Eğitim faaliyetlerinde eğitim programını uygulamak ve değerlendirmek üzere görevlendirilen kişiyi,

c.       Eğitim: Jeoloji mühendisliği hizmet alanlarıyla ilgili eğitim, kurs, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetler ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası personeline verilen hizmet içi eğitimi,

 

d.      Eğitim Merkezi Personeli: Merkezde görevli yönetici ve çalışan görevlileri,

e.       Eğitim Faaliyet Süresi: Öğretim programında belirtilen toplam öğretim/eğitim süresini,

f.        Eğitim Faaliyet Planı: Eğitim Faaliyet konularının günlere veya haftalara dağılımını gösteren çizelgeyi,

g.      Eğitim Faaliyeti: Eğitim yoluyla yapılan etkinliği,

h.      Eğitim Merkezi (Jeo-EM): TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezini,

i.        Katılımcı: Oda üyesi, kişi, kurum, kuruluş veya Oda personelinden, merkezden hizmet içi eğitim alan kişiyi,

j.        Koordinatör: Eğitim merkezi koordinatörünü,

k.   Oda Birimi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası şube ve temsilciliklerini,

l.   OYK: Oda Yönetim Kurulu`nu

m.  JMO: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası`nı

            n.  İştirak: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İştirakini

            o.  Üye: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Üyelerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Faaliyetlerinin Yönetimi, İlkeleri, Hedef ve Görevler

 

Eğitim faaliyetlerinin yönetimi

 

MADDE 5: (1) Eğitim programları, jeoloji mühendisliği bilim ve uygulama alanlarına, meslekteki, bilimsel ve teknolojik gelişmelere, üyelerin talepleri ile şube ve temsilciliklerin önerileri doğrultusunda dönem çalışma programı çerçevesinde OYK tarafından belirlenir.

(2) Eğitim faaliyetlerinin işleyişi, OYK tarafından görevlendirilen Jeo-EM Koordinatörü ve bu konuda görevlendirilen çalışanları tarafından yürütülür.

(3) OYK tarafından yurt içinde ve yurt dışında eğitim programları düzenlenebilir; diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen programlara iştirak edilebilir veya destek sağlanabilir.

(4) Jeoloji mühendisliği hizmet alanları ile ilintili işyerlerinde çalışanlara yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Su ve Orman Bakanlığı, Yerel İdareler ile bu kuruluşlara bağlı veya bu kuruluşlar tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarla ortak veya bu kuruluşlardan yetki almak suretiyle eğitimler düzenleyebilir.

 

Eğitim ilkeleri

MADDE 6: (1) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler gözetilir:

a)  Eğitim ihtiyacı zamanında ve tam olarak belirlenir.

b) Eğitim, Odanın amaçları, hedefleri, görevleri, yetkileri, sorumlulukları, üyenin ve mesleğin güncel ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılır.

c)  Eğitim programlarının eğitim ihtiyaç analizine dayandırılması esastır.

ç) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında veya sonrasında değerlendirme yapılır.

d) Eğitimin hazırlık ve uygulama sürecinde ihtiyaç duyulan her türlü fiziki ve teknik ihtiyaç Oda, şube ve temsilcilikler tarafından eksiksiz ve zamanında karşılanır.

e) Şube ve temsilcilikler, bünyesindeki personelinin hizmet içi eğitim ihtiyacının tespitinden ve Oda Yönetim Kuruluna bildirilmesinden sorumludur.

f)  Düzenlenecek eğitimlere ilgili personelin aktif katılımı sağlanır.

g) Eğitim faaliyetlerinden yararlanmada öncelikler belirlenerek, tüm Oda üyelerinin kendileri için saptanan eğitim ihtiyacına uygun eğitim alması sağlanır.

ğ) Eğitici temini, bilgi, beceri ve araç-gereç konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.

h) Eğitici olarak görevlendirmelerde, konusunda uzman, eğiticilik bilgi ve becerisine sahip olanlara öncelik tanınır.

 

Eğitim hedefleri

MADDE 7: (1) Eğitimin hedefleri şunlardır:

a) Üyelerin mesleki bilgisini ve yetkinliğini arttırmak, insan kaynakları planlaması doğrultusunda personeli yetiştirmek.

 

b) Kamu idareleri, özel ve tüzel kişi ve kurumlara yönelik eğitim faaliyetlerini düzenleyerek veya destekleyerek, bu kurumlarda çalışanlarının görevlerini bilimsel ve teknik esaslar çerçevesinde mevzuata uygun olarak yürütebilmelerine katkı sağlamak. Bu suretle ülke insan varlığının yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek olmak.

 

Yıllık eğitimin planlarının hazırlanması ve uygulanması

MADDE 8: (1) Oda birimleri, eğitim ihtiyaçlarını her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar OYK`ya bildirir.

(2) Oda birimlerinin eğitim ihtiyaç talepleri ile üyelerden gelen eğitim talepleri dikkate alınarak, Eğitim merkezi tarafından yıllık eğitim ihtiyaç analizi yapılır.

(3) Eğitim merkezi tarafından yıllık eğitim ihtiyaç analizi esas alınmak suretiyle yıllık eğitim planı hazırlanır ve en geç Şubat ayı sonuna kadar OYK`ya sunulur. Yıllık eğitim planı OYK onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur.

(4)        OYK gerekli görülen hallerde, yıllık plan kapsamında bulunmayan yeni eğitim faaliyetleri de düzenlenebilir.

 

Eğitim programlarının hazırlanması

MADDE 9: (1) Uzmanlık konuları ile ilgili verilecek eğitimler ve sınavlar TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi (Jeo-EM) tarafından gerçekleştirilir. Meslek mensuplarının eğitim programları Jeo-EM tarafından yıllık eğitim planına göre hazırlanarak yürütülür. Çalışan personele ilişkin eğitimler ise OYK tarafından belirlenen ihtiyaç programı üzerinden belirlenir ve Jeo-EM tarafından yürütülür. Eğitim programlarında eğitimin konusu, amacı, talep eden birim, katılımcıları, süresi, yeri, yöntemi, eğiticiler ve gerekli diğer hususlar belirtilir.

 

(2)        Eğitim faaliyetleri, Jeo-EM`in bilgisi ve koordinatörlüğünde gerçekleştirilir.

(3)        Eğitim programları;

 a)  Meslek mensupları için; bilgi tazeleme, değişikliklere intibak, yeni uygulama ve teknolojileri tanıma, yetkinliklerin geliştirilmesi, denetim ve metodoloji geliştirme eğitimleri,

b) Diğer eğitimler; Kamu idareleri, özel ve tüzel kişi ve kurumlara yönelik eğitimler, uluslararası eğitimler, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yapılacak eğitimler, Oda birimlerinde çalışan personelin hizmet içi eğitimleri ile Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek düzenlenecek diğer eğitimler,

şeklinde gerçekleştirilir.

(4) İhtiyaç duyulması halinde, resmi veya özel, yerli veya yabancı uzman kişi ve kuruluşlardan da eğitim hizmeti alınabilir.

(5) OYK, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, bilgi birikimi ve deneyimlerinin paylaşılması ve diğer ülke kurumlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılması amacıyla Uluslararası sempozyum, konferans, panel, kapasite geliştirme ve teknik yardım programları, proje ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir veya düzenlenen bu tür etkinliklere üyelerinin katılımını sağlayabilir.

(6) OYK, yıllık eğitim programının hazırlanmasında ve uygulanmasında, verilmesi gerekli meslek içi eğitim konuları ve eğiticilerin belirlenmesi konularında Odanın Bilimsel Teknik Kurulu ve mesleki çalışma gruplarından görüş ve öneri alabilir.

 Eğitim Faaliyetlerine katılım

MADDE 10: (1) Seminer ve kurs başvuruları elektronik ortamda internet üzerinden veya doğrudan eğitimin yapılacağı yerdeki Oda birimlerine yapılır.

(2) Seminer ve kurs katılımcılarının Oda üyesi olması, aidat borcu olmaması, OYK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ücretini önceden yatırması şartı aranır.

(3) Hangi Kurslara JMO üyesi olmayanların katılabileceği Jeo-EM Koordinatörlüğünün önerisi ile OYK tarafından belirlenir.

(4) Sempozyum, konferans, panel, çalıştay, atölye çalışmaları ve benzeri eğitim nitelikli faaliyetlere ilişkin katılım koşulları, etkinliğin içeriğine göre OYK tarafından belirlenir.

 

Eğitim ve Eğitici ücretleri

MADDE 11: (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen eğiticilere, görevlendirildikleri eğitimin her saati için, OYK tarafından her yıl belirlenen saat ücreti baz alınarak belirlenen tutar üzerinden ödeme yapılabilir. Eğitimin yapıldığı il dışından katılan eğitimcinin yol ve konaklama giderleri ayrıca ilgili kişiye ödenir. 

(2) Diğer kurum, kuruluş veya kişilerden eğitim hizmeti satın alınması halinde ödenecek ücret OYK ile ilgili kurum arasında yapılan sözleşmeye göre belirlenir.

(3) Meslek İçi Eğitim, Seminer ve Kurs Ücreti ve ücretlendirmeye ilişkin esaslar Jeo-EM koordinatörlüğünün önerisi ile OYK tarafından belirlenir

 

Diğer kurum ve kuruluşlara verilecek eğitim hizmetleri

MADDE 12: (1) TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından diğer kurum ve kuruluşlara verilecek eğitim hizmetleri karşılığında ücret alınıp alınmayacağı, ücret alınacak ise tutarı; eğitimin süresi, konusu, yeri, eğitim materyalleri, kurum içinden eğitici görevlendirilmesi, eğitici ve katılımcı sayısı ile eğitim verilecek kurum ve kuruluşun özelliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak OYK tarafından belirlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında verilen eğitim hizmetleri ve eğitici görevlendirilmesi karşılığında ücret alınmasına karar verilmesi durumunda eğitimin konusu, amacı, süresi, yeri, belirlenen ücret tutarı ve diğer hususlar ilgili kurum ve kuruluşla yapılacak protokolde yer alır.

 

 

 

 

 

Eğitimlerin değerlendirilmesi

MADDE 13: (1) Eğitim programı tamamlandıktan sonra, eğiticiler en geç beş iş günü içinde eğitim değerlendirme formunu doldurarak Jeo-EM Koordinatörlüğü`ne gönderir.

(2) Eğitim faaliyetlerine katılanlar eğitim sonrasında düzenlenen anketleri doldurarak, eğitim hakkındaki değerlendirmelerini ve sonraki eğitimler için önerilerini OYK bildirirler.

(3) Eğitim değerlendirme formu ve eğitim anket sonuçları Jeo-EM Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilerek, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde dikkate alınır.

(4) Düzenlenen eğitim programları sonunda, sınavsız eğitimlerde eğitime düzenli olarak devam edenlere katılım belgesi; sınavlı eğitimlerde ise eğitim sonucunda düzenlenecek sınavı başarı ile geçenlere eğitim sertifikası veya belge verilir.

 

  Eğitmenler

MADDE 14: Meslek içi eğitim programında görev alacak eğitmenler, Oda yönetim birimlerinin önerileri dikkate alınarak Jeo-EM Koordinatörlüğünün önerisi ile OYK tarafından belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi Kuruluş ve Yönetimi

 

Kuruluş

MADDE 15: Bu yönetmelik düzenlemesi ile

(1) Oda Genel Merkezinde OYK`ya bağlı TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi (Jeo-EM) kurulmuştur.

(2) Eğitim merkezinin idari iş ve işlemleri Oda Genel Merkezinde Oda Genel Sekreterine bağlı olarak görev yapacak bir Koordinatör ve oda birimlerinde görevlendirilen yeterli personel tarafından yürütülür.

(3)               Eğitim Merkezi tarafından yapılan faaliyetlerin mali iş ve işlemleri ile gelir ve giderleri TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi bünyesinde yürütülür.

 

            Yönetim

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü (Jeo-EM)

MADDE 16: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü (Jeo-EM) Koordinatörü ve Jeo-EM Şube/temsilcilik sorumlularından oluşur. Jeo-EM koordinatörü, OYK tarafından görevlendirilen ve Oda Genel Sekreterine bağlı olarak çalışan üyedir. Her Şube tarafından Jeo-EM Şube sorumlusu belirlenir ve bu sorumlular Jeo-EM Koordinatörü`nün koordinasyonunda seminer ve kurs programlarının organizasyonu ve işleyişi konusunda işbirliği yaparlar. Jeo-EM Koordinatörlüğü yılda en az 2 kez toplanır.

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi Koordinatörü ile çalışanlarının görevleri

MADDE 17: (1) OYK tarafından Jeo-EM`de görevlendirilen çalışanlar Oda Personel Yönergesi`nde belirtilen görevlere ilave olarak eğitim faaliyetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Eğitim programları ve takvimini şube ve temsilcilikler ile ilgili komisyonların görüş ve önerilerini dikkate alacak şekilde hazırlayarak yıllık eğitim planını oluşturmak ve oda yönetim kuruluna sunmak.

b) Jeoloji Mühendisliği bilim, araştırma ve hizmet alanlarına giren konularda; kurs, seminer, konferans ve eğitim programları düzenlemek ve uygulamak, diğer kurum veya kişilerle birlikte gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin hazırlanmasına ve yürütülmesine katkı sağlamak.

c) Uluslararası eğitim faaliyetlerinde bulunmak, seminer ve konferanslar düzenlemek, yabancı ülkelerin oda eşdeğeri kurumları ve uluslararası kuruluşlarla kapasite geliştirme ve teknik yardım programları, proje ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ç) Jeoloji Mühendisliği bilim, araştırma ve hizmet alanları ile ilgili konularda üniversitelerle işbirliği yapmak, öğrencilere TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Yönetmeliği çerçevesinde eğitsel destekler sağlamak, üniversite kariyer günlerini desteklemek.

d) Eğitim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.

e) Her faaliyet dönemi sonunda faaliyet raporunu hazırlamak ve Oda Yönetim Kuruluna sunmak.

f) OYK tarafından onaylanan eğitim programları ve takvimlerini Odanın süreli yayınlarında, internet ve diğer ortamlarda duyurulmasını sağlamak. Gerekli görüldüğünde programları sektör yayınlarında ilan etmek.

g) Her eğitim için katılımcının adı, soyadı, Oda sicil numarası, ve sınav sonuçlarını gösterir listeleri oluşturarak korumak.

h) Seminer, sempozyum vb. Eğitim faaliyetleri için gerektiğinde basılı yayın / ders notu çıkartmak.

ı) Jeo-EM yıllık bütçesini hazırlamak,

i) Yapılan etkinlik çalışmalarını Oda web sayfasına Oda Basın ve yayın sekreterinin de onayını da ilan etmek, eğitim sayfalarının düzenlenmesini sağlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Jeo-EM Bütçesi

Madde 18: Jeo-EM tarafından yapılan faaliyetlerin mali iş ve işlemleri, gelir ve giderleri TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi bünyesinde gerçekleştirilir. Jeo-EM`in gelir ve giderleri Oda İktisadi İşletmesi bütçesi içinde ayrı bir fasıl olarak yer alır. Gelirler ve giderler her zaman Oda Denetleme Kurulu`nun denetimine açıktır.

 

Jeo-EM Gelirleri

Madde 19: Jeo-EM`nin gelirleri basım, yayın, eğitim ve diğer etkinliklerden elde edilen gelirlerden ve Oda`nın İktisadi İşletmesi bütçesinden ayırdığı paydan oluşur.

 

 

 

Jeo-EM Giderleri

Madde 20: Bu yönetmelikte belirtilen eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılacak tüm harcamalar Jeo-EM`in giderlerini oluşturur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 21: Bu Yönetmelik 07-08 Nisan 2012 tarihinde yapılan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 23. Olağan Genel Kurulu‘nun verdiği yetki ile Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nun 01.08.2017 tarih ve 815 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,  yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Yürütme
MADDE 22:
Bu Yönetmelik hükümlerini TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası