TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• SERBEST JEOLOJİ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ UYGULAMA GENELGESİ (2013-1) SONDAJ GENELGESİ

 SERBEST JEOLOJİ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ UYGULAMA GENELGESİ
 
GENELGE
2013/1

Serbest Jeoloji Mühendisliği hizmetlerine yönelik yürütülen tüm hizmetlerin yasal temelini, başta 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Hakkında Kanun olmak üzere, mesleki alanlarımızla ilgili kanunlar (3194, 167, 4708, 5686, 3213, 6306 sayılı vb) ve ilgili yönetmelikler ile 18.10.2006 tarih ve 26323 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri, Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği ve hizmet alanına ilişkin Odamız tarafından çıkarılan ilgili genelgeler oluşturmaktadır.

Yürütülmekte olan Jeoloji Mühendisliği hizmetlerinin çok geniş bir yelpazede yer alması, bu alanlarla ilgili mevzuatta da (kanun, yönetmelik, genelge vb) çeşitliliğe yol açmakta, bu durum işlemleri yapan Oda birimlerimizde bazı eksik uygulamaların geliştirilmesine neden olabilmektedir.

Bu çerçevede, Jeoloji Mühendisliği hizmetlerine yönelik olarak daha önce çeşitli genelge ve yazışmalarla Oda birimlerine sirküle ettiğimiz bazı konuların hatırlatılması ve önceki yıllarda uygulamada yaşanan sorunlara ilişkin Oda birimlerimizden gelen görüşler doğrultusunda Yönetmeliğin 22`inci maddesinin Oda Yönetim Kurulu`na verdiği yetki çerçevesinde alınan yeni kararların bildirilmesi gerekli görülmüştür.

A-SONDAJ HİZMETLERİ

1-Yargı kararları, yasal mevzuat ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği" gereği sondaj hizmetleri bir jeoloji mühendisliği hizmeti olup, bu hizmetlerin sadece Odamıza tescilli büro/şirketler üzerinden yürütülmesi esastır. Tüm jeoloji mühendisliği hizmetlerinde olduğu gibi sondaj hizmetlerinde de dışarıdan hizmet alımının Odamıza tescilli başka bir büro/şirket üzerinden yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

2-Sondajlar mutlak surette jeoloji mühendisinin nezaretinde yapılmalı, sondaj logları nezareti yapan jeoloji mühendisi tarafından imzalanmalıdır.

3-Odamıza tescilli büro/şirketler ister kendi sondaj makinasını kullansın, isterse sondaj ekipman ve hizmetini kiralasın, sondaj makinası, teçhizatı ve personeli tescil döneminde beyan edilerek büro/şirket kayıtlarına işlenmelidir.

4-Sondajların hangi sondaj makinası ile gerçekleştirildiği, sondaj makinasının kime ait olduğu hususu raporun ilgili bölümünde belirtilmeli, sondaj logları sondajı yapan firma  tarafından kaşelenmelidir.

5-Sondaj makinasının niteliğinden kuşku duyulması halinde makina Oda birimleri tarafından kontrol edildikten sonra kayıt altına alınmalıdır.

6-Sondaj hizmetinin tescilsiz firmalardan sondaj makinası kiralayarak alınması durumunda; ilgili tescilli büro/şirket ile sondaj makinası sahibi arasında yapılan noter tastikli kira sözleşmesi mutlaka Odamıza sunulmalıdır. Ayrıca tescilli büro/şirket ile ilgili bilgi güncellemesi yapılarak sondaj makinası ve techizatına ilişkin bilgilerin sistemimize işlenmesi sağlanmalıdır.

7-Tescilsiz firmalara ait sondaj makinaları tek bir tescilli büro/şirkete kiralanabilir. Bu süre boyunca kullanım hakkı tümüyle ilgili tescilli büro/şirkete aittir. Tescilli büro/şirket kiralama süresi içinde başka tescilli büro/şirketlere hizmet satabilir.

8-Kira Sözleşmesi yıllık olarak düzenlenmelidir.

9-Kira sözleşmesinde sondaj makinasının niteliği (su, temel sondaj makinası vb.) mutlaka belirtilmelidir.

10-Sözleşmede kiralama işleminin makina+techizat ile birlikte personeli (sondör/işçi) kapsayıp kapsamadığı hususu ile sondaj makinasına ait ruhsat bilgileri belirtilmelidir.

11-Raporlar onay öncesi sondaj hizmetlerine yönelik olarak Oda birimlerince incelenmeli, sondaj logları kontrol edilmeli, yukarıda belirtilen hususlara aykırı bir durum varsa onay yapılmayarak gerekçeleri ile birlikte rapor iade edilmelidir.

B-LABORATUVAR HİZMETLERİ

 

1-Yargı kararları, yasal mevzuat ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği gereği zemin laboratuvarı hizmetleri ile kaya ve zemin mekaniği laboratuvar deneylerinin gerçekleştirilmesi, deney föylerinin ve raporlarının düzenlenmesi iş ve işlemlerinin Odamıza tescilli büro/şirketler (zemin laboratuvarları) tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur.

2-Bu hizmeti gerçekleştiren jeoloji mühendislerinin Oda üyesi olması ve üyelik vasfını devam ettirmesi gereklidir. Laboratuvar denetçilerinin Odamızdan "Laboratuvar denetçi tescil belgesi" almaları ve her yıl yenilemeleri zorunludur.

 

3-01.02.2013 tarihi itibariyle Odamıza tescil olmamış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği‘ne göre yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşlar tarafından hazırlanan deney föyleri ve raporları ile Odamıza tescili olmayan laboratuvarlar tarafından düzenlenen deney föyleri ve raporlarına dayalı olarak hazırlanan jeoteknik etüt (zemin ve temel etüt) raporları Odamızda işlem görmeyecektir.

 

4-Odaya sunulan jeoteknik etüt (zemin ve temel etüt) raporlarının ekinde yer alan laboratuvar deney föyleri ve raporları üzerinde mutlaka jeoloji mühendisi laboratuvar denetçisine ait ıslak imza ve Bakanlık BRN kayıt numarasının bulunması gerekmektedir. Buna aykırı olarak düzenlenen jeoteknik etüt raporları mesleki denetim görevlilerince iade edilmelidir.

 

5-Fotokopi ile çoğaltılmış, silintili, elle düzeltilmiş laboratuvar deney föyleri ve raporları Oda birimlerince kabul edilmeyecektir.

 

6-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği‘ne göre yetkilendirilmiş ve Odamıza tescil yaptırmış laboratuvarlar Odamız web sayfasında yayımlanmaktadır.

C-YAPI DENETİMİ KONTROLLÜK HİZMETLERİ

 

3194 sayılı İmar Kanunun 28`inci, 4708 saylı Yapı Denetim Hakkındaki Kanunun 2`nci ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin 5-2/e maddelerindeki hükümler gereği, jeolojik-jeoteknik (zemin ve temel) etüt raporlarını kontrol etmek üzere Yapı Denetim Kuruluşlarının bünyelerinde yeteri sayıda teknik eleman (jeoloji mühendisi) çalıştırması veya dışarıdan jeoloji mühendisliği hizmeti satın almaları bir zorunluluktur.

 

Bu çerçevede;

 

1-Yapı Denetim Kuruluşlarında çalışan veya bu kuruluşlara dışarıdan hizmet veren jeoloji mühendisleri (Odamıza tescilli büro/şirketlerin SJM`leri) jeolojik-jeoteknik (zemin ve temel) etüt raporlarını mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar"a, "Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı"na, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmekle yükümlüdür.

 

2-Bu kontrollük görevi, "uygunluk görüşü" adı altında sadece şekli/formatsal bir inceleme olarak görülmeyerek, imar, planlama ve yapı üretim hizmetlerini düzene bağlayan çerçeve yasa niteliğindeki 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 28‘inci maddesinin 2`nci paragrafı, Yapı Denetim Hakkındaki Kanun`un 2`nci maddesinin a, c ve ı bentleri dikkate alınarak yerinde denetimi de içermelidir.

 

3-Yapı Denetim Kuruluşlarında jeoloji mühendisinin istihdamı halinde, jeoloji mühendisinin Odamıza kayıtlı olması, Odadan mesleğini icraada herhangi bir kısıtlılığının olmadığına dair "fenni mesul denetçi belgesi" alarak ilgili Yapı Denetim Kuruluşuna vermesi ve SGK kaydının Odamıza bildirilmesi gerekmektedir.

 

4-Yapı Denetim Kuruluşunun jeolojik-jeoteknik (zemin ve temel) etüt raporlarının denetimine ilişkin Odamıza tescilli büro/şirketlerden hizmet satın alması durumunda, Yapı Denetim Kuruluşu ile Odamıza tescilli büro/şirket arasında kontrollük hizmetine yönelik bir sözleşme yapılmalı ve bu sözleşme Odamıza beyan edilmelidir.

 

5-Yapı Denetim Kuruluşuna kontrollük hizmeti veren Odamıza tescilli büro/şirket kendisi tarafından üretilen jeolojik-jeoteknik (zemin ve temel) etüt raporlarının kontrollüğünü üstlenemez.

 

6-Kontrollük hizmeti veren Odamıza tescilli büro/şirket veya Yapı Denetim Kuruluşunda tam gün veya kısmi süreli olarak istihdam edilen jeoloji mühendisi birden fazla Yapı Denetim Kuruluşu ile sözleşme imzalayamaz.

 

7-Kontrollük hizmeti veren Odamıza tescilli büro/şirket, denetimini üstlendiği işe ilişkin olarak Odadan "fenni mesul denetçi sicil durum belgesi" almak zorundadır.

 

D-RİSKLİ ALAN/YAPI BELİRLENMESİ HİZMETLERİ

 

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde Oda birimlerinde yapılacak iş ve işlemler ile lisanslandırılan şirketlerde görev alacak jeoloji mühendislerine ilişkin olarak;

 

1-Konuyla ilgili olarak bütün işlemler sadece Şubelerimiz ve Genel Merkezde yapılacak, bilgi işletim sisteminde (JMOBİS) veri eksikliği nedeniyle Temsilciliklerimizde herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

 

2-Bakanlığa lisans başvurusu yapacak olan şirket/büroların Odamıza tescilli olmaları gerekmektedir.

 

3-Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan lisans alan şirketlerin sadece bu alanda çalışma yürütmeleri halinde bünyelerinde bir tek jeoloji mühendisi bulundurmaları yeterlidir.

 

4-Odaya tescili bulunmayan büro/şirket çalışanlarının veya üye iletişim kartında herhangi bir iş adresi belirtilmemiş kişilerin Oda Kayıt Belgesi talepleri karşılanacak, ancak kırmızı mürekkep ile yaptırılmış ve "Bu belge Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde lisans başvurusu ve ihale başvuruları için kullanılamaz" ibaresi yer alan bir kaşe basılarak belge hazırlanacaktır.

 

5-Üyenin talebi halinde tescilli büro/şirket çalışanı jeoloji mühendislerine ait hizmet (proje/rapor) döküm taleplerine yalnızca Şubelerimiz ve Genel Merkez kanalıyla yanıt verilecek, herhangi bir şekilde Temsilciliklerimizden talep edilen hizmet dökümleri ya da hizmet dökümü onaylama işlemleri yapılmayarak Şubelerimize veya Genel Merkeze yönlendirilecektir.

 

6-Fiili hizmetinin belgelenmesini talep eden üyelerimizden sadece Odamıza tescilli büro/şirketlerin SJM‘lerine ait hizmet dökümü konu ayırmaksızın verilecek ve onaylanacak, ".... sicil nolu üyemizin Odamız kayıtlarındaki hizmetlerine ilişkin döküm ekte verilmektedir." ibareli bir üst yazı ile birlikte üyeye verilecektir.

 

7-Talep edildiği takdirde jeolojik-jeoteknik etütlerde fiili çalışma süresi ile ilgili belge talep eden tescilli büro/şirketlerin SJM‘lerine hizmet dökümü (proje/rapor listesi) üye tarafından değil Oda tarafından sadece kendi imzaladığı ve yalnızca jeolojik-jeoteknik etüt raporları olacak şekilde BİS den dökümü yapılacak, her sayfası onaylanarak yukarıda belirtilen kapsamdaki bir üst yazı ile birlikte ilgiliye teslim edilecektir.

 

8-Üyeye verilen üst yazıda ayrıca, ilgilinin dilekçesinin tarihi, ilgilinin isteği üzerine verildiği bilgisi eklenecek ve konu bölümüne "Proje/rapor dökümü hakkında" ibaresi eklenecektir. Evrak defterine de aynı konu yazılacaktır.

 

9-Proje/rapor dökümleri üyenin JMOBİS üzerindeki ilgili sayfasından (Proje/rapor modülü) rapor türü süzülerek alınacaktır.

10-Yapılan bu işlem için üyeden 20 TL ücret alınacak ve makbuz kalemlerinde hizmet döküm bedeli adı altında muhasebeleştirilecektir.

 

(Yukarıdaki işlemler ihaleye katılım için istenen hizmet dökümleri için de uygulanacaktır.)

 

E-JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULARA İLİŞKİN HİZMETLER

 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu`nun 7‘nci maddesi ve Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği`nin 10‘uncu maddesi çerçevesinde jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat saha veya işletmelerinde teknik sorumlu olarak görev alacak jeoloji mühendisleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde hizmet yürüteceklerdir.

 

1-Odamıza tescilli büro/şirketlerin SJM`leri ile Odamıza tescilli herhangi bir büro/şirket ile ilişkisi bulunmayan ancak, aylık ücretli olarak jeotermal kaynak veya doğal mineralli su ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları (il özel idareleri ve belediyeler), şirketler veya işletmelerde kadrolu olarak istihdam edilen jeoloji mühendisleri Odamızdan vizelenmiş "Teknik Sorumluluk Atama Belgesi" alma koşulu ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat saha veya işletmelerinde teknik sorumlu olarak görev alabilirler.

 

2-Teknik sorumluların üye aidat borçlarının ve mesleğini yapmaya engel herhangi bir kısıtlılığının bulunmaması gerekmektedir.

 

3-Teknik sorumluluğun Odamıza tescilli büro/şirketin SJM`si tarafından yürütülmesi durumunda taraflar arasında her bir ruhsat sahası/işletmesi için ayrı bir sözleşme imzalanması ve sözleşmede belirtilen bedelin Oda Asgari Ücret Tarifesi`nde belirtilen bedelden az olmaması gerekmektedir.

 

4-Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili şirket veya işletmelerde kadrolu olarak istihdam edilen jeoloji mühendisleri, teknik sorumluluğunu üstleneceği şirket veya işletmede çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu`ndan alınmış belge ve maaş bordrosunu Odaya sunmak zorundadır.

 

5-Odamıza tescilli büro/şirketlerin SJM`leri en fazla 5 (beş) ruhsat saha/işletmesi için teknik sorumluluk görevini üstlenebilirler.

 

6-Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili şirket veya işletmelerde kadrolu olarak istihdam edilen jeoloji mühendisleri aynı şirkete veya şirketler topluluğuna ait olması kaydıyla en fazla 10 (on) ruhsat saha/işletmesi için teknik sorumluluk üstlenebilirler.

 

7-Teknik sorumluluk için vizelenen belge bir yıl geçerli olup, bunun her yıl yenilenmesi zorunludur. Süresi içinde yenilenmeyen belge iptal edilir ve durum ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.

 

8-Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili şirket veya işletmelerde kadrolu olarak istihdam edilen jeoloji mühendislerinin "Teknik Sorumluluk Atama Belgesi" vize ücreti Oda asgari ücret tarifesinde belirtilen miktar üzerinden alınır.

 

9-Belediye ve İl Özel İdarelerinde kadrolu çalışan jeoloji mühendisleri için herhangi bir vize ücreti alınmaz.

 

10-"Teknik Sorumluluk Atama Belgesi"nin vize işlemleri sadece Genel Merkez, şubeler ve BİS`te işlem yapan temsilcilikler tarafından yapılır.

 

11-Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamındaki her türlü rapor, işin/işlerin yapıldığı yer veya yerlerden birinde veya işi yapan şirketin merkez/şubesinin bulunduğu yerin örgüt birimi tarafından onaylanabilecektir.

 

F-MADENCİLİK HİZMETLERİ

 

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde Odamız birimlerinde yürütülecek işlemler ve dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

1-Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği`nin 106`ncı maddesinde yer alan jeoloji mühendisliği hizmetlerinin verilmesi ve bunlarla ilgili rapor, harita ve belgelerin düzenlenmesi, diğer meslek alanlarımızla ilgili uygulamalarımızda olduğu gibi mutlaka Odamıza tescilli büro/şirketler ve bu büro/şirketlerin SJM`leri tarafından yerine getirilecektir. Odamıza tescili bulunan büro/şirketlerin haricinde Oda üyelerimizce bireysel hizmet üretilmesi ve imza yetkisinin kullanılması 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri, Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği gereği mümkün bulunmamaktadır.

 

2-Maden arama, işletme ruhsatı veya sertifikası sahibi olup, Yönetmeliğin öngördüğü jeoloji mühendisliği hizmet ve raporlarını sadece kendi ruhsatları için hazırlayacak olan şirketlerin tescili için, kendi bünyesinde tam zamanlı en az 1 jeoloji mühendisi istihdam etme şartı aranacaktır.

 

3-Kendi ruhsatları olup ta, Jeoloji Mühendisliği hizmeti üretmeyen, rapor hazırlamayan şirketlerin Odamıza büro tescil şartı bulunmamakta olup, bu tür ruhsat sahipleri Odamıza tescilli büro/şirketlerden Jeoloji Mühendisliği hizmeti alabileceklerdir.

 

4-Madencilik alanında diğer ruhsat sahiplerine Jeoloji Mühendisliği ve Müşavirliği hizmeti veren, rapor hazırlayan şirketlerin tescil koşulları mevcut uygulamada olduğu gibi yapılacaktır.

 

5-Jeoloji Mühendisliği hizmetlerinin yer aldığı ön inceleme, her dönemdeki arama faaliyet raporu, arama projesi, işletme projesi veya ilgili harita ve kesitlerin MİGEM veya İl Özel İdaresine sunulmadan önce Maden Kanunu`nun 10`uncu maddesi, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği`nin 91‘inci maddesi gereğince Oda Sicil Belgesi tescilli büro/şirketin SJM`si adına düzenlenecektir. Büro tescilsiz bireysel hizmete yol açacak şekilde Sicil Belgesi yerine geçecek Oda Üye Kayıt Belgesi gibi herhangi bir belge kesinlikle verilmeyecektir.

 

6-Rapor/proje getirilmeden Oda Sicil Belgesi düzenlenmeyecektir.

 

7-Her rapora ait ilgili formların altında ve rapor ekindeki harita ve kesitlerde SJM`nin imzası olduğuna dikkat edilecektir. Her raporla birlikte 30.06.2011 tarih ve 9273/104-101 sayılı yazımız ekinde verilen formun iki nüsha doldurulması sağlanacak, tescilli büro/şirketin kaşesi ve SJM`nin imzası bu formlarda olacak ve bu form Oda tarafından onaylanacaktır. Ayrıca, rapor ekinde SJM tarafından hazırlanıp imzalanmış harita ve kesitlere de Oda kaşesi basılacaktır. Rapor kapağına, rapor eki formlara Oda kaşesi basılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

8-İşletmede Odadan belge alarak teknik eleman olarak görev yapan jeoloji mühendisi sadece o işletmedeki işletme faaliyet aşamaları ile ilgili olarak Jeoloji Mühendisliği hizmetlerine ilişkin raporları hazırlayarak imzalayabilecektir. Düzenlenen raporlar Oda tarafından incelendikten sonra, raporu düzenleyen teknik elemanın siciline işlenerek "Sicil Durum Belgesi" verilecektir.

 

9-Jeoloji Mühendisliği hizmeti üretmeyip Odaya tescilli büro/şirketlerden hizmet alan ve sadece meslek alanımızı ilgilendiren jeoloji mühendisi imzalı raporlarda; kapakta üstte ruhsat sahibinin ismi logosu, altta ise raporu hazırlayan Odamıza tescilli büro/şirketin ve raporu imzalayan jeoloji mühendisinin isminin olması yeterli görülecektir.

Odamıza tescilli büro/şirketlerin bünyesindeki jeoloji mühendisi tarafından hazırlanmış raporlarda; kapak, tescilli büro/şirketin logo ve ismi ile düzenlenebilecektir.

Çoklu disiplinleri içeren bir rapor ise ve rapor Odamıza tescilli büro/şirketin kendi bünyesindeki değişik mühendislerce hazırlanıp imzalanmış ise, rapor kapağı şirket logosu ve ismi ile olabilecek, ancak ikinci sayfada jeoloji mühendisinin adı soyadının olacağı ayrı bir form düzenlenmiş olmasına dikkat edilecektir.

 

10-Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamındaki her türlü rapor ve belge, işin yapıldığı veya işi yapan şirketin merkez/şubesinin bulunduğu yerin örgüt birimince veya raporun verileceği MİGEM`in olduğu Ankara‘da Genel Merkez tarafından onaylanabilecektir.

 

G-BAZI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMET ALANLARINA İLİŞKİN TESCİL VE TESCİL YENİLEME KOŞULLARI VE JEOLOJİ MÜHENDİSİ SAYISI İLE İLGİLİ DÜZENLEME

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri, Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği`nin 6`ncı maddesinde tanımlı hizmetleri üreten, mühendislik müşavirlik hizmeti veren veya verecek olan büro/şirketlerin yanı sıra Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular, İmar, Yapı Denetim ve Çevre Kanunlarına göre Teknik Sorumlu, Laboratuvar Denetçisi, Çevre Görevlisi gibi kişilerin Odadan tescil belgesi alması zorunluluktur.

 

A-Türk Ticaret Kanunu`na göre kurulmuş adi ortaklıklar:

Kamu İhale Kanunu ve Sözleşme Kanunu kapsamında Odamıza tescilli büro/şirketlerin tescilli olmayan kişi veya şirketlerle oluşturdukları Adi Ortaklıklar/Konsorsiyumlar, tescilli büro/şirketin adi ortaklıktaki pay oranın %50`nin altında olmaması durumunda Odaya tescil edilir. Tescil ve tescile ilişkin işlemlerde; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri, Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği`nin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ve 16`ncı maddeleri kapsamında işlem tesis edilir.

 

B-Odamız tescil ve tescil yenileme işlemine ilişkin esaslar TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri, Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği`nin 3`üncü bölümünde 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16`ncı maddelerinde belirtilmiştir. Ancak söz konusu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra yürürlüğe giren çeşitli kanuni düzenlemelerin getirdiği zorunluluk nedeniyle aşağıda belirtilen kuruluşlar için Yönetmeliğin tescil ve tecil yenileme işlemlerine ilişkin 3`üncü bölümünün ilgili maddelerinde istenen belgelerle başvurmaları halinde bünyelerinde tek bir SJM bulundurmaları tescil kaydı için yeterli görülebilecektir. Bu çerçevede yapılan tescil ve tescil yenileme başvurularının uygun görülmesi halinde bu kuruluşlara Oda Yönetim Kurulu kararı ile tescil belgesi verilecek veya tescili yenilenebilecektir.

 

Bir SJM istihdamı yeterli görülen Kuruluşlar;

1-Kendi kuruluşları dışında başka kişi kurum ve kuruluşlara mühendislik hizmeti üretmeyen maden, jeotermal, kaplıca, otel, doğal mineralli su, kaynak suyu işletmeleri ile işçi sağlığı ve güvenliği kapsamında eleman bulundurması gereken kuruluşlar,

2-Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan lisans alacak kuruluşlar,

3-Yapı Denetim Hakkındaki Kanun kapsamında kurulan Yapı Denetim Kuruluşları,

4-Çevre mevzuatı kapsamında kurulan ÇED ve Çevre Denetim Büroları,

5-Su Yapıları Denetim Yönetmeliği kapsamında kurulan Su Yapıları Denetim Kuruluşları,

6-Yapı malzemeleri kapsamında çalışma yürüten kuruluşlar,

 

H-FATURA UYGULAMASI

 

Başta zemin etütleri olmak üzere sondaj hizmetleri ile zemin laboratuvar hizmetlerinin jeoloji mühendisleri dışındaki kişilerce verilmesinin veya bu kişilerden hizmet alınmasının önüne geçmek ve mesleğin ve meslektaşların yararı doğrultusunda bu alanların disiplin altına alınması ile tescilli büro/şirketlerimizin gider gösterimine ve fatura konusuna kolaylık sağlanması amacıyla Odamızın jeolojik-jeoteknik etütler (zemin ve temel etütleri) ile YAS mevzuatı çerçevesinde yürüttüğü fatura uygulamasında Oda birimlerinden gelen görüşler ve Odamız Asgari Ücret Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar sonrasında bazı düzenlemeler yapılmasına karar verilmiştir.

 

Bu çerçevede;

 

a)-Jeoteknik Etüt Çalışmalarında;

1-Faturalar; rapor yazım bedeli, zemin sondaj bedeli ve laboratuvar bedelinden oluşacaktır.

2-Faturada bu bedeller ayrı ayrı kalemler halinde belirtilebileceği gibi, her üç hizmetin toplamı şeklinde tek bir kalemde de gösterilebilecektir.

3-Faturada belirtilecek sondaj bedeline esas olacak zemin sondaj birim fiyatları her ilin kendi özgün koşulları kapsamında ilgili Oda birimlerinin kararı ile belirlenecektir. Belirlenen zemin sondaj birim fiyatlarına göre hesaplanan bedel faturaya yansıtılacaktır.

4-Kendi makinası ile sondaj işlemini yapan tescilli büro/şirketler rapor yazım bedeli ile her il için belirlenen sondaj birim fiyatına göre oluşan sondaj bedelini faturada gösterecektir.

5-Sondaj hizmetlerinin dışarıdan (Odaya tescilli büro/şirketlerden) satın alınması halinde, tek bir faturada rapor yazım, sondaj ve laboratuvar bedeli gösterilebileceği gibi, rapor yazım bedelinin gösterileceği fatura ekinde hizmet alınmış büro veya şirket tarafından kesilmiş fatura fotokopileri de ayrı olarak sunulabilecektir.

6-Laboratuvar deney ücretleri faturası; deney sayısı ve Odamız asgari ücret tarifesi baz alınarak deney raporlarını hazırlayan Odamıza tescilli laboratuvarlarca düzenlenmesi zorunlu olup, laboratuvarlardan hizmet alan Odamıza tescilli büro/şirketler söz konusu faturayı kendi düzenledikleri faturalar içinde gösterebilecekleri gibi, ayrı olarak fotokopisini de sunabileceklerdir.

 

 

 

b)-YAS Uygulamaları;

1-YAS arama, kullanma ve tadil/yenileme belgelerinin faturalandırılmasında; belgenin niteliği (arama, kullanma, tadil/yenileme) ile DSİ Genel Müdürlüğü veya bağlı kuruluşlarının o bölgede istedikleri hizmetler baz alınarak tek fatura içinde ayrı ayrı veya toplamda tek kalemde gösterilecek şekilde düzenlenebilecektir.

2-Su sondaj açım ücretinin bu dönem içerisinde fatura içerisinde gösterilmesi Oda birimlerinin yetkisine bırakılmış olup; Oda birimleri, bu sektörde faaliyet gösteren meslektaşlarımızla yapacağı toplantılar sonucu Oda asgari ücret tarifesinde gösterilen fiyatları baz alarak bir katsayı belirleyebilir ve belirlenen bu fiyatın fatura içerisinde gösterilmesini talep edebilirler.

 

c)-Diğer Hizmetler;

Tescilli büro/şirketler diğer jeoloji Mühendisliği hizmetlerine ilişkin faturalandırmalarda 3065 sayılı KDV Kanunu`nun 27/5`inci maddesi gereğince rapor yazım bedeli üzerinden fatura düzenlenmesine dikkat etmelidir.

 

I-SJM ÜCRETLERİ

 

TMMOB ve SGK arasında yapılan protokol çerçevesinde serbest çalışan mühendis ve mimarların brüt ücretleri 2013 yılı Ocak ayı itibariyle 2700 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda SJM‘lerin SGK kontrolünün 3 ay sonra döküm istenerek yapılacağı, ilgili dökümanı bildirmeyen veya belirlenen ücretin altında SGK bildirimi yapanlarla ilgili protokol gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bilgi verileceğinin ilgili tescilli büro/şirkete ve SJM‘sine hatırlatılması gerekmektedir.

 

J-MESLEKİ DENETİM

 

Yargı kararları, 6235 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak yayımlanan Yönetmelikler ile Odamızın Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri, Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği`nin 17 ve 18`inci maddeleri ve Odamızın Mesleki Denetim Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir.

Meslektaşlarımız tarafından yaygın olarak üretilen yapı bazında düzenlenen jeoteknik etütler, plana esas jeolojik, jeoteknik ve mikrobölgeleme etütleri (ve bazı il ve şubelerimiz tarafından geliştirilen ve henüz ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları devam eden YAS hizmetleri) için mesleki denetim işlemleri yürütülmektedir. Yapılan denetim işlemlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için;

 

1-Odamız çalışanlarınca mesleki denetimin yürütülmekte olduğu yerler dışındaki tüm şube ve temsilciliklerde mesleki denetim, Yönergemizde belirtilen esaslara uygun olarak belirlenen mesleki denetim görevlileri eliyle yürütülecektir.

 

2-Mesleki denetim görevlilerinin, hazırlanan mesleki ürünleri; SMM yönetmeliğinin 17 ve 18`nci maddeleri, Mesleki Denetim Yönergesi ve Yönerge ekindeki formlarda belirtilen esaslar ile Odamız uygulama genelgelerine ve mesleki etik kurallara uygun olarak denetim hizmetlerini yürütmeleri, farklı oluşum ve yaklaşımlara göre yapılan denetim hizmetlerinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası