TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.mevzuat.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

 Resmi Gazete Tarihi: 07.01.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26046


PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; şehir ve kasabaların imar plânları da dâhil olmak üzere, yerleşme plânlarının bütün ilgili taraflarca uyulması gereken, güvenilir ve uygulanabilir nitelikte düzenlenebilmesi için plânların yapımı işini üstlenecek müelliflerin ehliyet durumları ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, belediye sınırları ile mücavir alan sınırları içinde ve bu alanlar dışında, 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer kanunlar ile yapılması öngörülen her ölçekteki ve türdeki plânların yapımını ve bunları üstlenecek müellifleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 3194 sayılı İmar Kanununun 44 üncü maddesine ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,

Kanun: 3194 sayılı İmar Kanununu,

İdare: Kanun`da tanımlanan plânların hazırlanması, onaylanması ile uygulanmasında görevli ve yetkili olan Bakanlık, Valilik, İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Belediye ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını,

Müellif: Kanun`da tanımlanan her ölçekteki ve türdeki plânların yapılmasını üstlenebilmek için gerekli olan ilgili yeterlilik grubuna uygun yeterlilik belgesine sahip gerçek kişiyi veya ilgili yeterlilik grubuna uygun yeterlilik belgesine sahip tüzel kişiliklerin hissedarları içinde hisseleri ortakların meslek grubuna göre dağılımında eşit veya daha fazla paya sahip gerçek kişiyi,

Plânlama Birimi: İdarenin, Kanun`da tanımlanan plânların hazırlanmasına, onaylanmasına, uygulanmasına ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürüten birimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Plân Yapacak Müelliflerde Aranacak Yeterlilik

Plânlama alanı grupları

Madde 5- Yerleşme alanları ve onu bütünleyen çevreye ait alanlar için düzenlenen her ölçekteki ve türdeki plânların yapım alanlarının büyüklüğü, plân yapımına konu olan yerleşme veya yerleşmeler bütününün gelecekteki muhtemel nüfuslarına veya nüfus toplamlarına göre aşağıdaki plânlama alanı grupları teşkil edilmiştir.

a) Plân yapım alanı 10.001 hektar veya daha fazla olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre 1.000.001 ve daha fazla nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünleri, A GRUBU,

b) Plân yapım alanı 5.001-10.000 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre 500.001-1.000.000 nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünleri, B GRUBU,

c) Plân yapım alanı 2.001-5.000 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre 200.001-500.000 nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünleri, C GRUBU,

d) Plân yapım alanı 801-2.000 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre 50.001-200.000 nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünleri, D GRUBU,

e) Plân yapım alanı 301-800 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre 10.001-50.000 nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünleri, E GRUBU,

f) Plân yapım alanı 25-300 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre 10.000 ve daha az nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünleri, F GRUBU,

olarak adlandırılır.

Yerleşme plânının yapımında, yukarıda sıralanan alanlara ve nüfus projeksiyonlarına göre bulunan grupların, birbirinden farklı bulunması durumunda o yerleşme için hangi esasa göre belirlenen grup daha üst grup ise, yerleşme o grupta sayılır.

Her ölçekteki ve türdeki plânlar, belge uygulamasına tâbidir. Bu çerçevede, ilâve plânlar, plân revizyonları ve değişiklikleri, eklenti veya yenileme kararı getirdikleri veya ilgili oldukları yürürlükteki plânın alan veya nüfus esasına göre belirlenecek grubunda; mevziî imar plânları ise, kendi alan veya nüfus büyüklüğü esasına göre tayin edilen grupta sayılır.

Müelliflerin öğrenim niteliği

Madde 6- Plânlama işlerini üstlenecek müelliflerde, yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Plânlama Bölümlerinden lisans eğitimini tamamlayarak mezun olmak şartı aranır. Yurt dışında öğrenim görenlerin bu öğrenimlerinin ve aldıkları derecelerin, yurt içinde görülen öğrenim ve alınan derece ile eş değerde olduğunun yetkili makamlarca onaylanmış olması şarttır.

Müelliflerin derecelendirilme esasları

Madde 7- Müelliflerin derecelendirilmesinde, 6 ncı maddede belirtilen öğrenim şartı yanında;

a) Plânlama Biriminde belirlenen sürelerde fiilen çalışmış veya

b) Yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili uzmanlık dalında öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak, belirlenen sürelerde fiilen çalışmış veya

c) A, B, C veya D gruplarına giren işleri yapan özel plânlama bürolarında, çalışma süresine ait sigorta primlerinin ödendiğini belgelemiş olmak kaydıyla, bu bürolar ilgili işleri yaptıkları sürece, belirlenen süreler kadar bu işlerde fiilen çalışmış veya

d) Plânlarla ilgili yarışmalarda birincilik veya iki defa derece veya dört mansiyon almış veya

e) Alt yeterlilik grubuna veya gruplarına giren işlerden belirlenen sayıda iş bitirmiş

olmaları göz önünde bulundurulur.

Plân yapımı işlerini üstlenecek müelliflerde aranacak nitelikler

Madde 8- Plân yapımı işlerini üstlenecek müelliflerin 5 inci maddede belirtilen gruplardaki işleri yapabilmeleri, bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yer alan şartları taşımaları yanında aşağıda belirtilen Müellif Gruplarında sayılan niteliklerden en az birine uygun olduklarının Bakanlıkça yapılan değerlendirmede tespit ve kabûl edilmesine bağlıdır.

a) A Grubu Müelliflik için;

1) 5 inci maddede belirtilen B Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

2) B Grubu plânlamalardan en az bir işi ve C Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

3) B Grubu plânlamalardan en az bir işi, C Grubu plânlamalardan en az bir işi ve D Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

4) Yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili bilim dalında doçent veya profesör unvanı almış veya plânlama birimlerinde iki yıl daire başkanlığı seviyesinde veya daha üst seviyede yönetici olarak görev yapmış veya en az 15 yıl çalışmış olmak,

b) B Grubu Müelliflik için;

1) 5 inci maddede belirtilen C Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

2) C Grubu plânlamalardan en az bir işi ve D Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

3) C Grubu plânlamalardan en az bir işi, D Grubu plânlamalardan en az bir işi ve E Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

4) Yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili bilim dalında doktor unvanı almış olmak ve bu unvanı aldıktan sonra en az dört yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak veya öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak toplam en az 12 yıl çalışmış olmak veya plânlama birimlerinde en az 12 yıl çalışmış olmak,

c) C Grubu Müelliflik için;

1) 5 inci maddede belirtilen D Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

2) D Grubu plânlamalardan en az bir işi ve E Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

3) D Grubu plânlamalardan en az bir işi, E Grubu plânlamalardan en az bir işi ve F Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az dokuz yıl çalışmış olmak,

d) D Grubu Müelliflik için;

1) 5 inci maddede belirtilen E Grubu plânlamalardan en az üç işi bitirmiş olmak,

2) E Grubu plânlamalardan en az iki işi ve F Grubu plânlamalardan en az üç işi bitirmiş olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya A, B veya C grubuna giren işleri yapan özel plânlama bürolarında en az altı yıl çalışmış olmak,

e) E Grubu Müelliflik için;

1) 5 inci maddede belirtilen F Grubu plânlamalardan en az üç işi bitirmiş olmak,

2) F Grubu plânlamalardan en az iki işi ve 10-24 hektar arasında en az üç işi bitirmiş olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya A, B, C veya D gruplarına giren işleri yapan özel plânlama bürolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

f) F Grubu Müelliflik için;Yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Plânlama Bölümlerinden Şehir Plâncısı veya Şehir ve Bölge Plâncısı unvanı ile lisans eğitimini tamamlayarak mezun olmak,

şartları aranır.

Yukarıdaki fıkrada yer alan "işi bitirmiş olmak" ifadesinden her tür ve ölçekteki plânlar anlaşılır.

Yukarıda belirtilen Müellif Gruplarında sayılan niteliklerden sadece birine tam olarak uygun bulunmak, o grup içinde değerlendirmeye alınmak için yeterlidir. Aynı grup başlığı altındaki niteliklerden birden fazlasına uygun olmak, müellif için ek bir hak sağlamaz.

İş bitirme

Madde 9- İşi bitirmiş olmak kapsamında yapılan her tür ve ölçekteki plân, sadece Nâzım İmar Plânı ise, plânlama alanının veya nüfusunun yarısı, işi bitirmiş olmak şeklinde değerlendirilir. Nâzım İmar Plânı alanı içinde yapılan Uygulama İmar Plânı şayet Nâzım İmar Plânı alanının tamamını kapsamıyor ise, sadece Uygulama İmar Plânı alanı veya nüfus dikkate alınır. Nâzım İmar Plânı üstünde yer alan her ölçekteki ve türdeki bitirilmiş plânlarda, plânlama alanının veya nüfusunun 1/5`ini aşmamak kaydıyla yeterlilik grubu çerçevesinde değerlendirmede bulunma yetkisi Bakanlığa aittir.

Plânlama işini bitirmiş olmaktan; işin sözleşmesinde belirlenen süresi içinde ve usûlünce tamamlanıp idareye teslim edilmiş olması, istenilen düzeltme ve tamamlamaların gereğince ve süresi içinde yerine getirilmiş olması ve ilgili merci tarafından onaylanmış olması anlaşılır.

Tüzel kişilik adına alınmış plânlama işlerinde sadece bir müellif adına iş bitirme belgesi düzenlenir.

Yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Plânlama Bölümlerinden mezun olup da plânlama yarışmalarında kazanılan birincilik veya iki defa derece veya dört defa mansiyon almış olanlar bulunduğu gruptan bir üst gruba yükselir.

Kamu kurum ve kuruluşlarından ihale yolu ile yapılan plânlama işlerinde, plânlama işini alan müellifin plânlama ekibinde yer alan şehir plâncılarının çalıştıklarının belgelenmesi hâlinde, kendi bulundukları plânlama grubundan ayrı ayrı bir iş bitirmiş olarak değerlendirilir.

Kamu kurum ve kuruluşunda ve özel plânlama bürolarında çalışma

Madde 10- Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşu ile özel plânlama bürolarında çalışmaya esas olacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kamu Kurum ve Kuruluşunda Çalışmış Olmak: Plânlama Biriminde ve yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili bilim dalındaöğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışmış olmayı ifade eder.

Belediyelerin plânlama birimlerinde çalışanlar da bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerini tamamlamak kaydıyla, çalıştığı belediyenin dâhil olduğu plânlama grubuna kadar yeterlilik belgesi alabilir.

b) Özel Plânlama Bürolarında Çalışmış Olmak: Bu Yönetmelik kapsamına giren plânlama işlerinden A, B, C veya D gruplarına giren işleri yapan plânlama bürolarında, büro sahibi veya ortağı veya çalışanı sıfatıyla çalışılan süreyi bonservis alarak belgelemiş olmak ve çalışma süresine ait sigorta primlerinin ödendiğini belgelemek anlaşılır. Bonservisin kapsadığı sürelerde, bu büroların elinde program gereğince devam eden A, B, C veya D gruplarında en az bir plânlama işinin mevcut bulunması ve bunun belgelenmesi şarttır.

Yeterlilik Belgesi şartı

Madde 11- İdare, plânlama işlerinin hazırlanması, ihale edilmesi ve onanmasında bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. İdare tarafından yapılan plânlarda, bu Yönetmelikte belirtilen yeterlilik gruplarına uygun en az bir müellifin, plân yapım sürecinde, plânlama biriminde ve kadrolu olarak istihdamı şarttır.

Plân müellifleri, aldıkları Yeterlilik Belgesi ile yeterlilik gruplarının daha altındaki gruplarda plânları yapmaya yetkilidir.

Müellif ekiplerinin teşkili

Madde 12- Plânlama işlerinden özelliği ve önemi olduğu belirlenenlerin elde edilmesinde, özel uzmanlık dalında çalışma yapılmasının veya ekip çalışması yapılmasının Bakanlıkça gerekli görülmesi hâlinde, bu plânlama işleri için teklif verecek müelliflerden ekiplerinde belirli sürelerle veya sürekli olarak görev yapacak farklı uzmanlık dallarından kişilerin isimlerini ve noterlikçe tasdikli izinlerini bildirmeleri istenir.

Plân müelliflerinin görev ve sorumlulukları

Madde 13- Plânlama işlerini üstlenecek müellif ve müellif kuruluşlarının, plânlama işi ile ilgili görev ve sorumlulukları ile uyacakları esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Plân müelliflerinin, işin yapılması ile ilgili olarak yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerine uymaları mecburîdir.

b) Danışman, müşavir ve benzeri sıfatlar altında görev yapan kişiler, ilgili idarenin plân müellifi olarak görev yapamaz ve plân müellifi yetki ve sorumluluğunu üstlenemez.

c) Müellifler; üstlendikleri plânlama işinin kapsadığı plânlama alanının sınırları içinde, plânlama süresince, ilgili idare dışındaki kuruluşlar ve kişiler adına her ölçekteki ve türdeki plânları yapamazlar ve parselasyon plânları düzenleyemezler. Aynı plânlama alanı sınırları içinde, ilgili idare dışında özel kişi veya kuruluşlara müşavirlik yapamaz, proje düzenleyemez, teknik sorumluluk veya fennî mesuliyet üstlenemezler. Ancak, bitmiş olan plânlama işine ek yeni bir plânlama işi bu hükmün dışındadır.

d) Müellifler, plânlama yapılan alanın sınırları içinde, yalnız plânlama konusu ile ilgili olarak kamu görevlilerinin tâbi tutulduğu kanunî sınırlamalara, yasaklara ve sorumluluklara tâbidir.

e) Müellifler; plânlama çalışmalarını yürütürken objektif ve tarafsız davranmak, bilimsel ve teknik verilere göre hareket etmek zorundadırlar.

f) Plân kararlarının verilmesinde, hiçbir kişi ve kuruluştan, sözleşme kapsamı dışında herhangi bir aynî veya nakdî menfaat temin edilemez. Menfaat temin ettiği tespit edilenler hakkında kanunî işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışmaların Değerlendirilmesi, Sicil Tutulması, Yeterlilik Belgesi ve Belge Uygulaması

Müellif çalışmalarının idarece değerlendirilmesi

Madde 14- İdare, plânlama işlerini üstlenecek müelliflerin yaptıkları işler ile ilgili değerlendirmelerinde, plânları;

a) Üst plân kararları ile tutarlılığı,

b) Tabiî verilere göre olabilirliği,

c) Sosyo-ekonomik verilere ve arazi kullanma kararlarına uygunluğu,

d) Gerçekleşebilirliği ve uygulanabilirliği,

bakımlarından inceler ve müellifleri değerlendirir. Bu değerlendirmede, işin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığı da gözönüne alınır.

İdare, yapılan iş ile ilgili rapor, kayıt ve değerlendirme sonuçlarını Bakanlığa iletir.

Müellif yeterlilik sicillerinin tutulması

Madde 15- Bakanlık, plân müelliflerinin yeterliliğinin belirlenmesi ve belgelenmesi için, her müellifin çalışmaları ile ilgili özel bilgi ve belgelerin toplanması, sınıflandırılması ve gizlilik derecesi verilerek saklanması ve gerektiğinde yetkililerce usûlünce kullanılmasını temin eder.

Bakanlıkta yeterliliğin tespit edilmesi amacıyla her müellif için bir özel gizli sicil dosyası açılır ve müellifin kendi müracaatları ve buna eklenilen ve yılı belirten, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belge, yüksek öğrenim belgesi, özel plânlama bürolarından alınmış bonservis ve ekleri ile yarışmalar ile ilgili bilgi ve belgeler bu dosyaya konulur.

Daha önce yapılan işler ile ilgili değerlendirme raporları ve başarı dereceleri ile, yapılan plânların o etapta uygun görülüp görülmediklerini veya ret ve iade edildiklerini belirten belgeler de, ilgili idarelerden alınarak sicil dosyasına konulur.

Müelliflerin değerlendirilmesi

Madde 16- Bakanlık; plânlama işlerini yapacak müelliflerin tutulan sicillerine, iş durumlarına ve başarı derecelerine göre değerlendirilip derecelendirilmesini yapar ve müellifin değerlendirme sonucunda hangi gruba giren plânlama işlerini yapabileceğine dair yeterlilik belgesini verir veya daha önce verilmiş bulunan belgeyi yeniler.

Yeterlilik Belgesi ve belge uygulaması

Madde17- 16 ncı madde uyarınca gerçekleştirilen değerlendirmeye göre müelliflere verilecek yeterlilik belgesi; müellifin adı ve soyadı, nüfus kaydı örneği ile özlük durumuna dair diğer bilgilerin yanı sıra, mezun olduğu yerleri, mezuniyet tarihleri ve unvanı ile uzmanlık alanını belirten, ayrıca hangi grupta plânlama işlerini üstlenebileceğini, geçerlilik süresini tarih de belirtip açıklayan fotoğraflı bir belgedir.

Yeterlilik Belgesi; boşluklara plânlama grubu ile müellifin adı ve soyadı yazılacak şekilde, "… Grubundaki plânlamaları düzenlemeye yetkilidir. Bu Belge, isteği üzerine …`e verilmiştir." ifadesini ihtiva eder. Yeterlilik Belgesinde, Bakanlığın resmî mührü ve Bakan adına imzaya yetkili görevlinin imzası bulunur.

Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi, 18 inci madde hükümlerine göre Bakanlıkça Belgenin iptali yolunda bir işlem yapılmadıkça ve ilgilisinin talebi üzerine 16 ncı madde hükümlerine göre yenilenme işlemi yapılmadıkça, en çok üç yıldır.

Yeterlilik Belgesinin fotoğraflı bir örneği ile ait olduğu plânlama grubu işlerin alınmasına esas olan bilgileri ve varsa bir kısıtlama durumunu da ihtiva edecek şekilde ayrıca bir belge düzenlenir; yetkililerin imzalarını ve Bakan adına yetkili olan görevlinin imzası ile Bakanlığın resmî mührünü de taşıyan bu belgeler, müellifin sicil dosyasında saklanır.

Yeterlilik Belgesi, ilk defa müellifin yazılı müracaatı üzerine yapılan değerlendirme sonucuna göre hazırlanarak kendisine imza karşılığında verilir. Belge verilmeyecek ise veya yenilenme istendiğinde yenilenmesine gerek görülmüyor ise, durum müellife yazılı olarak tebliğ edilir.

Müellif, niteliklerinde olan değişmeler sebebiyle grup ilerlemesi talebiyle Bakanlığa yazı ile müracaat edebilir. Müellifin bu müracaatı değerlendirilir. Şartlarını taşıyor ise, yeterlilik belgesinin yenilenmesine gidilir; yenileme şartlarının bulunmadığının anlaşılması hâlinde, durum yazılı olarak müellife tebliğ olunur.

İlk defa belge alma ve belge yenilenme talepleri dışında, Bakanlık, bütün yeterlilik sahibi müellifleri yaptıkları işler ve çalışmaları ile her üç yılda bir yeniden topluca incelemeye ve değerlendirmeye tâbi tutar; buna göre bütün müelliflerin değişen şartlara ve değerlendirme sonuçlarına göre hangi gruplarda plânlama işleri yapabileceğini belirleyen grup listelerini çıkarır ve bu listelerin tamamını üç yılda bir Bakanlık web sayfasında yayımlanır.

Bakanlıkça yapılan toplu değerlendirme ve derecelendirme sonucunda yeterlilik belgesini yeniden almaya hak kazanmış bütün müelliflerin belgeleri hazırlanır ve yazılı talepleri üzerine kendilerine verilir.

Plânlama işinin önemine, etkinliğine, kapsamına ve ağırlığına göre, Bakanlıkça uygun görülen hâllerde belirli bir iş için sadece o plânlama işi ile sınırlı olarak Özel Yeterlilik Belgesi de düzenlenebilir ve hak kazanan müelliflere verilebilir.

Yeterlilik Belgesinin iptali veya süreli olarak geçersiz kılınması

Madde18- Müellif Yeterlilik Belgelerinin iptali ve süreli olarak geçersiz kılınmasında aşağıdaki hükümlere uyulur:

a) Müelliflerin yaptığı plânlama işinden dolayı meslekî faaliyetleri ile ilgili konularda yetkisini kötüye kullanması sebebi ile hüküm giymiş olması hâlinde, Yeterlilik Belgeleri beş yıl süre ile geçersiz kılınır ve geri alınır. Aynı fiilin tekrarı hâlinde ise, belge iptal edilir.

b) Müelliflerin idare ile olan sözleşmelerinin müellifin hatası sebebiyle ayrı ayrı iki işte feshedilmiş olması hâlinde, Yeterlilik Belgeleri bir yıl süreyle geçersiz kılınır ve geri alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

Madde 19- 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İmar Plânlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre daha önce yeterlilik belgesi almış veya almaya hak kazanmış olanların hakları saklıdır.

Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce karara bağlanmış müeyyidelerin tatbikine devam olunur.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış olan işlemler bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre yeterlilik belgesi almaya hak kazanamamış olanların müracaatları durumunda yeterlilik belgesi işlemleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

Geçici Madde 3- Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte tanımlanmamış ancak bu Yönetmelikte tanımlanan idarelerin plânlama birimleri ile özel plânlama bürolarında, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, şehir plâncısı olarak çalışmış olanların başvurmaları hâlinde durumları bu Yönetmelik kapsamında değerlendirmeye alınır.

Yürürlük

Madde 20- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası