TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (UDSEP- 2023) İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.mevzuat.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

 1

ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (UDSEP- 2023)

İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Plânı (UDSEP-2023)

İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak çalışmalara ilişkin usul ve esasları

belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik,

sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme

dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmak için yapılacak

faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirmesi kapsamında bu yönerge hükümleri uygulanır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu`nun 09.08.2011 tarihli ve

2011/1 sayılı kararı ile kabul edilen ve 18.08.2011 tarihli ve 28029 sayılı Resmî Gazete`de

yayımlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Plânı (UDSEP-2023)`nın "Uygulama ve

İzleme" başlıklı 3 numaralı Bölümüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) AFAD: Başbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı`nı

b) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu: 5902 sayılı "Afet ve Acil Durum Yönetimi

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" un 4. maddesi gereği kurulan ve

görev tanımları belirtilen kurul,

c) Başkan: UDSEP-2023 İzleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanı`nı,

ç) DDK: Deprem Danışma Kurulu`nu,

d) İDK: UDSEP-2023 İzleme ve Değerlendirme Kurulu`nu,

e) İlgili kuruluş: Sorumlu kuruluşun eylemi gerçekleştirmek üzere çalışmaya davet ettiği ve

çalışmayı işbirliği ve koordinasyon içerisinde birlikte yürüttüğü kurum ve kuruluşları,

f) Sorumlu kuruluş: UDSEP-2023 eylemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapıyı

ve/veya işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak görevli kuruluşları,

2

g) UDSEP-2023: Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Plânı`nı,

ğ) Üye: UDSEP-2023 İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzleme ve Değerlendirme Kurulu`nun Oluşumu ve Görevleri

İzleme ve Değerlendirme Kurulu`nun oluşumu

MADDE 4 – (1) AFAD Başkanı`nın başkanlığını yaptığı ve Deprem Dairesi Başkanı`nın

doğal üyesi olduğu İDK; diğer 5 üyesi Deprem Danışma Kurulu tarafından belirlenecek

şekilde toplam 7 üyeden oluşur.

(2) Deprem Danışma Kurulu tarafından belirlenen üyeler dört yıl için görevlendirilir ve

yedek temsilci bildiremezler. İstifa, ölüm gibi nedenlerle boşalan kurul üyesi yerine yenisi

DDK tarafından seçilir,

(3) Kurulun sekretarya hizmetleri AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür,

(4) İDK kararı ile gerekli görülen hâllerde, gözlemci üye sıfatıyla, bir veya birkaç toplantıda

katkılarından faydalanılmak üzere, diğer kuruluşların üst kademe yönetici ve uzmanları ile

akademisyenler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri İDK`na davet

edilebilir.

İzleme ve Değerlendirme Kurulu`nun yükümlülük, görev ve yetkileri

MADDE 5 – (1) İDK`nın yükümlülük, görev ve yetkileri şunlardır:

a) UDSEP-2023 kapsamındaki uygulamaları izlemek, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ile

beraber çalışmaları koordine etmek, sorumlu ve ilgili kuruluşlarla toplantılar düzenleyip

gerektiğinde yönlendirmek, bu amaçla kararlar almak ve farklı kurumlar arasında işbirliği

ve eşgüdüm sağlamak,

b) UDSEP-2023`ün strateji ve eylemlerini gözden geçirmek, gerektiğinde bazı strateji ve

eylemlerin değiştirilmesi ve/veya yeni strateji ve eylemler üretilmesine yönelik AFAD

Başkanına önerilerde bulunmak,

c) UDSEP-2023 uygulamalarını izlemek ve yönlendirmek amacıyla, 6 aylık çalışma

dönemlerinin sonunda toplanarak, eylemleri gerçekleştirmekten sorumlu kuruluşlarca

hazırlanan gelişme raporlarını değerlendirmek, gerektiğinde sorumlu ve ilgili kuruluşları

bilgi almak üzere davet etmek,

ç) UDSEP-2023 kapsamında eylemlerden sorumlu kuruluşların çalışmalarının sonuçlarına

göre, uygulamayı, hedeflere ulaşma durumunu ve bunların zamanlamasını sorgulamak,

3

varsa sorunları belirlemek, bunların giderilmesi için öneriler geliştirmek ve bunları Sorumlu

Kuruluşlara iletmek,

d) UDSEP-2023`ün izleme ve değerlendirme yapısının etkin bir şekilde çalışması için

öneriler geliştirmek ve yıllık izleme raporlarını görüşmek,

e) UDSEP-2023 kapsamında yıllık izleme raporları ve değerlendirmeleri Afet ve Acil

Durum Koordinasyon Kurulu`na sunmak

Başkan`ın görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) İDK`na Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı başkanlık eder. Başkanın

katılamaması hâlinde yerine aynı zamanda İDK doğal üyesi olan AFAD Deprem Dairesi

Başkanı vekâlet eder.

(2) Başkan`ın görev ve yetkileri şunlardır:

a) İDK toplantılarına başkanlık etmek,

b) İDK`nın toplanma tarihini ve yerini tespit etmek ve gündemi belirlemek,

c) Gerekli görülen hâllerde ve ihtiyaç duyulan konularda sorumlu ve ilgili kuruluşlarla

toplantı yapmak, toplantı sonuçları hakkında İDK`na bilgi vermek,

ç) Kurulun görev alanıyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışındaki toplantı, çalıştay, konferans

ve benzeri etkinliklere katılmak üzere İDK üyelerini görevlendirmek,

d) UDSEP-2023 belgesinde İDK tarafından kabul edilen değişiklikleri onaylamak.

İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin görevleri

MADDE 7 – (1) İDK üyelerinin görevleri şunlardır:

a) İDK toplantılarına gündeme ilişkin ön hazırlık yaparak katılmak,

b) İDK toplantılarında alınan kararların sorumlu kurum ve kuruluşlarda etkin bir şekilde

uygulanmasını takip etmek ve yaptıkları çalışmaları İDK toplantılarında sunmak,

c) UDSEP-2023`ün etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesine yönelik olarak gereken

çalışmalarda bulunmak,

ç) UDSEP-2023 kapsamında yapılan işleri periyodik olarak izlemek, değerlendirmek ve

raporlamak, gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapmak,

d) Gerekçelerini belirlemek şartı ile UDSEP-2023`ün güncelleştirilmesine yönelik

çalışmaları yürütmek, yeni strateji ve eylemler ile iptal edilmesi gereken strateji ve

eylemleri tespit ederek kurulda tartışmak ve onay için Başkan`a sunmak,

e) UDSEP-2023`ün tanıtımı ve etkin olarak uygulanabilmesi için gereken açıklayıcı ve

yönlendirici faaliyetlere katkıda bulunmak.

4

Sekretarya hizmetleri

MADDE 8 – (1) UDSEP-2023 İDK ile sorumlu kuruluşlar arasındaki işbirliği, koordinasyon

ve iletişim AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirilir.

(2) Sekretarya`nın görevleri şunlardır;

a) İDK toplantılarının hazırlıklarını yapmak ve toplantılara katılmak,

b) UDSEP-2023`ün etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesine yönelik olarak gereken

çalışmalar yapmak,

c) İDK` nın sekretarya hizmetlerini yürütmek, toplantı kararlarını ilgili kurum ve kuruluşlara

bildirmek, yıllık izleme raporlarını hazırlamak ve arşivlemek,

ç) UDSEP-2023 kapsamında Sorumlu Kuruluşlardan gelecek 6 aylık değerlendirme

raporlarını İDK` na sunmak ve Kurul gündemine getirmek,

d) UDSEP-2023`ü yurt içinde ve dışında tanıtmak, UDSEP-2023 kapsamına giren

konularda yurt içi ve dışında çalışma ve toplantılara katılmak,

e) UDSEP-2023 ile ilgili duyurular ve bilgilendirmeler UDSEP-2023 web sayfasında yapılır.

Bu web sayfası AFAD olanakları kullanılarak Kurul sekretaryası tarafından hazırlanır,

işletilir ve sürekli güncel tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzleme ve Değerlendirme Kurulu`nun Çalışma Usul ve Esasları

Toplantı ve Gündem

MADDE 9 – (1) İDK, bir takvim yılı içinde iki (2) kere olmak üzere altı (6) aylık dönemlerde

toplanır. Gerek görülen hâllerde İDK Başkanı en az bir ay önce yazılı olarak bildirmek

kaydıyla üyeleri olağanüstü toplantıya çağırabilir,

(2) İDK kararı ile gerekli görülen hâllerde, başta Sorumlu ve İlgili Kuruluş temsilcileri olmak

üzere, gözlemci üye sıfatıyla, bir veya birkaç toplantıda katkılarından faydalanılmak

amacıyla, diğer kuruluşların üst kademe yönetici ve uzmanları ile akademisyenler, meslek

kuruluşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri İDK toplantılarına katılabilirler,

(3) Bütün İDK üyelerinin toplantılarda hazır bulunması esastır,

(4) Toplantı gündemi ve varsa toplantıya ilişkin dokümanlar toplantıdan en az bir ay önce

sekretarya tarafından İDK üyelerine yazılı olarak ve elektronik ortamda gönderilir. Üyeler,

taslak gündeme ilişkin görüş ve öneriler ile gündeme alınmasını istedikleri konuları toplantı

tarihinden on beş gün içerisinde sekretaryaya bildirirler. Sekretarya, taslak gündemi

Başkan`a sunar ve nihaî hâle getirir. İDK, bu tür düzeltmeler ve bilgilendirmelerin yazıya

gerek kalmaksızın sadece elektronik ortamda yapılmasını karara bağlayabilir,

5

(5) Bir sonraki toplantının zamanı son yapılan İDK toplantısında karara bağlanır. Toplantı

yeri, aksi bir karar alınmadığı sürece, AFAD Merkez Bina Toplantı Salonu`dur.

Görüşmelerde usul

MADDE 10 – (1) Konular gündemdeki sıraya göre görüşülür.

(2) Toplantı gündemine göre sekretarya tarafından bir önceki 6 aylık dönemi içeren

gelişmelere ilişkin toplantıda sunuş ve bilgilendirme yapılır. Başkan, üyelere gündeme ve

gelişmelere ilişkin görüş ve önerilerini belirtmek üzere belli bir sıra dâhilinde söz verir.

(3) Başkan, toplantı sonucunda alınacak kararları, maddeler hâlinde okur. Kararların ikna

yöntemine dayanan oybirliği ile alınması gözetilir. Oybirliğinin sağlanamadığı durumlarda

açık oylama yapılır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kararlar alınır. Eşitlik

halinde başkanın katıldığı görüş çoğunluğu sağlamış sayılır.

Toplantı karar ve tutanakları

MADDE 11 – (1) İDK toplantılarında alınan kararlar, toplantı sonrasında sekretarya

tarafından hazırlanacak toplantı tutanağına geçirilerek on gün içerisinde üyelere yazı ve

elektronik ortamda iletilir. UDSEP-2023 kapsamında görevli bütün sorumlu ve ilgili

kuruluşlara toplantı tutanakları ve diğer bilgi ve belgeler toplantı tarihini takiben on beş gün

içinde gönderilir.

(2) İDK Kararları, sekretarya tarafından yerine getirilir ve sonuçlarından bir sonraki

toplantıda İDK` na bilgi sunulur.

(3) Toplantı tutanakları ve ilgili diğer dokümanlar sekretarya tarafından arşivlenir.

İletişim

MADDE 12 – (1) Sorumlu kuruluşlar bir yönetici ve uzmanı "Sorumlu Kuruluş Odak

Noktası" olarak belirler ve sekretarya ile sorumlu kuruluş arasında elektronik ortamda

yapılacak olan yazışmalar bu odak kişiler aracılığıyla yapılır. Sorumlu Kuruluş Odak

Noktası, sekretarya tarafından gönderilen bütün elektronik yazışmaları ilgili uzman ve

yöneticilere iletir, sorumlu kuruluş tarafından yapılacak olan değerlendirme ve

hazırlanacak olan bütün dokümanları kuruluşu adına işbirliği yaptığı ilgili kuruluşlarla

sekretaryaya iletir.

(2) UDSEP-2023 ve İDK` na ilişkin her türlü doküman, toplantı karar ve tutanakları, kuruluş

bilgileri, iletişim bilgileri ve diğer dokümanlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı`nca

hazırlanacak olan elektronik ağ ortamında sürekli olarak paylaşılır.

6

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer Hususlar

MADDE 13 – (1) Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda İDK` nun kararına uyulur.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı`nın bağlı olduğu

Başbakan Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı yürütür.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası