TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.mevzuat.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

 Yönerge No: 39

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

TEMMUZ – 2008

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM ......................................................................................................................................................... 1

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR .................................................................................................... 1

AMAÇ ........................................................................................................................................................................ 1

KAPSAM..................................................................................................................................................................... 1

DAYANAK .................................................................................................................................................................. 1

TANIMLAR.................................................................................................................................................................. 1

İKİNCİ KISIM........................................................................................................................................................... 5

DEKAPAJ İŞLERİ ..................................................................................................................................................... 5

DEKAPAJA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLER ..................................................................................................... 5

AÇIK İŞLETME PROJESİNDE YER ALACAK HUSUSLAR.................................................................................................. 6

DEKAPAJA BAŞLAMA VE DEKAPAJ UYGULAMASINDAYAPILACAK İŞLER ..................................................................... 7

ÜÇÜNCÜ KISIM........................................................................................................................................................ 8

İHALE YOLUYLA YAPILACAK DEKAPAJ İŞLERİ........................................................................................... 8

TEMEL İLKELER ......................................................................................................................................................... 8

İHALE ÖNCESİNDE YAPILACAK İŞLEMLER ................................................................................................................... 8

İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİ .................................................................................................................................... 9

İHALE ONAY BELGESİ ................................................................................................................................................. 9

YAKLAŞIK MALİYET ................................................................................................................................................... 9

İDARİ ŞARTNAME ....................................................................................................................................................... 9

TEKNİK ŞARTNAME .................................................................................................................................................... 9

SÖZLEŞME................................................................................................................................................................ 10

İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI, İNCELENMESİ VE İHALE İŞLEMLERİ........................................................ 11

İHALENİN KARARA BAĞLANMASI, ONAYLANMASI VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI................................................. 12

DÖRDÜNCÜ KISIM................................................................................................................................................ 12

İHALE SONRASINDA YAPILACAK İŞLER ....................................................................................................... 12

TEKNİK NEZARET VE DENETİM İÇİN GÖREVLENDİRİLECEK ELEMANLAR................................................................... 12

YER TESLİMİ ............................................................................................................................................................ 13

ÖLÇÜM VE HAK EDİŞ KOMİSYONUNUN OLUŞTURULMASI, GEÇİCİ VE KESİN HAK EDİŞ, ............................................. 14

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONLARININ KURULUŞU, GÖREVLERİ İLE GEÇİCİ VE KESİN KABUL............................... 15

KISMİ KABUL ........................................................................................................................................................... 16

İŞLEMLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI VE ARŞİVLENECEK DOKÜMANLAR.................................................................. 17

BEŞİNCİ KISIM ....................................................................................................................................................... 17

TEKNİK ŞARTNAMELERDE YER ALACAK HUSUSLAR OLARAK DEKAPAJ ÇALIŞMALARININ ÖLÇME VE HESAPLAMA İŞLEMLERİ, DEKAPAJ FAALİYETLERİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ........................................................................................................................................ 17

DEKAPAJ MİKTARININ TESPİTİNDE UYGULANACAK YÖNTEM.................................................................................... 17

ÖLÇME, HESAPLAMA VE ÇİZİMLERİN VERİ KÜTÜĞÜ YAPISI....................................................................................... 18

NİRENGİ VE POLİGON NOKTALARI ............................................................................................................................ 18

DEKAPAJ SAHASININ ÖLÇÜM VE HESABI................................................................................................................... 19

PAFTA ÇİZİMİ, KESİT ALAN VE HACİM HESABI ........................................................................................................... 20

KESİTLERİN DÜZENLENMESİ VE ÇİZİMİ .................................................................................................................... 20

KESİT ALAN HESABI ................................................................................................................................................. 21

HACİM HESABI ......................................................................................................................................................... 21

AĞIRLIK BAZINDA YAPILACAK DEKAPAJ İŞLERİNDE İŞ MİKTARININ TESPİTİNDE KULLANILACAK ELEKTRONİK TAŞIT KANTARLARI, EKİPMAN ÖZELLİKLERİ VE SİSTEMİN ÇALIŞMASI ................................................................................ 22

KARTLI ARAÇ TANIMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMİ.................................................................................................... 22

ARAÇ TANIMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMİNİN ÇALIŞTIRILMASI ................................................................................ 23

KALİBRASYON DOĞRULAMA İŞLEMİ VE KALİBRASYON ............................................................................................ 24

AĞIRLIK (TON) BAZINDA YAPILAN DEKAPAJDA İŞ MİKTARININ TESPİTİ VE PROJE KONTROLÜ.................................... 25

DEKAPAJ FAALİYETLERİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ............................................................................. 26

TABLO: DEKAPAJ FAALİYETLERİ.............................................................................................................................. 26

ALTINCI KISIM....................................................................................................................................................... 26

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER............................................................................................................................ 26

ÖZEL HÜKÜMLER ..................................................................................................................................................... 26

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT.................................................................................................................... 27

YÜRÜRLÜK .............................................................................................................................................................. 27

YÜRÜTME ................................................................................................................................................................ 27

Ek-1 İhale Onay Belgesi...................................................................................................................................... 28

Ek-2 Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu.................................................................................................................. 31

Ek - 3 Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesi.................................................................................................. 32

Ek - 4 Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı ........................................................................................................ 33

Ek - 5 Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi ................................................................................................... 34

Ek - 6 Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı ......................................................................................................... 35

EK - 7 Nirengi ve Poligon Tesisleri ................................................................................................................... 36

Ek - 8 Nirengi ve Poligon Koordinat Özet Çizelgesi........................................................................................... 37

Ek - 9 Nirengi ve Poligon Noktaları Röper Çizelgesi ......................................................................................... 38

Ek - 10 Takeometrik Alım Sabit Nokta Kontrol Ölçüm Çizelgesi........................................................................ 39

Ek - 11 Dekapaj Yer Teslim Veya Hak Ediş Ölçümü Tutanağı ........................................................................... 40

Ek - 12 Pafta Bölümlendirmesi Örneği ............................................................................................................... 41

Ek -13 Örnek Pafta ............................................................................................................................................. 42

EK - 14 Hakediş Hacim Hesap Özeti .................................................................................................................. 43

1

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik kısım başlığı)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce işletilecek ve işletilmekte olan maden ocaklarında gerçekleştirilecek dekapaj faaliyetlerinin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, madencilik faaliyetleri çerçevesinde, üreteceği madenin üzerindeki örtü tabakasının kaldırılmasında, bu işlerin doğrudan Kurumca yapılmasında ya da 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında başka kişi ya da kuruluşlara ihale ederek yaptırılmasında uygulanacak esas, usul ve yöntemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgili mevzuat ve uygulama yönetmelikleri ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Aplikasyon: Harita, plan ve ölçü belgelerinde bulunan bilgilerin doğrudan arazi üzerine işaretlenmesini,

b) Basamak: Açık işletmelerde örtü tabakasının ve madenin verimli ve emniyetli bir şekilde kazılıp taşınabilmesi için, gerek örtü tabakasının ve gerekse madenin kayaç ve tabakaların yapısını ve eğimlerini dikkate alarak, bu malzemelerin yerinde durmasını (duraylılığını) sağlayacak, belirli bir eğimde, yükseklikte ve genişlikte ve genel şev açısını oluşturacak şekilde teşkil edilen teras şeklinde oluşturulan kademe dilimlerinden her birini,

c) Basamak aynası: Kazı işinin yapıldığı iki basamak tabanı arasında kalan ve genellikle eğimli olan yüzeyi,

ç) Basamak şev açısı: Basamak aynasının yatay düzlemle yaptığı dar açıyı,

d) Baz hattı: Baz noktalarını birleştiren hattı,

e) Baz noktası: Maden yataklarının görünür, muhtemel rezervleri ile buna karşılık kaldırılması gereken örtü tabakasının hesapları için esas alınan ve koordinatları hassas olarak belirlenen noktaları,

f) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

g) Cross metodu: Kesitler üzerindeki eğimin değiştiği her noktanın yükseklikleri ve baza olan yatay mesafeleri esas alınarak yapılan alan hesaplama yöntemini,

2

ğ) Dekapaj: Açık işletme projesine uygun olarak, maden yatağının üzerindeki örtü tabakasının; gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, dökme alanına boşaltılması, serilmesi, dökme alanının projesine göre şekillendirilmesi ve doğal çevreye uygun hale getirilmesi, dökme ve dekapaj alanı basamaklarının ve yollarının su drenajlarının yapılması, düzgün ve bakımlı tutulması gibi çeşitli faaliyetleri kapsayan işlerin tümünü,

h) Dekapaj sınırı: Bir maden yatağından açık işletme ile üretilmesi öngörülen cevherin tamamının açık ocak metotlarıyla kazılabilir hale getirilmesi amacıyla, maden yatağının üstündeki örtü tabakalarında her istikamette yapılması gereken dekapaj çalışmalarının arazi üzerinde sona ereceği en dış noktaları birleştiren sınır hattını,

ı) Dizi nirengi: Çıkış veren nirengiler arasında tesis edilerek, poligon gibi koordinatları hesaplanan noktaları,

i) Drenaj: Açık işletme sahasındaki dekapaj ve üretim faaliyetlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek her türlü suyun çevreye zarar vermeden uygun bir şekilde faaliyet bölgesinden uzaklaştırılması,

j) Elektronik takeometre: Bir noktanın yatay ve düşey açılarını, eğik mesafesini, yükseklik (kot) farkı ile koordinatlarını otomatik olarak ölçebilen ve ölçüm değerlerini dahili ve harici elektronik ortamda kayıt edebilen, bilgisayara uyumlu ölçü cihazını,

k) Empürite: Cevherin kalitesini ve saflığını bozan yabancı maddeleri,

l) Enterpole: Kesit hatlarının koordinatlarını, oluşturulan üçgenlerin köşe koordinatlarına göre hesaplanmasını,

m) Genel Müdürlük: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

n) Genel şev açısı: basamakların taban ve ayna düzlemlerinin kesiştiği kenar çizgilerine dik geçtiği var sayılan doğruların yatay düzlemle yaptığı dar açıyı,

o) Geometrik yükseklik (nivelman): Noktalar arasındaki yükseklik farkları, bu noktaların yatay bir düzleme olan düşey uzaklıkları ölçülerek bulunan farkı,

ö) Görünür rezerv: Arz kabuğu içinde tüm boyutları, konumu, uzantıları ile kayaç ve mineral yapısı ve tenör dağılımı tespit edilmiş olan ve bu nedenle miktarı da max.+%10 hata payı ile hesaplanabilen maden yatağındaki cevher varlığının kütlesini,

p) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik tanım) İhale dokümanı: İhale konusu dekapaj yapım işlerinde; idari şartname, yapım işleri genel şartnamesi, teknik şartname, sözleşme tasarısı, yaklaşık maliyet, yer teslimi ve dekapaj ölçüm işleri şartnamesi ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

r) İhale yetkilisi: Teşekkülün, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

s) İşletme: Teşekkülün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,

ş) Kabarma: Su, basınç veya benzeri etkenlerle kayaçların oldukları yerde veya tabii konumlarından çıkarıldıktan sonra, yani gevşetildikleri zaman meydana gelen hacim artmasını,

3

t) Kabarma faktörü: Kabarma sonucu oluşan yeni hacmin, kabarma öncesindeki (orijinal) hacmine oranını,

u) Kabarma-sıkışma faktörü: Kabarmış dekapaj malzemesinin tumba sahasında silindir, dozer ve benzeri iş makineleriyle sıkıştırılması ve doğal koşullara bağlı olarak kendiliğinden sıkışması sonucu oluşan yeni hacmin, kabarma öncesindeki (orijinal) hacmine oranını,

ü) Kanava: Nirengi noktalarının birbirlerine bağlantılarını, güzergahların yönünü ve güzergah numaralarını gösteren planları,

v) Karakteristik nokta: Arazide dere, tepe, şev, çukur ve benzeri gibi topoğrafik değişim gösteren ve işin gereğine göre belirli bir özellik arz eden noktaları,

y) Kavlak: Maden ocaklarında, yapılan patlatma ve/veya makine ile yapılan kazı çalışmaları sonucu ya da mevcut kılcal çatlakların büyümesi sonucu kazı yüzeylerinde oluşan ve ana kütleyle temas halinde askıda kalıp her an düşebilecek hale gelen ve bu nedenle tehlike yaratan kayaç parçalarını veya bloklarını,

z) Kesit: Topoğrafyası bilinen bir arazi parçasında arzu edilen istikamet ve eğimde (yatay ya da düşey, genelde baz hattına ve yatay düzleme dik) geçirildiği varsayılan düzlemler üzerinde arazinin bu düzlemlerdeki izdüşümünü,

aa) Kot: Yeryüzünde veya yeraltında belirlenen noktaların deniz seviyesi düzlemine göre yüksekliğini veya alçaklığını,

bb) Koordinat: Yeryüzünde veya yeraltında belli noktaların, koordinat sistemi dahilinde konumlarını tespit etmek için koordinat sistemindeki yerini ortaya koyan sağa (y),yukarı (x) ve kot (z) değerlerini,

cc) Kübaj: Açık işletmecilikte dekapajı yapılmış ya da yapılacak olan örtü tabakasının m3 cinsinden yerinde ölçülen kabarmamış hacmini,

çç) Lağım deliği: Patlama işleminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla cevher veya örtü tabakası içine yerleştirilecek patlayıcı maddelerin doldurulması için açılan delikleri,

dd) Limit kot: Bir maden yatağında açık işletme metodunun, teknik ve ekonomik olarak uygulanabileceği en alt üretim kotunu,

ee) Makine parkı: Dekapaj ve/veya üretim çalışmaları kapsamında kullanılan her türlü iş makineleri topluluğunun tümünü,

ff) Mostra: Bir maden yatağının yeryüzünde açığa çıkmış gözle görünen kısmını,

gg) Muhtemel rezerv: İki boyutu ile belirlenmiş olan ve jeolojik ve jeofizik etütleri tamamlanmış olup kuyu, yarma, galeri ve yakın sondaj gibi detaylı arama çalışmaları henüz tamamlanmamış olan ve bu nedenle devamlılığı ve sınırları kesin belirlenmemiş olan ve genelde + %20-30 hata payıyla miktarı bilinen maden varlığını,

ğğ) Mümkün rezerv: Boyutları hiçbir şekilde belirlenmemiş olan ve jeolojik ve jeofizik etütleri kısmen yapılmış olup bu etütlere bağlı olarak varlığı + %50 hata payıyla ümit edilen bir maden kütlesini,

hh) Nebati toprak örtüsü: Kazılacak örtü tabakasının üstünde yer alan ve faaliyetin sonunda değerlendirmek üzere ayrı bir sahada stoklanması gereken bitki ve/veya ağaç yetişmesine elverişli olan toprak tabakasını,

4

ıı) Nirengi: Harita yapımında kullanılmak üzere, ülke jeodezi ağına bağlı arazide biri diğerini görecek biçimde ve sabit olarak tesis edilen, koordinatları ve kot`u bilinen noktaları,

ii) Nirengi ağı: Nirengi noktalarının birbirleri ile birleştirmek suretiyle meydana getirilen üçgenler sistemini,

jj) Ölçek: Harita üzerindeki birim uzunluğun, gerçekte kaç birim uzunluğa eşit olduğunu gösteren oranı,

kk) Pasa: Açık ocaklarda dekapajı yapılan ve/veya maden üretimi esnasında maden değeri olmadığı için ara dekapaj olarak alınan her türlü taş toprak malzeme karışımını,

ll) Patlatma: Sert yapıdaki maden ve/veya örtü tabakasında açılan lağım deliklerine doldurulan patlayıcı maddenin ateşlenmesi suretiyle gevşetilerek kazımaya ve yüklemeye uygun hale getirilmesi işlemini,

mm) Plankote: Koordinat sistemine bağlı olarak, takeometrik yöntemle ölçümü yapılan detay noktaların kot (z) değerlerini gösteren ölçekli haritaları,

nn) Poligon: Nirengi noktalarına bağlı olarak koordinatları bilinen noktaları daha fazla sıkıştırmak amacıyla, nirengi noktaları arasında kenar ve açılar ölçülerek tesis edilen ve bu ölçülere göre koordinatları hesap edilen sabit noktaları,

oo) Redevans: Ruhsat sahalarının hak sahibi tarafından sözleşme ile özel veya tüzel bir kişiye belirli bir süre için terk edilmesi durumunda; maden ocağının işletilmesini üstlenen özel veya tüzel kişinin; esas ruhsat sahibine istihsal edilen beher ton maden için ödemeyi taahhüt ettiği meblağı,

öö) Röper: Tesis edilen nirengi ve poligon noktalarının sabit noktalara göre belirlenmesini,

pp) Silsile açı ölçümü: Aralarındaki açı ölçülecek doğrultuların iki dürbün durumunda ve iki dürbün durumu arasında taksimat dairesi kaydırılmadan birer kere okunmasını,

rr) Sürfas: Yeryüzünü,

ss) Takeometri: Bir noktanın yatay konumu ile yüksekliğinin beraberce ölçülmesini, (takeometri işleminde noktaların konumları polar koordinat metoduyla, yükseklikleri de trigonometrik olarak ölçülür.)

şş) Teknik nezaret: Madencilik faaliyetinin, Maden Kanunu ve ilgili mevzuat ile tekniğine uygun şekilde ve emniyet içinde yürütülmesini temin için yapılan nezaret işinde yüklenilen hukuki ve teknik sorumluluğu,

tt) Teknik nezaretçi: Maden işletme faaliyetlerinde, dekapaj yapımı ve cevher üretim çalışmalarının tekniğine uygun şekilde yapılmasından ve iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerinin nezaretinden sorumlu ve yetkili maden mühendisini,

uu) Tenör: Maden içinde bulunan ve/veya madenin zenginleştirilmesi veya işlenmesi sonucunda elde edilen ürün içerisindeki kıymetli elementin ya da bu element bileşiğinin ağırlığının, içinde bulunduğu tüm kütlenin ağırlığına olan ve genelde yüzde olarak belirtilen oranını,

üü) Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

vv) Trigonometrik yükseklik: Noktalar arasındaki yükseklik farkının, düşey açı ve mesafeden faydalanarak bulunmasını,

5

yy) Tumba ve tumba yeri: Tumba; pasa yüklü nakil vasıtalarının yükünün mekanik olarak boşaltılması işlemi, tumba yeri; tumba sahası içerisinde vasıtaların yüklerini tumba ettikleri yeri,

zz) Tumba sahası: Dekapaj sınırı dışında kalan ve konumu ve sınırları belirlenen, dekapaj faaliyeti ve maden üretimi esnasında ortaya çıkan pasanın döküleceği alanı,

aaa) Üçüncü şahıs: Diğer kurum, kuruluş, firma ve müşterileri,

bbb) (YK: 10/6/2009 - 307/3 kararla değişik tanım) Yaklaşık maliyet: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu yapım işinin öngörülen bedelini,

ccc) Yapı denetim görevlisi: İdare tarafından, işlerin denetimi için görevlendirilecek bir memur veya bir heyeti ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

ççç) Yerinde hacim: Dekapajı yapılan örtü tabakasının ve/veya üretilen madenin ilk bulunduğu yerdeki gevşememiş ve kabarmamış olan orijinal hacmini,

ddd) Yüklenici: İhale sonucunda; ihale konusu işi, sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümler dahilinde yapmayı kabul ve taahhüt eden gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Dekapaj İşleri

Dekapaja başlamadan önce yapılacak işler

MADDE 5- (1) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik fıkra) Dekapaja başlamadan önce Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve/veya işletme müdürlüklerince yapılacak işler aşağıda belirtilmiştir.

a) Aramalar neticesinde varlığı tespit edilmiş ve işletme haline gelebilecek bir maden yatağının bulunduğu sahanın; ülke nirengi ağına bağlı olarak ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ile belirlenmiş kurallara uygun olarak; 1/500, 1/1000 veya 1/2000 ölçekli, sayısal topoğrafik haritası yapılır.

b) Maden yataklarının görünür ve muhtemel rezervleri ile buna karşılık kaldırılması gereken örtü tabakasının, proje baz hattı tespit edilir. Arazinin jeolojik yapısı da esas alınarak belirlenen uygun aralıklarla (azami 30 m.) düşey kesitleri çıkartılır. Çıkartılan bu kesitlere, cevher ve örtü tabakasının durumu işlenir.

c) Bir maden yatağının açık işletme olarak işletilebilmesi için teknik ve ekonomik bakımdan açık işletmeye uygun düşecek maksimum dekapaj/cevher (m3/ton) oranı hesaplanır ve bu oranı aşmayacak şekilde cevherin tamamını ya da bir bölümünü içine alan bir limit (taban) kotunu esas alarak dekapaj ve cevher üretim maliyetlerini de kapsayan bir açık işletme projesi yapılır.

ç) Yeryüzüne yakın olmasına rağmen içinde bulunduğu arazinin üst yapısı (şehirleşme, sanayileşme, akarsu, baraj, göl, deniz, demiryolu, otoban karayolu, önemli tarım arazisi ve ağır iklim şartları gibi değiştirilmesi çok zor ya da imkansız şartlar) nedeni ile açık işletme yapılmasının mümkün olmadığı maden rezervleri ve/veya yeryüzüne yakın olmayan ve dekapaj/cevher (m3/ton) oranı çok yüksek olan maden rezervlerinin açık ocak olarak üretilmesinin ekonomik olmadığı durumlarda; bu tür maden rezervleri yukarıdaki şartları dikkate alabilen ve ekonomik olabilen yeraltı üretim yöntemleriyle gerçekleştirilir.

6

d) Açık ocak işletmeciliğinde cevher ve örtü tabakasını oluşturan kayaçların jeolojik yapı ve özellikleri ile arazinin topoğrafyası, dekapaj ve üretim çalışmalarında kullanılması düşünülen iş makinelerinin karakteristikleri dikkate alınarak, cevher ve dekapaj basamaklarının ayrı ayrı yükseklik ve genişlikleri ile basamak sayıları belirlenir.

e) Limit kot ve genel şev açısı ile basamak şev açıları dikkate alınarak ve kesitler ile topoğrafik haritalardan yararlanmak suretiyle kaldırılacak örtü tabakasının hacimsel miktarı hesaplanır. Ağırlık esasına göre (tonaja dayalı) dekapaj yapılması durumlarında projelendirilip kazılması istenen hacimler, malzemenin tespit edilmiş yerinde yoğunluğu ile çarpılarak ağırlığa çevrilir. Ağırlık esasına (tonaja) dayalı yapılan dekapajlarda, işin sonunda itfaya esas yoğunluk kontrol edilir. Tekrar yapılacak ihalelerde, formasyon da göz önünde bulundurularak yeniden yoğunluk hesabı yapılır.

f) Dekapajı yapılacak örtü tabakasının ve cevher zonları arasında yer alan pasa malzemesinden oluşan steril tabakaların kazısı sonucu ortaya çıkacak dekapaj malzemesinin dökülebileceği dekapaj sınırı dışında kalan uygun bir tumba sahası tespit edilerek, bu sahanın tamamının sayısal topoğrafik haritası ile daha sonra buraya dökülen dekapaj malzemesinin (pasanın) durumunu ve kabarmış hacmini tespit edebilmek içinde düşey kesitleri çıkarılır. Ayrıca tumba sahasının dekapaj sahasına olan yol mesafesi belirlenir. Tumba sahasının değişmesi halinde, her defasında bu işler yeniden yapılır.

g) Madenin cinsi ve rezerv yapısının durumu da dikkate alınarak işletilebilir rezervin ortalama tenöründe cevher üretimine olabildiğince imkan verecek şekilde cevher üretimini ve dekapaj yapımını içeren bir açık işletme projesi yapılır.

1) Usulü ve tekniğine uygun açık işletme uygulama projesinde, limit kot, genel şev açısı, dekapaj ve cevher basamaklarının kotları ve basamak şev açıları, basamak giriş ve çıkış yolları, topoğrafik haritaya işlenir.

2) Aylık bazda ve yıllar itibarıyla gerçekleştirilecek cevher üretimi ve dekapaj çalışmalarının maden yatağının neresinde, ne zaman çalışılarak, ne miktarda yapılacağı, dökme sahasındaki tumba yerlerinin hangi sıra dahilinde kullanılacağı ile ilgili bilgiler üretim ve dekapaj haritalarına işlenir.

3) Büyük ölçekteki rezervlerin işletilmesi amacıyla hazırlanan uzun süreli projelerde, projelendirme aşamasında kullanılan verilerle fiili olarak elde edilen veriler arasında önemli farklılıklarının ortaya çıkması halinde; bünyesinde en az bir maden, bir jeoloji ve bir harita mühendisi bulunan bir komisyonun hazırlayacağı gerekçeli bir rapora bağlı olarak üretim miktarını karşılayacak etap projeler yapılabilir ve bu projeler Kurumun Yönetim Kurulu kararıyla uygulamaya konulur.

ğ) Açık işletme uygulama projesi ve buna dayalı olarak hazırlanacak üretim ve dekapaj planı ve iş programları ile bunlarda yapılacak düzeltme ve değişiklikler işletme tarafından Genel Müdürlüğe teklif edilir ve Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanır.

h) Yıllara göre yapılacak üretim ve dekapaj planı, üzerine mülkiyet durumunun da işlendiği uygun ölçekli haritaya aktarılır. Mülkiyet durumu incelenerek varsa üçüncü şahıs arazilerinin, dekapaj ve üretim planlamasına uygun önceliklerle mülkiyeti kamulaştırılır veya satın alınır. Ayrıca, dekapaj projesi ve tumba sahasının sınırları içinde kalan, hazine ve orman arazilerinin irtifak haklarının alınması ile ilgili işlemler tamamlanır.

Açık işletme projesinde yer alacak hususlar

MADDE 6- (1) Dekapaja başlanmadan önce yapılan işler dikkate alınarak, üretim kapasitesine göre hazırlanacak açık işletme projesinde;

a) Taşıma sistemi,

7

b) Dekapaj ve dökme sahalarının drenaj sistemleri,

c) İhtiyaç duyulacak iş makineleri,

ç) Ateşleme sistemi ile kullanılacak patlayıcı madde cinsi ve imla miktarı,

d) Basınçlı hava, elektrik, sıvı yakıt gibi enerji ve su ihtiyacını karşılayacak sistem ve şebekeler,

e) Personel ihtiyacı,

f) Yedek parça ve malzeme ihtiyacı,

g) Dekapaj termini,

ğ) Örtü tabakası üst yüzeyinde bulunabilecek nebati toprağın ayrı olarak stoklanması için yeterli büyüklükte ayrı bir tumba sahasının belirlenmesi,

h) Maden rezervi bitiminde yapılacak çevre düzenleme çalışmaları,

konularına ilişkin bilgiler yer alır.

Dekapaja başlama ve dekapaj uygulamasında yapılacak işler

MADDE 7- (1) Dekapaj işi ve/veya işletmenin ihtiyacı olan cevher üretimi, bu Yönerge kapsamında ilgili işletme tarafından yapılır ve/veya ihtiyaç halinde ihale yoluyla bir kısmı veya tamamı yüklenici eliyle yaptırılabilir.

(2) Yükleniciye yaptırılan dekapaj esnasında basamak düzenlemesinden dolayı zorunlu olarak alınması gereken cevherler ortaya çıkar ise, bu türdeki cevherler yüklenici tarafından kazılarak tumba sahası mesafesinden daha uzak olmayan işletmenin göstereceği cevher stok alanına taşınarak yığılır. Bu işlem dekapaj işi olarak addedilir ve yükleniciye dekapaj bedeli dışında başka bir bedel ödenmez.

(3) Dekapaja başlamadan önce ve dekapaj çalışması süresince aşağıda belirtilen işler yapılır;

a) Açık işletme projesine göre dekapaj basamakları, basamak giriş ve çıkış yerleri, yıllar itibarıyla uygulanacak dekapaj iş programı sınırları ile nihai dekapaj sınırları, yapı denetim görevlilerinin kontrolünde yüklenicinin mühendis ve topoğraflarından oluşan ekip tarafından araziye aplike edilir. Dekapaj basamaklarını, sınırlarını, giriş ve çıkış yerlerini belirleyen noktalar, farklı ve kolayca fark edilebilen renklerdeki kazık ve benzeri işaretlerle belirtilir.

b) Görünür, muhtemel ve mümkün rezerv durumu dikkate alınarak sabit nitelikteki tesislerin yeri ile nebati toprak tumbası ve dekapaj pasa tumbası yerlerinin seçimi yapılır.

c) Makine parkının ve iş için gerekli işçilerin temin edilmesinden sonra işçilerin makine ve ekipmanı tanıması, işe alıştırılması ve iş güvenliği konularında yüklenici tarafından düzenlenecek eğitim programlarıyla eğitilmeleri sağlanır.

ç) Dekapaj işinin başlamasından bitişine kadarki süreçte; yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde iş güvenliği tedbirleri yüklenici tarafından alınır ve uygulanması sağlanır.

d) Dekapaj faaliyetine başlarken, gerek dekapajı yapılacak maden rezervinin üstündeki örtü tabakası üzerinde ve gerekse tumba sahası olarak kullanılacak saha üzerinde bulunan nebati humuslu toprak örtüsü, daha sonra yapılacak çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılmak üzere, kalınlığı kadarki kısmı sıyrılarak alınır ve ana tumba sahası dışında hazırlanacak bir alanda stoklanarak muhafaza edilir. Nebati humuslu toprağın stoklandığına dair yapı denetim görevlilerince tutanak düzenlenir.

8

e) Yükleniciye yaptırılacak dekapaj işlerinde; dekapajı yapılacak ve koordinatları belirlenmiş olan alanda dekapaj işinin; tekniğine, programına ve projesine uygun yapılmasını sağlamak üzere yüklenici tarafından teknik nezaretçi ataması yapılır.

f) İşletme eliyle yapılacak dekapaj işlerinde; bu maddenin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yüklenici tarafından yapılacağı belirtilen iş ve işlemler ilgili işletmece yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İhale Yoluyla Yapılacak Dekapaj İşleri

Temel ilkeler

MADDE 8- (1) Teşekkülün dekapaj ihalesine çıkabilmesi için; işletme bütçesinin programlanmasında kullanılmak üzere yaklaşık maliyetin tespit edilmesi ve bütçede ödeneğinin bulunması gerekir.

(2) Dekapaj yapım işi, durumu ve miktarı göz önüne alınarak yerinde hacim (m3-kübaj) esasıyla ya da tartım (ton-ağırlık) esasıyla ihale edilebilir. Ancak yapılan dekapaj miktarının; sağlam zeminlerde dekapaj alanında boşaltılan hacmin yerinde ölçülerek tespiti, heyelanlı zeminlerde ise tartılan toplam dekapaj miktarının (ton), dekapaj malzemesinin ortalama yerinde yoğunluğuna bölünmesiyle hacminin tespiti veya son tercih olarak tumba sahasında yapılan pasa hacim ölçüsünün, kabarma-sıkışma faktörüne bölünerek bulunan yerindeki hacim tespiti ile ölçülen ya da hesaben bulunan hacmin rezerv hesaplarına girmesi ve muhasebeleştirilmesi esastır.

a) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik bent) Ağırlık bazında yaptırılacak dekapaj işinde yapılan iş miktarı kantarla tartım suretiyle ödemeye esas olmak üzere tespit edilir. Kantarla tartıma ilişkin usul ve esaslar; Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı gözetiminde ilgili birimce hazırlanarak dekapaj işleri teknik şartnamesinde belirtilir.

(3) İhale öncesinde; bu Yönergenin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen çalışmaların yapılması ve gerekli olan dokümanların hazırlanması esastır.

(4) Yüklenici eliyle yaptırılacak dekapaj işi ile ilgili ihale dokümanlarının hazırlanmasında; Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile Kamu İhale Kurumunca yürürlüğe konulacak diğer mevzuat hükümleri esas alınır.

(5) Teşekküle ait maden sahasının kira ve/veya redevans karşılığında üçüncü şahıslar tarafından işletilmesinin ön görülmesi halinde, yüklenici ile yapılacak sözleşmelerde; yüklenicinin dekapaj faaliyetlerini, işin ihalesi ile ilgili maddeler hariç bu Yönergenin diğer maddeleri kapsamındaki hükümler doğrultusunda gerçekleştirmekle yükümlü olduğu belirtilir.

İhale öncesinde yapılacak işlemler

MADDE 9- (1) Dekapaj işinin kısmen veya tamamen yüklenici eliyle yaptırılmasının öngörülmesi halinde, ihale öncesinde yapılması gereken hazırlık ve işlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik bent) İlgili işletme müdürlüğü, dekapaj ihtiyacının gerekçesini içeren raporu, dekapaj işine ait dekapaj ve tumba sahasının projeleri ve ihale dosyasının hazırlanmasına esas olacak bilgi ve belgeleri Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına gönderir.

9

b) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik bent) Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve Teşekkülün üretim ve bütçe programına uygun olarak dekapaj işinin yapılması için dekapaj ihale dokümanı hazırlanarak ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilir.

c) Satınalma Dairesi Başkanlığınca; dekapaj işinin amacı, ihalenin gerekçesi, yüklenici eliyle yaptırılacak miktar ile tahsisatı belirtilmek suretiyle, ihale yetkilisinden ihale onayı alınır.

İhale dokümanının içeriği

MADDE 10- (1) Dekapaj ihalesi dokümanları aşağıda belirtilen belgelerden oluşur;

a) İhale onay belgesi,

b) Yaklaşık maliyet icmal tablosu,

c) Yaklaşık maliyet hesap cetvelleri,

ç) Açık ihale usulü ile ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak tip idari şartname,

d) Yapım işlerine ait (tip) taslak sözleşme,

e) Yapım işleri genel şartnamesi,

f) Dekapaj işi teknik şartname,

g) Yer teslimi ve dekapaj ölçüm işleri şartnamesi,

ğ) Dekapaj plan ve kesitleri,

h) Standart formlar.

İhale onay belgesi

MADDE 11- (1) Dekapaj işi ihalesi için hazırlanan ihale dokümanları, bu Yönergenin ek-1`indeki İhale Onay Belgesi ekinde ihale yetkilisinin onayına sunulur. Belgede; ihaleyi yapan idarenin adı, belge tarih ve sayısı, ihale yetkilisinin unvanı, ihale ile ilgili bilgiler ve onay makamına ilişkin bilgiler yer alır.

Yaklaşık maliyet

MADDE 12- (1) Dekapaj ihalesi yapılmadan önce Teşekkülce, Kamu İhale Kanunu çerçevesinde her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenerek, bu Yönergenin ek-2`sinde yer alan Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosuna kaydedilir ve belirlenen maliyet; dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilerek, hazırlayanlar tarafından imza altına alınır. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Fiyat farkı verilmesi öngörülen işlerde, tip şartname ve sözleşmelerde yer alacak olan fiyat farkına esas iş kalemlerinin maliyet içindeki oranları, yaklaşık maliyet tablosundaki oranlarından farklı olamaz.

İdari şartname

MADDE 13- (1) İdari şartname; uygulanacak ihale usulüne göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Tip İdari Şartname esas alınarak, işin özelliği ve ihale usulüne göre, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla hazırlanır. Tip İdari Şartnamelerde düzenlenmeyen ve ihale konusu yapım işinin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususlar, idari şartnamede "Diğer Hususlar" bölümünde ayrıca açıklanır.

Teknik şartname

MADDE 14- (1) Teknik şartname; dekapaj yapım işinin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsar. Hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

10

(2) Bu Yönergenin beşinci kısmında yer alan maddelerin tamamına teknik şartnamelerde yer verilir.

Sözleşme

MADDE 15- (1) Sözleşme; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan, teklif türüne uygun taslak sözleşme esas alınarak, işin özelliğine göre, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla hazırlanır. Taslak sözleşmede düzenlenmeyen ve dekapaj işinin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususlar, taslak sözleşmenin "Diğer Hususlar" bölümünde ayrıca açıklanır.

(2) Taslak sözleşmede;

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı,

b) İdarenin adı ve adresi,

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları,

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi,

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

f) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

g) Sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı,

ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

h) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

ı) Gecikme halinde alınacak cezalar,

i) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

j) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

k) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar,

l) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,

m) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları,

n) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,

o) Anlaşmazlıkların çözümü,

ö) Bu Yönerge hükümlerinin yüklenici tarafından aynen yerine getirilmesini ve bütün faaliyetlerinin Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından kontrol ve denetlenmesinin yapılacağı, yüklenici tarafından yürütülen çalışmalar esnasında, taraflardan herhangi birinin, maden yatağının işletme projesinde esas alınan verilerden sapmaları tespit etmesi halinde mevcut durum derhal yapı denetim

11

görevlilerince tutanak altına alınacağı, yükleniciye işin durumuna göre belirli bir süre verilmesi suretiyle eksikliklerin giderileceği,

p) Yıllık üretim ve dekapaj iş programlarının, maden yatağının projelendirilmesinde esas alınan veriler ile uyumlu olacak biçimde ve her yıl elde edilen fiili veriler dikkate alınarak revize edileceği, bu esaslar dahilinde yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra iş kalemlerini, aylık imalatı, ihzaratı ve yıllık ödenekleri ve bunların aylara dağılımını gösteren ayrıntılı iş programı hazırlayarak idareye onaylatmak zorundadır. Yüklenicinin iş programının hazırlayarak idareye onaylattırmadığı durumlarda, iş programı idarece tek taraflı yapılır ve onaylanır. Yüklenici bu şekilde yapılan ve kendisine verilen iş programına uymak zorunda olduğu,

r) Teşekküle ait maden sahasının kira ve/veya redevans karşılığında işletilmesinde dekapaj çalışmalarının projesine ve tekniğine uygun yapılmaması nedeniyle, geometrisi bozulacak olan ocağın iş güvenliğine ve tekniğine uygun hale getirilmesi için yapılması gerekecek işlerin, parasal tutarlarının kiracı ve/veya redevanscıdan tazmin edileceği,

s) İhale ile yaptırılacak dekapaj işlerinde yıllık iş programında belirlenen miktardan daha az dekapaj yapılması halinde uygulanacak cezai müeyyideler,

ş) Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmediği hallerde Teşekkülün mağduriyetinin, kesin teminatından ve yasal yollardan tahsili hakkı saklı kalmak kaydıyla sözleşmesinin tek taraflı fesih edileceği,

t) Dekapaj örtü tabakası ile cevherin kontakları boyunca yapılacak çalışmalarda cevherin ve dekapaj malzemesinin birbirlerine karıştırılmaması için gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini, dikkatsizlik sonucu pasaya karıştırılan cevher bedelinin:

1) Yerinde m3 bazında yapılan dekapaj işlerinde; "3 x dekapaj m3 birim fiyatı x dekapaj itfa oranı x zayi edilen cevher miktarı" formülüyle,

2) Ağırlık ton bazında yapılan dekapaj işlerinde ise; " 3 x dekapaj ton birim fiyatı x dekapaj kayacının ortalama yerinde yoğunluğu x dekapaj itfa oranı x zayi edilen cevher miktarı" formülüyle

belirlenerek yükleniciden tahsil edileceği,

u) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde altı (%6) oranında kesin teminatın, iş miktarının artması ve/veya iş bedeline fiyat farkı ödenmesi hallerinde de artışın gerçekleştiği ödeme dönemlerinde fiyat artışı tutarının yüzde altısı (%6) kadar ek kesin teminatın yükleniciden alınacağı,

ü) Yüklenici ile sözleşme imzalandıktan sonra, bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen çalışmalara ait belge ve haritaların yer aldığı bir tutanak düzenlenerek yükleniciye yer tesliminin yapılacağı,

v) Yüklenicinin, dekapaj projesinde belirtilen teknik verilere aykırı uygulama yapması, iş programına uymaması veya kusurlu hareket etmesi halinde, dekapaj sahasında olabilecek heyelanların temizlenmesi ve bozulan basamakların düzeltilmesi işinin yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacağı,

hususlarına yer verilir.

İhale dokümanlarının hazırlanması, incelenmesi ve ihale işlemleri

MADDE 16- (1) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik fıkra) İlgili işletme müdürlüğü, dekapaj ihtiyacının gerekçesini içeren raporu, dekapaj işine ait dekapaj ve tumba sahasının projeleri ile dekapaj işine ait dekapaj ihalesi dosyasının hazırlanmasına esas olacak bilgi ve belgeleri hazırlayarak Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına

12

gönderir. Başkanlıkça; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve Teşekkülün üretim ve bütçe programına uygun olarak dekapaj işinin yapılması için dekapaj ihale dokümanı hazırlanarak ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(2) İhale onayının alınması, ihalenin ilanı ve ihale yetkilisi tarafından ihale komisyonunun kurulması ile ilgili işlemler Satınalma Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

İhalenin karara bağlanması, onaylanması ve sözleşmenin imzalanması

MADDE 17- (1) İhale tekliflerinin komisyonca değerlendirilmesi sonucu; ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihale komisyonuna sunulan iş deneyimi belgelerinin fiyat dışı unsur olarak değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 (beş) iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.

(4) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce Teşekkül, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İhale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

(5) İhalenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin üzerinde bırakılması, kesinleşen ihale kararına ilişkin sonucun bildirilmesi, sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemleri Kamu İhale Kanunu ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenecek ihale konusu işe ait idari şartname hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) İhale Sonuç Formu, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde internet üzerinden Kamu İhale Kurumuna gönderilir.

(7) İsteklilere iade edilen geçici teminata ilişkin belgenin aslına uygunluğu ilgili birimce onaylanmış bir nüshası ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

(8) Geçici teminat hariç olmak üzere, isteklilerce verilen teklif ve/veya başvuru dosyaları ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif ve/veya başvuru dosyası içinde Teşekküle verilen ve başka ihalelerde kullanılması mümkün olan belgelerin asılları, adayın veya isteklinin talebi halinde, aslına uygunluğu onaylı bir nüshasının dosyasına konmasına müteakip belgenin aslı kendisine iade edilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

İhale Sonrasında Yapılacak İşler

Teknik nezaret ve denetim için görevlendirilecek elemanlar

MADDE 18- (1) (YK: 10/6/2009 - 307/3 kararla değişik fıkra) Dekapaj ve/veya işletmenin ihtiyacı olan cevher üretim işlerini yürütecek yüklenici; ihale konusu işte çalıştırılmak üzere ihale dokümanında belirtilen nitelik ve sayıda teknik personel bulundurur. Ayrıca, projelerin yürütümünden sorumlu olmak üzere bir maden mühendisini "Teknik nezaretçi" olarak, yer teslimi ve hak ediş ölçüleri ile diğer jeodezi işleri için de bir harita mühendisini görevlendirir.

13

(2) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik fıkra) İşletme müdürlüğü; yüklenicinin yapacağı dekapaj çalışmalarının denetiminden sorumlu olmak üzere, üretimden sorumlu birimden yeterli sayıda teknik personeli yapı denetim görevlisi olarak atanması için Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bildirir. İşin denetiminden sorumlu bulunan görevliler işin kabul çalışmalarına refakat ederler, ancak komisyonlarında yer alamazlar.

(3) İşletme ve yüklenici, yapacakları eleman görevlendirme ve görev değişikliklerini aynı gün içinde yazılı olarak karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür.

(4) Herhangi bir işin, denetim ve kontrol görevlisinin denetimi altında yapılmış olması hususu, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Yüklenici, yapacağı dekapaj işinde, işletmece denetim ve kontrol için görevlendirilen elemanlarının, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile, verecekleri talimatları da dikkate almak zorundadır.

(6) Dekapaj işlerinin ölçüm ve hesapları için oluşturulan komisyonlarda; yer teslimi, ek yer teslimi, kısmi ve kesin hak edişlerin her defasında, geçici hak edişlerde ise her üç hak edişte bir olmak üzere; harita mühendisi ve maden mühendisi ile harita teknikeri veya topografın yer aldığı en az üç kişilik Genel Müdürlük elemanları yer alır.

Yer teslimi

MADDE 19- (1) Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenicinin sözleşmede yazılı süre içinde işe başlayabilmesi için işletme tarafından dekapaj projesi için görevlendirilen bir yetkili ve/veya birim amirinin başkanlığında; harita mühendisi, maden mühendisi, harita teknikeri/topoğraf ve dekapaj işleri ile ilgili birimlerdeki diğer ilgili teknik elemanların katılımı ile oluşturulacak komisyon ve dekapaj işinin denetim görevlisi ve/veya görevlileri ile maden mühendisi, harita mühendisi ile harita teknikeri veya topografın yer aldığı en az üç kişiden oluşacak Genel Müdürlük elemanları tarafından yükleniciye yer teslimi yapılır ve bu hususta iki taraf arasında ortak bir tutanak düzenlenir.

(2) İşlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bu durumun işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde; sözleşmede tespit edilen işin bitiş tarihinden itibaren yer teslimindeki gecikmeyi karşılayacak şekilde bir protokol düzenlenerek cezasız ek süre verilir. Bu süre için herhangi bir gecikme cezası uygulanmaz.

(3) Yer teslimi dosyasında aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler bulunur;

a) Dekapaj ve üretim basamaklarını gösteren işletme projesi,

b) Tumba ve varsa nebati tumba sahasının projesi,

c) Nirengi, poligon noktaları, baz ve kesit hatları ile sahanın detay noktalarını gösteren harita veya plankoteler,

ç) Nirengi ve poligon noktalarını gösteren kanava,

d) Nirengi ve poligon ölçü değerlerinin çizelgeleri, hesap dökümleri ve röper ölçü çizelgeleri

e) Nirengi, poligon ve baz noktalarının koordinat özet çizelgeleri,

f) Ek yer teslimi yapılması halinde, daha önce ve sonra teslim edilen sahaların harita/veya plankoteleri kaynaştırılmış olmak üzere, ek yer teslimi yapılan saha için yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalara ait dokümanlar,

14

g) Yeni nirengi ve poligon tesis edilmiş ise bunlara ait ölçü, hesap ve çizelgeler,

ğ) Ölçüm, hesap ve çizimlere ait tutanaklar ile veri kütükleri dosyalarının CD. kayıtları.

(4) İşin başlangıç durumu yüklenici tarafından fotoğrafla, gerekli durumlarda video çekimi ile tespit edilerek, yer teslimi esnasında ilgili işletmeye iki nüsha halinde teslim edilir.

Ölçüm ve hak ediş komisyonunun oluşturulması, geçici ve kesin hak ediş,

MADDE 20- (1) Geçici ve kesin hak edişlerin yapılması, ölçüm ve hak ediş komisyonunun oluşturulması ve görevleri ile bu işlemlere ilişkin dosyalarda yer alacak bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Ölçüm ve hak ediş komisyonunun oluşturulması ve görevleri;

1) Yerinde m3 bazında yapılan dekapaj işinin ölçüm ve hak ediş komisyonunun oluşturulması; hak ediş ölçüm ve hesapları, işletme tarafından dekapaj projesi için görevlendirilen bir yetkili ve/veya birim amirinin başkanlığında; maden mühendisi, harita mühendisi, harita teknikeri/topoğraf ve dekapaj işleri ile ilgili birimlerdeki diğer ilgili teknik elemanların katılımı ile oluşan ölçüm ve hak ediş komisyonu ile yapı denetim görevlisi ve/veya görevlileri ile her üç hak edişte bir olmak üzere en az üç kişiden oluşan Genel Müdürlük elemanlarının müşterek sorumluluğunda yapılır ve her hak edişte rapor veya tutanak hazırlanır. Yerinde m3 bazında yapılan dekapaj işinin hak ediş ölçüm ve hesaplamaları bu Yönergenin 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 inci maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.

2) Ağırlık bazında yapılan dekapaj işinde her üç hak edişte bir işletme tarafından dekapaj projesi için görevlendirilen bir yetkili ve/veya birim amirinin başkanlığında; maden, harita mühendisi, harita teknikeri/topoğraf ve dekapaj işleri ile ilgili birimlerdeki diğer ilgili teknik elemanların katılımı ile oluşan ölçüm komisyonu, yapı denetim görevlisi ve/veya görevlileri ile üç kişiden oluşan Genel Müdürlük elemanlarının müşterek sorumluluğunda ölçüm yapılarak, dekapaj çalışması dönemine ait gerçekleşen faaliyetlerin projesine, mühendislik disiplinine uygun olup olmadığına ilişkin görüşleri de kapsayan rapor veya tutanak hazırlanır ve hak edişe esas iş miktarı bu Yönergenin 36 ncı maddesi hükümlerine göre yerine getirilir. Ancak işletme müdürü veya yapı denetim görevlilerinin talepleri halinde yerinde ölçüm yapmak üzere aylık ölçüm komisyonu oluşturulabilir.

3) Yerinde hacim (m3) veya ağırlık (ton) bazında yapılan dekapaj işinin bütün hak edişlerinde ve kesin kabulde, ölçüm ve hesap CD. kayıtları, kantar iş miktarı tespit tutanakları ile harita ve kesitler son durumu da gösterir şekilde güncellenerek hak ediş raporuna eklenir.

b) Geçici hak edişler; geçici hak ediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde işletme en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak, ölçüm ve hak ediş komisyonunu görevlendirerek hak ediş düzenleyebilir ve geçici hak ediş raporlarının düzenlenmesi ile ilgili işlemler Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 40 ıncı maddesi ile sözleşme ve eki diğer ihale dokümanlarındaki hükümler çerçevesinde yerine getirilir.

1) Yüklenici; işin başlangıcında işletmeye teslim etmiş olduğu fotoğraf ve video çekimlerinin devamı olacak nitelikte dekapaj işinin aşamalarını fotoğrafla, gerekli durumlarda video çekimi ile tespit ederek hak edişler sırasında ilgili işletmeye iki nüsha halinde teslim eder.

2) (YK: 10/6/2009 - 307/3 kararla değişik alt bent) Geçici hak ediş dosyasında: Nirengi ve poligon noktaları, baz ve kesit hatları ile sahanın detay noktalarını gösteren harita veya plankoteler; yeni nirengi ve poligon tesis edilmiş ise bunlara ait ölçü, hesap ve çizelgeleri; en son düzenlenen geçici hak ediş dahil olmak üzere, son geçici hak ediş düzenleme tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiş olan her bir geçici hak edişin ve bunların kümülatif iş miktarları, yapılan ödemelere ilişkin belgelerin sureti, varsa yapılan ödeme kesintileri, son geçici hak edişe esas kesit çizimleri, alan ve hacim hesapları özeti; ölçüm, hesap ve çizimlere ait tutanaklar, veri kütükleri dosyalarının CD. kayıtları veya kantar iş miktarı tespit tutanağı ile

15

yüklenici firmanın istihdam ettiği işçilerin, işletme müdürlüğünün tahakkuk bordroları üzerinden yaptığı incelemeye ilişkin yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve işsizlik sigortası primlerinin düzenli olarak yatırıldığını belgeleyen dokümanlar bulunur.

3) Hak ediş ölçüm ve hesaplamalarına temel teşkil eden; hak edişlere ait sabit nokta kontrol çizelgesi, ölçü ve hesap tutanağı, hacim hesap özeti, plankoteleri ve bunların veri kütüğü dosyası CD. kayıtları veya kantar iş miktarı tespit tutanağı ile dekapaj işiyle ilgili olarak hazırlanan rapor ve tutanaklar dosyasında saklanır.

4) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik alt bent) İşletme müdürlüklerince bu Yönergeye uygun olarak hazırlanan geçici hak ediş Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Başkanlıkça tahakkuk işlemini müteakip, mali mevzuat yönünden gerekli inceleme yapılarak sözleşmedeki ödeme maddesine göre belirlenen tarihte ödeme işlemi gerçekleştirilir. Dekapaj işinin sözleşmesine, şartnamesine, mevzuata uygunluğu ve kontrolü yönünden geçici hak ediş Mali İşler Dairesi Başkanlığınca Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir. Başkanlıkça yapılan kontrolün sonucu ilgili işletmeye ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilir.

c) Kesin hak ediş raporu ve hesap kesilmesi; (a) bendinin birinci ve ikinci alt bentlerinde belirtildiği şekilde teşekkül edecek komisyon; yüklenicinin kesin hak ediş raporunun düzenlenmesinde geçici hak ediş raporlarındaki rakamlara itibar etmez ve yapılan dekapajın kesin ölçüm ve hesaplamaları dikkate alınır ve kesin hak ediş raporu ve hesap kesilmesi ile ilgili işlemler Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 inci maddesi ile sözleşme ve eki diğer ihale dokümanlarındaki hükümler çerçevesinde yerine getirilir.

1) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik alt bent) Yükleniciye kesin hak ediş ödemesi yapılabilmesi için; dekapaj işi dosyasında yer alan tüm dokümanların Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca incelenmesi, yapılan geçici hak edişlerle ilgili olarak Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile gerekli mutabakatın sağlanmasını müteakip, Başkanlıkça, Mali İşler Dairesi Başkanlığına yapılacak bildirimden sonra kesin hak ediş ödenir.

2) (YK: 10/6/2009 - 307/3 kararla değişik alt bent) Dekapaj projesinin tamamlanarak kesin kabul ve kesin hak edişin yapılmasından sonra, yüklenici firmanın Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi ile vergi dairesinden borcunun olmadığına dair belgeyi getirmesini müteakip, kesin teminatının serbest bırakılması için Satınalma Dairesi Başkanlığına bildirimde bulunulur.

Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu, görevleri ile geçici ve kesin kabul

MADDE 21- (1) (YK: 10/6/2009 - 307/3 kararla değişik fıkra) Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için başvuruda bulunması üzerine yapı denetim görevlisince işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığının ve kabul işleminin yapılmasında Yapım İşleri Şartnamesine göre bir engel bulunmadığının anlaşılması durumunda; yapı denetim görevlisi, bu Yönergenin ek-3`ündeki Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesini düzenler ve yetkili makama gönderir. Yetkili makam, en geç on gün içinde Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine göre Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur. Dekapaj işinin denetiminde bulunan yapı denetim görevlisi ve/veya görevlileri muayene ve kabul komisyonlarında yer alamaz.

a) (YK: 10/6/2009 - 307/3 kararla değişik bent) Geçici kabul komisyonu; ilgili işletme müdürlüğünce görevlendirilen bir yetkili ve/veya birim amirinin başkanlığında; maden mühendisi, harita mühendisi, harita teknikeri/topoğraf ve diğer ilgili teknik elemanlar ile genel müdürlükten en az üç personelin katılımıyla oluşur.

1) (YK: 10/6/2009 - 307/3 kararla değişik alt bent) Geçici kabul; geçici kabul komisyonu, yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri, Yapım İşleri Şartnamesinin 41 inci maddesi ile ihale dokümanının yapım işlerinin kabul işlemlerinde uygulanacak hükümlerine göre inceleyerek işi geçici kabule uygun gördüğü

16

takdirde, işin genel durumuna ilişkin görüşleri ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirten bu Yönergenin ek-4`ündeki Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağını yeterli sayıda düzenler. Bu tutanak, komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır. Geçici kabul ile ilgili işlemler; Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin İkinci Bölümünde yer alan geçici kabulle ilgili esaslara göre yerine getirilir.

b) Kesin kabul; kesin kabul için öngörülen sürenin tamamlanmasını müteakip, yüklenici idareye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. Bu başvuru üzerine, yapı denetim görevlisi ve/veya görevlilerince işin kesin kabule uygun bulunması halinde; bu Yönergenin ek-5`indeki Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi hazırlanır ve yetkili makamca kesin kabul komisyonu oluşturulur ve durum yükleniciye bildirilir.

1) (YK: 10/6/2009 - 307/3 kararla değişik alt bent) Kesin kabul komisyonu; ilgili işletme müdürlüğünce görevlendirilen bir yetkili ve/veya birim amirinin başkanlığında; maden mühendisi, harita mühendisi, harita teknikeri/topoğraf ve diğer ilgili teknik elemanlar ile genel müdürlükten en az üç personelin katılımıyla oluşur. Komisyonda; dekapaj işinin denetiminde bulunan yapı denetim görevlisi ve/veya görevlileri yer alamaz.

2) (YK: 10/6/2009 - 307/3 kararla değişik alt bent) Kesin kabul komisyonu yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri, Yapım İşleri Şartnamesinin 41 inci ve 44 üncü maddeleri ile ihale dokümanının yapım işlerinin kabul işlemlerinde uygulanacak hükümlerine göre inceleyerek işi kesin kabule uygun gördüğü takdirde; bu Yönergenin ek-6`sındaki Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağını yeterli sayıda düzenler. Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır. Kesin kabul ile ilgili işlemler; Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin İkinci Bölümünde yer alan kesin kabulle ilgili esaslara göre yerine getirilir.

3) Kesin kabul dosyasında;

Yer teslimine esas alınan nirengi ve poligon noktaları ile varsa yer tesliminden sonra tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait kontrol ölçümleri ve hesap dökümleri,

Yeni tesis edilen nirengi ve poligonların; tesis gerekçeleri, bunların yer tesliminde düzenlenen kanava üzerinde konumlarını gösterir biçimde işlenmiş hali ile koordinat özet ve röper ölçüm çizelgeleri,

Dekapaj sahasının tümünün (kısmi kabulü yapılan bölge hariç) ölçümü yapılır. Bu ölçümlere ait nirengi, poligon noktaları, baz ve kesit hatları ile sahanın detay noktalarını gösteren kaynaştırılmış harita veya plankoteler,

Toplam iş miktarı ile bu iş miktarının belirlenmesinde yararlanılan; kesitler, alan ve hacim hesaplarının dökümü,

Ölçü, hesap ve çizimlere ait tutanaklar ile veri kütüğü dosyalarının CD kayıtları veya kantar iş miktarı tespit tutanağı,

bulunur.

Kısmi kabul

MADDE 22- (1) (YK: 10/6/2009 - 307/3 kararla değişik fıkra) İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla, taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için, işin bütünün geçici kabulünün yapıldığı anlamına gelmemek kaydıyla, kısmi geçici kabul yapılabilir. Kısmi geçici kabul yapılan bölümler için Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) (YK: 10/6/2009 - 307/3 kararla ilave edilen fıkra) Yüklenicinin yazılı müracaatı ve idarenin de uygun görüşü olmak kaydıyla, kısmi geçici kabulü yapılmış kısımların, sözleşmede belirtilen teminat süresi dikkate alınarak işin bütününün kesin kabulünün yapıldığı anlamına gelmemek kaydıyla, kısmi kesin

17

kabul yapılabilir. Kısmi kesin kabul yapılan bölümler için Yapım işleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) (YK: 10/6/2009 - 307/3 kararla değiştirilen fıkra numarası) Kısmi kabul dosyasında;

a) Kısmi kesin kabulü yapılan sahanın son durumunu gösteren; nirengi, poligon noktaları, baz ve kesit hatları ile sahanın detay noktalarını gösteren kaynaştırılmış harita veya plankoteler,

b) Kısmi kesin kabulü yapılan sahanın; kesitleri, alan ve hacim hesapları özeti,

c) Yeni nirengi ve poligon tesis edilmiş ise bunlara ait ölçü, hesap ve çizelgeleri,

ç) Kısmi kesin kabulü yapılan işe ait; ölçüm, hesap ve çizimlere ilişkin tutanaklar ile veri kütüğü dosyalarının CD kayıtları veya kantar iş miktarı tespit tutanağı

bulunur.

İşlemlerin kayıt altına alınması ve arşivlenecek dokümanlar

MADDE 23- (1) Yer teslimi amacıyla yapılan ölçüm ve hesaplar dahil, dekapaj çalışmaları süresince gerçekleştirilecek bütün ölçüm ve hesaplar ile taraflarca imzalanarak kayıt altına alınır ve tanzim edilecek iki ayrı dosyada muhafaza edilir.

(2) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik fıkra) Üretim ve Koordinasyon Daire Başkanlığının yazılı talimatları doğrultusunda arşivlenmesi ön görülecek diğer belgelerle birlikte aşağıdaki belgeler, Teşekkülün Standart Dosya Planında belirtilen saklama süresi içinde elektronik ortamda muhafaza edilir;

a) Yer teslimi, ek yer teslimi, geçici hak edişler ile kısmi ve kesin kabul dosyalarına konan tüm ölçüm, hesap ve çizimlere ait çizelgeler, tutanaklar, harita veya plankoteler ve ağırlık (ton) bazında yaptırılan dekapajlarda yapılan iş miktarının tespitindeki kantar tartım belge ve tutanakları,

b) Tüm ölçüm, hesap ve çizimlerle ilgili bilgisayar ortamındaki veri kütükleri dosyalarının, biri yedek olmak üzere ikişer adet CD. kayıtları.

BEŞİNCİ KISIM

Teknik Şartnamelerde Yer alacak Hususlar Olarak Dekapaj Çalışmalarının Ölçme ve Hesaplama İşlemleri, Dekapaj Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

(YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik kısım başlığı)

Dekapaj miktarının tespitinde uygulanacak yöntem

MADDE 24- (1) Dekapaj miktarı olarak kazılıp uzaklaştırılan örtü tabakasının yerinde m3 olarak ölçülen hacmi ya da ağırlığı esas alınır. İhale dokümanlarında, dekapaj miktarı, hangi birim (hacim; m3-kübaj veya tartım; ton-ağırlık) esas alınarak tespit edilmişse ödemeler de aynı birim (m3 veya ton) üzerinden yapılır. Dekapajın itfası (muhasebeleştirilmesi) ve rezerv tablosuna kayıt edilmesinde ölçülen ve/veya hesaben bulunan yerinde m3 hacim değerleri kullanılır.

a) Sağlam arazi şartlarında yapılan dekapajın hacmi; yerinde m3 olarak topoğrafik ölçümle tespit edilir.

b) Başlangıçta, heyelan, kabarma veya benzeri nedenlerden dolayı örtü tabakasının yerinde ölçüm şartlarının ortadan kalktığı durumlarda; tumba sahasına dökülmüş olan pasanın topoğrafik ölçümü yapılarak bulunacak kabarmış hacmin kabarma faktörü ile düzeltilmesi sonucu yerinde m3 olarak dekapaj miktarı belirlenir.

18

c) Ağırlık bazında yapılacak dekapajların yerinde m3 miktarı; sağlam arazilerde topoğrafik ölçümle, heyelanlı ve kabarmış arazilerde ise; tartımı yapılmış olan dekapajın toplam ağırlığını örtü tabakasının yerinde ortalama yoğunluğuna (ton/m3) bölmek suretiyle yerinde dekapaj miktarı m3 bazında tespit edilir.

(2) Kübaj ölçümüyle yaptırılan dekapaj hak edişlerinde ödemeye esas dekapaj miktarları hiçbir surette kamyon sefer sayıları gibi benzeri tahmini yöntemler ile tespit edilmez. Önüne geçilemez durumlar karşısında (ani büyük heyelanlar ya da yoğun kar yağışı gibi) yapılan işin miktarının tespitinin topoğrafik ölçümle mümkün olmadığı hallerde durum açıklığa kavuşuncaya dek Yüklenicilere tamamı için teminat vermeleri şartıyla fiili çalışılan iş suresiyle orantılı olarak avans ödemesi yapılabilir.

(3) Dekapaj ve dökme sahasının topoğrafik ölçümleri elektronik takeometre (iki yılda bir kalibrasyon testi yapılmış), arazi ölçümlerine ait verilerin hesaplanması bilgisayar, harita, plankote ve kesit çizimleri çiziciler (plotter-printer) vasıtası ile yapılır.

Ölçme, hesaplama ve çizimlerin veri kütüğü yapısı

MADDE 25- (1) Dekapaj projesi, yer teslimi, ek yer teslimi, geçici hak ediş, kısmi kabul, kesin hak ediş işlerinin hesap ve çizimlerinin koordinat (x,y,z) değerlerine ait bilgisayar veri kütüğü yapısı; ASCII formatında olmalı ve ayrıca, Auto CAD.Dxf bilgisayar veri kütüğü ortamına dönüştürülebilmelidir.

Nirengi ve poligon noktaları

MADDE 26- (1) Nirengi ve poligon noktaları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Dekapaj sahasında tesis edilecek nirengi ve poligon başlangıç noktası kot ve koordinatları olarak; ülke nirengi ağına bağlı olarak tesis edilmiş nirengi noktaları ve sahada daha önce tesis edilmiş olan nirengi ve nivelman noktalarının değerleri alınır.

b) Nirengi noktaları; yatay veya yataya yakın düzgün satıhlı yerlerde, hiçbir durumda dekapaj çalışmaları ve yer hareketlerinden etkilenmeyecek konumlarda, ülke nirengi sistemine bağlı ve dekapaj sahasını içine alacak şekilde, dizi nirengi olarak tesis edilirler ve ölçümler elektronik takeometrelerle dört tam silsile olarak yapılır.

c) Dekapaj sahası çevresinde tesis edilen nirengi noktaların kaybolmaları halinde ortaya çıkacak tüm sorumluluklar kendisine ait olmak kaydıyla, dekapajı yapana bir protokol ile teslim edilir ve dekapajı yapan tarafından korunup korunmadığı izlenir.

ç) Nirengi noktalarının tesisinde kullanılacak yapıtların şekli, malzeme türü ve boyutları; dekapaj sahası çevresindekiler, bu Yönergenin ek-7`sinde yer alan şekil:1`deki nirengi noktaları pilye tesisleri, dekapaj sahası dışındakiler şekil:2`de yer alan nirengi betonu biçim boyutlarında tesis edilir. Pilye sayısı ikiden az olamaz.

d) Poligonlar nirengi noktalarına bağlı, olabildiğince gergin olmalı ve birbirini izleyen poligon kenarları çok farklı uzunlukta olmamalıdır. Kenar uzunlukları 500 m.`den fazla olmamak kaydıyla kapalı veya bağlı poligon güzergahları şeklinde tesis edilir.

e) Poligonların kenar uzunlukları, yatay ve düşey açıları elektronik takeometreler ile ölçülür ve poligon ölçüleri iki yarım silsile olarak yapılır.

f) Poligon noktaları, gevşek zeminlerde; beton yapıtlar olarak bu Yönergenin ek-7`sindeki Nirengi ve Poligon Tesislerinin şekil:3`deki biçim ve boyutlarda, sert zeminlerde; poligon işareti olarak, demir boru veya demir çiviler ile şekil:4 veya 5`deki biçimlerde tesis edilir.

19

g) Nirengi, poligon noktalarının koordinatları 1 cm. incelikle hesaplanarak, açı kapanma hatası kırılma açılarına eşit, güzergâh kapanma hataları koordinatlara, kenar uzunlukları ile orantılı olarak dağıtılır. Açı kapanma ve güzergâh kapanma hatası; Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinde yer alan formüllerle belirlenecek miktardan fazla olamaz.

ğ) Nirengi ve poligon noktaları için bu Yönergenin ek-8`indeki Nirengi ve Poligon Koordinat Özet Çizelgesi hazırlanır. Bu çizelgede; noktanın numarası, hesap, dosya veya cilt sayfa numarası, koordinatları, kotu, zemin işareti cinsi ve noktanın bulunduğu pafta numarası yazılır.

h) Nirengi ve poligon noktalarının yükseklikleri (z); geometrik yükseklik (nivelman) veya trigonometrik yükseklik yöntemiyle yapılır.

ı) Nivelman ölçüleri, nivo aletleriyle; biri gidiş, diğeri dönüş olmak üzere iki defa yapılır.

Nivelman gidiş-dönüş kapanma değerleri;

Gidiş – dönüş nivelmanında bulunan kapanma değeri (w),

Ana ve bağlantı nivelmanında : w[ mm ] ≤ 12 S[km]

Ara nivelmanda : w[ mm ] ≤ 15 S[km]

Yardımcı nivelmanda : w [mm ] ≤ 20 S[km] + 0.0002 ΔH

olmalıdır.

Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunluğu, ΔH iki nokta arasındaki yükseklik farkıdır. Nivelman yolu üzerindeki ardışık noktalar arasında bu kontrol yapılır.

i) Trigonometrik yükseklik ölçümleri; düşey açıları en az 10cc yi doğrudan ölçen elektronik takeometreler ile ölçülür. Ölçümler iki nivelman noktasından karşılıklı olarak yapılır. Aradaki yükseklik farkı ± 5 cm.` yi geçemez.

J) Nirengi ve poligon noktaları arandığında bulunabilmesi için silinmeyecek biçimde işaretlenerek numaralandırılır ve ihya edilebilmeleri için 210 x 297 mm. boyutlu basılı kağıtlara röper çizelgeleri düzenlenir (ek-9).

k) Nirengi ve poligonların güzergâhlarının, ölçeği 1/5000`den küçük olmamak kaydıyla kanavaları yapılır.

Dekapaj sahasının ölçüm ve hesabı

MADDE 27- (1) Dekapaj ve tumba sahasının topoğrafik ölçüm ve hesap işlerinde uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Dekapaj sahasının; yer teslimi, ek yer teslimi, geçici hak ediş, kısmi kabul, kesin hak ediş işleri için esas alınacak detay noktalar, nirengi ve poligon noktalarından yatay açı, düşey açı ve eğik uzaklık verileri, elektronik takeometrelerle, takeometrik yöntemle ölçülür.

b) Detay noktaların uzunluk ölçümleri; ölçüm işinde kullanılan elektronik takeometre cihazının yatay uzunluk okuma kapasitesinin yarısından fazla olamaz.

c) Detay noktaların ölçüm aralıkları 15 metreyi geçmeyecek şekilde ve karakteristik noktalar ölçülerek yapılır.

20

ç) Takeometrik alım, dekapaj projesi sınırının en az 60 metre dışına taşırılır ve bu mesafe yerel koşullara göre artırılabilir.

d) Takeometrik alım işlemi yapılan sabit noktalardan (nirengi ve poligon), ölçüm sonunda başlangıç noktasına tekrar bakılarak bağlantı kontrolü sağlanır. Takeometrik alım işlemi sırasında yapılan sabit nokta bağlantı kontrol ölçümleri silinmez kalemle, bu Yönergenin ek-10`undaki Takeometrik Alım Sabit Nokta Kontrol Ölçüm Çizelgesine yazılır ve imza altına alınır.

e) Yer teslimi, hak edişler veya bunların kontrolleri için yapılacak ölçümler sonunda bu Yönergenin ek-11`inde yer alan Dekapaj Yer Teslim, Hak Ediş veya Kontrol Ölçümü Tutanağı düzenlenerek imza altına alınır.

f) Ölçü kayıt cihazından veya disketinden alınan ölçü bilgileri bilgisayara aktarılarak, bilgisayar ortamında "İSİM.DAT" ve "İSİMB.DAT" adlı iki ayrı veri kütüğü dosyası oluşturulur. Varsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra hesaplar "İSİM.DAT" dosyasında yapılır. "İSİMB. DAT" dosyası iki suret olarak CD`lere kayıt edilir. Bir sureti zimmetli ve kilitli ortamda ilgili işletmede saklanır, ikinci sureti de Genel Müdürlüğe gönderilir.

g) Takeometrik detay alım noktalarının koordinat hesabı (x, y, z) bilgisayar vasıtasıyla 1 cm. incelikle hesaplanır. Bunlara ait hesaplar CD`lere kayıt edilerek saklanır.

ğ) Tumbada ölçümde; Bu Yönergenin 5 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen esaslar uygulanarak tumba sahası tespit edilir. Örtü tabakası tumba sahasında ölçülür ve örtü tabakası yerinde kübaja (m3 cinsinden hacime) dönüştürülerek hesaplanır.

h) Dekapaj ve tumba sahasının detay noktalarının ölçü ve hesaplarının kontrolü için en fazla 2 m. aralıklarla eş yükselti eğrilerinin çizim dosyaları oluşturulur.

Pafta çizimi, kesit alan ve hacim hesabı

MADDE 28- (1) Pafta çiziminde uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Dekapaj sahasının 5 inci maddenin (a) bendinde belirtilen esaslar dahilinde hazırlanmış olan sayısal topoğrafik haritasının veya plankotelerinin 1/5000 ölçekli ülke standart pafta (ek-12) veya yerel pafta sistemine göre pafta bölümlemesi yapılır.

b) Pafta bölümlemesi yapılmış sayısal topoğrafik haritaların veya plankotelerin: çizim amacına uygun başlığı, kesir ölçeği, koordinatları ve harita işaretlerinin (açıklama) yanı sıra dekapaj sınırları, baz ve kesit hatları işlenerek çizicilerle (plotterde) paftaları (ek-13) çizdirilir.

c) Yer teslim ve son durum tespitlerinin çizimleri dayanıklı altlıklara yapılır.

ç) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik bent) Yer teslim ve son durum tespitlerinin, harita veya plankotelerinin paftaları, yüklenicinin imza yetkilileri, ilgili işletme ve Genel Müdürlük elemanları tarafından imzalanarak, Teşekkülün Standart Dosya Planında açıklanan saklama süresi sonuna kadar saklanır.

Kesitlerin düzenlenmesi ve çizimi

MADDE 29- (1) Kesitlerin düzenlenmesi ve çiziminde uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Dekapaj, projesinde tespit edilen baz noktalarına göre, enterpole yöntemi ile 10 m. aralıklarla, bilgisayar ortamında veri kütüğü dosyası oluşturulur.

21

b) Hak ediş işlemlerinde, kesit aralıkları en fazla 10 m. olarak belirlenir. İhtiyaç halinde, gerekçesi hak ediş komisyonu tarafından düzenlenecek rapora istinaden, kesit aralıkları küçültülebilir veya ilave kesitler alınabilir.

c) Öngörülen dekapaj projesi kesitleri, yer teslim ve kesin hak edişlerde; azami 50 m., geçici hak edişler ise; azami 100 m. aralıklarla çizimleri yapılır. Bu işlemlerle ilgili bilgi dosyaları CD`lerde muhafaza edilir.

ç) Kesit çizimleri, 5 inci maddenin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde tespit edilen topoğrafik harita ölçeğine uyumlu olmak ve her durumda 1/2000 ölçekten (kot ve mesafe) daha küçük olmamak üzere yapılır.

Kesit alan hesabı

MADDE 30- (1) Kesitlerin alan hesabında uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Oluşturulan kesitlerin alanları, kot ve mesafe verileri kullanılarak, aşağıdaki "Cross" formülüyle hesaplanır.

2S = Σ [ hn x ( dn+1 – dn-1 ) ]

h= yükseklik (m)

d= Başlangıca olan mesafe (m)

n= Kesit hattı enterpole noktaları

S= Alan (m2)

Hacim hesabı

MADDE 31- (1) Kesitler arası hacimlerin hesaplanmasında uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kesit alanlarına göre, kesitler arası hacimler aşağıda verilen "Simpson" formülü yardımıyla hesaplanır.

V = 1/3 x [ ( S1 + S2 + √ S1 x S2 ) x h ]

S = Kesit alanı (m2)

h = Kesitler arası mesafe (m)

V = Hacim (m3)

b) Kesitler arası kübajlar toplanarak, toplam hacim bulunur (ek-14).

c) Başlangıç ve son kesitlerde "h" dekapaj kazı sınırına olan mesafe alınır.

ç) Dekapaj sınırı dışında yapılan iş, dekapaj kazı hacmine dahil edilmez.

d) Hacim hesapları, proje baz hattı üzerinden, ihtiyaç duyulan hallerde hak ediş komisyonu tarafından düzenlenecek rapora istinaden proje baz hattına veya basamaklara dik, iki baz hattı üzerinden yapılır ve iki baz hattı üzerinden yapılacak hesaplara göre bulunacak kübajların ortalaması esas alınır.

e) Hak edişler; kaynaştırılmış ölçü ve hesap değerleri üzerinden yapılır.

22

Ağırlık bazında yapılacak dekapaj işlerinde iş miktarının tespitinde kullanılacak elektronik taşıt kantarları, ekipman özellikleri ve sistemin çalışması

MADDE 32- (1) Elektronik taşıt kantarları, ekipman özellikleri ve sistemin çalışması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) (YK: 10/6/2009 - 307/3 kararla değişik bent) Elektronik taşıt kantarlarının her birinin minimum tartma kapasitesi Dekapaj ve/veya üretim işinde kullanılacak olan kamyon kapasiteleri ile uyumlu olarak azami yüklü kamyon ağırlığı değerinin asgari yüzde yüzyirmi (%120) ve üstünde bir kapasitede, TSE kalite standartlarına uygun, ISO 9000 kalite güvence sistemi belgeli olacaktır.

b) Asgari makine ve ekipman içerisinde istenilen sayıdaki elektronik taşıt kantarı işletmenin bu amaç için belirlediği yere ve/veya yerlere kurulur.

c) İşletmenin bu amaç için belirlediği yere ve/veya yerlere kurulan elektronik taşıt kantarlarındaki tartımlar, işletme tarafından görevlendirilmiş elemanlarca yapılır.

ç) Elektronik taşıt kantarlarının taksimatı, seçilecek kantarların kapasitelerine uygun, ilgili mevzuatında ve TSE standartlarında belirtilen değerde olacaktır.

d) Elektronik taşıt kantarları kurulu değilse, elektronik taşıt kantarlarının montajı ve ilk çalıştırılması yüklenici tarafından yapılacaktır.

e) Elektronik taşıt kantarları, ilgili mevzuatına ve TSE standartlarına uygun olarak test edilmiş ve damgalanmış olarak işletmeye teslim edilir.

f) Elektronik taşıt kantarları zemin üstüne oturtulacak, çukursuz tipte olacaktır.

g) Elektronik taşıt kantarlarının genişliği ve uzunluğu, tartılacak kamyonun boyutlarına uygun genişlik ve uzunlukta olacaktır.

ğ) Elektronik taşıt kantarlarında kullanılacak yük hücrelerinin altında; kantara zarar verebilecek düzensiz yüklere karşı koruyucu süspansiyon görevi yapacak montaj aksesuarları olacaktır.

h) Her bir elektronik taşıt kantarında, araç tanıma ve yönlendirme sistemi kurulacak ve bu sistemde araç tanımlayıcılar, optik bariyerler, trafik ışıkları ve mesaj terminalleri bulunacaktır.

Kartlı araç tanıma ve yönlendirme sistemi

MADDE 33- (1) Kartlı araç tanıma ve yönlendirme sistemini oluşturan malzemelerin tanım ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Dekapaj işinde çalışacak araçların her birine; sarsıntı, darbe, açık hava koşullarına dayanıklı ve uzun ömürlü ağır hizmet tipi araç tanıtıcı sistem ve/veya aparatlar takılacak ve bu araç tanıtıcı sistem ve/veya aparatlar sisteme tanıtılacaktır.

b) Araçların kantarlara giriş ve çıkışını kontrollü olarak yaptırmak üzere, her bir kantarın girişine ve çıkışına, standartlara uygun büyüklükte, parlak led lambalı, siperlikli ve açık hava koşullarına dayanıklı trafik lambası konulacaktır.

c) Tartılacak aracın kantar dışında aks basmasını ve bu nedenle hatalı tartım yapılmasını önlemek ve aracın kantar üzerinde uygun konumda bulunup bulunmadığını denetlemek amacıyla; her bir kantarın giriş ve çıkışına optik bariyerler yerleştirilecek, optik bariyerler değişik cins araç ve dorse şekilleri ve uzunluklarına rağmen sağlıklı karar verebilecek en az 2 (İki) adet ve alıcı-vericili fotosellerden teşkil edilecektir.

23

1) Optik bariyerlerin herhangi bir nedenle arızalanması halinde; ilk işe başlangıçta araçların boş (dara) tartımları yapılarak tutanağa kaydedilecek, Tutanakla tespiti yapılmış olan boş dara tartımları, aracın kantar dışında aks basması sonucu hatalı tartım yapılması durumunda, yapılacak değerlendirmede kullanılır.

ç) Uyarı mesajları verilerek kantar trafiğinin yönlendirilmesi amacıyla; her bir kantarın dolu veya boş ölçüm yapılması şekline göre çıkış kısmında, sürücülerin rahatça okuyabileceği harf büyüklüğünde (en az 50 mm boyunda harflerden, 2 satır ve 15 karakterden oluşacak parlak led göstergeli, güneş siperlikli) her kantar için 2 (iki) adet mesaj terminalleri yerleştirilecektir.

d) Araç üzerine yerleştirilmiş araç tanıtıcı sistem ve/veya aparatları algılamak ve/veya okumak üzere her kantarda; açık hava koşullarına dayanıklı, ayarlanabilir algılama ve/veya okuma sahası tespitine imkan veren özelliklerde bir adet araç tanıtıcı sistemi ve/veya aparatları algılayıcısı ve/veya okuyucusu bulunacak, bunlar; istenilen algılama ve/veya okuma mesafesine kadar olan uzaklıktan araç hareket halinde iken, kantar üzerinde herhangi bir konumlama ihtiyacı duyurmadan ve temassız olarak algılama ve/veya okuma işlemini yapabilecektir.

e) Kantarlarda kullanılan tartı indikatörü, trafik ışıkları, optik bariyerler, mesaj terminalleri ve araç tanımlama sistemi ve/veya aparatları algılayıcılarının ve/veya okuyucularının işletimleri, teşkil edilecek kumanda odasındaki bilgisayar sistemini oluşturan; bilgisayar, işletim sistemi, veri tabanı yazılımı, kontrol cihazı, ağ donanımı, yazıcı, yedekleme sistemi ile sağlanacaktır.

f) Kantarlarda kullanılan tartı indikatörü, trafik ışıkları, optik bariyerler, mesaj terminalleri ve araç tanımlama sistemi ve/veya aparatları algılayıcılarının ve/veya okuyucularının işletimleri, kurulacak kumanda sistemi ile sağlanır.

g) Kurulacak sistem odasında yer alacak bilgisayarlar, işletim sistemi, veri tabanı yazılımı, ağ donanımı, kontrol cihazları, yazıcılar; mevcut elektronik taşıt kantarları için gerekli olan tartı kayıtlarının sağlıklı bir şekilde tutulması, yedeklenmesi ve raporlanmasını etkin bir şekilde sağlayacak tartı hızını aksatmayacak nitelikte, yeni teknolojiye sahip, standartlara uygun, kaliteli ve servisi kolay bulunabilir birbirleriyle uyumlu marka ve modellerden oluşacaktır.

Araç tanıma ve yönlendirme sisteminin çalıştırılması

MADDE 34- (1) Araç tanıma ve yönlendirme sisteminin çalıştırılmasıyla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tartılacak araç, kantar girişine geldiğinde kantar boş ise giriş trafik ışığı, "yeşil" ve çıkış ışığı "kırmızı" konumda olacaktır.

b) Aracını kantara çıkaran sürücüye mesaj terminalinden "aracı durdurun!" mesajı verilecek ve arkadaki aracın kantara girişini önlemek için giriş trafik ışığı "kırmızı" konumda olacaktır.

c) Araç tanımlama sistemi ve/veya aparatları algılayıcı ve/veya okuyucular, araç üzerinde bulunan araç tanıtıcı sistem ve/veya aparatları algılayarak ve/veya okuyarak araç kimliğini tespit edecek ve mesaj terminalinde aracın plaka no sürücüye bildirecektir.

ç) Tartı ağırlığının tartı indikatöründen okunarak mesaj terminalinde yayımlanmasını müteakip, tartı kaydını içeren; kantar no, tarih, saat, tartı sıra numarası, plaka no ve ağırlık bilgileri sistem hafızasına kaydedilecektir.

d) Dolu tartımı bittiğinde araç sürücüsüne "kantarı boşaltınız" mesajı verilecek, çıkış trafik ışığı "yeşil" konuma gelecek ve araç kantarı boşaltacaktır.

e) Tumbaya veya cevher tumbasına yükünü boşaltan araç, çıkış kantarına geldiğinde boş (dara) tartımı için de (a),(b),(c),(ç) ve (d) bentlerinde belirtilen işlemler uygulanacaktır.

24

f) Araçların net ağırlıkları hangi kantarda tartım yapıldığı önem taşımaksızın hafızadaki tartı kayıtları karşılaştırılıp eşlenerek hesap edilecek ve rapor kayıtlarına işlenecektir.

g) Kantar trafiği işleyişindeki her türlü hata durumunda mesaj terminalinden gerekli mesajlar sürücülere iletilecektir.

ğ) Sistem donanımı ve yazılımı; İşletmenin belirlediği yerde ve/veya yerlerde mevcut elektronik taşıt kantarlarının operatör ihtiyacı duyulmadan işletilmesini sağlayabilecek yapıda olacak ve sistemin işletilmesi için operatör odasında çalışacak 1 personel tarafından gözetim işlemi yapılacak, bu personel tarafından işletme şartlarında ve sistemde meydana gelen aksaklık ve arızaların takibi yapılacaktır.

h) Veri kaybını önlemek, işlemlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak ve sistemde yedekli kayıt tutmak amacıyla; eş zamanlı olarak en az iki adet sunucu bilgisayar kullanılacaktır.

ı) Tartı kayıtları güvenilir bir veri tabanı oluşturularak saklanacak ve işletmenin ihtiyacına bağlı olarak oluşturulacak raporlar ile verilerin değerlendirilmesi, her takvim günü kopyalanarak saklanması ve işletme merkezine mesai saatleri başlangıcına kadar taşınması mutlak surette sağlanacaktır.

i) Yazılım; sürekli işletme güvenliği ve verilerin sağlıklı olarak saklanması için her bir adımda kullanıcı yetki seviyeleri ile kullanıma müsaade verecektir. Hem araç tanıtıcı sistem ve/veya aparatlar hem de şifre korumaları ile sistemde; tanımlanmış operatör ve yöneticiler yalnızca müsaade edilen işlemleri yapabilecek ve/veya bilgilere erişebileceklerdir. Kantar tartımında; kantar bilgisayar donanımına, yetki verilen işletme elemanlarının kontrol amaçlı çalışmaları dışında hiçbir şekilde gerek Teşekkül elemanları gerekse yüklenici elemanlarınca müdahale edilmeyecektir. Bu nedenle yüklenici her bir adımdaki kullanıcı yetki seviyelerine gerekli olan şifreleri işletmeye teslim edecek ve işletme, şifreleri istediği şekilde değiştirebilecektir. Yüklenici, bu duruma kesinlikle itiraz edemeyecek, kantar bilgisayar donanımına, yetki verilen işletme, elemanlarının kontrol amaçlı çalışmaları esnasında yüklenici ve/veya vekili hazır bulunacaktır.

j) Elektronik taşıt kantarlarında tartı işlemleri işletmece görevlendirilecek elemanlarının kontrol ve gözetiminde yürütülecektir.

k) Elektronik taşıt kantarları ve araç tanıma ve yönlendirme sisteminin kurulmasını müteakip, tartı kontrol ve gözetimini yürütecek işletme elemanlarına, sistemi kuran firma ve/veya kişilerce gerekli eğitimin verilmesi sağlanacak ve eğitim giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

l) İşletmece istenilen her dönemde, kantarların kalibrasyon işlemleri resmi makamlarca onanmış "yetki belgeli" firmalara, yüklenici tarafından yaptırılacak ve bu işlemlerle ilgili giderler yükleniciye ait olacaktır.

m) Kantar arızaları en geç 3 (Üç) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından giderilecek ve kantar arızaları nedeniyle işin bitim tarihinde ortaya çıkabilecek dekapaj miktarlarındaki eksikliklerin tamamlanması için cezasız süre verilmeyecektir.

n) Yüklenici, ağırlık bazında yapacağı dekapaj işinin sözleşmesinin imzalanmasından itibaren işe başlaması için tanınacak sürenin sonunda, elektronik taşıt kantarlarını, kantar binalarını tesis ederek kullanıma hazır hale getirmemesi ve bu nedenle tanınan sürenin iki katı kadar süre sonunda da dekapaj faaliyetine başlamaması halinde yüklenicinin mevcut hazırlık durumu gözden geçirilerek İşletmece sözleşme fesih edilebilecektir. İşletmenin fesih kararı İhale Yetkilisinin onayına sunulacak ve onaya müteakip yürürlüğe girecektir.

Kalibrasyon doğrulama işlemi ve kalibrasyon

MADDE 35- (1) Elektronik kantarların kalibrasyon doğrulama işlemi ve kalibrasyonun nasıl yapılacağı aşağıda belirtilmiştir.

25

a) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik bent) İşletme, işin yürütümü esnasında en az ayda bir kez ve gerek duyduğu takdirde kalibrasyon doğrulama işlemini yapacaktır. Kalibrasyon doğrulama işlemi için ihtiyaç duyulan uygun etalon ağırlıklar için 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yetkilendirilmiş firma/firmalardan yazılı teyit alınacak ve kullanılacak etanol ağırlıklar, yüklenici tarafından devamlı hazır bulundurulacak, ağırlıkların elektronik taşıt kantarlarına konulması ve kaldırılması işlemlerinde ihtiyaç duyulacak iş makineleri de yüklenici tarafından sağlanacaktır.

b) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik bent) Kalibrasyon doğrulama işleminin sonucu şüpheli ya da olumsuz çıkarsa işletme, elektronik taşıt kantarlarının kalibrasyonlarının yetki belgeli firmalara yaptırılmasını ister. Bu durumda yüklenici, elektronik taşıt kantarlarının kalibrasyonlarını en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde Ölçüler ve Ayar Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yetkilendirilmiş firmalara yaptırmak zorundadır. Kalibrasyon işlemleriyle ilgili tüm giderler yükleniciye aittir ve kalibrasyon yaptırılmamış olan elektronik taşıt kantarlarının kullanılmasına izin verilmez.

(2) Elektronik taşıt kantarlarının kalibrasyonlarının süresi içinde yaptırılmaması ve bu nedenle tartım yapılamaması sonucu fiili iş miktarında oluşabilecek eksikliklerin sorumluluğu tamamen yükleniciye ait olup bu nedenle işin bitiş tarihinde cezasız ek süre verilmez

Ağırlık (ton) bazında yapılan dekapajda iş miktarının tespiti ve proje kontrolü

MADDE 36- (1) Ağırlık (ton) bazında yaptırılacak dekapaj işinde iş miktarının tespiti ve proje ilerleme durumunun (ölçüm şekli) tespiti ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Ağırlık bazında yaptırılacak dekapaj işinde yapılan iş miktarı kantarla tartılmak suretiyle kayda alınmış verilerin dönemsel toplamı, o döneme ait ödemeye esas iş miktarı olarak tespit edilir.

b) Yüklenici tarafından sözleşme ve şartnamede belirtilen uygun kapasitede seçilerek işletmece belirlenmiş yere ve/veya yerlere ihtiyaç kadar belirlenmiş sayıda kurulan elektronik taşıt kantarında tartılarak, dolu tartımlardan boş tartım değerlerinin çıkarılması sonucu elde edilen net taşıma miktarları, ait olduğu hak ediş döneminin kümülatif toplamı olarak tespit edilir.

c) Günlük iş miktarının tespitinde; elektronik taşıt kantarlarına ait çıktılar, dekapaj işlerinin kontrolü için görevlendirilmiş yapı denetim görevlisi/görevlileri tarafından kontrol edilerek imzalanacak, düzenlenecek tutanak ekine yüklenici ve işletmece görevlendirilmiş tartım görevlisince imzalanmış olarak eklenecektir. Vardiyalarda yapılan iş miktarlarından yaralanılarak günlük iş miktarı ile ilgili yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasında "günlük iş miktarı ve durum tespit tutanağı" düzenlenerek bu tutanakta, günlük iş miktarı ile birlikte varsa sözleşmeye esas diğer hususlar belirtilir. Tutanak, yüklenici, yapı denetim görevlisi ve yapı denetim görevlisinin bağlı olduğu birim amiri tarafından imzalanarak bir sureti yükleniciye verilir ve tutanağın aslı, yapı denetim görevlisince muhafaza edilir.

ç) Hak ediş döneminde yapılan iş miktarı; tespit edilmiş hak ediş döneminin başlangıcındaki ilk kamyon tartısı ile hak ediş döneminin son günü mesai bitişindeki son kamyon tartısı dâhil bu aralıktaki tartım sayılarının net tartım miktarları toplamı o hak ediş döneminin iş miktarı olur.

d) Hak ediş döneminin her günü için düzenlenecek "Günlük İş Miktarı ve Durum Tespit Tutanakları" toplamları ile hak ediş döneminde yapılan iş miktarı tespit edilerek "..... no`lu Hak ediş Dönemi İş Miktarı ve Durum Tespit Tutanağı" tanzim edilir. Bu tutanakta, hak ediş dönemi iş miktarı ile birlikte varsa sözleşmeye esas diğer hususlar belirtilerek, tutanak; yüklenici, yapı denetim görevlisi ve yapı denetim görevlisinin bağlı olduğu birim amiri tarafından imzalanır ve düzenlenecek hak ediş dosyalarına konulur. Yüklenici veya vekili, tutanak hazırlanması esnasında hazır bulunur.

26

e) Kantarla tartım suretiyle yaptırılan dekapaj işinin projesine uygun olup olmadığı, dekapaj sınırları içerisinde proje ve talimatlara uygun şekilde yapılıp yapılmadığı hususları ve yapılan iş miktarı ilgili birimin kontrol yetkililerince günlük olarak kontrol edilir ve günlük raporlara işlenir. Ayrıca, dekapaj işinin başlangıcından sonuna kadar her üç hak edişte bir rapor veya işletme müdürü veya yapı denetim görevlilerinin talepleri halinde her ay dekapaj işinin proje sınırları içinde ve tumba sahasında ayrı ayrı topoğrafik ölçümleri yapılmak ve fiili durum ile proje karşılaştırmak suretiyle işin projesine uygunluğu ile ilgili bir rapor hazırlanır. Hazırlanan raporda bir eksiklik, aksaklık tespit edilmesi halinde, yüklenici raporda belirtilen uyarılara uymak, tespit edilen aksaklıkları gecikmeksizin gidermek zorundadır.

f) Kısmi ve geçici/kesin kabullere esas hak ediş ölçümleri sonunda ve işletme müdürü veya yapı denetim görevlilerinin talepleri halindeki topoğrafik ölçümlerde yapılan iş miktarı ve örtü tabakasının kabarma ve sıkışma katsayıları bulunur, ancak ödemelere esas işlemlerde kullanılmaz. Bununla ilgili rapor düzenlenerek, hak ediş dosyasına eklenir.

g) Yüklenici İşletmenin izni olmadan proje sınırları dışında yapılan dekapaj işi varsa hesaplanarak tespit edilir ve bedeli ödenmez.

Dekapaj faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi

(YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile ilave edilen 37 nci madde ve madde başlığı)

MADDE 37- (1) Yapılacak dekapaj miktarı Teşekkülün stratejik planı, satış programı ve üretim programı esas alınarak Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca programlanır.

(2) Dekapaj faaliyetlerine ilişkin gerçekleşmeler Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca Eti YBS (ERP) kapsamında ve İş Zekası uygulaması içinde örnek "Dekapaj Faaliyetleri" tablosu ile izlenir ve değerlendirilir.

Tablo: Dekapaj Faaliyetleri

(m3 - TL.)

İşletme Adı

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Program

Fiili

Gerçekleşme (%)

Program

Kasım Sonu Fiili

Gerçekleşme (%)

1) Bigadiç

Miktar

Değer

Bigadiç/ Kestelek

Miktar

Değer

2) Kırka

Miktar

Değer

3) Emet

Miktar

Değer

TOPLAM

Miktar

Değer

ALTINCI KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel hükümler

MADDE 38- (1) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değiştirilen madde numarası) Bu Yönergenin uygulanmasından, Yönergede belirtilen yönetici ve görevliler ile dekapajın yapıldığı ilgili işletmenin en üst düzey yöneticileri, müteselsil olarak sorumludurlar.

(2) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile madde iken fıkraya dönüşme) Bu Yönerge kapsamındaki işlere ilişkin olarak düzenlenen tüm dokümanlar, tarafların yetkili görevlileri tarafından imzalanarak saklanır.

27

(3) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile madde iken fıkraya dönüşme) Bu Yönerge kapsamında taraflarca yapılan çalışmalarla ilgili düzenlenen dokümanlardan, gerekli olanların bir nüshası tutanakla karşı tarafa verilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 39- (1) (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değişik madde ve madde numarası) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle; Yönetim Kurulunun 1/3/2007 tarihli ve 193/2 sayılı kararıyla yürürlüğe giren "Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dekapaj İşleri Yönergesi" yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce ihale edilen ve yürütülmekte olan dekapaj işleri ile ilgili hak ediş ödemeleri işletme müdürlüklerince yapılarak, hak ediş dosyasından bir suret Genel Müdürlüğe gönderilir.

Yürürlük

MADDE 40- (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değiştirilen madde numarası) Bu Yönerge; Yönetim Kurulunun 3/7/2008 tarihli ve 257/2 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup, aynı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41- (YK:13/11/2013- 558/4 kararla; Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/2/2014 tarihli ve 4515 sayılı oluru ile değiştirilen madde numarası) Bu Yönerge hükümlerini, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

28

Ek-1 İhale Onay Belgesi

İHALE ONAY BELGESİ

İhaleyi Yapan İdarenin Adı

Belge Tarih ve Sayısı

[ihale yetkilisinin unvanı] MAKAMINA

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin Adı

İşin Türü ve Miktarı (Fiziki)

Yaklaşık Maliyet

Kullanılabilir Ödenek Tutarı

Yatırım Proje Numarası

Bütçe Tertibi (varsa)

Avans Verilecekse Şartları

İhale Usulü (1)

İlanın Şekli ve Adedi

Ön Yeterlik / İhale Dokümanı Satış Bedeli

Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı

Teklif ve Sözleşme Türü

İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR (2)

ONAY

Yukarıda belirtilen işin yaptırılması için ihaleye çıkılması hususunu onaylarınıza arz ederim

..../..../....

Uygundur

..../..../....

İhale Yetkilisi (3)

Adı SOYADI

Unvanı

İmzası

Adı SOYADI

:

Unvanı

:

İmzası

:

EK: Yaklaşık maliyet icmal tablosu

Not: Teklif birim fiyat üzerinden teklif alınması öngörülen ihalelerde, birim fiyat teklif istenilmesinin gerekçelerine ilişkin "Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form (Standart Form - KİK001.2/Y)" eklenecektir.

1 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre ilan yapılmadan çıkılan ihalelerde davet edilecek isteklilerin listesi onaydan önce belirtilerek bu belgeye eklenecektir.

2 Bu kısımda diğer açıklamaların yanında, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan ihalelerin, sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı; yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerindeki ihalelerde yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin hususlar belirlenecektir.

3 İhale yetkilisinin kurul olması halinde, üyelerin adı ve soyadı yazılarak imzalanacaktır.

31

Ek-2 Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu

YAKLAŞIK MALİYET İCMAL TABLOSU

YAPIM İŞİNİN ADI : ...........................................................................................

SIRA NO

İŞ KISIMLARI

TUTAR (TL)

1

2

3

4

5

6

…

…

…

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

TOPLAM (KDV hariç)

DÜZENLEYENLER

Adı Soyadı

Görevi

İmzası

Adı Soyadı

Görevi

İmzası

Adı Soyadı

Görevi

İmzası

………..

………..

………..

Uygundur

..../..../....

Adı SOYADI

İmzası

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

32

Ek - 3 Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesi

YAPIM İŞLERİ GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİ

İşin adı

:

Yüklenicinin adı/ticari unvanı

:

Sözleşme tarihi

:

Sözleşme bedeli

:

Sözleşmeye göre işin süresi (takvim günü)

:

Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih

:

Varsa süre uzatımları

:

Süre uzatımı dahil işin bitirilmesi gereken tarih

:

İşin bitirildiği tarih

:

....................................................................................işinin bitirildiğine ilişkin yüklenici ..........................................ın verdiği ......................tarihli dilekçe üzerine ...................................nın talimatı ile yukarıda yazılı işin ön incelemesi .........................tarihinde tarafımızdan/tarafımdan yapılmış, işin sözleşmesine uygun olarak tamamlandığı/tamamlanmadığı ve geçici kabule hazır olduğu/olmadığı tespit edilmiştir.

Gereğinin yapılmasını arz ederim/ederiz.

Tarih : .........................

Görevli veya görevlilerin

Adı Soyadı :

Görev unvanı :

İmzası :

33

Ek - 4 Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı

YAPIM İŞLERİ GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

İşin adı

:

Yüklenicinin adı/ticari unvanı

:

Sözleşme tarihi

:

Sözleşme bedeli

:

Sözleşmeye göre işin süresi(takvim günü)

:

Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih

:

Varsa süre uzatımları

:

Süre uzatımı dahil işin bitirilmesi gereken tarih

:

İşin bitirildiği tarih

:

Geçici kabul itibar tarihi

:

..................................................ile yüklenici……........................................arasında imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş için düzenlenen GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİ nden ön incelemenin yapıldığı anlaşılmış olup;.....................................................tarihli makam oluru ile Başkan .........................................Üye.........................................Üye......................................Üye..........................olmak üzere teşkil edilen GEÇİCİ KABUL KOMİSYONUMUZ, yüklenici ....................................... de hazır olduğu halde ..............................-............................tarihleri arasında işyerine giderek yüklenici tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.

Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığı görülmüştür.

ANCAK(1)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SONUÇ: Geçici kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi Komisyonumuza verilmiş bulunan söz konusu işin yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları veya gerekçeleri ekli sayfalarda sayılan ve gösterilen) kayıtlarla ve bitim tarihi de ...................olarak itibar edilmek üzere geçici kabulünün yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüş ve...................Makamın onayına sunulmak üzere işbu Geçici Kabul Tutanağı ……….. nüsha olarak düzenlenmiştir.

Tarih : ........................

Geçici Kabul Komisyonu Üyelerinin Yüklenicinin

Adı soyadı : Adı//ticari unvanı :

Görev unvanı : İmzası :

İmzası :

Geçici kabul tutanağı onay tarihi :…………………………

Yetkili makamın imzası

(1) Buraya geçici kabul komisyonu üyelerinin düşünceleri ile varsa kusur ve noksanların kaç maddeden ibaret olduğu, tamamlanması için gereken süre veya nefaset kesilmesine karar verilmesi halinde nefaset tutarları yazılacaktır.

34

Ek - 5 Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi

YAPIM İŞLERİ KESİN KABUL TEKLİF BELGESİ

İşin adı

:

Yüklenicinin adı/ticari unvanı

:

Sözleşme tarihi

:

Sözleşme bedeli

:

Sözleşmeye göre işin süresi (takvim günü)

:

Sözleşmeye göre işin bitim tarihi

:

Varsa geçici kabulden önceki süre uzatımı

:

Varsa geçici kabulden sonraki süre uzatımı

:

Süre uzatımı dahil işin bitirilmesi gereken tarih

:

İşin bitirildiği tarih

:

Geçici kabul itibar tarihi

:

Sözleşmeye göre işin tamamlanmasından

:

Kesin kabule kadar olan teminat süresi

:

Yüklenici ……….......................................tarafından gerçekleştirilen ve ...........................tarihinde geçici kabulü yapılan; .............................. tarihinde ise, kesin kabul zamanı gelen yukarıda yazılı işin işyeri inceleme ve muayenesi .............................. tarihinde tarafımızdan/tarafımdan yapılmış olan işin sözleşme ve eklerine uygun ve kesin kabulü yapılabilecek halde olduğu/olmadığı tespit edilmiştir.

Kesin kabul komisyonunun teşkil edilmesini/edilmemesini arz ederim/ederiz.

Tarih : .............................

Görevli veya görevlilerin

Adı soyadı :

Görev unvanı :

İmzası :

35

Ek - 6 Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı

YAPIM İŞLERİ KESİN KABUL TUTANAĞI

İşin adı

:

Yüklenicinin adı/ticari unvanı

:

Sözleşme tarihi

:

Sözleşme bedeli

:

Sözleşmeye göre işin süresi (takvim günü)

:

Sözleşmeye göre işin bitim tarihi

:

Varsa geçici kabulden önceki süre uzatımı

:

Varsa geçici kabulden sonraki süre uzatımı

:

Uzatılmış sürelere göre işin bitirilmesi gereken tarih

:

İşin bitirildiği tarih

:

Geçici kabul itibar tarihi

:

Sözleşmeye göre işin tamamlanmasından

:

Kesin kabule kadar olan teminat süresi

:

.................................................ile yüklenici ........................................... arasında imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ve ............................................tarihinde bitirilerek geçici kabulü yapılan; ............................tarihinde ise, kesin kabul zamanı gelen söz konusu iş için ........................... tarihli makam onayı ile teşkil edilen KESİN KABUL KOMİSYONUMUZ; Başkan .................................Üye.................................Üye................................Üye......................... ve yüklenici .................................... nin de katılımı ile .................../......................tarihleri arasında işyerine giderek kesin kabul bakımından gerekli inceleme yapmış olup, aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.

Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu, geçici kabulde tespit edilen noksanların tamamlandığı ve teminat süresinde gerektiği gibi korunduğu, işin kesin kabule engel eksik, kusur ve arızalarının bulunmadığı görülmüştür.

Ancak(1)...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SONUÇ: Kesin kabul bakımından yerinde incelenen iş için yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları ve gerekçeleri ekli sayfada yazılı) hususlar makamın onayına sunulmak üzere bu kesin kabul tutanağı…………. nüsha olarak düzenlenmiştir.

Tarih : .........................

Kabul Komisyonu Üyelerinin Yüklenicinin

Adı soyadı : Adı//ticari unvanı :

Görev unvanı : İmzası :

İmzası :

Kesin kabul tutanağı onay tarihi :…………………………

Yetkili makamın imzası

(1) Buraya kabul komisyonu üyelerinin düşünceleri ile varsa kusur ve noksanların kaç maddeden ibaret olduğu, tamamlanması için gereken süre ile varsa nefaset kesintisi tutarı ve gerekçesi yazılacaktır.

36

EK - 7 Nirengi ve Poligon Tesisleri

Nirengi Noktaları Pilye Tesisleri

Ölçü aleti bağlama 2 0

Demiri 10 mm

120

6 mm

Zemin

10

Taş +Toprak

50

50

50

Şekil: 1 Demir Durumu

Nirengi Betonu

25

Zemin

10

Taş+Toprak

60

Tuğla kırıntısı 35 10

Sigorta 10

Şekil : 2

Poligon Betonu

20

Zemin

10

Taş+Toprak

50

Tuğla kırıntısı 25 10

Sigorta 10

Şekil: 3

Poligon Borusu

2-3

Zemin

40

Şekil: 4

Poligon Çivisi

2

Zemin

30

Şekil: 5

37

Ek - 8 Nirengi ve Poligon Koordinat Özet Çizelgesi

NİRENGİ VE POLİGON KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ

K o o r d i n a t l a r

K o t d e ğ e r i

Zemin

cinsi

Pafta

No

N o t

Nokta

Nr.

Hesap

Sayfa

No

Y

X

Hesap

Sayfa

No

Z

Tarih Yazan Kontrol eden

38

Ek - 9 Nirengi ve Poligon Noktaları Röper Çizelgesi

NİRENGİ VE POLİGON NOKTALARI RÖPER ÇİZELGESİ

No: Adı:

Mevkii ve Yararlı Not

Y :

X :

Kotu Z :

Zemin İşareti :

R ö p e r

K r o k i

No: Adı:

Mevkii ve Yararlı Not

Y :

X :

Kotu Z :

Zemin İşareti :

R ö p e r

K r o k i

* Zemin İşaret Cinsi:

Tarih :

B. Boru Ç. Demir çivi

T. Beton Taş P. Pilye

Tesis eden:

39

Ek - 10 Takeometrik Alım Sabit Nokta Kontrol Ölçüm Çizelgesi

TAKEOMETRİK ALIM SABİT NOKTA KONTROL ÖLÇÜM ÇİZELGESİ

D. Nokta

B. Nokta

A. Yüks.

(a)

H. Yüks.

(i)

Yatay

Açı

Düşey

Açı

Eğik

Mesafe

Yüks.

Farkı

Açıklama

Elektronik ölçüm cihazı adı:

Ölçü Başlangıç Tarihi :

Ölçü Bitiş Tarihi:

Yüklenici

İşletme Müdürlüğü

Genel Müdürlük

40

Ek - 11 Dekapaj Yer Teslim Veya Hak Ediş Ölçümü Tutanağı

DEKAPAJ YER TESLİM VEYA HAK EDİŞ ÖLÇÜMÜ TUTANAĞI

................................................. Müdürlüğü ................................................ açık ocak sahasının ............................................. ölçüsü , ..... / ..... / .......... tarihleri arasında; yüklenici firma, ........................................................................................ …………………........ Müdürlüğü ve Genel Müdürlük elemanları ile birlikte yapılmıştır.

.............................................................................................................. ocağı dekapaj yer teslim /ara / kesin hak ediş takeometrik alım işinin sabit nokta kontrol ölçümlerine ait çizelgesi ektedir.

Tarih: ………………………………………….

Yüklenici

İşletme Müdürlüğü

Genel Müdürlük

41

Ek - 12 Pafta Bölümlendirmesi Örneği

İşaretli 1/500 ölçekli paftanın numarası : G25-d-01-d-1-a-21243B2C34D1A51243BIIbIIIIVeIaV1/5000 ölçekli G25-d-01-d paftasındaki alt bölümlemebdcBb2cd5a1aeabdcabdcadcbdcabdc124b31342(1/2000) G25-d-01-d-1(1/1000) G25-d-01-d-1-a(1/5000) G25-d-01-d(1/500) G25-d-01-d-1-a-2 PAFTA KÖŞE KOORDİNATLARI.938085094.03508542:.938085094.03508542:V.904615094.02510542:IV.458105104.06772542:III.961555104.05506542:II.428075094.01244542:I.424635094.06774542:e.367695084.06778542:d.484665094.14302543:c.481575104.06770542:b.394605094.98245542:a.427725084.19306543:5.313845074.28314543:4.667785084.44362544:3.541605104.09298543:2.347665084.94249542:1.553905074.74370544:D.781665104.14354544:C.451545104.03242542:B.233785074.84257542:ASağa Değer (m)YukarıDeğer (m)

42

Ek -13 Örnek Pafta

43

EK - 14 Hakediş Hacim Hesap Özeti

........... AÇIK OCAĞI DEKAPAJ İŞİNİN

... NOLU HAKEDİŞ HACİM HESAP ÖZETİ

(SİMPSON YÖNTEMİ)

BAZ HATTI Y KOORDINATI X KOORDINATI

---------------------------------------------

BAS : 97608.46 72521.13

SON : 97597.36 71804.27

SIFIR : 97607.46 72456.36

BITIS : 97601.19 72051.71

PROFILLER ARASI MESAFELER

DELTA: 10.00 DELTA1: 5.22 DELTA2: 9.48

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kesit Mesafe Ara Kazı Dolgu Kazı Dolgu Toplam Kazı Toplam Dolgu

No Mesafe Alanı Alanı Kübajı Kübajı Kübajı Kübajı

--------------------------------------------------------------------------------------------

0 64.781 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1 70.000 5.219 71.750 0.300 124.820 0.522 124.820 0.522

2 80.000 10.000 978.480 0.000 4383.980 1.000 4508.800 1.522

3 90.000 10.000 1472.200 0.000 12169.653 0.000 16678.453 1.522

4 100.000 10.000 1942.050 0.010 17017.111 0.033 33695.564 1.555

5 110.000 10.000 2363.620 0.020 21493.870 0.147 55189.434 1.702

6 120.000 10.000 3027.670 6.460 26888.030 22.798 82077.464 24.501

7 130.000 10.000 3606.340 18.320 33127.906 118.862 115205.370 143.363

8 140.000 10.000 4027.440 1.040 38149.528 79.083 153354.898 222.446

9 150.000 10.000 4782.110 9.430 43993.777 45.339 197348.675 267.785

10 160.000 10.000 4962.780 2.160 48721.658 53.677 246070.333 321.462

11 170.000 10.000 4834.530 6.640 48985.151 41.957 295055.484 363.419

12 180.000 10.000 4797.000 0.000 48157.528 22.133 343213.012 385.553

13 190.000 10.000 5262.260 0.000 50278.358 0.000 393491.370 385.553

14 200.000 10.000 5520.020 0.600 53906.264 2.000 447397.634 387.553

15 210.000 10.000 5761.730 1.160 56404.434 8.648 503802.068 396.200

16 220.000 10.000 5523.240 3.750 56420.649 23.319 560222.718 419.519

17 230.000 10.000 5347.790 4.980 54352.790 43.505 614575.508 463.024

18 240.000 10.000 4991.840 2.340 51687.935 35.779 666263.443 498.803

19 250.000 10.000 4610.340 10.380 47998.264 58.828 714261.707 557.631

20 260.000 10.000 4307.670 0.250 44581.487 40.803 758843.194 598.434

21 270.000 10.000 3952.680 27.900 41289.031 102.637 800132.225 701.071

22 280.000 10.000 3615.900 0.370 37830.406 104.943 837962.631 806.014

23 290.000 10.000 3544.300 4.910 35800.403 22.093 873763.034 828.107

24 300.000 10.000 3516.110 16.940 35301.956 103.234 909064.991 931.340

25 310.000 10.000 3411.560 15.570 34637.035 162.502 943702.026 1093.842

26 320.000 10.000 3359.460 10.700 33854.766 130.591 977556.792 1224.433

27 330.000 10.000 3211.080 13.270 32849.907 119.620 1010406.699 1344.053

28 340.000 10.000 3041.220 17.660 31257.654 154.128 1041664.353 1498.181

29 350.000 10.000 2867.700 30.350 29540.353 237.204 1071204.705 1735.385

30 360.000 10.000 2637.620 29.140 27518.584 297.429 1098723.289 2032.815

31 370.000 10.000 2516.500 21.740 25768.228 253.498 1124491.517 2286.313

32 380.000 10.000 2250.160 37.120 23820.889 290.892 1148312.405 2577.205

33 390.000 10.000 2049.060 40.020 21488.257 385.609 1169800.662 2962.814

34 400.000 10.000 1797.210 41.760 19217.593 408.869 1189018.255 3371.683

35 410.000 10.000 1428.960 52.900 16095.707 472.204 1205113.962 3843.887

36 420.000 10.000 1196.790 19.460 13111.609 348.149 1218225.571 4192.036

37 430.000 10.000 1235.780 21.890 12162.329 206.631 1230387.901 4398.667

38 440.000 10.000 1243.960 12.950 12398.678 172.256 1242786.578 4570.923

39 450.000 10.000 1212.080 7.200 12279.855 99.354 1255066.433 4670.276

40 460.000 10.000 1202.040 11.630 12070.565 93.269 1267136.998 4763.546

41 469.477 9.477 0.000 0.000 3797.275 36.739 1270934.274 4800.285

-------------------------------------------------------------------------------------------

TOPLAM KAZI HACMİ=1270934.27 TOPLAM DOLGU HACMİ=4800.28

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası