TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.mevzuat.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

 4323

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO)

TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU

YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2004 No : 2004/7355

Dayandığı Kanunun Tarihi : 20/5/1946 No : 4895

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19/6/2004 No : 25497

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 43 S :

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli

Komisyonunun kuruluş ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonunun

görevleri, yetki ve sorumlulukları ile organlarının belirlenmesine, bu organların oluşum biçimi ile çalışma düzenine ve mali

yapısına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 20/5/1946 tarihli ve 4895 sayılı Kanunla onaylanan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve

Kültür Kurumu Sözleşmesinin VII nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan : Milli Eğitim Bakanını,

Bakanlık : Milli Eğitim Bakanlığını,

UNESCO : Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunu,

Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler,

enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji

enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç

amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarını,

Milli Komisyon: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonunu,

Genel Kurul: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurulunu,

Yönetim Kurulu: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulunu,

Denetim Kurulu: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonu Denetim Kurulunu,

ifade eder.

4324

İKİNCİ BÖLÜM

Milli Komisyonun Kuruluş, Amaç ve Görevleri

Kuruluş

Madde 5- Milli Komisyon, bu Yönetmelikle belirlenen amaçları gerçekleştirmek ve görevleri yerine getirmek üzere,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur.

Milli Komisyonun çalışma yeri Ankara`dadır.

Milli Komisyonun amacı

Madde 6- Milli Komisyonun amaçları şunlardır:

a) Eğitim, bilim, kültür ve iletişim işleriyle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşları, UNESCO

tarafından yürütülen çalışmalar konusunda bilgilendirmek, bunların faaliyetlere katkı ve katılımlarını sağlamak,

b) Eğitim alanındaki çalışmalara hız ve boyut kazandırılmasına katkıda bulunmak, c) Kültürün korunmasına

ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak,

d) Bilgi ve bilimin önceliğini gündemde tutarak yayılmasına aracı olmak,

e) UNESCO çalışmalarına, özellikle programların hazırlanmasına ve uygulanmasına etkin bir şekilde katılmak.

Milli Komisyonun görevleri

Madde 7- Milli Komisyonun görevleri şunlardır:

a) UNESCO`nun görev alanına giren konularda bakanlıklar, ilgili resmi ya da özel kurum ve kişilerin işbirliğini

sağlamak,

b) UNESCO ile ilgili konularda Hükümete danışmanlık etmek,

c) UNESCO`nun amaç, program ve faaliyetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

d) Genel Konferanslara ve UNESCO tarafından düzenlenen diğer toplantılara katılacak delegelerin seçimi sırasında

Hükümete danışmanlık etmek, delegelerle işbirliğinde bulunmak, söz konusu toplantılara Hükümetin katkısının

hazırlanmasına yardımcı olmak,

e) UNESCO Genel Konferansında ve UNESCO tarafından düzenlenen diğer toplantılarda kabul edilen karar ve

tavsiyeler ile incelemeler ve raporlarda yer alan sonuç ve öneriler hakkında ulusal kurum ve kuruluşlara bilgi vermek, ihtiyaç

ve öncelikleri dikkate alarak ilgili bakanlıkların onayı ile bunların tartışılmasını sağlamak ve sonuç alınmasına gayret

göstermek,

f) UNESCO`nun faaliyetleri ile ilgili olarak ülkemizin eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarındaki dış ilişkilerini

ilgilendiren konularda ilgili bakanlıkların görüş ve talimatı altında hareket etmek,

g) Alınan kararların uygulanmasına ve karşılıklı bilgi ve belge değişimine ilişkin hususlarda, UNESCO Genel

Merkeziyle ve UNESCO`ya üye devletlerin milli komisyonları ya da milli işbirliği kurullarıyla iletişim kurmak,

h) UNESCO Programı ile ilgili ulusal faaliyetlere ve bu programların değerlendirilmesine katkıda bulunmak,

UNESCO programlarının gelişimini izlemek ve uluslararası işbirliğinden sağlanabilecek imkanlara ilgili kuruluşların

dikkatini çekmek,

i) UNESCO projelerinin yürütülmesi ve UNESCO`nun uluslararası faaliyetlerine katılım konusunda Milli Eğitim,

Kültür ve Turizm, Dışişleri bakanlıkları ve ilgili diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte görev yapmak,

4325

j) UNESCO`nun olağan programı çerçevesinde ya da bütçe dışı fonlarla finanse edilen memurluklara aday aranması

ve UNESCO`dan burs alacak olanların belirlenmesi çalışmalarına katılmak,

k) Ulusal düzeyde eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında faaliyetleri olan kurumlar arasındaki disiplinler arası

diyaloğu ve işbirliğini teşvik etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat

Organlar

Madde 8- Milli Komisyonun organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Genel Sekreterlik

Genel Kurulun yapısı

Madde 9- Genel Kurul, Hükümet temsilcileri; eğitim, bilim, kültür ve iletişim konularıyla ilgili resmi ve özel kurum

ve kuruluşların temsilcileri ile eğitim, temel bilimler, insan ve toplum bilimleri, kültür ve iletişim konularında tanınmış

kişilerden oluşur. Genel Kurul üyeleri, UNESCO`nun çalışma alanına giren eğitim, temel bilimler, insan ve toplum bilimleri,

kültür ve iletişim konuları göz önünde bulundurularak belirlenir.

Genel Kurulu oluşturan temsilciler

Madde 10- Genel Kurul aşağıda belirtilen 77 temsilciden oluşur:

A) Hükümet adına Genel Kurula daimi olarak katılacak bakanlıkların temsilcileri:

1) Milli Eğitim Bakanlığı:

a) Bakan,

b) Müsteşar,

c) Bakanlık tarafından belirlenecek 7 temsilci,

2) Dışişleri Bakanlığı:

a) Müsteşar ya da kendisini temsil edecek yetkili,

b) UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi,

c) Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek 2 temsilci,

3) Kültür ve Turizm Bakanlığı:

a) Müsteşar ya da kendisini temsil edecek yetkili,

b) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek 5 temsilci,

B) Diğer Kamu Kuruluşları: UNESCO`nun ilgi alanlarına giren konularda doğrudan hizmet veren ve bir önceki

Genel Kurulda seçilerek oluşturulan diğer kamu kuruluşları listesindeki 12 kuruluştan birer temsilci,

C) Yükseköğretim Kurumları: Bir önceki Genel Kurulda, temel bilimler, eğitim, kültür, insan ve toplum bilimleri ve

iletişim alanlarından dengeli bir dağılım gözetilmek kaydıyla seçilerek oluşturulan Yükseköğretim Kurumları listesindeki 25

kurumdan birer temsilci,

4326

D) Özel Kuruluşlar: UNESCO`nun ilgi alanına giren konularda sunduğu hizmetlerde kamu yararına faaliyet gösteren

ve bir önceki Genel Kurulca seçilerek oluşturulan özel kuruluşlar listesindeki 10 kuruluştan birer temsilci,

E) Tanınmış Kişiler: Bir önceki Genel Kurulca seçilen eğitim, temel bilimler, insan ve toplum bilimleri, kültür ve

iletişim alanlarında başarılı çalışmalarıyla tanınmış her alandan ikişer kişi olmak üzere seçilen toplam 10 kişi,

F) UNESCO Yürütme Konseyinde Türkiye temsilcisi.

Genel Kurulun görevleri

Madde 11- Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca oluşturulan ve bir sonraki Genel Kurulda temsili öngörülen kurum ve kişileri içeren listeleri

inceleyerek, bir sonraki Genel Kurula katılacak 12 kamu kurumunu, 25 yükseköğretim kurumunu, 10 özel kuruluşu ve 10

tanınmış kişi ile yedeklerini belirlemek,

b) Üyeleri arasından Yönetim Kurulunun 11 üyesi ile Denetim Kurulunun 2 üyesini ve bunların yedeklerini seçmek,

c) UNESCO`nun görev alanına giren konularda tavsiyelerde bulunmak,

d) Yönetim Kurulunun çalışmalarına yön vermek,

e) Yönetim Kurulunun çalışmalarını gösteren raporlarını ve tekliflerini görüşerek karar bağlamak,

f) Denetim Kurulunca hazırlanan kesin hesap raporlarını inceleyerek onaylamak.

Temsilcilerin nitelikleri

Madde 12- Genel Kurula temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve tanınmış kişilerin

belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak hususlar şunlardır:

a) UNESCO`nun etkinlik alanlarını oluşturan eğitim, bilim, kültür ve iletişim konularında belli bir işlevi yerine

getirebilecek biçimde teşkilatlanmış bulunmak,

b) UNESCO`nun etkinlik alanlarını oluşturan eğitim, bilim, kültür ve iletişim konularında çalışmalar yürütüyor

olmak,

c) Özel kurumlar için en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

d) Tanınmış kişiler için eğitim, bilim, kültür ve iletişim konularında olumlu çalışmaları gerçekleştirmiş ya da

gerçekleştirmekte olmak.

Temsilcilik süresi ve temsilcilik sıfatının kaybedilmesi

Madde 13- Genel Kurul temsilciliği sıfatı, kazanılmasından itibaren 4 yıl sürer. Süresi biten Genel Kurul

temsilcilerinin görevleri, yeni Genel Kurulun oluşumuna kadar devam eder. Kişilerin, Genel Kurul temsilcisi olarak

belirlendikleri kurumdan ayrılmaları, istifaları, çalışamaz hale gelmeleri veya ölümleri hallerinde temsilcilik sıfatları ortadan

kalkar. Yerlerine, öncekilerin görev sürelerini tamamlamak üzere, ilgili kurum tarafından yeni isim bildirilir.

Genel Kurulun toplanması

Madde 14- Genel Kurul, belirlenen gündeme göre 4 yılda bir Yönetim Kurulunun daveti ile toplanır. Yönetim

Kurulu, 2/3 çoğunlukla alacağı bir kararla Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Zorunlu durumlarda Yönetim

Kurulunun 2/3 çoğunlukla alacağı karar ve Milli Eğitim Bakanının onayı ile bir yılı aşmamak kaydıyla erteleme yapılabilir.

4327

Genel Kurulun çalışma esasları

Madde 15- Genel Kurulun çalışmalarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Genel Kurul, Milli Eğitim Bakanının başkanlığında toplanır. Bakanın katılmadığı toplantılarda başkanlık görevini

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı yürütür.

b) Genel Kurul, çalışmaları süresince görev yapmak üzere Başkanlık Divanı oluşturur ve Başkanlık Divanı için iki

başkan vekili ile iki katip üyeyi seçer.

c) Başkanlık Divanı; başkan, başkan vekilleri ve iki katip üyeden oluşur. Genel Kurul çalışmaları, başkan veya

başkan vekillerinden birinin ve iki katip üyenin yönetiminde gerçekleştirilir.

d) Genel Kurul, gerektiğinde kendisine sunulacak karar tasarılarını inceleyerek rapor haline dönüştürecek

komisyonlar kurabilir.

e) Genel Kurul ve kurduğu komisyonlar, kararlarını oy çokluğu ile alır.

Yönetim Kurulunun yapısı

Madde 16- Yönetim Kurulu;

a) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen iki üye,

b) Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir üye,

c) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir üye,

d) Diğer kamu kuruluşları temsilcileri arasından Genel Kurulca seçilecek iki üye,

e)Yükseköğretim kurumları temsilcileri arasından Genel Kurulca seçilecek üç üye,

f) Özel kuruluşların temsilcileri arasından Genel Kurulca seçilecek üç üye,

g)Tanınmış kişiler arasından Genel Kurulca seçilecek üç üye,

h) UNESCO Yürütme Konseyinde Türkiye temsilcisi,

olmak üzere toplam 16 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun görevleri

Madde 17- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Genel Kurulda temsili öngörülen kamu kurum ve kuruluşlarını, özel kuruluşları, yükseköğretim kurumlarını

belirleyen listeleri Genel Kurula sunmak üzere hazırlamak,

b) Yönetim Kurulunun bakanlıkları temsil eden üyelerinin kendi aralarında belirledikleri 5 tanınmış kişi ile Yönetim

Kurulunun seçimle gelen üyelerinin kendi aralarında belirledikleri 5 tanınmış kişiden oluşan 10 kişilik listeyi yedekleri ile

birlikte Genel Kurula sunmak üzere hazırlamak,

c) İkili olağan ilişkiler, alınan kararların uygulanması ve bilgi-belge değişimi dışında kalan konulardaki çalışmaları,

ilgili bakanlıklar ile koordineli olarak gerçekleştirmek,

d) UNESCO Genel Konferanslarında veya UNESCO`nun düzenleyeceği toplantılarda ülkemiz adına katılacak delege

ya da uzmanların seçilmesi sırasında Hükümete danışmanlık etmek,

e) Konferans ya da toplantılarda ülkemiz adına ileri sürülecek görüş ve önerileri hazırlamak, Dışişleri Bakanlığının

ve ilgili diğer bakanlıkların görüşünü alarak katılacaklara bildirmek,

f) Milli Komisyon Sekretaryasında görevlendirilecek personeli belirlemek,

g) Milli Komisyonunun bütçesini hazırlamak ve Milli Eğitim Bakanlığına sunmak, yıllık faaliyet raporlarını

hazırlayarak Genel Kurul üyelerine iletmek ve Genel Kurula sunulacak raporları hazırlamak,

4328

h) Genel Kurul toplantılarının tarihini, yerini ve gündemini gerekli danışmaları yaparak belirlemek,

i) Genel Sekreterliğin çalışmalarını düzenlemek ve kontrol etmek,

j) Kendi üyelerini veya yetkili kişileri davet ederek UNESCO`nun ilgi alanlarında özel ihtisas komiteleri oluşturmak

ve çalıştırmak,

k) Denetim Kurulu raporlarında belirtilen hususlardan görev ve yetkisi dahilinde olanlarla ilgili olarak gerekli

önlemleri almak, Denetim Kurulu yıllık denetim raporlarının Genel Kurulun inceleme ve onayına sunulmasını sağlamak,

l) UNESCO`nun etkinlikleri kapsamında ülkemizde yürütülen çalışmalar hakkında UNESCO merkezine

gönderilmesi gereken ülke raporlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak,

m) Görev alanına giren konulara ilişkin kararlar almak.

Yönetim Kurulunun toplanma zamanı ve çalışma şekli

Madde 18- Yönetim Kurulu, bir sonraki toplantı konusunda farklı bir karar almamış ise Başkanın daveti ile her ay

toplanır. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile yaptığı temaslar sonucunda, belirlenen toplantı tarihinde, toplantı yeter sayısının

bulunmadığını saptarsa, toplantıyı erteleyebilir ve yapacağı danışmalar sonunda uygun görülecek yeni bir tarihi önerebilir.

Başkanın çağrısı ile olağanüstü toplantılar yapılabilir. Görüşmeler tutanakla saptanır. Bu tutanak üyeler tarafından imzalanır.

Toplantının yapılabilmesi için en az 9 üyenin bulunması gerekir. Kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 19- Yönetim Kurulu Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantılara çağırmak,

b) Toplantıları idare etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

d) Milli Komisyonu temsil etmek,

e) Genel Kurul toplantılarında faaliyet raporunu sunmak,

f) Milli Komisyonun ita amirliğini yapmak.

Yönetim Kurulu Başkanı, Milli Komisyonun Başkanıdır. Milli Komisyonu, Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı

zamanlarda, Başkan vekillerinden biri temsil eder.

Yönetim Kurulunun görev süresi, Başkan seçimi, Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi

Madde 20- Yönetim Kurulunun görev süresi 4 yıldır. Aynı kişiler tekrar görevlendirilebilir veya seçilebilir. Süresi

bitip ibra edilen Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kurulunun oluşumuna kadar görevde kalır.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasından gizli oyla bir Başkan ve iki Başkan vekili seçer. Başkan veya

Başkan vekillerinin istifalarında ya da Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3 ünün gerekli gördüğü durumlarda bu seçimler

yenilenebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına geçerli bir özür bildirmeksizin üst üste üç kez katılmayan seçilmiş üye, üyelikten

çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyeliği; istifa, çalışmayı engelleyecek hastalık, ölüm veya üyelerin çalışmakta oldukları

bakanlık, resmi ve özel kurum ve kuruluşlardaki görevlerinden ayrılmaları hallerinde sona erer.

Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir nedenle sona eren seçilmiş üyelerin yerini, varsa aynı grup temsilcilerinden olan

yedek üye, yoksa diğer grup temsilcilerinden en çok oy almış yedek üye alır.

Bakanlık temsilcileri için yeni görevlendirme ilgili bakanlıkça yapılır.

4329

Denetim Kurulunun yapısı

Madde 21- Denetim Kurulu; Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri arasından atanacak bir üye

ile Genel Kurulu oluşturan temsilciler arasından seçilecek iki üye olmak üzere, toplam 3 üyeden oluşur. Genel Kurul,

Denetim Kurulu için iki de yedek üye belirler.

Denetim Kurulunun görevleri

Madde 22- Denetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Milli Komisyon bütçesinden yapılan her türlü gider hesaplarını ve bunların dayanaklarını incelemek,

b) Genel Kurula sunulmak üzere her bütçe yılı sonunda o yılın kesin hesabını ve giderlerin bütçe ile hizmetlere

uygunluğunu açıklayan raporları hazırlamak.

Denetim Kurulunun görev süresi, çalışma şekli, Denetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi

Madde 23- Denetim Kurulu, her yıl aralarından seçtikleri başkanın yönetiminde toplanır. Denetim Kurulu üyeleri bir

araya gelerek ya da ayrı olarak hesap ve kayıtlar üzerinde inceleme yapar ve buna göre raporunu hazırlar. Denetim Kurulu

kararları oy çokluğu ile alınır. Denetim Kurulunun görev süresi 4 yıldır. Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi, yeni

Denetim Kurulu seçilinceye kadar sürer. Denetim Kurulu üyeliği; istifa, çalışmayı engelleyecek hastalık, ölüm veya üyelerin

çalışmakta oldukları bakanlık, resmi ve özel kurum ve kuruluşlardaki görevlerinden ayrılmaları hallerinde sona erer.

Üyeliği sona eren üyelerin yerlerini, kalan süreyi tamamlamak üzere, yedek üyeler alır.

Genel Sekreterliğin yapısı

Madde 24- Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun çalışmalarına ilişkin sekretarya hizmetleri, bir

Genel Sekreter, iki Genel Sekreter Yardımcısı ve gerektiği kadar sekretarya personeli tarafından yürütülür.

Genel Sekreterlik personeli

Madde 25- Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları, Sayman ve diğer Genel Sekreterlik personeli, Yönetim

Kurulunun 2/3 ünün teklifi ve Bakanlığın olumlu görüşü üzerine 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak iş sözleşmesi ile

çalıştırılırlar. Bunların görevine son verme işlemi de aynı usule göre yapılır.

Milli Komisyon çalışmalarının yoğunlaştığı ve Genel Sekreterlik iş ve işlemlerinin arttığı dönemlerde, Yönetim

Kurulunun kararı ve Bakanlığın uygun görüşü ile sürekli çalışan personel sayısını aşmamak üzere, 4857 sayılı Kanunun 11

inci maddesine göre belirli süreli iş sözleşmesi ile ilave personel çalıştırılabilir.

Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Sayman ve Genel Sekreterlik personelinde aranacak şartlar

Madde 26- Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Sayman ve Genel Sekreterlikte çalışacak diğer personelde

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Genel Sekreterde aranacak özel şartlar şunlardır:

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Uluslararası ilişkilerde belirli bir tecrübeye sahip olmak,

3) Kamu ya da özel sektörde eğitim, bilim, kültür ve iletişim dallarından bir veya birkaçında en az üç yıl çalışmış

olmak,

4330

4) İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az

B düzeyinde sonuç belgesine sahip olmak,

5) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer niteliklere sahip olmak.

b) Genel Sekreter Yardımcılarında aranacak özel şartlar şunlardır;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Kamu ya da özel sektörde eğitim, bilim, kültür ve iletişim dallarından bir veya birkaçında en az bir yıl çalışmış

olmak,

3) İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az B

düzeyinde sonuç belgesine sahip olmak,

4) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer niteliklere sahip olmak.

c) Genel Sekreterlikte çalışacak sayman ve diğer personelde aranacak özel şartlar Yönetim Kurulu tarafından

belirlenir.

Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 27- Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun toplantılarını düzenlemek,

b) Yönetim Kurulunun alacağı kararları yürütmek ve sonuçlar hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

c) Yönetim Kurulunca verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerekli ön hazırlıkları yapmak,

d) Milli Komisyon Sekretaryasının günlük çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

e) Genel Sekreter yardımcıları ile diğer Sekretarya görevlilerinin görev yetki ve sorumluluk durumlarına ilişkin

esasları belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

f) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun istediği her türlü bilgi, belge, defter ve evrakı temin etmek, çalışmalarını

kolaylaştıracak tedbirleri almak,

g) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyeleri ile iletişim kurmak ve sürdürmek,

h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin sona ermesine ilişkin hususların ortaya çıkması

durumunda, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

i) Milli Komisyonun tahakkuk memurluğu görevini yerine getirmek,

j) Yönetim Kurulu Başkanının öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.

Genel Sekreter, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Oy hakkı yoktur. Toplantı tutanaklarının tutulmasını sağlar.

Genel Sekreter kendisini ilgilendiren toplantılara katılamaz. Bu durumda, Genel Sekreterin görevleri, en genç üyelerden biri

tarafından yerine getirilir.

Genel Sekreter, yukarıda belirtilen görevlerin, usulüne uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden Yönetim

Kuruluna karşı sorumludur.

Tahakkuk memurunun görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 28- Tahakkuk memuru, giderlerin mevzuatına uygun olarak tahakkuk ettirilmesinden, ödeneklerin zamanında

ve yerinde kullanılmasından, giderin gerçek gereksinme karşılığı yapılmasından ve programlanmış hizmetlerin zamanında

yerine getirilmesinden sorumludur.

Saymanın görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 29- Sayman, aşağıda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır:

a) Yönetim Kuruluna sunulmak üzere yıllık bütçe taslağını hazırlamak,

b) Yıl içinde, bütçe ile gelir ve giderleri gözden geçirerek aktarma önerilerini hazırlamak,

c) Tahakkuk etmiş giderleri ödemek,

4331

d) Saymanlık işlerine ilişkin her türlü yasal defterleri tutmak,

e) Bütçe, aylık gelir ve giderlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

f) Yıl sonunda kesin hesap çizelgelerini düzenlemek,

g) Demirbaş defteri tutmak,

h) Muhasebe defterlerini ve gelir gider belgelerini düzenlemek, giderleri defterlere yazmak.

Genel Sekreterliğin çalışma şekli

Madde 30- Genel Sekreterlik, çalışmalarını kamu kurum ve kuruluşlarının bağlı olduğu çalışma esaslarını da

gözeterek Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yürütür.

Genel Sekreter Yardımcıları, sayman ve diğer görevliler, Genel Sekreterin verdiği görevleri yerine getirmekle

yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Milli Komisyonun gelirleri

Madde 31- Milli Komisyonun gelirleri şunlardır:

a) Devlet bütçesinden öngörülen ödenek,

b) Milli Komisyonca yayın, araştırma ve diğer yollarla sağlanan gelirler,

c) Kamu kuruluşlarınca mevzuatına göre yapılacak yardımlar,

d) Bağışlar,

e) UNESCO`dan sağlanabilecek katkılar,

f) Diğer gelirler.

Milli Komisyonun giderleri

Madde 32- UNESCO Milli Komisyonunun gelirleri aşağıda belirtilen harcamalarda kullanılır:

a) Milli Komisyonun görevleri dahilinde yapılan her türlü inceleme ve araştırma çalışmalarına, danışmanlık

hizmetlerine, eğitim, bilim, kültür ve iletişim konularında yapılan çalışmalara ve yayınlara ilişkin giderler,

b) Milli Komisyonun görevleri çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen panel,

konferans ve benzeri etkinliklere ilişkin giderler,

c) Çalışanların ücretlerine ilişkin giderler.

Harcamalara ilişkin usul ve esaslar

Madde 33- Milli Komisyonun harcamalarına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Milli Komisyonun çeşitli görevlerinin gerektirdiği harcamalar ile Genel Sekreterlik teşkilatında görevli personele

ödenecek ücret ve diğer ödemeler, genel ve özel mevzuat hükümleri esas alınarak Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve

Bakanlıkça uygun görülecek bir yönergede belirlenen esaslara göre, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

b) Milli Komisyonun ita amiri Yönetim Kurulu Başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan vekillerinden biri

ita amiridir.

c) Milli Komisyonun tahakkuk memurluğu görevini Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde Genel

Sekreter Yardımcılarından biri; saymanlık görevini ise Milli Komisyon Saymanı yürütür.

4332

d) İdari ve mali nitelikli iş ve işlemlerde, muhasebe kayıtlarında ve belge düzeninde resmi dairelerde uygulanan

hükümler esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 34- 26/4/1982 tarihli ve 8/4568 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Birleşmiş Milletler

Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- 26/4/1982 tarihli ve 8/4568 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik

hükümlerine göre teşkil olunan Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun görev süreleri bu Yönetmelikte

öngörülen sürelere tamamlanır.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen yönerge altı ay içinde yürürlüğe konulur. Bu

yönergenin yürürlüğe konulmasına kadar, mevcut Yönergenin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına

devam olunur.

Geçici Madde 3- Yönetim Kurulu, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk Genel Kurula

katılacak diğer kamu kuruluşlarını, yükseköğretim kurumlarını, özel kuruluşları ve tanınmış kişileri, bu Yönetmelikte

belirlenen esaslar çerçevesinde resen belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük

Madde 35- Sayıştay`ın görüşü alınan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası