TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme ile Jeolojik Etüt (Afet etüt) Raporları

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.mevzuat.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

 T.C.

BAŞBAKANLıK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanhğı

Sayı : 64888300-952.01.04.051 ....02.2013

Konu: Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme ile Jeolojik Etüt (Afet etüt) Raporları

2003~.2013·* 1919

................VALİLİGİNE

(İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)

GENELGE NO: 20131

İlgi: a) (Mülga) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) 19.08.2008 gün ve 10337 sayılı genelgesi. b) (Mülga) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ‘nın 11.11.2008 tarih ve 13171 sayılı Makam Oluru. c) (Mülga) Afet İşleri Genel Müdürlüğü‘nün 03.04.2009 tarih ve 3422 sayılı dağıtırnh

yazısı.

d) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ‘nın 19.01.2010 tarih ve 373 sayılı genelgesi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki, 29.06.2011 tarih 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin (1). fıkrasının (d) bendinde "Risk yönetimi ve sakımm planlarımn yapılmasınave onaylanmasına ilişkin kuralları belirlemek ve izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylama~‘ denilmektedir. Buna göre, söz konusu KHK‘nın yürürlüğe girdiği tarih itibari ile ilgi (d) genelgeye göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı /İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından yapılan inceleme, değerlendirme ve onaylama işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nca yapılmaktadır.

Ancak, 7269 sayılı yasanın 2 ve 14. Maddelerine istinaden afete maruz bölge kararının alınması, kararın kaldırılması veya sınırlarının genişletilip daraltılması gibi iş ve işlemler, -Su baskınlarına karşı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü‘nün bağlı olduğu Bakanlığın görüşü alınmak kaydıyla-5902 sayılı kanunun 24. Maddesine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgisine göre İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin yetki ve sorumluluğundadır.

İlgili açıklama çerçevesinde plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının onay işlemlerinin, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘nca, afete maruz bölgeler ile ilgili iş ve işlemlerin 7269 sayılı kanuna istinaden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince yapılması, uygulamalarda bir takım aksaklıkların yaşanmasına sebep olmuştur.

Söz konusu hükümler incelendiğinde; gerek 644 sayılı KHK‘nın 7. Maddesinde, gerekse de ilgili diğer mevzuat hükümlerinde, 7269 sayılı Kanun‘un 2 nci ve 14 üncü maddesinde yer alan afete maruz bölge kararı alınmasını/kaldırılmasını Bakanlar Kurulu‘na teklif etme yetkisinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ‘nda olduğuna ilişkin düzenlemeyi hükümsüz kılacak bir düzenlemeye yer verilmediği, 5902 sayılı Kanun‘un 24 maddesine atfen uygulanan 7269 sayılı Kanun‘un 2 nci maddesi gereği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın onayladığı jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarına istinaden afete maruz bölge kararı alınması veya kararın kaldırılması yönünde tesis edilen iş ve işlemlerin yürütülmesine

 

ilişkin herhangi bir yetkisinin bulunmadığı ve bu yetkinin münhasıran Afet ve Acil Dumm Yönetimi Başkanlığı‘nda bulunduğu hukuken açık bir şekilde görülmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na yürürlükteki mevzuat çerçevesinde afete manız bölge kararı hakkında açıkça bir görev tanımlanmadığından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı‘nın 5902 Sayılı Kanun‘un 24.maddesine atfen uygulanan 7269 Sayılı Kanun‘un 2. ve ı 4.maddesinde belirtilen afete mamz bölge kavramının kendine özgü teknik işleri ve belirli bir prosedürü gerektirdiği, dolayısıyla 7269 sayılı Kanun‘un bu kavramla ilgili hükümlerinin özel bir hüküm olduğu kuşkusuzdur.

Mezkür hükümler ve 5902 Sayılı Kanun‘un i 7.maddesi birlikte değerlendirildiğinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı‘nda bulunan mezkür yetkinin nasıl kullanılacağının düzenlemesinin de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı‘nın takdirinde olduğu açıktır. Bu nedenle, ilgi (a) genelge (Ek-I), ilgi (b) Makam Oluru (Ek-2) ve ilgi (c) dağıtımlı yazılarda (Ek-3) belirtilen esaslara göre hazırlanan, afet tehlike velveya riski nedeniyle, afete mamz bölge kararının alınması, kararın kaldırılması veya sınırlarının genişletilip daraltılmasını içeren Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının inceleme, değerlendirme ve onay işlemleri, Valiliklerce (il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) yapılacaktır.

Valiliğince (il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi ve önlem projesi içeren raporlarda inşaat mühendisinden teşekkül edecek, üye sayısı tek sayı olacak şekilde belirtilen meslek disiplinlerinden olmak üzere sayı artırılarak bir rapor inceleme komisyonu oluşturulacaktır.

Komisyonca uygun görüldükten sonra müellifleri tarafından çoğaltılarak imzalanan raporlar, komisyonca imzalandıktan sonra, il Afet ve Acil Durum Müdürünce onaylanacaktır.

Komisyona, il Afet ve Acil Dumm Müdürlüğü‘nde gerekli teknik eleman bulunmaması halinde, Valiliğine bağlı diğer kummlarda çalışan teknik elemanlar dahil edilecektir.

Onaylı raporlardan, onay tarihinden itibaren, i 5 gün içerisinde, kağıt ve CD ortamında olmak üzere 3 takım Afet ve Acil Dumm Yönetimi Başkanlığına (Rapor ve ekleri 300 dpi çözünürlüğünde PDF formatında, yerleşime uygunluk haritaları ise Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımları tarafından açılabilecek sayısal (vektör) olarak), i takım Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü), i takım Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğüne, i takım varsa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı‘na ve ilgili ilk kademe Belediyesine, i takım ilgili BelediyesinelİI Özel idaresine, i takım rapor müellifine gönderilecektir.

Ülkemizde meydana gelen veya gelmesi muhtemel doğal afet olaylarının (Heyelan, kaya düşmesi, su baskını, çığ vb.) incelenmesi, bu inceleme sonucunda, Jeolojik Etüt Raporu Formatı (Ek-4) esaslarına uygun olarak Jeolojik Etüt Raporlarının (Afet Etüt) düzenlenmesi, onaylanması, "Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine ilişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre afet olurlarının (Genel Hayata EtkililiklEtkisizlik ve İptal Olurları) alınması ve raporların dağıtılması gibi iş ve işlemler, Valiliklerce (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) yapılacaktır.

ilgi (a) genelge, ilgi (b) Makam Oluru, ilgi (c) dağıtımlı yazı ve Jeolojik Etüt Raporu Formatı‘na www.afad.gov.tr adresinden de ulaşılabilecektir.

Valiliğince (il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) onaylanan jeolojik etüt raporları (Afet Etüt) ve eklerinden i takım (Afete manız bölge işlemleri gerektiren raporlardan ise 3 takım rapor) kağıt ve CD ortamında (Rapor ve eklerinin imzalı ve onaylı sureti 300 dpi çözÜllürlükte pdf formatında renkli taranarak), onay tarihinden itibaren i 5 gün içerisinde Afet ve Acil Dumm Yönetimi Başkanlığı‘na gönderilecektir.

Gerek Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlarmda gerekse Jeolojik Etüt Raporlarında (Afet Etüt), afet tehlike velveya riski nedeniyle sınırları

 

belirtilen alanlar için, afete maruz bölge kararının alınması, kararın kaldırılması veya sınırlarının genişletilip daraltılması gibi iş ve işlemler, Valiliğinin (il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) sorumluluğunda olmak kaydıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı‘nca yürütülecektir.

Bu kapsamda ilgi (d) genelge yürürlükten kaldırılmış olup, afet tehlike ve/veya riski nedeniyle, afete maruz bölge kararının alınması, kararın kaldırılması veya sınırlarının genişletilip daraltılmasını içeren plana esas Jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme Etüt raporları ile Jeolojik Etüt (Afet Etüt) Raporlarına ilişkin inceleme, değerlendirme ve onay işlemlerinin bu genelge çerçevesinde yürütülmesi, bu genelgenin ilgili tüm kurum ve kuruluşlara duyurulması hususunda bilgi alınmasını ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.

 

Beşir ATALAY "" Başbakan Yardımcısı

EKLER:

Ek-1: ilgi (a) Genelge (42 sayfa)

Ek-2: ilgi (b) Makam Oluru (3 sayfa)

Ek-3: ilgi (c) Açıklamalar (9 sayfa)

Ek-4: Jeolojik Etüt Raporu Formatı (17 sayfa)

DAGITIM:

Gereği Bilgi :

-81 il Valiliğine -Başbakanlığa

(il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) (Toplu Konut idaresi Başkanlığı)

-Genel Kurmay Başkanlığına (Harekat Başkanlığı) -Bütün Bakanlıklara -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası