TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI DENETLEME KURULU YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;, Jeoloji Mühendisleri Odası’nın; kayıt ve karar defterlerinin ve bunlara bağlı bütün mali işlemlerinin, 6235 ve 7303 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve buna ilişkin hazırlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği ve Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ile diğer yönetmelikler, Oda Genel Kurulu ve Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Oda’nın kayıt ve karar defterlerinin ve bunlara bağlı tüm mali işlemlerinin denetlenmesine yönelik işlemlerin esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 02.08.2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 71inci, 72inci ve 73üncü maddeleri ile TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği’ne dayalı olarak hazırlanmıştır.

Oda denetleme kurulu

MADDE 4- (1) Oda Denetleme Kurulu, bu yönetmeliğin amacı ve kapsamı doğrultusunda Oda’nın kayıt ve karar defterlerini ve buna ilişkin tüm mali işlemlerini denetleyen bir kuruldur. Oda Genel Kurulu’nca seçilen sayıda asıl üyeden oluşur. Kurulun aynı zamanda Genel Kurul’ca seçilen sayıda yedek üyesi olur.

(2) Oda Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Oda’nın kayıt ve karar defterlerini ile hesaplarını ve bunlara bağlı tüm işlemlerini; bu işlemlerin TMMOB ve Oda Mali İşler Yönetmeliği’ne ve Oda Bütçesi’ne uygunluğunu en az üç ayda bir denetleyip, üç nüsha olacak şekilde rapor düzenlemek. Bu raporlardan birisini, bir sonraki Oda Denetleme Kurulu’na devretmek üzere dosyasında saklamak; bir nüshasını Oda Yönetim Kurulu’na, bir nüshasını da, TMMOB Yönetim Kurulu’na iletilmek üzere Oda Yönetim Kurulu’na vermek,

b)Oda hesap işleriyle, Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bilanço, kesin hesaplar, yeni dönem bütçesi ve personel kadrosu hakkında düşüncelerini Genel Kurul’a sunmak üzere rapor hazırlamak ve Genel Kurul’dan en az bir hafta önce Oda Yönetim Kurulu’na vermek,

c)Gerekli gördüğü durumda, oy birliği ile vereceği kararla Oda veya Şube Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Oda Yönetim Kurulu’ndan istemek,

ç)Oda Denetleme Kurulunun kararı veya Oda Yönetim Kurulunun isteği ile Şubelerin yerinde denetimini yapmak,

d)TMMOB Denetleme Kurulu’nca görevlendirilmesi durumunda Oda’nın veya İl/İlçe Koordinasyon Kurulu’nun hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemlerini incelemek

e)TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği ile TMMOB- Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği’nde Kurul ile ilişkilendirilmiş görevleri yerine getirmek.

(3) Oda Denetleme Kurulu Çalışma Kuralları şunlardır;

a)Oda Genel Kurul toplantısından sonra, Oda Yönetim Kurulu; seçilen asıl ve yedek Oda Denetleme Kurulu üyelerine seçildiklerini, ayrıca asıl üyelere ilk yedi (7) gün içindeki toplantı gün, saat ve yerini bir yazı ile bildirir. Kurul üyeleri diğer toplantı ve denetim günlerini kendileri kararlaştırır ve Oda Yönetim Kurulu’na bildirir. Denetim günleri ilgili birimlere Oda Yönetim Kurulu’nca bildirilir.

b)Oda Denetleme Kurulu, ilk toplantılarında aralarından bir Başkan ve bir Yazman seçer; üye çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, katılanların oy çokluğu ile alır; oylarda eşitlik olması durumunda, toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

c)Nedeni ne olursa olsun üst üste üç (3) toplantıya ve/veya denetimlere katılmayan veya katılmayacağını bildiren Oda Denetleme Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer.

ç)TMMOB Denetleme Kurulu tarafından verilen görevlendirmeler ve Denetleme Kurulu’nun ortak yaptığı toplantılar bu sayıya dahil olup, çekilme sayısının belirlenmesinde ihtilaf durumunda TMMOB Denetleme Kurulu’nun önerisi ile TMMOB Yönetim Kurulu’nun vereceği karar kesindir.

d)Görevden ayrılan veya çekilmiş sayılan Oda Denetleme Kurulu üyeleri yerine gelecek yedek üye kalmaz ve Kurul üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse, Olağanüstü Oda Genel Kurul toplantısı yapılarak yeniden Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilir. Yeniden seçilen Oda Denetleme Kurulu ilk Olağan Oda Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

e)Oda Denetleme Kurulu yıl sonu denetimlerini; Şubat veya Mart ayı içinde TMMOB Denetleme Kurulu ile yapacakları ortak toplantıdan önce bitirirler.

Gelirlerin ve giderlerin denetimi

MADDE 5- (1) Gelirlerin ve giderlerin denetiminde şunlar incelenir;

a) Bütçede gösterilen gelirler ve elde edilen fiili sonuçların bölüm ve maddelere göre karşılaştırılması,

b) Gelirler ve diğer kıymetlerin, usulüne göre kayıtlarda, kasada ve banka hesaplarında bulunması,

c) Harcamaların bölüm ve maddeler itibariyle, bütçeye uygunluğu ve dayanakları olan belgeler.

Denetim usulleri

MADDE 6- (1) Denetleme Kurulu, bu denetim ile ilgili defter, fiş ve diğer belge ve bilgileri Başkan, İkinci Başkan, Yazman Üye, Sayman Üye veya bunların görevlendireceği yetkililerden ister. Denetleme Kurulları görevlerini yaparken yönetimlerin müdahalede bulunmaması ve denetimin, işlerin yürütülmesini aksatmayacak şekilde düzenlenmesi esastır.

(2)Yönetmeliğin 4üncü maddesinde belirtilen incelemeler aşağıdaki usullere göre yapılır.

  1. Denetime kasanın sayımı ile başlanır. İlgili muhasebe kayıtları incelenir ve altı imzalanarak kasa mevcudu ile karşılaştırılır. Arada bir fark olduğunda durum bir tutanakla saptanır,

  2. TMMOB ve Oda Mali İşler Yönetmeliği’ne göre tutulmakta olan kayıtların, usulüne uygunluğu ile imzaları ve dayandığı belgeler incelenir.

  3. Tediye, tahsil ve mahsup fişlerinin düzenlenmesinde, usulüne uygunluğu ile imzaları ve dayandığı belgeler incelenir,

ç)Yapılan harcamaların, kanunlar ve ilgili yönetmelikler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğu ile dayandığı belgeler incelenir,

  1. Muavin kayıtların günü gününe ve bakiye vererek, temiz ve düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığı incelenir,

  2. Demirbaş defterine Yönetim Kurulu kararlarının, fatura, tarih, numarası ile demirbaşın fiyatı ve demirbaşı benzerlerinden ayıracak belli başlı karakteristiklerinin işlenip işlenmediği incelenir,

  3. Bütçe ile belirlenmiş olan gelir ve giderler ile fiili gelir ve giderlerin, aylara göre bölüm ve madde karşılaştırılması yapılır, farkları saptanarak nedenleri araştırılır,

  4. Yıl içindeki son denetimlerde, TMMOB ve Mali İşler Yönetmeliği’ne uygun olarak bölümler arasında gerekli aktarmaların yapılıp yapılmadığı incelenir.

Raporlar

MADDE 7- (1) Oda Denetleme Kurulu yaptığı her denetimin sonuçlarını, bütçede öngörülen amaçlara ulaşmasını sağlayıcı dilek ve önerilerini kapsayan bir rapor hazırlar,

(2) Genel Kurul’a sunulacak raporda, o dönem içinde yapılan denetimlerin sonuçları göz önünde tutulur ve raporda Oda’nın dönem çalışması ve yeni dönem bütçe tasarısı ile ilgili Denetim Kurulu’nun görüşü belirtilir.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu yönetmelik Oda 20. Olağan Genel Kurulu’nun 25.Mart.2006 tarih ve 2 no’lu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası