TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• 831 SAYILI SULAR HAKKINDA KANUN

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.mevzuat.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

 661

SULAR HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 831

Kabul Tarihi : 28/4/1926

Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887

*

* *

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara

göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

*

* *

Madde 1 – Şehir ve kasabalarla köylerde ihtiyactı ammeyi temine mahsus suların tedarik ve idaresi

belediye teşkilatı olan mahallerde belediyelere, olmıyan yerlerde Köy Kanunu mucibince ihtiyar meclislerine aittir.

Madde 2 – Gerek vakfa ait olsun ve gerek suveri saire ile vücuda getirilmiş bulunsun umumun istifadesine

mahsus olarak şehir ve kasabalar ve köylere isale edilmiş suların idaresi, kaffei müessesat ve menabii varidatiyle

birlikte birinci madde veçhile belediye ve köy ihtiyar meclislerine müdevver ve mevdudur. Ancak Devletçe ve

mahalli idarelerle belediyelerce mukaveleye merbut suların idaresi kemakan mukavelatı mahsusları ahkamına tabi

olacağı gibi su ile birlikte diğer hususatı hayriyeye ait olan vakıflar kemakan evkaf idaresi veya mütevellileri

tarafından idare ve varidattan sulara ait olan hisseler her sene evkaf idareleri veya mütevellileri tarafından belediye

ve köy ihtiyar meclislerine teslim olunurlar.

Madde 3 – (Mülga: 31/8/1956 - 6830/35 md. ile.)

Madde 4 – Suların tesis, isale, idame masarifi belediye ve köylerce temin ve tesviye edilir. (2)

Madde 5 – İşbu kanunun tarihi neşrinden itibaren azami beş sene zarfında belediye teşkilatı bulunan

mahaller belediyeleri tarafından hali hazırda mevcut su tesisatının miktar, evsaf ve sair havas itibariyle o

mahallin nüfusuna ve şeraiti hususiyesine göre hıfzıssıhha kavaidine muvafık bir surette ıslah, tadil veya

yeniden inşası için bir proje tertip ve tetkik ve tasdik zımnında Sıhhiye ve Muaveneti İçti -

——————————

(1) Bu kanun ile ek ve değişikliklerindeki hükümler gereğince Belediyelere devredilmiş olan ve bir kısmının işletilmesi

27/5/1933 tarih ve 2226 sayılı Kanunla İstanbul Belediyesine bağlı Sular İdaresine verilmiş olan Vakıf Sularla bunların

hertürlü hak, yükümlülük ve tesislerinin 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı Kanunla kurulan İstanbul Su ve Kanalizasyon

İdaresi Genel Müdürlüğüne (İSKİ) devredilmesi mezkür kanunun geçici 1. maddesinin (a) bendi ile sağlanmıştır

(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 1., 2., 6. ve 9 ncu maddelere bakınız.

662

maiye Vekaletine irsal olunur. Bu projelerin nihayet iki ay zarfında vekaletçe tasdikı meşruttur. Projelerin tasdikından

itibaren mürur edecek iki sene zarfında inşaat ve tesisata başlanılması mecburidir. Köylere getirilen ve getirilecek veya

mahallerinde edarik olunmuş veya olunacak olan suların ve tesisatın dahi şeraiti lazimei sıhhiye ve fenniyeyi haiz olmaları

muktazi olup bu bapta mahalli memurini sıhhiyesinin rey ve mütalaasiyle hareket olunur.

Madde 6 – (Mülga: 31/8/1956 - 6830/35 md. ile)

Madde 7 – Müessesatı vakfiyeye veya efrada ait olup idarei belediyeye devrolunan suların muhassasunlehleri, bu

sularda hissei iştirak tediyesine mecbur tutulmaksızın kemakan istifade ederler.

Ek Madde 1 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline

getirilmiştir.)

Bir belde veya belde halkının müşterek ihtiyacına mahsus suların kaynakları belediye sınırı dışında bulunsa bile su

yollarının ve kaynaklarının bakımı, onarılması, temizlenmesi ve suyun sıhhat şartlarına uygun bir halde bulundurulması

belediyelere aittir.

Ek Madde 2 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline

getirilmiştir.)

Bir köy veya köy halkının müşterek ihtiyacına mahsus suların kaynakları kendi sınırı dışında ise yukarki maddede

yazılı yumuşları köy ihtiyar meclisi yapar.

Ek Madde 3 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline

getirilmiştir.)

Şehir ve kasabalarla köylerin ortak sularındaki intifa payları mevcut belgelere ve teammüllere göre tesbit olunur.

Paylardan başlı başına istifade edilebilirse hisseler ayrılır. Edilemezse tesbit olunup katıleşen teamüllerine göre ortaklama

idare olunur.

Ek Madde 4 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline

getirilmiştir.)

Ortaklama idare olunacak suları,alakalı olan şehir ve kasabalarla köyler Belediye Kanunu hükümlerine göre tesis

edecekleri bir birlik marifetiyle de idare edebilirler.

Anlaşamamazlık yüzünden teamüllere göre veya birlik yapılarak idaresi yoluna konulmıyan ortak sular, en büyük

idare amirinin kararı ve ekseriyetin reyi ile kurulacak bir birlik tarafından idare olunur.

Birliğin ekseriyetle verdiği kararlara uymak bütün alakalılar için mecburidir.

Ek Madde 5 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline

getirilmiştir.)

Bu kanunda gösterilen tesbit ve ayırma işleri belediye encümenleri, ihtiyar meclisleri ve muayyen hisseli hakiki ve

hükmi şahıslar tarafından seçilecek birer aza ve belediye reisinin reisliği altında toplanacak bir komisyon tarafından yapılır.

Komisyona aza seçmekten kaçınanlar namına mahallin en büyük idare amiri tarafından birisi gönderilir. Komisyonların

ekseriyetle verecekleri karar muteber olup belediyeye ve köy odalarına asılmak suretiyle ilan ve alakalılara tebliğ olunur.

Tebliğden on beş gün içinde alakalılar bu kararlara karşı idare heyetince yazılı itirazda bulunabilirler. İdare Heyetleri bu

itirazları her işten önce tetkik ve hallederler. Bu kararlarla, gününde itiraz olunmıyan ve idare amiri

tarafından da tasdik olunmuş

663-664

bulunan kararlar katidir. Bu suretle tesbit olunan intifa payına razı olmıyanlar mahkemeye müracaat edebilirler. Şu kadar ki

mahkemeden aksine kati bir karar alınıncaya kadar komisyonun kararları tatbik olunur.

Ek Madde 6 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek madde haline

getirilmiştir.)

Teamül tesbit olunarak katileştirildikten sonra su başından belediye sınırına kadar olan müşterek su yollarının

bakımı, onarılması, temizlenmesi ve suyun sıhhat şartlarına uygun bir halde bulundurulması için gerekli olan masraflar

belediye ile hisselilere payları nispetinde tevzi ve tahsil olunarak sarfedilir.

Fevkalade hallerde belediye önce gerekli olan tedbirleri alır ve masrafları yapar ve alakalılardan hisselerini ister.

Bedenen çalışmak istiyen alakalıların mesaileri iştirak hisselerine sayılır.

Alakalılar belediyenin, varsa birliğin tesbit edeceği masraf miktarına tebliğinden yedi gün içinde o yerin idare

heyetine yazılı itirazda bulunabilir. İdare heyetinin vereceği kararlar katidir.

Ek Madde 7 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 7 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

İçme suları kaynaklarında zarar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak şekilde tarla açmak ve hayvan bırakmak ve

sulamak belediye veya ihtiyar meclisleri tarafından yasak edilebilir.

Ek Madde 8 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 8 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline

getirilmiştir.)

Kaynağı belediye sınırı dışında bulunan suların kaynak ve yollarının bakımı, korunması, sıhhat şartlarına uygun bir

halde bulundurulması ve idaresi için belediyelerin alacakları tedbir ve kararlara ve yedinci madde hükümlerine göre

yasaklarına aykırı hareket edenler hakkında belediye ceza vermek salahiyeti, belediye sınırına bağlı olmaksızın kaynağa

kadar gider. Birlik kurulmuş ise bu selahiyeti birlik kullanır. (1)

Ek Madde 9 – (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 9 uncu maddesi hükmü olup, ek madde haline

getirilmiştir.)

Masrafa iştirak paylarını vermiyenler hakkında Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Madde 8 – İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 9 – İşbu kanun ahkamının icrasına Başvekil, Dahiliye ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri

memurdur.

——————————

(1) Bu maddede sözü edilen yedinci maddenin numarası teselsülü sağlamak için "Ek Madde 7" olarak değiştirilmiştir.

665-699

831 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLiK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

GÖSTERİR LİSTE

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun ve Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

_______________________________________________________________________________

28/4/1926 tarih ve 831 sayılı Kanunun 3. ve 6. maddeleri

31/8/1956 6830 35

700

831 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞiKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHiNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

___________________________________________________________________________

2659 – 1/1/1935

6830 – 8/10/1956

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası