TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.mevzuat.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

 

12 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29353

YÖNETMELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin maksadı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak tesislerin su yapısıyla ilgili kısımları ile diğer su yapılarının; onaylı fizibiliteye uygun kati, uygulama ve iş sonu projelerinin kontrol ve onayı ile yapımındaki inceleme ve denetimi, denetime ilişkin müşavirlik hizmeti satın alınması, denetim işleriyle ilgili masrafların tahsili, DSİ tarafından yetkilendirilecek şirketlerin ve denetim yapacak personelin nitelikleri, denetleme usulleri, DSİ`nin, yatırımcının, proje müellifinin, yüklenicinin, yetkili denetim firmasının görev ve sorumlulukları ile yaptırımların uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; her türlü su yapıları ile hidroelektrik enerji üretim tesisleri kapsamında bulunan baraj, regülatör, her türlü tünel ve galeriler, iletim kanalı, borulu isale hattı ve üzerinde yer alan tüm sanat yapıları, yükleme havuzu, dolusavak, kuyruksuyu yapıları, şantiye içi ulaşım ve taşıma yolları ve benzeri yapılar, enerji yapılarını teşkil eden tüm sanat yapıları ve bunlara ait hidro-mekanik ekipmanlar ile diğer her türlü su yapılarının proje onayları, inşaat ve montaj denetimleri ve kabul işlemlerinin DSİ tarafından yapılması ile denetim hizmetinin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsar.

(2) İlgili kanunlarına göre su yapıları yapmak üzere görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler mevzuatı çerçevesinde DSİ`den talep etmeleri halinde su yapılarının denetimi, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: DSİ`nin bağlı olduğu Bakanlığı,

b) Denetim elemanı: Su yapılarına ait projelerin ve inşa faaliyetlerinin denetim hizmetlerinde görev alan denetim sorumlusu, denetçi mühendisi,

c) Denetim hizmeti alım sözleşmesi: Denetim işlerine ilişkin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan sözleşmeyi,

ç) Denetçi mühendis: Su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inşa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az beş yıl çalışmış, mesleki faaliyetlerden men edilmemiş ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan mühendis ve mimarı,

d) Denetim Sorumlusu: Su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inşa ve kontrollük faaliyetlerinde kamu veya özel sektörde toplam olarak en az on yıl çalışmış, mesleki faaliyetlerden men edilmemiş ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan mühendis ve mimarları,

e) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

f) EİGM: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,

g) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ğ) İş sonu projesi: Onaylı uygulama projelerinin sahada uygulanması sırasında, görülen teknik lüzum üzerine; SYDF veya DSİ yetkilileri tarafından da tutanak, ataşman ve benzeri şekilde imza altına alınarak belgelendirilmiş değişikliklerin, yapıldıkları şekli ile işlenmiş son halini gösterir projeyi,

h) İzin belgesi: Şirketin (SYDF), DSİ tarafından yetkili kılındığına dair verilen belgeyi,

ı) Kati/kesin proje: Yatırımcının yetkilendirdiği bir tasarım firması/proje müellifi tarafından yapılan, bir üretim tesisi veya inşaatın ana ve yardımcı yapılar ile nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve proje paftaları ile bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, keşif ve şartnamelerden oluşan projeyi,

i) Mesleki Deneyim Belgesi: Denetim sorumlusu ve denetçi mühendisin mesleki deneyimini gösteren belgeyi,

j) Proje müellifi: Proje yapımı hizmetlerini iştigal konusu seçmiş, su yapısı projelerini hazırlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Su kullanım hakkı anlaşması (SKHA): Hidroelektrik enerji üretim tesisinin su kullanım hakkı ve işletme esaslarına ilişkin anlaşmayı,

l) Su yapıları: Baraj, gölet, regülatör, yükleme havuzu, tünel, kanal, borulu isale hattı, sulama tesisi, kollektör, içmesuyu, isale hattı, su haznesi, terfi merkezi, arıtma tesisi, atıksu toplayıcı hatları ile arıtma tesisi, atık depolama barajı, taşkın kontrol ve nehir yatağı düzenlenmesi tesisleri ve benzeri yapıları,

m) Su yapıları yetkili denetim firması (SYDF): Su yapılarının fenni usul ve esaslar çerçevesinde, çevre ile uyumlu halde inşa edilmelerini sağlamak ve şantiyede yapılması gereken denetim faaliyetlerini yapmak üzere DSİ tarafından yetkilendirilen Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,

n) Tesis Bedeli: Keşif bedeline %15 bilinmeyen giderlerin eklenmesi ile bulunan denetime esas işin öngörülen maliyeti,

o) TÜRKAK: Türkiye Akreditasyon Kurumunu,

ö) Uygulama projesi: Yatırımcının yapacağı yapım ihalesinden sonra yatırımcı tarafından yetkilendirilen tasarım firması/proje müellifi tarafından sahada yapılacak imalatların iş programına göre hazırlanacak olan, kati/kesin projede prensipleri belirlenmiş (onaylı fizibilite raporuna göre), ana ve yardımcı yapıların, DSİ kriterlerinin, standartların, ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği şekilde imalata yönelik detayları içeren, şema, plan, kesit, proje ve proje detay paftaları ile bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, metraj, keşif ve şartnamelerden oluşan uygulamaya esas projeyi,

p) Yardımcı denetim elemanı: Denetim sorumlusu ve denetçi mühendisin sevk ve idaresi altında görev yapan laborant, tekniker, teknisyen, sürveyan, alet operatörü, nivocu ve benzeri elemanları,

r) Yatırımcı: Su yapıları yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında EPDK`dan lisans almış elektrik üretim şirketleri, 6446 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında lisanssız tesis kurmak üzere gerekli izinleri almış olan gerçek ve tüzel kişileri, ilgili kanunlarına göre su yapıları yapmak üzere görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareleri,

s) Yüklenici: Su yapılarının inşaat yapım işini üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi, Proje Müellifi, DSİ, SYDF, Yatırımcı ile

Yüklenicinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) DSİ, su yapılarının proje onayı ve kontrollük hizmetini doğrudan yapabileceği gibi, 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde danışmanlık hizmeti satın almak yoluyla da yaptırabilir.

(2) Kati, uygulama ve iş sonu projelerinin inceleme ve tasdiki ile işlerin arazide denetimi konularında kontrollük hizmetini DSİ`nin doğrudan yürütmesi durumunda; DSİ, kontrollük teşkilatını ve denetimde görevlendireceği personeli yüklenicinin inşaat işine ait genel iş programını göz önünde bulundurarak belirler.

(3) Su yapılarının, uygulama ve iş sonu projelerinin tasdiki ve/veya arazide denetimi konularında 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre müşavirlik hizmeti satın alınması durumunda;

a) Yatırımcı inşaat işine ait, genel iş programını, genel yapım metodolojisini ve işi yapacak yüklenici/yükleniciler ile ilgili bilgileri, işe başlamadan en az dört ay önce DSİ`ye sunar. Yatırımcı tarafından DSİ`ye işe başlamadan en az dört ay önce verilmesi gereken genel iş programında, işe ait bütün ünitelerin ve bunlara ait alt ünitelerin başlangıç ve bitiş tarihleri, çalışılacak ve çalışılmayacak günler, yirmidört saat veya oniki saat üzerinden çalışılacak tarihler çubuk diyagramda açıkça gösterilir. Bu iş programındaki inşaat bitim tarihi EPDK tarafından verilen üretim lisansında yer alan tesis tamamlanma tarihini geçemez. Yatırımcı bu hususun kontrolü için iş programı ekinde üretim lisansını da DSİ`ye ibraz eder.

b) Yatırımcı, yüklenici ile yapmış olduğu sözleşmeyi DSİ`ye ibraz eder.

c) DSİ; iş programını da göz önünde bulundurarak denetim hizmetinin organizasyon yapısını ve denetimde çalışacak teknik personel sayısını belirler.

ç) DSİ tarafından müşavirlik denetim hizmeti ihale edilmeden önce; DSİ, yatırımcı ve yüklenici/yükleniciler arasında, tarafların görev ve sorumluluklarının neler olduğunu kapsayan örneği ek- 2`de yer alan protokol düzenlenir.

d) DSİ`nin, yapacağı müşavirlik hizmet alımı ihaleleri, her proje için ayrı ayrı olabileceği gibi, havza bazındaki projeler, bir veya birden fazla il bazındaki projeler düşünülerek ihtiyacın belirlenmesi ve buna göre grup halinde ihale ilanına çıkılması da söz konusu olabilir. DSİ`nin birden fazla işin denetimini aynı ihale kapsamında yaptırmak istemesi durumunda EK 2`de yer alan protokol her bir iş için ayrı ayrı düzenlenir. SYDF, istenen süre içerisinde, ilan edilen şekliyle teklifini ve hizmet alım ilanında gerekli görülen diğer belgeleri DSİ`ye sunar.

e) Kati projelerinin tasdik yetkisi DSİ`dedir.

f) SYDF`nin proje onay gurubunda yer alan denetçi mühendislerin taşıyacağı şartları DSİ belirler.

(4) Su yapılarının uygulama projesini yapan proje müellifi/tasarım firması, aynı projenin denetimini yapan SYDF olamaz. SYDF ile yatırımcı ve/veya yüklenici arasında denetlenen iş kapsamında herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunamaz. Yatırımcı ve yüklenici firmalardan ayrılan kişilerin kurdukları Su Yapıları Yetkili Denetim Firmaları, bu yatırımcı ve/veya yüklenici firmaların yer aldıkları işleri üç yıl süre ile denetleyemez.

Denetim

MADDE 6 – (1) Elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak olan hidroelektrik tesislerinin baraj, regülatör, yükleme havuzu, tünel, kanal, borulu isale hattı gibi su yapısıyla ilgili kısımları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak baraj, gölet ve regülatör gibi su yapıları ile diğer su yapılarından sulama tesisi, isale hattı, kollektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi ve benzeri su yapılarının inşasının inceleme ve denetimi zorunludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen su yapılarının denetim hizmetleri, masrafları ilgililerine ait olmak üzere; DSİ tarafından yapılır veya DSİ tarafından yetkilendirilen Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketlerden DSİ`ce müşavirlik hizmeti satın alınarak yaptırılır.

(3) Su yapıları yapmak üzere ilgili kanunlarına göre görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idareler, mevzuatı çerçevesinde talep etmeleri hâlinde su yapılarının denetim hizmetleri bu Yönetmelik kapsamında yapılır. Denetim masrafları, denetlenen yatırımcı gerçek veya tüzel kişiler tarafından DSİ`ye ödenir.

(4) SYDF, su yapısının uygulama ve/veya revize uygulama projesini onaylamak, projesine ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, imalatta kullanılan malzemelerin ve imalatın projesine, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yapmak ve/veya yaptırmak, neticelerini belgelendirmek zorundadır. SYDF, hazırlayacağı iş sonu raporunu ve eklerini geçici kabulden önce DSİ`ye verir.

Denetime ilişkin masrafların tespit ve tahsili

MADDE 7 – (1) Yatırımcı, denetim işinin DSİ tarafından ihale edilebilmesi için; denetim masrafı için DSİ tarafından belirlenen bedelin %10`undan az olmayan bir bedeli, DSİ`nin resmi kurumsal bütçe hesabına nakden ve tek seferde yatırır.

(2) Denetim hizmetinin DSİ tarafından ihale edilebilmesi için; DSİ tarafından belirlenen toplam denetim masrafı için belirlenen bedelin %25`inden az olmamak üzere, işin adına alınmış ve işin sonuna kadar geçerli olan teminat yatırımcı tarafından DSİ`ye verilir.

(3) Yatırımcı, DSİ`nin yapacağı ihale sonrasında DSİ ile SYDF arasında imzalanacak sözleşme bedeli, fiyat farkı ve KDV dahil ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

(4) Yatırımcı, işin proje kontrolü ve tasdiki ile arazide denetimi konularındaki kontrollük/danışmanlık hizmetinin bedelini, DSİ ile SYDF arasındaki aylık hakkedişlerin düzenlenmesinden sonra en geç onbeş gün içinde, hakkedişe ait bedeli DSİ`nin resmi kurumsal bütçe hesabına nakten ve tek seferde yatırır.

(5) Yatırımcı işin, gerek finansman ve gerekse temel-tünel şartlarındaki değişikliklerden, olumsuz hava koşulları, doğal afetler, terör, ithalatta olabilecek gecikmeler veya doğrudan yüklenicinin sebep olduğu yanlış, hatalı imalatlar veya yetersizliklerden kaynaklı olarak uzamasından dolayı, SYDF ile DSİ arasında imzalanan ve onaylı ilk iş programına göre yapılan sözleşmedeki adam/ay sayılarının yetersiz kalması durumunda ilave denetim masraflarının tamamını fiyat farkı ve KDV dahil ödemekle yükümlüdür.

(6) DSİ tarafından SYDF belirlemek üzere yapılacak ihalenin herhangi bir sebepten gecikmesi veya sonuca bağlanamamasından dolayı yatırımın geç başlaması durumunda yatırımcı ve yüklenici DSİ`yi sorumlu tutamaz.

(7) Yatırımcının işe süresinde başlamaması veya yatırımdan vazgeçmesi halinde DSİ tarafından SYDF`ye yapılan tüm ödemeler yatırımcı tarafından DSİ`ye ödenir.

(8) Denetimin, doğrudan DSİ tarafından yapılması durumunda, DSİ tarafından Yİ-ÜFE kullanılarak cari yıl fiyatları ile tespit edilecek tesis bedelinin %3`ü denetim masrafı olarak yatırımcıdan alınır. Bu denetim masrafı, protokolün imzalanmasından itibaren, iş bitim tarihini geçmeyecek şekilde ve en fazla on eşit taksit halinde her ayın onbeşinde DSİ`nin resmi kurumsal bütçe hesabına yatırılır.

İş programı

MADDE 8 – (1) Yatırımcı işe başlamadan en az dört ay önce iş programını DSİ`ye verir. DSİ iş programını inceler ve uygun görmesi durumunda onaylar. DSİ`nin iş programını uygun görmemesi durumunda, yatırımcı iş programı üzerinde DSİ`nin görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaparak onay için tekrar DSİ`ye verir. Bu durumda dört aylık süre, revize iş programının DSİ`ye sunulduğu tarihten itibaren başlar. DSİ onayladığı iş programı doğrultusunda denetim işinin organizasyon yapısını kurar, denetim hizmeti satın alıp alınmayacağına karar verir ve bu hizmeti almaya karar vermesi durumunda da SYDF`yi belirlemek üzere ihale işlemlerini başlatır.

(2) Yüklenici tarafından iş programında değişiklik önerilmesi durumunda revize iş programı yatırımcı tarafından incelenir ve uygun görülmesi durumunda tasvip edilerek DSİ`ye gönderilir. DSİ gerek görmesi durumunda iş programı ile ilgili olarak SYDF`nin de yazılı görüşüne başvurur. Revize iş programı da DSİ tarafından incelenir ve otuz takvim günü içerisinde yazılı görüş verilir. Revize iş programı uygun görülmesi durumunda DSİ tarafından onaylanır. İnşaat işinin uzaması, dolayısı ile DSİ tarafından ihale edilmek sureti ile alınan denetim hizmetinin süresinin yeterli olmaması durumunda DSİ ile SYDF arasındaki sözleşme hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

İşe başlama

MADDE 9 – (1) DSİ`nin izni olmadan işe başlanılamaz. Kati projesi onaylı olmayan, çevresel etki değerlendirmesi sonucunda ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Olumlu kararı bulunmayan işlerde, işe başlanılamaz.

Kalite kontrol faaliyetleri

MADDE 10 – (1) Kalite Kontrol faaliyetlerin yürütülebilmesi için uygun nitelikteki mühendis, laborant, laborant yardımcısından uygun görülecek olan kalite kontrol eleman veya elemanlarından teşekkül eden şantiye laboratuvarları, gerekli test ekipmanları da temin edilmek sureti ile yüklenici tarafından kurulur. Yüklenicinin şantiye laboratuvarı kurmayarak akredite olmuş bir laboratuvardan hizmet almak istemesi halinde bu durumu DSİ`ye sunacağı Genel Yapım Metodolojisinde açıkça belirtmesi gerekir. Böyle bir durumda DSİ tarafından SYDF`nin Kalite Kontrol ve Laboratuvar Grubunda çalışması öngörülen personel sayıları azaltılır. Şantiyede kurulan laboratuvarın DSİ tarafından yeterli bulunması gerekir. İşin bünyesinde kullanılacak malzemelerle ilgili uygunluk testleri ve işin rutin kalite kontrolüne yönelik testler SYDF personelinin nezaretinde yapılır. Test raporları, SYDF`nin teste nezaret eden personeli tarafından da imzalanır. Şantiye laboratuvarında yapılamayan testler; DSİ`nin uygun göreceği ve/veya TÜRKAK tarafından akredite kamu veya özel laboratuvarlarda yüklenici tarafından yaptırılır. Firma kendi laboratuvarında test yapıyor ise sonuçlar, laboratuvar mühendisi tarafından imzalanarak SYDF`ye iletilir. Bu laboratuvarların yaptığı testlerin doğruluğunun teyidi için; TÜRKAK tarafından akredite özel laboratuvarlarda rutin aralıklarla testler yaptırılır.

(2) İnşaatta kullanılacak kalite kontrol sistemi yüklenici ve alt yüklenicileri kapsar. Alt yükleniciler tarafından sağlanan bütün malzeme ve hizmetler de kayıt altına alınır.

(3) İmalatta kullanılacak tüm malzemeler için tedarikçi onay formları ve malzeme onay formları düzenlenerek SYDF`nin de uygun görüşü alınır. SYDF bu konulardaki görüşlerini en geç on gün içinde verir. Tedarikçi onay formu ekinde; firmaya ait bilgiler, ilgili kurumlardan alınmış uygunluk belgeleri, çalışma belgeleri, sicil belgeleri, Kalite, Çevre ve İSG sistem belgeleri, kapasite raporları, işyerine olan mesafe bilgileri gibi dokümanlar bulunur. Malzeme onay formları ekinde ise; Ürün katalogları, sertifikaları ve onaylı test raporları bulunur. Alınacak bütün malzemeler için mümkün olduğunca üretici sertifikası, TSE belgesi, CE belgesi ve referanslar istenir. SYDF bu konulardaki görüşlerini en geç on gün içinde verir.

(4) Su yapılarıyla ilgili proje ve imalatlarda kalite kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine dair usul ve esaslar DSİ tarafından belirlenir.

Proje müellifinin ve tasarım firmasının görev ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Proje müellifi, su yapılarının uygulama projelerini, DSİ`nin onaylamış olduğu kati projedeki formülasyona göre kot ve koordinatları esas alarak DSİ kriterleri ve teknik şartnameleri başta olmak üzere, ilgili tüm yönetmelik, teknik şartname ve standartlar doğrultusunda teknik ve mesleki kurallar çerçevesinde hazırlar.

(2) Proje müellifinin, DSİ`nin onaylamış olduğu kati projedeki formülasyon ve projenin yeri ile ilgili kot ve koordinatlarda herhangi bir sebeple değişiklik önermesi durumunda, bu durumu gerekçeleri ile birlikte bir rapor ile DSİ ve/veya SYDF`ye bildirmesi ve DSİ`nin izni doğrultusunda hareket etmesi gerekir.

(3) Proje müellifi, uygulama projelerinin yapımı sırasında gerek görmesi durumunda her türlü ilave sondaj, araştırma, deney ve testleri yaparak/yaptırarak, işin emniyet, ekonomik, estetik ve ekolojik açıdan en uygun şekilde projelendirilmesinden sorumludur.

(4) Proje müellifi, uygulama ve iş sonu projelerinin hesap ve çizimlerine ait tüm orijinal dosyaları hazırlandıkları formatta DSİ`ye ve/veya SYDF`ye, istenilmesi durumunda Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

(5) Proje müellifi, proje kapsamına giren işlerin tümünde DSİ kriterlerine uygun olarak çalışır ve DSİ tarafından verilecek rapor dispozisyonuna göre çizim ve raporlarını hazırlar.

(6) Proje müellifi, yaptığı projelerle ilgili bütün iş kalemlerinin metraj ve keşiflerini hazırlar.

(7) Proje müellifi, çalışmalarını DSİ`nin yürürlükteki Genelgesi uyarınca CBS ortamında da yürütür, gerekli veri tabanını hazırlar ve DSİ`ye teslim eder.

(8) Proje müellifi, DSİ`nin gerek projelerin yapımı sırasında ve gerekse kontrolü sırasında talep edeceği her türlü belge, bilgi, rapor, hesap ve çizimi en kısa sürede, istenildikleri formatta verir.

(9) Proje müellifi, iş sonu projelerini sahada yapılan imalatların gerçek durumlarını yansıtacak şekilde hazırlar.

DSİ`nin görev ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak olan hidroelektrik enerji üretim tesislerinin baraj, regülatör, yükleme havuzu, tünel, kanal, borulu isale hattı gibi su yapısıyla ilgili kısımları ile diğer su yapılarından sulama tesisi, isale hattı, kollektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi ve benzeri su yapılarının proje onayları, inşaat/montaj denetimleri ile kabul işlemleri DSİ tarafından yapılır. DSİ gerekmesi durumunda denetim yükümlülükleri ile ilgili olarak, kendisinin belirleyeceği kısımların denetimini yapmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde müşavirlik hizmeti satın alabilir.

(2) DSİ, su yapılarını inşa eden yüklenicinin çalışmalarını sürekli olarak denetler. Şantiyede yürütülen işlerin fenni usul ve esaslara göre yapılmasını sağlar ve/veya sağlatır.

(3) DSİ, su yapılarının inşaatı safhasında görev alan SYDF`nin faaliyetlerini haberli veya habersiz olarak denetler.

(4) DSİ, şantiyede yapılan uygunsuz imalatlara ilişkin gerekli yaptırımları uygular ve uygunsuzluğun giderilmesini sağlar.

(5) DSİ işin fenni usul ve esaslara göre kontrol edilebilmesi için yatırımcı, SYDF ve yükleniciden iş ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanı ister.

(6) DSİ; SYDF başvurularını değerlendirir ve uygun görülenleri sertifikalandırır.

(7) Yönetmelikte belirtilen hususlara aykırı iş yapan SYDF`lerin sertifikaları DSİ tarafından iptal edilir.

(8) DSİ; SYDF tarafından şantiyede kullanılmak üzere işin niteliği ve türüne bağlı olarak önerilen denetim formlarını inceler ve uygun görmesi durumunda bu formların şantiyede kullanılmasına müsaade eder. Şantiyede, yalnızca DSİ`nin onayı alınmış olan denetim formları kullanılır.

(9) DSİ baraj, gölet gibi depolamalı tesislerde, içinde jeoloji ve inşaat mühendislerinin bulunduğu en az üç (3) kişilik bir Komisyon marifeti ile temelin gövde inşasına başlanması için uygun olup olmadığını yerinde inceler. DSİ, yatırımcı ve/veya yüklenicinin gövde inşaatına başlama konusundaki yazılı talebini en geç onbeş gün içerisinde gerekli incelemeleri yaparak sonuçlandırır. Uygun görülmeyen hususlar DSİ tarafından SYDF ve yatırımcıya yazılı olarak bildirilir. DSİ`nin onayı olmadan gövde inşaatına başlanılmaz.

(10) DSİ baraj, gölet gibi depolamalı tesislerde su tutma iznini verir. DSİ`den yazılı izin alınmadan su tutma işlemi gerçekleştirilmez.

(11) DSİ, yaptıracağı denetim hizmetinin masrafını belirleyeceği şartlar dahilinde yatırımcıdan tahsil eder.

(12) DSİ, geçici ve kesin kabul işlemlerini gerçekleştirir.

SYDF`nin yetki, görev ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) SYDF; işin projesine, teknik şartnamelerde belirtilen hususlara ve ilgili mevzuatlarında belirtilen hükümlere göre yapılıp yapılmadığını kontrol eder, tespit ettiği hususları DSİ`ye bildirir. SYDF denetim hizmetlerini, ilgili tüm yönetmelik, teknik şartname ve standartlar doğrultusunda teknik ve mesleki kurallar çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.

(2) SYDF, DSİ ile yaptığı hizmet alımı sözleşmesinde öngörülen denetim elemanını işin süresi boyunca şantiyede bulundurmak zorundadır.

(3) SYDF, su yapısının uygulama ve/veya revize uygulama projesini, yatırımcı tarafından sunumundan itibaren otuz gün içerisinde onaylar, eğer onaylamazsa gerekçeli görüşünü DSİ ve yatırımcıya yazılı olarak bildirir. SYDF; su yapısının projesine ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler, imalatta kullanılan malzemelerin ve imalatın projesine, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu tespit eder, malzemeler ve imalatla ilgili deneylerin yüklenici tarafından yapılmasını sağlar ve bunları inceler, sonuçlarını belgelendirir, yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgeleri DSİ ve/veya EİGM`ne verir. SYDF, her yapının imalatından sonra iş sonu projelerinin hazırlanarak DSİ`ye gönderilmesi konusunda yatırımcıyı uyarır. SYDF, zamanında hazırlanmayan iş sonu Projeleri konusunda DSİ`ye gerekli bilgiyi aktarır. SYDF, proje müellifi tarafından hazırlanan iş sonu projelerinin imalatın gerçek durumunu yansıtıp yansıtmadığını kontrol eder ve onaylayarak DSİ`ye gönderir.

(4) Şantiyede kullanılacak denetim formları işin niteliği ve türüne bağlı olarak SYDF tarafından DSİ`ye önerilir ve şantiyede DSİ`den onay alınmış denetim formları kullanılır.

(5) SYDF, baraj gövdesi ile regülatör inşaatlarına başlanmadan önce zeminin gövde inşaatlarına başlanılması için uygun olup olmadığını inceler, tespit ettiği hususları içeren bir raporu DSİ`ye sunar.

(6) SYDF, barajlı hidroelektrik enerji santrallı projelerinde; barajda su tutma işleminin yapılıp yapılamayacağı, yüklenici ve/veya yatırımcının su tutma iş programının uygun olup olmadığı yönündeki görüşlerini ve bu konularda hazırlayacağı evrakı, ilgili DSİ Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak sunar.

(7) SYDF, yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin teknik şartnamelere ve standartlara uygun olup olmadığını denetler, uygunsuzluğu DSİ`ye bildirir.

(8) Su yapılarının, mevzuata ve onaylı projesine aykırı yapılması halinde, denetim hizmeti yapan SYDF bu durumu derhal DSİ`ye bildirir. SYDF, işin gidişatı ile ilgili olarak özellikle sorun yaşanan hususların belirtildiği raporunu DSİ`nin belirleyeceği sıklıkta hazırlar.

(9) İnşaat aşamasında yapılacak olan her türlü beton imalatı, sanat yapısı imalatı, kazı, dolgu, şev kazıları, enjeksiyon ve benzeri konuları yerinde sürekli kontrol eder ve yapılan işlemleri düzenli olarak DSİ`ye bildirir.

(10) SYDF, işin yapımı sırasında gereken ve yüklenici tarafından hazırlanan tüm özel şartname ve metodolojileri tetkik eder ve uygun olup olmadıklarını DSİ`ye yazılı olarak bildirir. SYDF; gerekmesi durumunda DSİ`nin talebi üzerine, metodoloji hazırlayarak DSİ`nin görüşüne sunar. Önerilen yapım metodolojisi işin keşfini değiştirir nitelikte ise bu metodolojinin uygulanması için yatırımcı temsilcisinin de onayının alınması şarttır.

(11) SYDF, su yapısı tamamlandığında, projesine, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak bitirildiğini belirten iş bitirme tutanağını düzenler ve ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü`ne gönderir.

(12) SYDF, görevli bulunduğu su yapısına ait bilgi ve belgeleri, işin kabul tarihinden itibaren onbeş yıl süreyle muhafaza eder.

(13) SYDF ile SYDF`de görev alan denetim elemanları, su yapısının projesine, fen ve sanat kurallarına, ilgili mevzuata uygun olarak yapılmaması ve bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmamasından meydana gelen zarar ve ziyandan kabul tarihinden itibaren on beş yıl süreyle yatırımcı, yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte müteselsilen sorumludur.

(14) SYDF`nin kullanacağı tüm bilgisayar programı, literatür ve diğer kaynaklar lisanslı olacaktır. Her türlü know-how temini ve benzeri yasal prosedürü ile fikri mülkiyet hakları yerine getirilmiş olacaktır.

(15) SYDF ve personeli, sözleşmeye bağlanmış iş ile ilgili gerek DSİ`nin kendisine vereceği, gerekse hazırlayacağı tüm proje, bilgi, belge, rapor ve diğer dokümanları DSİ`nin izni olmadan üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

(16) SYDF hizmetin tamamlanmasından sonra, hizmetin tüm süresini kapsayacak şekilde özel bir İş Sonu Raporu`nu hazırlayarak DSİ`ye teslim eder.

Yatırımcının görev ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) İşe ait gerekli tüm yasal izinlerin alınması için hazırlıkları ve başvuruları yapar, yasal izinler alınmadan işe başlamaz, yüklenicinin de başlamasına müsaade etmez.

(2) İş programını ve işe ait genel yapım metodolojisini, işin başlamasından en az dört ay önce DSİ`ye sunar. İş programı DSİ`nin onayına tabidir.

(3) İşi tekniğine en uygun yapacak yükleniciyi belirler ve yüklenici ile yapım işi sözleşmesini imzalar.

(4) İşin programında ve zamanında yürütülerek tamamlanması için gerekli finansmanı sağlar. Yüklenici veya yüklenicilerin hakedişlerini öder.

(5) Yatırımcı; şantiyede kendisinin belirleyeceği organizasyon yapısında bir temsilcilik bulundurur. Yatırımcı temsilcisi mühendis olmalıdır.

(6) Yatırımcı revize iş programını DSİ`ye derhal göndermekle ve işin durumu hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

(7) Proje müellifine yaptırdığı su yapısı uygulama projelerini, tasarım hesaplarını ve bunlarla ilgili dokümanları ilgili imalatların başlamasından en az otuz gün önce SYDF`ye ve/veya DSİ`ye verir.

(8) Yatırımcı, proje müellifine hazırlattığı iş sonu projelerini ve tüm hesap raporlarını DSİ`nin istediği formatta hazırlar ve DSİ ve/veya SYDF`ye verir.

(9) Yatırımcı, onaylanması uygun bulunmayan projeleri (kati, uygulama veya iş sonu projeleri), gerekçesinde belirtilen görüşler doğrultusunda düzeltmeler yaptırarak tekrar DSİ ve/veya SYDF`ye verir.

(10) Yatırımcı, işin yapımı sırasında yüklenici tarafından veya SYDF tarafından hazırlanarak gönderilen tüm özel şartname ve metodolojileri inceler ve uygun bulması halinde onaylar. Önerilen yapım metodolojisi işin keşfini değiştirir nitelikte ise bu metodolojinin uygulanması için yatırımcı temsilcisinin de onayının alınması şarttır.

(11) Yatırımcı, DSİ tarafından istenen iş ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanı derhal vermekle sorumludur.

(12) Yatırımcı, tesisin lisans süresi boyunca her türlü bakım ve onarımını yapar/yaptırır, DSİ standartlarında yıllık muayene raporlarını hazırlar/hazırlatır ve bu muayene raporlarını istenildiğinde verilmek üzere arşivler.

(13) Yatırımcı, tesiste yer alan ölçüm aletleri ile işletmedeki tesisi sürekli olarak kontrol eder, deformasyonları gözler, aletli ve/veya aletsiz gözlem ve ölçüm sonuçlarına dayalı raporları düzenli olarak hazırlar ve bu raporlar doğrultusunda gerekli önlemleri önceden alır. Yapılan ölçümlere ait raporları DSİ`nin belirleyeceği periyotta DSİ`ye verir.

(14) Yatırımcı, baraj emniyet dosyasını oluşturur. Yatırımcı tarafından, baraj emniyet dosyasının bir nüshası baraj yerinde bulundurulur, diğer nüshası ise DSİ`ye gönderilir.

(15) Yatırımcı, iş sağlığı ve güvenliği konularında mevzuat hükümlerine göre hareket eder ve gerekli tüm tedbirleri alır ve aldırtır.

(16) Yatırımcı, tesisin işletme periyodu boyunca her türlü can ve mal güvenliği için uyarı levhası, bariyer, korkuluk, güvenlik kamerası, tel örgü ve benzeri şekillerde gerekli tedbirleri rezervuar dahil belirlenen uygun yerlerde alır, görevlendireceği çalışanları vasıtası ile alınan tedbirlerin işlerliğini denetler, ilave tedbir alınmasına gerek olup olmadığını sürekli olarak inceler ve bölgede yaşayan vatandaşları bu konularda bilgilendirir.

(17) Yatırımcı, tesisin inşaat ve işletme periyotları boyunca ilgili mevzuatınca öngörülen miktardaki çevresel akış suyunu mansaba bırakır, balık geçitlerini çalıştırır ve sürekli olarak çalışır vaziyette tutar.

(18) Yatırımcı, tesisin inşası sırasında bölge alt yapısına ve üçüncü kişilere verdiği her türlü zararı tazmin eder.

(19) Yatırımcı, DSİ`nin yapacağı ihale sonrasında işin denetim hizmet masrafını, EK-2`de yer alan protokol çerçevesinde, DSİ ile SYDF arasındaki aylık hakedişlerin düzenlenmesini izleyen en geç onbeş gün içinde, hakedişe ait bedeli DSİ`nin resmi kurumsal bütçe hesabına nakden ve tek seferde yatıracaktır.

(20) Yatırımcı, SYDF`nin ve DSİ`nin her türlü iklim şartlarında yaşamını sağlayacak izolasyonda ve organizasyon yapısına uygun şekilde şantiyede gerekli büro ve yatakhaneleri, denetim işinin başlamasından önce hazır eder. Yüklenici ayrıca şantiye çalışanlarına dinlenme imkanı sağlayacak lokali de yapar. Bina büyüklükleri ofisler için DSİ ve SYDF`nin her bir elemanı başına en az 10 m2, yatakhane için ise DSİ ve SYDF`nin her bir elemanı başına en az 15 m2 olmalıdır. Yüklenici şantiye sahasının ulaşımı 30 km`den uzak bölgelerinde de aynı ofis ve yatakhane imkanlarını DSİ`nin istemesi durumunda temin edecektir. Bu konularda yatırımcı ve yüklenici DSİ ve SYDF`den herhangi bir hak, bedel talep edemez.

(21) Yatırımcı, büro ve yatakhanelere elektrik, su ve internet bağlantılarının yapımını sağlar, abonelikleri kendi üzerine alarak bu konulardaki faturaları öder. SYDF`nin ve DSİ`nin büro ve yatakhanelerindeki mobilya ve yataklar ile bilgisayar, ölçüm aleti ve benzeri teknik ekipmanların tamamı Yatırımcı tarafından sağlanır. Bu konularda yatırımcı ve yüklenici DSİ ve SYDF`den herhangi bir hak, bedel talep edemez.

(22) Yatırımcı, işin geçici kabule hazır hale getirilmesinden ve geçici kabulde görülen ancak kabule mani olmayan eksik ve kusurların kesin kabul tarihinden önce tamamlanmasından sorumludur.

(23) Yatırımcı, işin uzaması sebebiyle DSİ`yi sorumlu tutamaz.

(24) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dokuzuncu, on birinci, on ikinci ve on dördüncü fıkralarında öngörülen hususlardan dolayı yatırımcı, yükleniciyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Yüklenicinin görev ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Yüklenici; yapım işini tekniğine, ilgili standartlara ve mevzuata uygun şekilde yapar. Bu doğrultuda şantiyede en uygun organizasyonu kurar.

(2) Yüklenici; su yapısı inşaatını, onaylı projesine uygun şekilde, DSİ kriterleri ve teknik şartnameleri başta olmak üzere, ilgili yönetmelik, teknik şartname ve standartlar doğrultusunda teknik ve mesleki kurallar çerçevesinde yapar.

(3) Projelerin, proje müellifi tarafından hazırlanmış ve DSİ veya SYDF tarafından tasdik edilmiş olması yüklenicinin işin fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapılması konusundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Yüklenici, şantiyede imalatların miktarlarına ilişkin tüm metraj, tutanak ve ataşmanları hazırlar, DSİ ve SYDF`nin talep etmeleri durumunda yüklenici ve/veya yatırımcı tarafından tüm metraj, tutanak ve ataşmanlar incelenmek üzere DSİ ve/veya SYDF`ye verilir.

(5) Yüklenici, şantiyedeki işlerin yürütülmesi sırasında çalıştırdığı personelin, işin ehli olmasından sorumludur. Denetim formlarında yüklenici adına sorumlu mühendis imza atar.

(6) Su yapılarının inşasında, hazırlanacak olan teknik şartnamelerde DSİ teknik şartnameleri esas alınır ve gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının teknik şartnameleri de kullanılabilir. Yüklenici, işin yapımı sırasında gerekecek tüm özel şartname ve metodolojileri hazırlar.

(7) Yüklenici, projede gösterilen ve DSİ veya yatırımcının yapım sırasında isteyebileceği ölçüm cihazlarını imalatçı tavsiye ve talimatlarına uygun olarak yerleştirmekle sorumludur.

(8) Yüklenici, projesine ve teknik şartnamesine uygun olmadığı tespit edilen imalatların yapımı ve kaldırılması için yatırımcıdan ve DSİ`den bedel talep edemez. Uygunsuzluğu tespit edilen imalatları derhal kaldırarak projesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde yapar.

(9) Yüklenici şantiyenin güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

(10) Yüklenicinin all risk sigortası yaptırması zorunludur.

(11) Yüklenici, çalışmalarını çevresel etkileri minimuma indirecek şekilde yapar. İlgili mevzuatı gereği alınması gerekli olan her türlü çevresel koruma tedbiri yüklenici tarafından alınır.

(12) Yüklenici, iş sağlığı ve güvenliği konularında mevzuat hükümlerine göre hareket etmek ve gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır. Yüklenici çalıştırdığı alt yüklenicilerin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat hükümlerine göre hareket etmesini sağlar.

(13) Yüklenici, tesiste yer alan ölçüm aletleri ile inşa halindeki ve su tutma aşamasındaki tesisi sürekli olarak kontrol eder, deformasyonları gözler, aletli ve/veya aletsiz gözlem ve ölçüm sonuçlarına dayalı raporları düzenli olarak hazırlar ve bu raporlar doğrultusunda gerekli önlemleri önceden alır. Yapılan ölçümlere ait raporları DSİ`nin belirleyeceği periyotta DSİ`ye verir.

(14) Yüklenici, tesisin inşası sırasında bölge alt yapısına ve üçüncü kişilere verdiği zararları tazmin eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SYDF İzin Belgesine ve SYDF`nin Denetim Elemanlarına İlişkin Hususlar

SYDF izin belgesi alma şartları

MADDE 16 – (1) Firmalar, SYDF izin belgesi alabilmek için, aşağıdaki belgeleri tamamlayarak DSİ`ye bir dilekçe ile başvurur. Dilekçe ekinde istenilen belgeler;

a) Faaliyet sahasıyla ilgili olarak Firmanın iştigal ettiği konular arasında "hidroelektrik enerji üretim tesislerinin su yapıları ve ilgili kısımları ile diğer su yapılarının; projesine, fen ve sanat kurallarına ve ilgili mevzuatlar fenni usul ve esaslar çerçevesinde, ülke yararına uygun şekilde ve çevre ile uyumlu halde inşa edilmelerini sağlamak üzere, gerek proje üzerinde ve gerekse şantiyede yapılması gereken denetim faaliyetlerini yapmak" ifadesinin de yer aldığını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesinin onaylı örneği,

c) Firma ortaklarının ve temsile yetkililerinin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) İstihdam edilen denetim sorumlularına ait SGK kayıtları,

d) Firma bünyesinde biri inşaat mühendisi olmak üzere en az iki denetim sorumlusu özelliğine sahip personel istihdam edildiğini gösterir belgeler.

(2) DSİ, sunulan bu belgeleri başvuru sırasına göre değerlendirir, uygun bulunan firmaları DSİ`nin internet adresinde ilan eder ve EK 6`ya uygun Su Yapıları Yetkili Denetim Firması İzin Belgesi düzenler ve firmaya verir. Uygun bulunmayan hususları yazılı olarak firmaya bildirir.

(3) SYDF, izin belgesini başka bir firmaya devredemez.

SYDF izin belgesinin iptali

MADDE 17 – (1) DSİ, aşağıda belirtilen durumların tespiti halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın SYDF`nin yetkili denetim firması izin belgesini iptal eder.

a) Su yapılarının proje ve inşaat denetimini DSİ kriterlerinin, standartların, ilgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şekilde yerine getirmemesi halinde,

b) Başvuru belgelerinden herhangi birinin gerçeğe aykırı düzenlendiğinin anlaşılması halinde.

(2) İzin belgesi iptal edilen SYDF yönetici ve ortakları, bir yıl süreyle yeni izin belgesi başvurusunda bulunamaz ve mevcut bir SYDF`de görev alamaz ve/veya ortak olamaz.

Denetim elemanları

MADDE 18 – (1) SYDF`de görev alacak teknik personelin; kamu hizmetlerinden kısıtlı olmaması, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve/veya affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması zorunludur.

(2) Denetim elemanları görevlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak fen ve sanat kaidelerine göre yerine getirir.

Denetim sorumlusu

MADDE 19 – (1) Su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inşa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az on yıl çalışmış mühendis ve mimarlar denetim sorumlusu olabilirler.

(2) Denetim sorumlusu, tüm SYDF personelinin sevk ve idaresinden, hizmetlerin ifası için DSİ, yatırımcı, yüklenici ve ilgili diğer birimler ve resmi kurumlar ile gerekli yazışmaların yapılmasından, işbu Yönetmelik gereğince hazırlanacak olan raporların düzenlenmesinden sorumludur. Sevk ve idaresi altındaki denetim elemanlarının yaptığı iş ve işlemlerden öncelikle ilgili personel olmak üzere denetim sorumlusu da müteselsilen sorumludur.

(3) Aynı anda başka bir SYDF`de çalıştığı tespit edilen denetim sorumlusu, bu tespiti takip eden iki yıl süresince hiçbir SYDF`de çalışamaz.

Denetçi mühendis

MADDE 20 – (1) Su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inşa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az beş yıl çalışmış ek-1`de yer alan tabloya uygun mesleği ile ilgili mühendis ve mimarlar denetçi mühendis olabilirler.

(2) Denetçi mühendisler; işin projesine, teknik şartnamesine ve ilgili mevzuatına uygun şekilde yapılıp yapılmadığını inceler, tespit ettikleri hususları rapor eder.

(3) Denetçi mühendisler, görevlerini yerine getirmede denetim sorumlusuna karşı sorumludurlar.

(4) Denetçi mühendis, sorumluluğu altındaki işler için aynı işte görevli yardımcı denetim elemanlarını uygun şekilde görevlendirir, sevk ve idare eder. Sevk ve idaresi altındaki yardımcı denetim elemanlarının yaptıkları iş ve işlemlerden öncelikle ilgili personel olmak üzere denetçi mühendis de müteselsilen sorumludur.

Yardımcı denetim elemanı

MADDE 21 – (1) Ön lisans veya ilgili meslek lisesi mezunu kişiler yardımcı denetim elemanı olarak görev yapabilir. Bu okullardan mezun olmayan ancak, daha önceden toplam olarak beş yıl süre ile su yapılarının inşaatında ve denetiminde çalıştığını belgeleyenler yardımcı denetim elemanı olarak SYDF organizasyonu içinde görev alabilirler. Bu durumda DSİ`den onay alınması şarttır.

(2) Yardımcı denetim elemanları, görevlendirildiği yapılarda görevlerini yerine getirmede denetim sorumlusu ve denetçi mühendislere karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kabul İşlemleri, Uygunsuz İmalatlar ve İş Deneyim Belgeleri

Kabul işlemleri

MADDE 22 – (1) Su yapılarının kabul işlemleri, DSİ tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılır.

(2) Geçici kabulün yapılabilmesi için yatırımcı, su yapısının projesine, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak bitirildiğini belirtir geçici kabul talep yazısını, tesislerin öngörülen bitim tarihinden en az onbeş gün önce ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü`ne sunar. DSİ gerek görmesi durumunda işin kabule hazır olup olmadığı konusunda SYDF`nin yazılı görüşünü alır.

(3) DSİ tarafından uygun görülmesi durumunda belirli ünitelere ait kısmi geçici kabul yapılabilir.

(4) Kabullerde 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği esas alınır.

(5) Geçici kabulü yapılmayan tesis işletmeye açılamaz.

(6) Kesin kabulün yapılabilmesi için geçici kabulde görülen eksikliklerin giderildiğinin bir tutanakla tespit edilmesi, tutanak ekinde kanıtlayıcı tüm belge ve bilgilere, fotoğraflara yer verilmesi gerekir.

Uygunsuz imalatlar

MADDE 23 – (1) Su yapılarının, mevzuata ve onaylı projesine aykırı yapılması halinde, SYDF bu durumu derhal DSİ`ye bildirir. DSİ, bu durumun düzeltilmesi için yatırımcıya en fazla otuz gün süre verir. Mevzuata ve projeye aykırılığın giderilmemesi halinde verilen sürenin sonunda veya acil hallerde derhal, DSİ işi kısmen veya tamamen durdurur. DSİ`nin işi kısmen veya tamamen durdurması durumunda Yatırımcı ve Yüklenici, SYDF ve DSİ`den tazminat talep edemez. İşin durdurulması sürecinde Yatırımcı veya Yüklenici acil olduğunu ileri sürerek DSİ`nin onayını almadan işe tekrar başlar ise DSİ tarafından durum tespiti yapılarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İş deneyim belgeleri

MADDE 24 – (1) Lisans sahibi özel sektöre taahhütte bulunularak gerçekleştirilen ve kabul işlemleri DSİ tarafından yapılan işlerde, yüklenici tarafından başvuruda bulunulması ve başvuru ekinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen belgelerin ibraz edilmesi halinde, yüklenici iş deneyim belgeleri DSİ tarafından düzenlenir.

(2) Kabul işlemleri; DSİ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının karşılıklı mutabakatı şartı ile santral binası, şalt sahası ve enerji iletim hattı da dahil olacak şekilde DSİ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından birlikte de yapılabilir. Bu durumda Yüklenici İş Deneyim Belgesi tesislerin tamamı ile birlikte tek bir belge olarak DSİ tarafından düzenlenir.

(3) SYDF`nin iş deneyim belgesi, DSİ tarafından düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdari Yaptırımlar Usul ve Esasları

İdari yaptırımlar

MADDE 25 – (1) 6446 sayılı Kanun kapsamında üretim lisansı sahibi tüzel kişilerden denetim yaptırmayanlara, DSİ tarafından tesisin kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına beş bin Türk lirası idari para cezası verilir ve DSİ tarafından yapılacak yazılı ihtardan itibaren otuz gün içinde gerekli müracaatın yapılmaması hâlinde DSİ ile imzalanan su kullanım hakkı anlaşması iptal edilir; sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi diğer su yapılarında ise yatırım bedelinin binde biri nispetinde idari para cezası verilir ve DSİ tarafından yapılacak yazılı ihtardan itibaren otuz gün içinde gerekli müracaatın yapılmaması hâlinde su yapısının inşaatının durdurulması için gerekli tedbirler DSİ tarafından alınır.

(2) DSİ tarafından denetim şirketine izin belgesi ile yetki verildiği hâlde, su yapılarının denetimini DSİ kriterlerinin, standartların, ilgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şekilde yerine getirmeyen yetkili denetim şirketlerine; DSİ tarafından ilk seferinde denetlenen hidroelektrik tesislerinde, kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına beş bin Türk lirası idari para cezası; baraj, gölet, sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi su yapılarında, yatırım bedelinin binde biri nispetinde idari para cezası verilir ve eksikliklerini düzeltmek üzere onbeş gün müddet verilir. Bu fiilin ikinci tekrarında ceza iki katı olarak uygulanır ve eksikliklerini düzeltmek üzere onbeş gün müddet verilir. Fiilin üçüncü tekrarında ise ceza üç katı olarak uygulanır ve su yapıları yetkili denetim şirketinin izin belgesi DSİ tarafından iptal edilir. İzin belgesi iptal edilen yetkili denetim şirketinin yönetici ve ortakları bir yıl süreyle başka bir yetkili denetim şirketi kuramazlar, kurulmuş olan şirketlerde görev alamaz ve/veya ortak olamazlar.

(3) SYDF`ye uygulanacak idari para cezalarında yatırım bedeli olarak, DSİ ile SYDF arasındaki sözleşme bedelinin güncellenmiş hali esas alınır.

(4) Yatırımcıya uygulanacak idari para cezalarında yatırım bedeli olarak, fizibilite/planlama raporundaki yatırım bedelinin güncellenmiş hali esas alınır.

(5) İdari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında her yıl artırılarak uygulanır.

(6) İdari para cezaları, merkezde ilgili Daire Başkanı, taşrada Bölge Müdürü tarafından, örneği EK 7`de bulunan İdari Para Cezası Kararı belgesi düzenlenerek karara bağlanır.

(7) İdari para cezası kararı, ilgililere örneği ek-8`de bulunan İdari Para Cezası Tebligatı belgesiyle ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.

(8) İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.

(9) İdari para cezası, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde merkezde Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğüne, taşrada ilgili Bölge Müdürlüğünün Muhasebe Şube Müdürlüğüne veya banka hesaplarına ödenir. İdari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.

(10) İdari para cezasına karşı tebliğinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.

(11) İdari para cezasına karşı idare mahkemesine itiraz edilmemesi veya idare mahkemesine itiraz edilmesi halinde yargılama aşamalarının son bulması ile idari para cezası kesinleşir. Kesinleşen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir.

(12) İdari para cezası otuz gün içerisinde ödenir ise söz konusu cezadan ¼ oranında indirim uygulanır.

(13) Ödeme süresi içerisinde yapılacak müracaat üzerine idari para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde ilk taksitinin peşin ödenmesi şartıyla, bir yıl içerisinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine, para cezasını veren birim tarafından karar verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İş sağlığı ve güvenliği

MADDE 26 – (1) Şantiyede iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için, yatırımcı ve yüklenici tarafından konu ile ilgili mevzuatta belirtilen hususlar yerine getirilir ve uygun iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınır.

Yayın hakları

MADDE 27 – (1) SYDF, yatırımcı ve yüklenici; DSİ`nin yazılı izni alındıktan sonra, inşa edilen, incelenen, onaylanan ve denetlenen iş ile ilgili yazı, makale, kitap ve rapor yayınlayabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 13/5/2011 tarihli ve 27933 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İş deneyim belgesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, DSİ tarafından SYDF`yi belirlemek üzere yapılacak Denetim Hizmet Alım İhalelerinde, işin ilk defa sunulacak yeni bir hizmet türü olması ve daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunmaması sebebi ile Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 29 uncu maddesinde istenecek belgeler başlığı altındaki 3 üncü fıkrada belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere işlerin niteliği göz önünde bulundurularak üç yıl süre ile SYDF`nin iş deneyimi aranmayabilir.

İnşaatı devam eden su yapıları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte inşaatı devam eden su yapılarının fiziki gerçekleşme oranı, %50 ve üzeri ise denetim hizmetleri DSİ tarafından yapılacaktır. Bu fiziki gerçekleşme oranı, DSİ tarafından tespit edilecektir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte inşaatı devam eden su yapılarının fiziki gerçekleşme oranının %50 veya üzeri olan ve tesis inşaat iş programına göre tesisin tamamlanma tarihi 31/12/2015 ve daha sonra olan su yapılarının denetimi, DSİ tarafından denetim hizmeti alınarak yaptırılabilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte inşaatı devam eden su yapılarının DSİ tarafından yapılacak denetim hizmeti için denetim masrafı olarak, DSİ tarafından Yİ-ÜFE kullanılarak cari yıl fiyatları ile tespit edilecek tesis bedelinin inşaatı tamamlanmayan kısmına karşılık gelen bedelin %3`ü denetim masrafı olarak yatırımcıdan alınır. Bu bedel, protokolün imzalanmasından itibaren, iş bitim tarihini geçmeyecek şekilde ve en fazla on eşit taksit halinde her ayın onbeşinde DSİ`nin resmi kurumsal bütçe hesabına yatırılır.

Mesleki deneyim belgeleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğünden önce verilen Mesleki Deneyim Belgeleri geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

 

Ekler için tıklayınız

 

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası