TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ARAŞTIRMA, ETÜT VE PROJE YAPTIRMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.mevzuat.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

 

10 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28169

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)`tan:

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ARAŞTIRMA, ETÜT VE

PROJE YAPTIRMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesi uyarınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve proje yaptırılmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ara Rapor: Başkanlık tarafından ihtiyaç duyulan konularda şartnamede belirtilen dönemler itibarıyla, belirlenen rapor formatına uygun olarak yüklenici tarafından araştırma, etüt ve proje uygulama süresince hazırlanan ve sunulan belgeyi,

b) Araştırma: Başkanlık tarafından bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir sorunu çözümlemek, eldeki verileri arttırmak, sonuçlarını ilgililere aktarmak için bilimsel yöntemlere uygun olarak hazırlanan konusu, kapsamı, süresi, özel şartları ve bedeli belli olan sosyal, psikolojik, fenni, mühendislik ve benzeri çalışmaları,

c) Bakan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

ç) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,

d) Başkan Yardımcısı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Yardımcılarını,

e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

f) Birim: Araştırma, etüt ve proje yaptırmak isteyen birimi,

g) Birim Başkanı: Başkanlıktaki birim amirlerini, Daire Başkanlarını, I. Hukuk Müşavirini ve Özel Kalem Müdürünü,

ğ) Çerçeve anlaşma: Başkanlık ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,

h) Değerlendirme Kurulu: Başkanlığın ihtiyaç duyduğu konularda yaptırılacak olan araştırma, etüt ve proje çalışmalarının ilgili birim başkanlığı tarafından, bilgilendirilmek üzere inceleme ve değerlendirmesine sunulan; Başkan, Başkan Yardımcıları, Birim Başkanları, I. Hukuk Müşaviri ve Özel Kalem Müdüründen oluşan kurulu,

ı) Etüt: Başkanlık tarafından ihtiyaç duyulan konularda; yerinde yapılan inceleme, tespit ve raporlama çalışmalarını,

i) İstekli: Araştırma, etüt ve proje ihalesine teklif veren tedarikçi veya hizmet sunucusunu,

j) İhale Yetkilisi: Başkanlığın ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevliyi,

k) Kamu Hizmet Sunucusu: Ulusal ve uluslararası alanda araştırma, etüt ve proje faaliyetlerinden herhangi birini veya tamamını yürüten kamu kurum, kuruluşları, kamu iştirakleri, üniversiteler ile üniversitelere bağlı araştırma merkezlerini ve enstitüleri,

l) Nihai Rapor: Sonuçlanan araştırma, etüt veya projelere ait, şartnamede öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen rapor formatına uygun olarak yüklenici tarafından çalışma süresinin sonunda düzenlenmesi gereken belgeyi,

m) Ortak Girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

n) Proje: Başkanlığın mevcut politika ve stratejilerinin uygulamaya konulmasında ihtiyaç duyulan; bilimsel ve teknolojik alanlarda ulusal ve uluslararası ölçülerde katkı sağlaması beklenen önerileri, kararları ve uygulamaları ortaya koymak üzere bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanılarak yapılan çalışmaları,

o) Proje Koordinatörü: İlgili birim başkanının önerisi üzerine Başkan tarafından görevlendirilen araştırma, etüt ve projenin yürütülmesini takip eden personeli,

ö) Proje Yürütücüsü: Araştırma, etüt ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, çalışma sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip, uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki kişiyi,

p) Protokol: Başkanlığın araştırma, etüt ve proje yaptırmak üzere Kamu Hizmet Sunucusu ile imzaladığı ilke ve kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşmayı ve eklerini,

r) Sözleşme: Başkanlık ile yüklenici arasında imzalanan, ilke ve kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşmayı ve eklerini,

s) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler ile bunların kurduğu tüzel kişilikleri,

ş) Yüklenici: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Başkanlığın ihtiyaç duyduğu araştırma, etüt ve projeyi gerçekleştirmeyi kabul eden gerçek veya tüzel, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlar ile üniversiteleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Esaslar

Temel ilkeler ve etik kurallar

MADDE 4 – (1) Başkanlık bu esaslar kapsamındaki araştırma, etüt ve proje alımlarında saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, gizliliği, güvenilirliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Bu esaslar kapsamında bütünlük arz eden araştırma, etüt ve proje alımları kısımlara bölünemez.

(3) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece araştırma, etüt ve proje alımı bir arada ihale edilemez.

(4) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için araştırma, etüt ve proje alımı yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma, Etüt ve Projelerin İzlenmesi,

Denetlenmesi ve Sonuçlandırılması

Araştırma, etüt ve projelerin izlenmesi, denetlenmesi ve sonuçlandırılması

MADDE 5 – (1) Araştırma, etüt ve projeler, aşağıdaki usullere göre izlenir, denetlenir ve sonuçlandırılır.

İzleme ve denetleme

MADDE 6 – (1) Araştırma, etüt ve projeler, yürütme sürecinde aşağıdaki şekilde izlenir ve denetlenir:

a) Yüklenici, araştırma, etüt ve proje aşamalarını gösteren ara ve nihai raporlarını sözleşmede belirtilen tarihlerde; şartnamede belirlenen formata uygun olarak ilgili birim başkanlığına sunmakla yükümlüdür.

b) İlgili birim başkanlığı, araştırma, etüt ve proje gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere belirleyeceği kişi veya kişileri proje koordinatörü olarak görevlendirebilir. Gerekli görülen hallerde, araştırma, etüt ve proje ile ilgili çalışmaları yerinde izler veya denetler.

c) Araştırma, etüt ve projelerin uygulama takviminde ortaya çıkan bütçeyi etkilemeyecek ihtiyaç ve iş paketi değişiklikleri; yüklenici ve/veya proje yürütücüsünden gelen teklifler; proje koordinatörünün uygun görmesi ve birim başkanının onayı ile ayrıca proje koordinatörü tarafından şartnamede öngörülmeyen bütçeyi etkilemeyecek durumlara ilişkin değişiklikler ise ilgili birim başkanının onayı ile gerçekleştirilir.

ç) Araştırma, etüt ve projelerde, proje yürütücüsünün ve proje koordinatörünün değiştirilmesi gerektiği veya kendilerinin ayrılmayı talep ettiği hallerde araştırma, etüt ve projenin durumu, ilgili birim başkanı tarafından değerlendirilerek, yeni bir proje yürütücüsünün ve proje koordinatörünün görevlendirilmesi konusu, Başkan tarafından karara bağlanır.

Araştırma, etüt ve projelerin sonuçlandırılması

MADDE 7 – (1) Araştırma, Etüt ve Projelerin sonuçlandırılmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Araştırma, Etüt ve Proje yürütücüleri, şartnamede belirtilen formata uygun olarak hazırladıkları nihai raporu, araştırma, etüt ve projenin tamamlanmasından itibaren şartnamede belirtilen süre içerisinde birim başkanlığına sunarlar.

b) Yürütülen araştırma, etüt ve projelerle ilgili nihai rapor proje koordinatörünce hazırlanan değerlendirme raporu ile birlikte birim başkanına tevdii edilir. Birim başkanı tarafından incelenen nihai ve değerlendirme raporları kendi görüşü ile birlikte Başkana sunulur. Başkanın onay vermesi üzerine araştırma, etüt ve proje sonuçlandırılmış olur.

c) Başkanlıkça yürütülen araştırma, etüt ve projeler esnasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, tasarım, proje, harita, plan, patent, kılavuz ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ve sınai ürünün mülkiyet hakkının Başkanlığa ait olması esastır. Bu nedenle Başkanlık bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur. Projenin geliştirilmesi amacıyla Başkanlık bu hakkını devredebilir. 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir eserin ortaya çıkması durumunda da yüklenici veya proje yürütücüsü, Başkanlığa 5846 sayılı Kanunda düzenlenen işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım gibi bütün mali hakları kapsayan basit ruhsatı sağlamakla yükümlüdür.

ç) Yüklenici veya proje yürütücüsü araştırma, etüt ve projeler esnasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, tasarım, proje, harita, plan, patent, kılavuz ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürünlerin sonuçlarını elde edilen bulguları bir kopyasını önceden Başkanlığa göndererek, gerekli izin alındıktan sonra; "Bu çalışma Başkanlık tarafından ….No.lu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir." ibaresini kullanmak şartıyla yayımlayabilir veya yayımlatabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Süreci ve Alım

İhale komisyonu

MADDE 8 – (1) İhale yetkilisi; biri başkan olmak üzere, konusunda uzman, en az beş ve tek sayıdan oluşan ihale komisyonunu ve yedek üyelerini görevlendirir.

(2) İhaleyi yapan birim başkanlığında yeterli sayıda personel bulunmaması halinde, diğer birim başkanlıkları ile ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından da komisyona üye alınabilir.

(3) İhale yetkilisi ile ihale komisyonu başkanlığı görevi aynı kişide birleşemez.

(4) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(5) Gerekli incelemeyi yapmak üzere ihale işlem dosyasının bir örneği ilan ve daveti izleyen üç gün içinde komisyon üyelerine gönderilir.

(6) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(7) İhale komisyonu başkan ve üyeleri kararlarından sorumludur.

Onay belgesi

MADDE 9 – (1) İhale yetkilisinden alınan onay belgesinde araştırma, etüt ve projenin niteliği, cinsi, miktarı, yaklaşık maliyeti, ödeneğin mevcut olduğu ve uygulanacak ihale yöntemi belirtilir.

İhale işlem dosyası

MADDE 10 – (1) İhalesi yapılacak her bir araştırma, etüt ve proje için ilgili proje sahibi birim başkanlığı tarafından bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, yaklaşık maliyeti, ihale dokümanı, davet mektupları veya yapılmış ise ilan, duyuru, davet metinleri, adaylar veya istekliler tarafından yapılan başvurular, ihale teklifleri ve varsa diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Yaklaşık maliyet

MADDE 11 – (1) Araştırma, etüt ve proje alımı yapılmadan önce araştırma, etüt ve proje sahibi ilgili birim tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(2) Afet ve acil durumlar ile sınaî ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği haller ile yabancı ülkelere yaptırılacak araştırma, etüt ve projelerde Başkan onayı alınmak suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilmeden gerçekleştirilebilir.

(3) Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idareleri tarafından belirlenmiş fiyatlar,

b) Başkanlık tarafından gerçekleştirilmiş aynı ve benzer işlere ait fiyatlar ve ücretler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususların tespit edilememesi halinde, araştırma, etüt ve projeye ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veya konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden temin edilerek oluşturulan fiyatlar esas alınır. Bunlardan herhangi biri öncelik sırası olmadan da kullanılabilir.

(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara, araştırma, etüt ve projenin ayrıntılı tarifi yapılır. Fiyatlar katma değer vergisi hariç olmak üzere alınır. Farklı tarihlerde elde edilen yaklaşık maliyet fiyatları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen her bir iş kalemi için yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) rakamları baz alınarak güncellenir.

(5) Yapılan her türlü araştırmaya rağmen, gerçek fiyatları yansıtmadığı düşünülen durumlarda, fiyatlar araştırma, etüt ve proje sahibi birim başkanlığınca gerekçesi açıklanarak re`sen belirlenir.

(6) Birim başkanlığının, yapılacak araştırma, etüt ve projeye ilişkin gider kalemlerinden bir kısmını kendisinin karşılaması durumunda, yaklaşık maliyet hesabında bu gider kalemlerine ilişkin maliyet rakamları yaklaşık maliyet rakamından düşülür.

(7) Araştırma, etüt ve projenin özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektiren ve sadece belirli hizmet sunucularından temin edilmesi durumunda ihale yetkilisinin onayı alınmak suretiyle, yaklaşık maliyet hesabı yapılmadan ihaleye çıkılabilir.

Doğrudan temin yöntemi

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar, ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin yöntemiyle karşılanabilir.

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenmiş parasal limitin iki katını aşmayan ihtiyaçlar,

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi ile üniversiteler ve kamu kuruluşlarından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanımak suretiyle davet edilecek istekli ile Başkanlığın ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde araştırma, etüt ve proje alımları piyasa araştırması yapılmak suretiyle istekli ile Başkanlığın ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(4) Bu alımlarda düzenlenen fatura ve diğer belgeler, proje yürütücüsü, proje koordinatörü ile satın alma birim yetkilisi tarafından imzalanır ve bedeli ödenir.

İhalelerde uygulanacak usuller

MADDE 13 – (1) Araştırma, etüt ve proje yaptırılmasına ilişkin ihalelerde aşağıdaki usuller uygulanır.

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü.

Açık ihale usulü

MADDE 14 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 15 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, Başkanlıkça yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin; ihale edilen işin teknik detaylarının, gerçekleştirme yöntemlerinin ve bedelinin görüşülerek teklif verebildiği usuldür.

(2) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.

(3) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir.

Pazarlık usulü

MADDE 16 – (1) Pazarlık usulü, aşağıda belirtilen hallerde kullanılabilen ve proje sahibi ilgili birim başkanlığının ihale edilen işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve/veya fiyatı isteklilerle görüştüğü usuldür.

(2) Araştırma, etüt ve projeler;

a) Özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektiren ve sadece belirli hizmet sunucularından temin edilebilecek olması,

b) İhalenin, araştırma sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

c) Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya yönelik, uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmaların, ilişkilerin gerektirdiği faaliyetleri içermesi,

ç) Afet ve acil durum halinin ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

d) Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü yöntemiyle yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması,

e) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya Başkanlık tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

f) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

g) İhale konusu araştırma, etüt ve proje alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

ğ) Proje sahibi ilgili birim başkanlığının, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenmiş parasal limitin iki katına kadar olan araştırma, etüt ve proje alımlarında

pazarlık usulü uygulanır.

(3) Pazarlık usulüne göre yapılacak ihalelerde, işin nitelik ve gereğine göre, bu maddenin ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri hariç olmak üzere, proje sahibi ilgili birim başkanlığı tarafından davet edilen istekli sayısının ikiden az olmaması gerekir. Pazarlığın yapılışı, teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih nedenleri komisyon kararında gösterilir.

(4) Pazarlık usulüne göre geçerli teklif fiyatları alındıktan sonra katılımcıların son bir fiyat teklifi vermesi istenir.

(5) Bu maddeye göre yapılacak araştırma, etüt ve proje alımlarında sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunludur.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 17 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan Birim Başkanlığının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

ç) İhaleyi yapan Birim Başkanlığının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri, bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10‘undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(3) İhaleyi yapan Birim Başkanlığı bünyesinde bulunan veya Başkanlık ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 18 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

d) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Yönetmeliğin 19, 20, 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır.

İhalelere katılmaktan yasaklama

MADDE 19 – (1) 18 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

(3) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

(4) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeşgün içinde verilir. Verilen bu karar Resmî Gazete`de yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(5) İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

İsteklilerin ceza sorumluluğu

MADDE 20 – (1) Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 18 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 19 uncu maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

(4) Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

(5) Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazete`de yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Görevlilerin ceza sorumluluğu

MADDE 21 – (1) İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 18 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Yönetmeliğe aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kamu İhale Kanunu, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.

(3) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen temel ilkeler ve etik kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 19 ve 21 inci maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.

İş deneyimi

MADDE 23 – (1) Yaklaşık hizmet maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen parasal limitin 4 katı ve üzeri işlerde, iş deneyimini gösterir belge istenebilir. Ancak, bu bedelin altında olan işlerle, ilk defa gerçekleştirilecek işlerde aranmayabilir.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 24 – (1) İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla araştırma, etüt ve proje sahibi birim başkanlığı tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri, rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

(2) İhaleye katılacak isteklilerden yeterliliğe ilişkin olarak aşağıdaki belgeler istenebilir:

a) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.

b) İsteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler.

c) İsteklinin, araştırma, etüt ve proje faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler.

(3) İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir araştırma, etüt ve proje türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu araştırma, etüt ve projeyi yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı araştırma, etüt ve proje alımı ihalelerinde, ilgili birim başkanlığınca iş deneyimi aranmayabilir.

(4) Kamu hizmet sunucularına yaptırılacak araştırma, etüt ve projelerde yukarıda sayılan belgeler istenmeyebilir.

(5) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Türkiye‘nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

ç) Türkiye‘nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

ğ) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

h) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 25 – (1) Başkanlığın gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen yazıyla duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Başkanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhale dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 26 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Araştırma, etüt ve projelerde işin adı, niteliği, türü, miktarı ve işin tanımı.

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

ç) İsteklilere talimatlar.

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

f) Tekliflerin geçerlilik süresi.

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

h) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

ı) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

i) Teklif ve sözleşme türü.

j) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

k) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Başkanlığın serbest olduğu.

l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Başkanlığın serbest olduğu.

m) İhale konusu araştırma, etüt ve projeye başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

n) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

o) Süre verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

ö) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

p) Sigorta sorumluluğuna ilişkin şartlar.

r) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

s) Anlaşmazlıkların çözüm yöntemleri.

İhale dokümanının temin edilmesi

MADDE 27 – (1) İhale dokümanı Başkanlık ilgili biriminde görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyen istekliler, bu dokümanı idareden temin etmek zorundadır.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 28 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve araştırma, etüt ve proje alımı yeniden aynı şekilde ilan olunur.

(2) İlan yapıldıktan veya ihaleye çıkıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Başkanlıkça tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanını satın alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden üç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanını satın alan bütün isteklilere son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 29 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Başkanlığın adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) Araştırma, etüt ve projelerde işin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Araştırma, etüt ve projenin yapılacağı yer.

ç) İhale konusu araştırma, etüt ve projeye başlama ve bitirme tarihi.

d) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

f) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve bedel alınıp alınmayacağı.

g) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

ğ) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

h) Teklif ve sözleşme türü.

ı) Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

i) Tekliflerin geçerlilik süresi.

j) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 30 – (1) Açık ve belli istekliler arasında ihale usulünde, teklif mektubu, geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler zarfa konulur. Teklifler istekliler tarafından adı-soyadı, ticaret unvanı belirtilmek suretiyle imzalanır. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, Başkanlığın adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması zorunludur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Başkanlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 31 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 32 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

(2) Teminat mektupları ihale komisyonlarınca teslim alınır. Tedavüldeki Türk Parasının Başkanlığın mali hizmetlerini yürüten Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması zorunludur.

(3) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Başkanlığın mali hizmetlerini yürüten Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

(4) Her ne suretle olursa olsun, Başkanlıkça alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektupları

MADDE 33 – (1) 31 inci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Başkanlıkça belirlenir.

Teminat

MADDE 34 – (1) Açık ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak alımlarda, teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınması ve ihale bedelinin % 6`sı oranında kesin teminat alınması zorunludur.

(2) İhale dokümanında belirtilmek kaydıyla Başkanlıkça uygun görülen ihalelerde geçici ve kesin teminat aranmayabilir.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 35 – (1) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Bu çerçevede, ihale komisyonu tarafından teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet isteklilere açıklanır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler bir tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin olarak hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez veya tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 36 – (1) İhale komisyonunun talebi üzerine Başkanlıkça tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere, net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olmadığı 35 inci maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde Başkanlıkça belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu araştırma, etüt ve projeyi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 37 – (1) İhale komisyonu kararı üzerine Başkanlık verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Başkanlık bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, Başkanlık isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 38 – (1) 35 inci ve 36 ncı maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik ile teknolojik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) Yeterlik kriterleri için öngörülen belgeler fiyat dışı unsur olarak belirlenemez.

(5) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(6) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(7) İhale kararı, onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. İhale yetkilisince onaylanmayan ihale kararları ve yeniden yapılacak işlem yazılı olarak açıklanabilir.

(8) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklinin Bu Yönetmeliğin 19 uncu ve 20 nci maddelerine göre yasaklı olup olmadığı araştırılır.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 39 – (1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil ihaleye teklif veren bütün isteklilere elden veya tebligat adresine iadeli taahhütlü posta, faks ve e-tebligat yoluyla bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeye Davet, Sorumluluk, Değişiklik ve Sözleşmenin Feshi

Sözleşmeye davet

MADDE 40 – (1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığının kendisine tebliğ edildiği günden başlayarak en çok on gün içinde kesin teminat şartını yerine getirip, sözleşme imzalar. Bu süre içinde Başkanlık ile sözleşme yapmaktan kaçınan istekli için, bu Yönetmeliğin 19 uncu ve 41 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının bu Yönetmeliğin 19 uncu ve 20 nci maddelerine göre teyit edilmesi zorunludur.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 41 – (1) İhale üzerinde kalan istekli 40 ıncı maddede belirtilen süre sonuna kadar kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Başkanlıkça ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 40 ıncı maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 39 uncu maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında başkanlığın görev ve sorumluluğu

MADDE 42 – (1) Başkanlık, 40 ıncı maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Başkanlığın bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir.

(2) Başkanlığa bu konuda her hangi bir sorumluluk atfedilemez.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihaleler sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler Başkanlıkça hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak yürürlülüğe girer. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

(2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 44 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma veya teslim yeri.

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale konusu işin özelliğine ve gereğine göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Araştırma, etüt ve projenin tanımı.

b) Başkanlığın adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

e) Ödeme yeri, şartları ve miktarı.

f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

g) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

h) Araştırma, etüt ve projenin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

ı) Gecikme halinde alınacak cezalar.

i Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.

j) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

k) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

l) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

m) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

n) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

o) Anlaşmazlıkların çözüm yöntemleri.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 46 – (1) Teslim edilen araştırma, etüt ve proje işinin muayene ve kabul işlemleri, ihaleyi yapan birim başkanlığınca oluşturulan en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

(2) Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; belli süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

(3) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir.

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti

MADDE 47 – (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezayamahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 50 nci ve 52 nci maddeye göre işlem yapılır.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 50 nci ve 52 nci maddeye göre işlem yapılır.

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet

MADDE 48 – (1) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezayamahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 50 nci ve 52 nci maddeye göre işlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.

(2) Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

MADDE 49 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

MADDE 50 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 18 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

MADDE 51 – (1) Yüklenicinin, ihale sürecinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Ancak, taahhüdün en az % 80`inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 17 nci madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler

MADDE 52 – (1) 49 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 50 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 49 uncu maddenin (b) bendi ile 50 nci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

(2) 49, 50 ve 51 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

(3) Hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

(4) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

(5) 49, 50 ve 51 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 17 ve 19 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Mücbir sebepler

MADDE 53 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

e) Gerektiğinde Başkanlık tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

MADDE 54 – (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

MADDE 55 – (1) Araştırma, etüt ve proje alım sözleşmelerinde, öngörülmeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde ihale yetkililerinin onayı ile sözleşme bedelinin yüzde 20`sine kadar iş artışı yapılabilir.

(2) Sözleşme bedelinin daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak herhangi bir bedel ödenmez.

(3) Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Kamu Hizmet Sunucusu

Kamu hizmet sunucusundan protokol ile alım

MADDE 56 – (1) Kamu hizmet sunucularından her bir araştırma, etüt ve proje bedeli ayrı hesaplanmak üzere; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenmiş parasal limitin en fazla dört katına kadar olan araştırma, etüt ve proje alımları proje sahibi Başkanlık ile kamu hizmet sunucusu arasında düzenlenecek protokolle gerçekleştirilir.

Protokol düzenlenmesi

MADDE 57 – (1) Her bir araştırma, etüt ve proje için ayrı ayrı protokol düzenlenebileceği gibi, birden fazla araştırma, etüt ve proje için de ortak protokol düzenlenebilir.

(2) Protokol karşılıklı mutabakat sonucu hazırlanır ve taraf olan birimlerin harcama yetkilileri tarafından imzalanır.

(3) Araştırma, etüt ve proje alımına ilişkin hususlar, her alım konusunun özelliğine göre araştırma, etüt ve proje sahibi ilgili birim başkanlıklarınca protokolde belirlenir.

(4) Protokolün feshine ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümler protokolde belirlenir.

(5) Kamu hizmet sunucularına yaptırılacak araştırma, etüt ve projelerde ön yeterlilik aranmaz.

Fiyatlandırma

MADDE 58 – (1) Araştırma, etüt ve proje alımlarının bedeli, maliyetinin altında kalmamak kaydıyla Başkanlık ile kamu hizmet sunucusu arasında yapılacak protokolle belirlenir. Protokol bedelleri iş artışları da dahil olmak üzere hiçbir zaman 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenmiş parasal limitin dört katının üzerinde olamaz. Belirlenen parasal limitin altında kalmak amacıyla araştırma, etüt ve proje yaptırılması işleri kısımlara bölünemez.

Teminat ve sözleşme

MADDE 59 – (1) 56 ncı madde kapsamında yapılacak alımlar için geçici ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) 56 ncı madde kapsamında alınacak araştırma, etüt ve proje işleri için bu Yönetmelikte belirtilen sözleşme hükümleri uygulanmaz.

Kamu hizmet sunucularının sorumluluğu

MADDE 60 – (1) Kamu hizmet sunucuları, taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, protokol hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre kamu hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.

Devir

MADDE 61 – (1) Protokol ile yaptırılan araştırma, etüt ve proje işleri devredilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 62 – (1) Başkanlık tarafından Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlar aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

a) İmza karşılığı elden.

b) İadeli taahhütlü mektupla.

c) Elektronik ortamda.

d) Faksla.

(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

(3) Başkanlık tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

(4) Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.

(5) Her türlü bilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile tekliflerin ve başvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır.

(6) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası