TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNERGESİ

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1- Bu Yönerge, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası üyelerinin bilirkişi olarak görev yapmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası üyelerinin bilirkişi olarak belirlenme ilkelerini, bilirkişilik eğitimini, bilirkişilerin çalışmalarının izlenmesi ve sicillerinin tutulması esaslarını, bilirkişilerce uyulması gereken etik ilkeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 6235 sayılı Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun 39‘uncu maddesine, 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği‘nin 9‘uncu maddesine, TMMOB Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar‘a, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu‘nun 15‘inci maddesine, 24.11.2006 tarih ve 26356 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 08.04.2012 tarih ve 28258 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ve 01.06. 2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Bilirkişi: Oda Bilirkişilik Meslek İçi Eğitim Kursu‘na katılarak Bilirkişilik Yetki Belgesi almış üyeyi,

b) Bilirkişilik Meslek İçi Eğitim Kursu: Bilirkişilik için Oda tarafından verilen temel ve güncelleme eğitimini,

c) Bilirkişi Raporu Bilgi Formu: Bilirkişilerin üstlendikleri bilirkişiliklerle ilgili olarak doldurdukları belgeyi,

d) Bilirkişi Yetki Belgesi: Oda tarafından düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Kursu‘na katılarak alınan belgeyi,

e) Oda: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasını,

f) Şube: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası şubesini,

g) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

ifade eder.

 

BİLİRKİŞİLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Bilirkişilerde bulunması gereken nitelikler

Madde 5- Bilirkişilerin;

a) T.C. Vatandaşı,

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip,

c) Odaya üye,

d) Odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş,

e) En az üç yıllık mesleki deneyim

f) Onur Kurulundan disiplin cezası almamış,

g) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş,

h) Oda tarafından düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Kursu‘nu başarıyla tamamlayarak Bilirkişi Yetki Belgesi almış,

olması gerekir.

 

Bilirkişi listelerinin belirlenmesinde temel ilkeler

Madde 6- Şubeler bilirkişilik duyurularında belirlenen kurallara ve Yönergenin 5‘inci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak başvuruları kabul eder.

Bilirkişilik Yetki Belgesi‘ne sahip olmayan ve belge süresi dolup, vize edilmemiş olanların müracaatı kabul edilmez.

Müracaat ettiği yılın güncelleme eğitimini almamış olanların müracaatları kabul edilmez.

Bilirkişi eğitmenleri, bilirkişilik temel eğitimlerinden ve güncelleme eğitimlerinden muaf tutulmuş olup, bu kişiler için maddenin 2‘nci ve 3‘üncü fıkraları uygulanmaz.

Listelerin oluşturulmasında, sadece eşit şartlardaki üyelerin seçiminde (bilgisi ve deneyimi fazla olduğu kabulü ile) sicil numarası küçük olan üye tercih edilir.

 

Bilirkişi listelerinin hazırlanması ve onayı

Madde 7- Kamulaştırma Bilirkişiliği Listeleri; bu Yönergede belirlenen amaç ve ilkelere göre Şube Yönetim Kurullarının önerisi ve Oda Yönetim Kurulu‘nun kararı ile onaylanarak, her yıl yasal süresi içinde TMMOB‘ye, Valiliklere ve talep edilmesi halinde mahkemelere iletilir. Talebi üzerine bilirkişi olarak atanan üyeye atamaya ilişkin bir yazı verilir.

Hukuk ve Ceza Mahkemeleri‘nde bilirkişilik yapacakların ise Odadan alacakları belgeler ile birlikte ilgili Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı‘na başvurmaları gerekir.

 

Bilirkişilerin tarafsızlığı

Madde 8- Uyuşmazlığın tarafları ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişilik görevi üstlenemezler.

Oda, Kurulları asıl ve yedek üyelerinin Oda tarafından verilen bilirkişilik hizmetlerinde görev üstlenmemeleri esastır. Ancak zorunlu olarak bilirkişilik üstlenilmesi durumunda ücret alınmamak kaydıyla görev alınabilir. Bu durumda takdir edilen bilirkişilik hizmet bedeli Odaya gelir olarak kaydedilir.

 

Bilirkişilerin çalışma ilkeleri ve sorumlulukları

Madde 9- Bilirkişiler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki mevzuata uymak, meslektaşlarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmakla yükümlüdürler. Bilirkişiler, mesleki davranış ve meslek etik ilkelerine uymak zorundadırlar.

 

Bilirkişilerin yükümlülükleri

Madde 10- Bilirkişilik hizmeti yürüten üyeler;

a) Mahkemeye verdikleri raporların birer nüshasını düzenleme tarihinden itibaren 1 ay içinde,

b) Eksiksiz doldurulup imzaladıkları Bilirkişi Raporu Bilgi Formu‘nu,

bağlı bulundukları Şubeye vermekle yükümlüdürler.

 

Bilirkişilik konusunda Odanın görevleri

Madde 11- Oda bilirkişi olarak görev yapan üyelerinin; sicillerini tutar, bilirkişilikle ilgili aldığı eğitimleri, mahkemeye verdiği raporları ve gelen şikâyetleri sicil dosyasına işler. Bilirkişi Yetki Belgesi verilmesi, yenilenmesi, vize edilmesi ve bilirkişi atamaları sırasında bu sicil notları dikkate alınır. Oda bilirkişilerden aldıkları raporlar hakkında üçüncü kişilere bilgi aktaramaz.

 

Bilirkişilerin görevden alınması

MADDE 12- Oda tarafından görevlendirilen bilirkişiler;

a) Bu Yönergenin 5‘inci maddesinde belirtilen niteliklerin kaybedilmesi,

b) Oda organları tarafından bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve davranışların saptanması,

c) Bu Yönergede belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının saptanması,

durumunda şube görüşü ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınırlar.

BİLİRKİŞİ YETKİ BELGESİ VE MESLEK İÇİ EĞİTİM KURSLARI

Bilirkişi Yetki Belgesi

Madde 13- Oda tarafından düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Kursu‘nu başarıyla tamamlayan üyeler, Bilirkişi Yetki Belgesi almaya hak kazanırlar.

 

Bilirkişilik Yetki Belgesi‘nin geçerlilik süresi

MADDE 14- Bilirkişilik Yetki Belgesi‘nin geçerlilik süresi her yıl vizelenmek kaydıyla beş yıldır. Başvuru yılının güncelleme eğitimini almamış olanların vize işlemleri yapılmaz.

Bilirkişi Meslek İçi Eğitimi

MADDE 15- Oda; şube ya da uygun görülen bir başka yerde yılda en az bir kez olmak üzere Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Kursu düzenler.

Eğitim programı

Madde 16- Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Kursları, Odaca onaylanan programlara uygun olarak yapılır.

İstenecek belgeler

Madde 17- Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Kurslarına yapılan başvurularda; belgelendirilmesi zorunlu mesleki deneyim belgeleri ile bu Yönergenin 5‘inci maddesinde aranan koşulların yanı sıra ilgilinin beyanı esas alınır.

Ücret

Madde 18- Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Kursu, Bilirkişi Yetki Belgesi yenileme, eğitim ile sicil işleri ve benzeri işlemler ücret karşılığı yerine getirilir. Ücrete ilişkin esaslar Oda tarafından her yıl belirlenerek yürürlüğe girer.

SON HÜKÜMLER

 

Hüküm bulunmayan haller

Madde 19- Bu Yönergede yer almayan hususlarda; 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği, TMMOB Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar, 24.11.2006 tarih ve 26356 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 08.04.2012 tarih ve 28258 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ve 01.06. 2005 Tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ekler

Madde 20- Bilirkişi Raporu Bilgi Formu bu Yönergenin doğal ekidir.

Yürürlük

Madde 21- Yirmi iki (22) maddeden oluşan bu Yönerge, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nun 12.02.2013 tarih ve 534 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 22- Bu Yönerge, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Ek: Bilirkişi Raporu Bilgi Formu

 

BİLİRKİŞİ RAPORU BİLGİ FORMU

 

GENEL DOSYA BİLGİLERİ

 

DOSYA NO :

 

MAHKEME ADI :

 

DAVA TARİHİ :

 

DURUŞMA TARİHİ :

 

DEĞERLENDİRME TARİHİ :

 

KONUSU :

 

DOSYADAKİ BİLİRKİŞİLERİN

 

ADI - SOYADI ÜNVANI :

ADI - SOYADI ÜNVANI :

ADI - SOYADI ÜNVANI :

ADI - SOYADI ÜNVANI :

ADI - SOYADI ÜNVANI :

 

DAVACINI TALEBİ :

 

DAVA KONUSU TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

 

ADA/ PARSEL :

 

İLİ :

 

İLÇESİ :

 

MAHALLESİ :

 

İMAR DURUMU :

 

YAKIN ÇEVRESİ - KONUMU :

 

YÜZÖLÇÜMÜ :

 

DOSYADAKİ BİLİRKİŞİLERİN M2 ÖNERİSİ :

 

KIYMET TAKDİR KOMİSYONUN TARİHİ VE M2 DEĞERİ :

 

Ek-1 Kroki

Ek-2 Kısa bilgi

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası