TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
26. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM ÇALIŞMA PROĞRAMI

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 26. Dönem Çalışma Programı; 25. Olağan Genel Kurul Kararları ile Genel Kurul Sonuç Bildirgesi kapsamında sermayeden, devletten ve siyasi iktidardan bağımsız olarak kamu yararı gözeten mesleki demokratik kitle örgütü olduğu esasıyla hazırlanmıştır.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 1974 yılından bu yana süregelen deneyim ve birikimle yürüttüğü çalışmalarını, halktan, emekten, demokrasi ve barıştan yana bir anlayışla; karanlığa karşı  aydınlığı, doğma ve hurafeye karşı aklın ve bilimin yol göstericiliğini savunmaya; bilim ve emekle ürettiklerini umut ve inatla toplumun ve meslektaşların hizmetine sunmaya üyelerimizden aldığı güçle yeni dönemde de devam etme kararlılığındadır.

Yeni bir çalışma dönemine ülkemizi, mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve toplumu doğrudan etkileyen olayların hızlı bir değişim ve gelişim gösterdiği bir süreçte başlıyoruz.
Bu gün, ülke ve yakın coğrafyamızdaki gündemin hızlı bir değişim gösterdiği, acı ve olumsuzluktan başka bir şey getirmeyen bir iklimi yaşadığımız süreçten geçiyoruz.
Ülkemiz, uzun bir süredir ölüm ve gözyaşının hakim olduğu acımasız bir şiddet ve kaos ortamına sürüklenmiş; bombalar, çatışmalar, katliam ve korku ülkenin üstüne bir kabus gibi çökmüş durumdadır. İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikaları ülkemizi açık bir savaş alanı haline getirmiş ve her türlü katliama zemin hazırlamıştır. Bu süreçte, savaşın kanlı yüzü birbirinin ardına gelen bombalı saldırı ve katliamlarla kendini göstermekte, şiddet şiddeti doğurmaya maalesef devam etmektedir.
Türkiye bugün tam bir kaotik sürecin içinde bulunmakta; ülke, sosyal, kültürel, iktisadi, siyasi, hukuki anlamda giderek büyüyen sorunları ile bir bunalım içindedir.
Ülkemizin içinde bulunduğu bu olumsuz iklim karşısında, barışın, kardeşliğin, eşitliğin, adaletin demokrasi ve laikliğin egemen olduğu bir Türkiye`yi kendi bulunduğumuz alanlardan savunmak gibi önemli görevlerimiz bulunmaktadır.
Mesleki demokratik bir kitle örgütü olan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, kendini yaşadığı ülkenin sorunlarından soyutlamadan, önümüzdeki dönemde de mesleki ve toplumsal alanı birlikte ele alarak; ülkeye, topluma, mesleğe ve meslektaşlarımıza ilişkin çalışmaları bütünlüklü olarak hayata geçirme ilkesi ile çalışmalarını yürütecektir.  
Halktan, emekten, demokrasi ve barıştan yana bir anlayışla; savaşa karşı barışı, gericiliğe karşı çağdaş ve laik yaşamı, karanlığa karşı aydınlığı, doğma ve hurafeye karşı aklın ve bilimin yol göstericiliğini savunmak,  jeolojinin eşsiz zenginlikteki alanlarında bilim ve emekle ürettiklerimizi umut ve inatla toplumun ve meslektaşların hizmetine sunmak önümüzdeki dönemin de temel çalışma yaklaşımımız olacaktır.
 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Kurulunda almış olduğu kararları ile 26. Çalışma Döneminde de;
Siyasi iktidarın "yandaşlaştırıp, ele geçiremediği" TMMOB ve Odalarımızı, torba yasalarla, kararnamelerle, yasal temeli olmayan denetimlerle, etkisizleştirip kendisine bağlı "müdürlüklere dönüştürmek istemesine karşı Odamıza, TMMOB`ye sahip çıkmaya, Odalarımızın bakanlıkların vesayeti altına alınmasına, siyasal iktidarın müdahale alanı haline getirilmesine karşı durmaya,
Soma, Ermenek,  Şırnak`ta madencilik alanında yaşanan facialar ile inşaat iş kolunda yaşananları kaza olmaktan çıkarıp iş cinayetine dönüştüren özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarına, iş cinayetlerini "kadere" ve "fıtrata" bağlayan anlayışlara karşı çıkmaya,
Jeolojiyi dar bir alana hapsetmeden eşsiz zenginlikteki bilim ve uygulama alanlarını tüm boyutlarıyla sergilemeye, 5 temel bilimden biri olan mesleğimizin daha da gelişmesini ve toplumun çıkarlarına daha üst boyutta hizmet edebilmesini sağlamaya, mesleğimizin saygınlığını, meslek ve bilim etiğini korumaya, mesleki standartlarımızı geliştirmeye buna yönelik çalışma yapmaya,
Yaşam çevresinin kirletilmesine ve tüketilmesine, yerleşim alanlarını afetlere karşı güvenliksiz kılmaya yönelik her türlü girişime karşı, sağlıklı ve güvenli çevrede yaşamanın bir insan hakkı olduğunu meslek alanımızdan savunmaya,
Kentlerimizin, doğal çevremizin birer rant alanı olarak görülmesine, madenlerimizin, derelerin, ormanların talanına karşı çıkarak; yaşam alanlarımızın, bütün doğal varlık ve kaynaklarımızın korunmasına özen göstermeye,
Doğal kaynaklarımızın aranmasından işletilmesine kadar, madenciliğin tüm süreçlerinde toplumsal ve mesleki çıkarları gözeten politikaların geliştirilmesini savunmaya,
Yeraltı kaynaklarımızın hala tam olarak ortaya konulamadığı, afet zararlarının azaltılmadığı, çevrenin korunmadığı, mühendislik projelerindeki eksikliklerin ortaya döküldüğü bir ülkede jeoloji bilim ve uygulamalarına tam olarak yer verilmesini sağlamaya,
Sistemin bir sonucu olan işsizliğin meslek alanımızdaki acı yansımalarını azaltmak için jeoloji eğitimi politikalarının değiştirilmesi, yasal düzenlemelerde jeoloji mühendislerinin yetki ve sorumluluklarının genişletilmesi, yeni istihdam alanları yaratılması çabalarımızı her düzlemde arttırarak sürdürmeye ve  işsiz meslektaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmaya,
Kamuda ve özelde çalışan ile emekli meslektaşlarımızın ekonomik haklarının iyileştirilmesi çabalarını sürdürmeye,
Savaşta, evde, işte, sokakta, yaşamın her alanında kadınların hayatını kaybetmesine, artan kadına yönelik şiddet, istismar, taciz ve tecavüzlerle, failleri koruyan ve şiddeti meşrulaştıran erkek egemen anlayışa ve sisteme, iş yaşamındaki daha fazla sömürü,  eşitsizlik ve ayrımcılığa, ucuz, esnek ve güvensiz çalışma koşullarıyla kadın emeğinin sömürülmesine karşı çıkmaya,
Bilimle, emekle, umutla ve inatla şekillendirdiğimiz yaşam ve çalışma anlayışımızla, meslektaşlar, mesleki kuruluşlar, üniversiteler ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerini sürekli geliştiren, akılcı, üretken, ilkeli, güvenilir, dayanışmacı ve saygın bir mesleki demokratik kitle örgütü olarak,
devam ederek çalışmalarını bu anlayışla bütünlüklü olarak hayata geçirerek yürütecektir.
A- ÖRGÜT, ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI TEMEL İLKE VE YAKLAŞIMLAR
Ana yönetmeliğimizdeki amaçlar ve genel kurul kararlarını tüm yönleriyle hayata geçirmeyi esas alan bir çalışma anlayışı ile bütün örgüt birimlerinin, mesleki demokratik kitle örgütü olmanın gereklerini bütünlüklü olarak yerine getirmesi temel amacımız olacaktır.
Odamız, örgütlenmenin asıl bileşeninin üye olduğu gerçeğinden yola çıkarak tüm üyelerle iletişim ve etkileşim içinde olmayı;  üye olmayan meslektaşlarımızı Oda üyeliğine kazandırılması için gerekli çalışmaları yapmayı bu dönemde de hedefleyecektir.
Demokratik süreçlerin işletilmesi sonucu alınan kararlara rağmen, kararların uygulanmasında ortaya çıkan yerelleşme eğilimlerine, ayrıştırıcı yaklaşımlara karşı örgütün bütünü tarafından paylaşılan, kolektif bir anlayışla mücadele edilecektir.

Oda faaliyetleri bu güne kadar olduğu gibi ticari kaygıyla gerçekleştirilmeyecek; yayımlanacak kitaplar, dergiler, bültenler, düzenlenecek eğitimler,  mesleğin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs ve seminerler gelir-gider dengesi gözetilerek yapılacaktır.
Oda organları ve birimlerinin bütünlüğü ve uyumuna dikkat edilecek, kolektif ve üretken bir çalışmanın gerçekleşmesi için her türlü olanak sağlanacaktır. Başta şubelerimiz olmak üzere tüm örgütsel birimlerin oda görüş ve uygulamalarına destek ve katkı vermesine çaba gösterilecektir.
Birimlerin ve organların faaliyetlerinde şimdiye kadar olduğu gibi Oda`yı vesayet altında bırakabilecek tarz ve ilişkilerden uzak durulmasına özen gösterilecektir.
Meslektaşlarımızın mesleki ve toplumsal ilişkilerinde, mesleki etik kurallara uygun davranışlarının yüceltilmesi, aksine davrananlara yaptırım uygulanması için örgütsel çalışmalar artırılacaktır.

25.Olağan Genel Kurulunda alınan Karar gereğince 2016 – 2018 döneminde katılımcı bir anlayışla  Jeoloji Mühendisleri Oda`sının önümüzdeki 10 yıllık süreçteki çalışmalarının ve hedeflerinin planlanmasına ışık tutacak ‚‘TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Strateji ve  Eylem  Planının‘‘ hazırlanması yönünde  çalışma yürütülecektir.
1-ODA ÜYE İLİŞKİLERİ
Üye-Oda ilişkisinde temel ilke, üyenin Odasına sahip çıkması ve Odanın da üyenin sorunlarının çözümünde yanında olmasının sağlanmasıdır. Bu temel yaklaşım yaratılmaya çalışılacak, üyeye yönelik tüm iş ve işlemlerde kapsayıcılık ve kolaylaştırıcılık hedeflenecektir.
Oda uygulamaları ve etkinliklerinin üyeler nezdinde geri dönüşümün sağlanması ve üye memnuniyetinin artırılması amacıyla oda ana yönetmeliğimizde belirtilen yıllık üye danışma toplantılarının yanında işyeri toplantı ve ziyaretleri ile anket vb. araçlarda kullanılarak üyenin istem ve talepleri ile memnuniyetinin artırılması sağlanacaktır.
Bu kapsamda;
Oda-üye ilişkisinin geliştirilmesi, üye bilgilerinin güncellenmesi ve üye istem ve taleplerinin alınması amacıyla şube merkezli çalışmalarla üyelere telefonla iletişime geçirilerek üyelerin JMOBİS sistemi üzerinde tutulan iletişim vb. bilgileri güncellenecek, üyenin istem ve talepleri de kaydedilecektir.
JMOBİS altyapısı geliştirilerek üyelerin odaya ve almak istediği hizmetlere kolay erişimi sağlanacak, üyelerin hizmet üretimi esnasında faydalanabileceği bir çok veri web sayfası üzerinden üyelere açılacaktır.
25. Olağan Genel Kurulunda Üye Kayıt ve Kayıt Yenileme Yönetmeliğinde yapılan değişiklerin bir bütün hayata geçirilmesi amacıyla tüm üyelerimize yeni kimlik kartı verilecektir.
Borçsuz üyelerimize yönelik geçtiğimiz dönem başlatılan ferdi kaza sigortası uygulamasına devam edilecek, bunun dışında üyelerimizin sağlık, konaklama, tatil vb. gibi sağlık ve sosyal alanda ihtiyaç duydukları alanlarda hizmet üretenlerle anlaşmalar yaparak üyelerimizin indirimli yararlanabilecekleri ve kaliteli hizmet alacakları olanaklar genişletilecektir.
Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, gönüllülük esasına dayalı ilişkilerde üyenin Odaya katkısının daha nitelikli olduğu açıktır. Odanın meslektaşlarca "üye olunması gerekli" bir kurum olarak görülmesi sağlanmaya çalışılacak;  ekonomik, sosyal, mesleki ve demokratik taleplerinin örgütlü yapıların mücadelesinden geçtiği bilinci ile üyeliği ve Odamızın örgütlenmeyi geliştirici, özendirici işlevi yükseltilecektir.
Ücretli çalışan, işsiz, emekli ve SMM`ler le ilgili ayrı ayrı komisyonlar kurularak üyelerimin sorunlarını aktarabileceği komisyonlar oluşturulacak ve bu komisyonların yaptığı çalışmaların oda uyguları içerisinde yaşam bulmasına gayret gösterilecektir.
Meslektaşlarımızı da etkileyebilecek olan esnek, güvencesiz, istihdam biçimlerine, kiralık işçi büroları, ödünç işçi v.b. uygulamalara karşı mücadele edecektir.
2-İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ
Örgütsel basamağın en alt ve temel birimi olan iş yeri temsilciliklerimiz, başta üniversiteler olmak üzere meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı tüm işyerlerinde oluşturulmaya çalışılacaktır. İl, şube ve merkez yönetim kurulları, en az 6 ayda bir düzenli olarak işyeri temsilciliklerini ziyaret ederek sorunları yerinde paylaşılacak, iş yerlerine özel yaşanan sorunlara ortak çözümler getirilerek dayanışma birlikteliği sağlanmaya çalışılacaktır
Örgütlülüğün temel ve lokomotif gücü olan işyeri temsilciliklerinin güçlenip, etkinleşmesi için gerekli çalışmalar hızlandırılacaktır. Kamu kurumlarındaki üyelerimizin Oda bağını arttırmaya özel bir önem verilecek, bu kapsamda kamu kurumlarımızdaki iş yeri temsilciliklerimizin işlevli hale getirilmeye çalışılacaktır.
Üye-Oda arasında en önemli bağı oluşturan iş yeri temsilcileri ile düzenli olarak iki ayda bir iş yeri temsilcileri toplantıları yapılmasına devam edilecektir. kurumlarda yaşanan sorunlar ve üye beklentileri değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapılacak, kurumlarda üye olmayan meslektaşlarımızın odaya üye olmaları için çaba sarf edilecek, oda etkinlik ve duyuruların kurumlarda işyeri temsilcileri vasıtasıyla duyurulmasına çaba gösterilecektir.
3-İL TEMSİLCİLİGİ
Temsilcilerimizin Oda Ana yönetmeliğine uygun ataması gerçekleştirilecektir. Temsilcilik yürütme kurulu ilin koşullarına göre 3-5-7 sayısal sistematiği dikkate alınarak oluşturulacak, mesleki ve kamusal sorumluluklarımızın paylaşımcı ve daha etkin olarak yerine getirilmesine çaba harcanacaktır.
Bu çalışma dönemi içerisinde de odanın ekonomik olanakları çerçevesinde temsilciliklerimizin, mekan-personel ve donanım altyapısı gözden geçirilecektir. Tüm temsilciliklerin odamız bilgi işletim sistemi (JMOBİS) üzerinden iş ve işlemlerini yürütmeleri hedeflenecektir
Temsilciliklerimizin de şubelerimizde olduğu gibi yukarıda belirtilen aynı amaç ve kapsamda 6 aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayıp Şubelere ve şubeler üzerinden Genel Merkeze iletmeleri sağlanacaktır.
Temsilciliklerimizin idari iş ve işleyişinde şubelerle olan ilişki basamağı esas olacak, şubelerin çözüm getiremediği konular Genel Merkeze iletilerek ortak çözüm mekanizmalarının yaratılması sağlanacaktır.
Temsilciliklerimizin mesleki ve toplumsal faaliyetleri birlikte yürüten bir yapıya kavuşturulmasına çalışılacaktır.
Fiziki koşullar ve örgütsel ihtiyaçlar gözetilerek, TMMOB İKK`nın oluşturulduğu nüfus, üye/büro sayısı, mesleki hizmet üretim yoğunluğunun olduğu ilçelerimizden bir veya iki üyenin il temsilciliği yürütme kurulunda yer alması sağlanarak, örgütsel faaliyetlerin yürütülmesi ile mesleki hizmetlerin verilmesine yönelik kolaylaştırıcı yöntemler işletilecektir.
4-ŞUBELER VE ŞUBELERLE İLİŞKİLER

Şubelerimizin; "Oda politikalarının oluşturulmasına katkı ve desteğini arttırmak, Oda çalışma programı ve özellikle çalışma ilkelerini içselleştirerek sahiplenmek, Oda görüş, yayın ve faaliyetlerinin takip edilerek buna uygun davranış ve söylemleri geliştirmek, kendini bulunduğu il merkezi ile sınırlandırmadan İl temsilcilikleri ile sistematik bağları geliştirip Şube Danışma Kurullarını düzenli toplamak, Üniversiteler ile ilişkileri arttırarak Öğrenci örgütlülüğünün geliştirilmesine yönelik çaba sarf etmek, mesleki ve toplumsal sorunlara sahip çıkmak, il temsilcilikleri, İşyeri temsilcilikleri, çalışma komisyonları ile kollektif üretme anlayışını hayata geçirmek" temelinde bir oda çalışmasını yürütmeleri ortak yaklaşım ve hedefimiz olacaktır.
Ayrıca şubelerimizin; toplumsal sorumluluk, üye ilişkileri ve katılım, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile ilişkiler, kent ve çevre sorunlarına karşı duyarlılık, çalışma ve ilgi alanlarındaki zenginlik, eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, üyelerin mesleki davranışlarını takip, Temsilcilikleriyle ilişkiler, ortak ya da merkezi kararlara uyum ile mali işleyişi ilişkin düzenlemeler yapılacak toplantılarda birlikte değerlendirilecektir.
Herhangi bir şubemizde oluşturulan bilgi birikimi ve deneyimin tüm şubelerimize ve üyelerimize, gerektiğinde de topluma aktarılması için gerekli. paylaşım yöntem ve olanakları arttırılacaktır.
Altı ayda bir düzenli olarak Şube başkanları toplantıları yapılacak, bunun yanı sıra oda uygulamalarında birlikteliğin sağlanması amacıyla ihtiyaçlar çerçevesinde düzenli olarak yazmalar ve saymanlar ve toplantısı yapılacaktır. Odamızın sorunları yerinde paylaşılacak,  özel yaşanan sorunlara ortak çözümler getirilerek dayanışma birlikteliği sağlanmaya çalışılacaktır. Oda ve şube danışma kurullarının düzenli olarak yapılmasına azami gayret gösterilecektir.
5-KADIN ÜYELERE İLŞKİN ÇALIŞMALAR
Kadın meslektaşlarımızın sorunları ile ilgili olarak; İşlevsel ve üretken kadın çalışma komisyonları merkez ve şubelerde oluşturulacak, kadın meslektaşlarımızla her aşamada birlikte sorumluluk alarak, kadın sorununda olumlu destek politikaları hayata geçirilecektir.
Bu kapsamda;
Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele etmeye ve Odamız ve TMMOB`de kadın mühendislerin örgütlenme mekanizmalarını geliştirmeye,
Kadın mühendisler ile ilgili "Kadın Kurultaylarında" alınan kararlar, Odamız ve TMMOB Genel Kurullarında alınan kararlar çerçevesinde hayata geçirilmesine,
Kadın meslektaşlarımızın iş arama sürecinde ve çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığına uğramaması için çalışmalar yapmaya, şube ve merkez çalışmalarına katılımlarını teşvik edecek yöntemler oluşturmaya,
Odamızda çalışan kadın personelinin, odamız kadın çalışma guruplarına katılımı ile ilgili etkinliklere katılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına,
gayret edilecektir.
6-EMEKLİ ÜYELER
Emekli üyelerimizin oda ve mesleklerinden kopmalarını önleyecek araçlar ve birliktelikler yaratılarak, birikimlerinin aktarılması, oda çalışmalara katılımlarının arttırılmasına önceki dönemlerde olduğu gibi devam edilecektir. Ayrıca geçen dönemin sonunda Oda Genel Merkezinde oluşturulan Jeo-Emekli Komisyonumuz bu dönemde çalışmalarını sürdürecek, benzer nitelikteki komisyonun tüm şubelerimizde de hayata geçirilmesine çaba harcanacaktır.
Yıllık olarak düzenlenen ve geleneksel hale getirilen emekli üyelerimizle buluşma etkinliğinin devam ettirilecek, emekli komisyonlarımızın öncülüğünde tüm üyelerimizin katılımına açık sosyal, kültürel, gezi, sohbet, dinleti, seminer vb. etkinliklerin düzenlenmesi sağlanacaktır.
7-İŞSİZ VE ÜCRETLİ ÜYELER
Jeoloji mühendisliğinin işsizliğin yoğun olduğu meslek disiplinleri arasında olduğunun bilinciyle; mesleki hak ve yetkilerinin geliştirilmesine, eğitim, iş gücü, istihdam dengesinin kurulmasına, rant ekonomisi yerine üretim ve istihdama yönelik politikaların hayata geçirilmesine bu dönemde de çaba harcanmaya devam edilecektir. Kamuda istihdamı arttırmak amacıyla bütün kurumlarla görüşmeler yapılırken, jeoloji mühendisliği hizmetlerinin mevzuatlarda yer alması ile tüm sektörlerde jeoloji mühendisi istihdamının arttırılması çalışmalarına özel önem verilecektir. İşsiz üyelere yönelik somut destekleyici ve örgütleyici politikalar geliştirilecek, işsiz meslektaşlarımızın bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülecektir.
Odamız ücretli çalışan mühendislerin grevli-toplu sözleşmeli-sendikal haklarını kazanma ve kullanma mücadelesine aktif destek verilecektir.
Odamız ücretli çalışan mühendislerin özlük haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar sürdürülecektir..
Odamız,  üyelerinin iş bulmasına yardımcı olmaya gayret edecek, çalışma koşullarını takip edecektir. Bu kapsamda odamız JMOBİS sistemi üzerinde işsiz üyelerimiz ile işven niteliğindeki üyelerimizi bir araya getiren ve iş ilanlarının yer alacağı bir portal oluşturularak işsiz üyelerimizin daha rahat iş bulmasına olanağı yaratılacaktır
Oda üyelerinin çok büyük bir bölümünü oluşturan ücretli çalışan ve işsiz mühendislerin bir araya gelmesi ve olumsuzluklara ilişkin yapılabileceklerin tasarlanması son derece gerekli görünmektedir.
Bu kapsamda Ücretli ve İşsiz Jeoloji Mühendisleri Komisyonu oluşturulacaktır. Bu komisyonda ücretli çalışan ve işsiz mühendislerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim çalışmalarının düzenlenmesi planlanacaktır. Örgüt birimlerimizde bu amaçlarla kurulacak komisyonların koordineli ve aynı hedefler doğrultusunda çalışmaları sağlanacaktır
Yine, bu çalışma kapsamında ücretli çalışan üyelerimiz, istihdam alanları, ücretleri, çalışma koşulları ve işsiz mühendislerimizin sayısal durumunu belirleyebileceğimiz kapsamlı bir envanter çalışmasının yapılması da planlanmaktadır.  İşsizlik ve istihdam politikalarına ilişkin olarak kamuoyunda gündem yaratarak konunun muhatapları olan siyasal iktidar, TBMM, YÖK, ÖSYM ve Üniversiteler üzerinde demokratik bir baskının oluşturulmasına çalışılacaktır.
25.Dönem genel kurul kararı gereğince; Jeoloji Mühendisliği hizmetlerinin arazi büro ve laboratuvar ortamlarında yerine getirilmesi sırasında meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldığı ‚‘ iş risklerinin ‚‘ uğranılan geçici veya sürekli hastalıkların belirlenmesine yönelik bir mevcut durum ,gelecekte alınacak koruyucu önlemler ve meslektaşlarımızın hakları konusunda bir çalışmanın yürütülerek çalışma döneminin sonunda "Türkiyede Jeoloji Hizmetlerinde İş Riskleri  ve Meslek Hastalıkları Raporu‘" hazırlanacaktır.
8-JEOGENÇ
Gençlik olmadan geleceğin kurulamayacağı bilinciyle, jeoloji mühendisliği öğrencileri ile daha sıkı bağlar kurularak, öğrencilerimizin yarınlarda üyesi olacakları Odanın faaliyetlerine üniversite hayatları boyunca katkı ve katılımı sağlamaları amacıyla kurduğumuz JeoGenç örgütlülüğünün geliştirilmesine bu dönem daha fazla önem verilecektir. Bu çerçevede; bölümlerimizde kurulmuş olan yerbilimleri toplulukları, jeoloji kulüpleri ile ilişkiler geliştirilerek JeoGenç etkileşiminin artırılması ve bu toplulukların Oda şemsiyesi altında birleştirilmesine çaba gösterilecektir.
Bu çalışma dönemin de;

 • Yerel ve merkezi ölçekte gerçekleştirilecek toplantılarla JeoGenç örgütlülüğü için özel bir çalışma programının hazırlanması,
 • Çalışma programı kapsamında Oda içerisinde sistematik bir çalışmanın başlatılması,
 • Yapılan çalışmaların Oda web sayfası  "JeoGenç" bölümü ile e-bülteni  içinde  duyurulması,
 • Bölüm başkanlıkları ile işbirliği sağlanarak 3.ve/veya4.Sınıf ders programlarında "mesleki mevzuat" gibi bir ders başlığı altında hem mesleki güncel mevzuatı hem de Odayı tanıtacak programlar oluşturulmasına,
 • JeoGenç üyelerin odada düzenlenen eğitim programlarına belli kontenjanlar dahilinde ücretsiz katılımın sağlanmasına,
 • Oda yayınlarının belirli oranda öğrenci üyelere indirimli olarak verilmesine,
 • Oda üyelerinin yararlandıkları indirimli kuruluş imkânlarından JeoGenç üyelerinin de yararlanmasına,
 • Oda burs olanaklarının olanaklar çerçevesinde genişletilmesine,
 • Öğrenci üyelerimizin staj olanaklarının geliştirilmesi amacıyla bu çalışma dönemi içerisinde  JMOBİS Sistemi üzerinde Odamıza tescilli ve stajyer öğrenci çalıştırmak isteyen SMM`ler ile öğrenci üyelerimizi bir araya getiren bir portal oluşturulacak, öğrenci üyelerimizin arzu ettiği alanda staj yapmaları imkanları genişletilmeye,

çalışılacaktır.
JeoGenç örgütlülüğündeki çalışmaların aşağıdan yukarıya demokratik, yukarıdan aşağıya merkezi bir çalışmayla yürütülmesine devam edilecektir. Şubelerimizde ve il temsilciliklerimizdeki öğrenci üyelerimiz kendi bünyelerinde komisyon oluşturulacak ve yerel meclis çalışmaları yapacaklardır. Merkez JEO-Genç Meclisi, Merkezi JEO-Genç Yürütmesi ile komisyonlar arası koordinasyonun sağlanması yerellerde yapılan çalışmaların merkezileşmesi amacıyla Sürekli JEO-Genç Meclisi olarak yine kurulacaktır. Oda örgütlülüğümüzün geliştirilmesi kapsamında öğrenci üye sayısının arttırılması, staj imkânlarının yaratılması, teknik gezilerin organize edilmesi sağlanacaktır.
9-DANIŞMA KURULLARI
Alınacak kararların oluşmasında örgütsel katkı, katılım ve tüm görüşlerin  ele alınıp tartışıldığı en önemli mekanizmalardan olan Oda Danışma Kurulu Toplantılarının düzenli ve en geniş katılımla yapılmasına özel bir önem verilecektir.
Üyeden başlayarak İşyeri Temsilcilikleri, İl-İlçe Temsilcilikleri, Şube Danışma Kurulları, Şube Yönetim Kurulu, Oda Danışma Kurulu,  Oda Yönetim Kurulu zinciri  Karar alma mekanizmaları olarak işletilmeye devam edilecektir.
10-YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Yönetim Kurulu toplantıları asil ve yedek üyelerle birlikte odanın diğer organlarının da katılımıyla yapılacak, kolektif bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi, kadro yenileme, genişleme ilkelerimizin de hayata geçirilmesine çalışılacaktır. Aynı işleyişin şube/temsilciliklerimizde de geliştirilmesine çaba gösterilecektir.
11-GENEL EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Güncel, mesleki, toplumsal, ekonomik, sosyal sorunlara yönelik olarak söyleşiler, toplantılar ve eğitim çalışmalarının yapılmasına programlı olarak devam edilecektir. Bu kapsamda 26. Dönem çalışma programına veri teşkil etmesi amacıyla Nisan 2016 tarihinde üyelerimize yönelik olarak gerçekleştiren ve geniş bir katılımın sağlandığı anket sonuçları baz alınarak oda eğitim ve etkinlikleri programlanacaktır.
Eğitimler genel merkez ve şube merkezli olarak planlanacak, yeterli katılım sağlanması durumunda ilgili il temsilciliklerinde de gerekli eğitimler tertip edilecektir. Eğitimlerim çakışmasının önlenmesi amacıyla tüm şubeler üçer aylık eğitim faaliyetlerini en az bir ay önceden planlayarak üyelere duyuracaktır.
Genel Merkez, Şubeler, İl Temsilcilerimiz ile örgüt çalışanların katılımı ile örgütsel, idari, mali, mesleki uygulamalarımıza, Oda Bilgi İşletim Sistemi kullanımına ilişkin eğitimler ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlenecek, bilgi, deneyim ve birikimin paylaşılmasına ve bütünlüklü ortak bir işleyişin sağlanmasına çalışılacaktır
Oda Merkezi "örgüt içi sürekli eğitimin" gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu bağlamda, yöneticiler, kurul üyeleri, teknik görevliler, büro çalışanları, muhasebe görevlileri sürekli periyodik eğitimlerden geçirilerek, örgüt içi işleyişte uyum sağlanacaktır.
Kentleşme, planlama, imar çalışmalarına veri teşkil eden ve üyelerimiz arasında tartışma konusu olan "Yerleşim Alanlarında Aktif Fay Zonlarının Belirlenmesi ve Haritalanmasına  İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ve El Kitabının Hazırlanması"  konusunda önümüzdeki dönem çalışma yürütülecektir.
Meslek alanlarımızla ilgili, gerek üyelerimize gerekse meslek dışı kesimlere yönelik el kitapları hazırlanacaktır.
Meslek alanlarımızda ihtiyaç duyulan ders kitabı niteliğinde de olacak yabancı dilde yayınlanmış kaynakların tercümesinin yapılarak yayınlanmasına çalışılacaktır. Ayrıca meslektaşlarımızın mesleki hizmet üretiminde yararlandıkları, standartlar, formatlar, klavuzlar, haritalar ile yine yararlanabilecekleri bazı yönlendirilebilir sitelere erişimi odamız web sayfası üzerinden sağlanarak, mesleki bilgi birikimlerini artırmaları ve hizmet üretme kapasitelerini artırmaları sağlanacaktır. Yine odamıza ait bazı yayınlar ile teknik gezi klavuzları ve raporlara ücretsiz olarak üyelerin ve tüm toplumun erişimine açılacaktır.
12- SOSYAL  ETKİNLİKLER
Oda-Üye bağlarının güçlendirilmesi, ilişkilerin geliştirilmesi ve paylaşımların arttırılması amacıyla sosyal faaliyetlerin yürütülmesine çalışılacak, değişik alanlarda sosyal, kültürel aktivitelerin arttırılmasına gayret edilecektir. Bu amaçla toplumsal, sosyal ve mesleki güncel gelişmelerle ilgili olarak konferansların verilmesine çaba harcanacaktır.
Ayrıca bu çalışma dönemi içinde bazı kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılarak üyelerimizin bu kurum ve kuruluşların sundukları hizmetlerden indirimli olarak yaralanmaları konusunda girişimlerde bulunulacaktır.
13-MEVZUAT ÇALIŞMALARI
Başta 25. Genel Kurulumuzda alınan kararlar gereği yapılması gereken yönetmelik değişiklikleri olmak üzere, örgütsel ihtiyaçlarımızı gözeten ve işleyişimizi kurallı hale getirerek kolaylaştıran, tanımlayan yönetmelikler/yönerge geliştirme çalışmalarına bu dönem de devam edilecektir
Mevcut yasal düzenlemeler veya yargı kararları ile ortaya çıkan yeni gelişmeler ve uygulamalara karşı, oda mevzuatımızda oluşan sorun ve aykırılıkların giderilmesi ile oda mevzuatlarımız güncellenecektir. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulması halinde Ana Yönetmelik hariç olmak üzere  TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği başta olmak üzere aşağıda belirtilen yönetmeliklerde Şubelerin ve temsilciliklerin görüşleri de esas alınarak değişiklik veya redaksiyon yapılacaktır.
Bu kapsamda;

 • TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeoloji Bilim, Jeoloji Araştırma/Makale İle Jeoloji Hizmet Ödülleri Yönetmeliği,
 • TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Üye Kayıt ve Kayıt Yenileme Yönetmeliği,
 • TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Basım, Yayın ve Dağıtım Yönetmeliği,
 • TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Mali İşler yönetmeliği,
 • Prof. Dr. Enver Altınlı‘nın "Jeolog Mesleği Ahlak Yasası" ilkelerinin mesleki etik kurallar arasına yerleştirilmesi,

gibi oda mevzuatı ile bu mevzuat çerçevesindeki oda uygulamaları revize edilecektir.
Ayrıca Avrupa Birliği Mekânsal Bilgi Altyapısı (INSPIRE) Direktifleri çerçevesinde ülkemizde bazı kişi,  kurum, kuruluş ve üniversitelerimiz tarafından üretilen  jeoloji veya jeoloji çalışmalarını da içeren  bazı veri üretim ve tanımlama dokümanlarının uluslararası norm ve standartlar (İNSPIRE) ile uyumlu olmadıkları bilinmektedir. Bu kapsamda; Türkiye`de jeoloji veya jeoloji çalışmalarını da içeren  veri temalarına ilişkin ulusal standartların oluşturulması ve ülkemizde yetkili kurumlar tarafından üretilen jeoloji veri temasına ait verilerin uluslararası standartlara göre hazırlanmasını hedefleyen, bu hedeflerin yerine getirilebilmesi amacıyla, jeoloji verisini üreten ve kullanan tüm kurum, üniversite ve özel sektörü bir araya getirerek, konu ile ilgili farkındalığın yaratılması ve standartların yeniden kontrol edilerek "Ulusal Standartların" oluşturulması ve geliştirilmesi ile veri entegrasyonun tartışılacağı da bir çalışma bu dönem sonuna kadar yapılacaktır.
Ayrıca meslek alanımızı ilgilendiren ve merkezi ve yerel idareler tarafından oluşturulan mevzuat çalışmalarına aktif olarak katılınarak oda görüşlerimiz dile getirilecek veya oluşturulan mevzuatlar incelenerek meslek alanımız açısından konular değerlendirilerek mesleğimizin bu mevzuatlar içerisinde yer almasına gayret gösterilecektir.
14-JEOBİS ( JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ İŞLEMİ SİSTEMİ)
Jeoloji Mühendisleri Odası Bilgi İşletim Sistemi (JMOBİS) mali raporlama ve mizan hazırlamaya da kolaylık sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi çalışmaları tamamlanarak hizmete açılmıştır. Web sayfamızdan üyelerimizin "JMOBIS ÜYE GİRİŞİ" üzerinden üye bilgi güncellemeleri yapabilmeleri ile bu ekranlar aracılığıyla internet üzerinden güvenli bir şekilde aidat ödemelerinin yanı sıra SJM olarak çalışan meslektaşlarımızın üye bölümü üzerinden hazırladıkları projeleri sicillerine kaydetmeleri ve online oda sicil ve kayıt belgesi almaları sağlanmıştır. Bu alana yönelik tespit edilen eksiklikler ile geliştirme çalışmalarına devam edilecek, meslek içi eğitim seminerlerine başvuru yapabilme, tescil yenileme ve odamız şube ve temsilciliklerinde düzenlenen pek çok evrağa online olarak ulaşabilme imkanı sağlanacaktır.
Ayrıca bu dönemde odamız şube ve temsilciliklerinde satılan Oda yayınlarına internet üzerinden ulaşım ve satın alma ve basımda olmayan kitaplara online erişim imkanı sunulacaktır
Oda veri tabanının yaratıldığı ve üyelerimize hizmet sunumunda kullandığımız JMOBİS Otomasyon sisteminin kullanımının örgüt geneline yaygınlaştırılması tamamlanarak, temsilciliklerin tüm idari, mali iş ve işleyişi sistem üzerinden gerçekleştirmesi sağlanacak bu amaçla şubelerin etkinlik alanındaki il temsilcilerine her türlü teknik desteği sunmalarına çalışılacaktır.
Oluşturulan sistemin daha etkin ve verimli kullanılması konusunda oda çalışanlarına şube yönetimi / temsilciliklere sürekli eğitim verilecektir.
15-WEB SAYFASI
Oda web sayfası yenileme ve güncelleme çalışmalarına devam edilecek, görsellik, kolay kullanım olanağı yaratılmasının yanı sıra; esas olarak, sürekli güncellenmesi sağlanarak, gerek üyelerimize gerekse topluma dönük bilgi zenginliğinin arttırılmasına çalışılacak, bilgiye daha kolay ulaşılır bir sistematiğin yaratılmasına gayret edilecektir.
Yapılan etkinlikler web sayfasında en hızlı şekilde yer alacaktır. İnternet üzerinden ulaşılır Kütüphane indeksi daha da geliştirilecek, Jeoloji ile ilgili bağlantılar zenginleştirilecektir. Web sayfasında yabancı diller seçeneği eklenecektir.
Gerek odamız gerekse de diğer üniversiteler, kurum ve kuruluşlar tarafından jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ilişkin planlanan etkinlikler web sayfası üzerinden duyurularak etkinliklerin takip, kontrol ve çakışmasının önüne geçilmeye çalışacaktır. Ayrıca şube web sayfaları yenilenecek, kurumsal hafızanın tüm toplumla paylaşılması amacıyla başlatılan geçmiş dönem çalışma raporları vb. eksiklikler tamamlanarak odanın üyelere ve topluma daha fazla tanıtılmasına gayret gösterilecektir. Ayrıca odanın facebook, tweter vb. sosyal medya imkanlarından yaptığı çalışmaları daha fazla toplumla paylaşması için çabalar yoğunlaştırılacaktır.
16-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
Basın Yayın Sekretaryası aracılığı ile Basınla ilişkilerimize kurumsal bir nitelik kazandırmak için, sistemli olarak çalışma yürütecek, Jeoloji Mühendisleri Odası`nın görüş ve değerlendirmelerini toplumla paylaşabilmesi ve toplum tarafından meslek dili dışında toplumda bilinirliğinin arttırılmasına farklı yayın kanalları aracılığıyla daha etkin biçimde toplumla ilişki kurulabilmesi yönünde de çalışmalar yapılacaktır.
17-HİZMET MEKÂNLARI VE PERSONEL DURUMU
Odamız merkez, şubeler ve temsilciliklerimizin mali kaynakları çerçevesinde hizmet mekanlarının durumu yeniden gözden geçirilecektir
Örgüt birimlerimizin Çalışma/büro hizmet mekanlarının idari işleyiş ile oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet eder şekilde geliştirilmesine örgüt biriminin mali olanaklarının elverdiği çerçevede çalışılacaktır. Bu kapsamda öncelikle çalışmaları devam eden İzmir Şube Binası ile İstanbul Şube binalarının dönem içerisinde yapımının tamamlanarak üyelerin hizmetine sunulması sağlanacaktır.
Personel yönergesi günün ihtiyaçları çerçevesinde yenilenerek yönetmelik haline getirilecek, Oda ve çalışanlar açısından daha tanımlı bir işleyiş oluşturulacaktır. Çalışan personelin veriminin artırılması, oda ile bağının güçlendirilmesi ve yaptığı çalışmaları peryodik olarak sürekli rapor etmesi sağlanarak üretken ve verimli bir çalışma ortamı yaratılacak, kalıcı bir yönetici-personel işleyişi ve daha da kurumsal bir oda çalışması içinde olunacaktır
Ayrıca genel kuruldan alınan yetki çerçevesinde Oda gelirlerimizdeki gelişmelerin belirleyiciliğinde, her birimin harcama miktarları ve mali açıdan kendi gelir-gider dengesi gözetilerek, üye sayısı ve hizmet üretimin yoğunluğu dikkate alınarak oda birimlerine hizmet mekanları yaratılmasına ve personel istihdamına gidilerek daha düzenli örgütsel faaliyet yürütülmesini sağlamaya birimlerimizin mali imkanlarına paralel olarak gayret edilecektir.
18-İDARİ İŞLEYİŞ
Oda işleyişinin idari hiyerarşik sistem içinde yürütülmesine özel önem verilecek olup, idari ve mali konularda yapılan çalışmaların İl-Şube-Genel Merkez ekseninde yürütülmesi sağlanacaktır. Oda birimlerine ulaşan yazılı başvuruların yasal süresi içinde yanıtlanması, Oda birimleri arasında yazılı görüş alışverişinin geliştirilmesi, üye hizmetlerinin daha hızlı verilmesine çalışılacaktır. Ayrıca gelen ve giden evraka gerekli ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla tüm evraklar taranarak JMOBİS sistemine yüklenecektir.
Odamız arşiv sistemi gözden geçirilerek oda arşivi yenilenecek, arşivde yer alan üye sicil dosyaları taranarak JMOBİS arşiv sistemine yüklenerek üye bilgilerine hızlı erişim sağlanacaktır.
Odamızın gerek kendi birimleri ve üyeler ile gerekse diğer kurum ve kişilerle iletişiminin daha sağlıklı kılınması amacıyla, Jeoloji Mühendisliği Bilgi İşletim Sistemi destekli, etkin bir idari işleyiş sağlanmıştır. Oda bilgilerinin daha etkin kullanımı ve hızla temini amacıyla Bilgi İşletim Sistemi içinde arşiv sisteminin oluşturulması yaygınlaştırılacaktır.
Ayrıca web üzerinden bilgi edinme başvurusu kapsamında yapılan başvurulara süresi içinde yanıt verilmeye devam edilecektir.
19-MALİ İŞLEYİŞ
Ülkemizde yaşanan ekonomik krizden Jeoloji Mühendisleri Odası ve üyelerimiz de doğrudan etkilenmektedirler. Oda`nın gelirlerinde ciddi bir azalma gözlenirken, giderlerinde sürekli bir artış bulunmaktadır. Oda`nın etkinliği ve eylemliliğinden ödün vermeden sürdürülebilmesi ve kaynakların doğru kullanımı için kimi mali yapısal düzenlemelerin yapılması zorunluluğu vardır.
Odamızın mali politikalarında merkezi bütçe ve bütüncül kaynak planlaması anlayışını esas alan mali işleyişimiz, Oda Mali İşler Yönetmeliği ile Bütçe Uygulama Esasları dahilinde sürdürülmeye devam edilecektir. Mali koşullarımıza bağlı olarak zorunlu olmayan giderlerde azami tasarrufa gidilmesine özen gösterilecektir.
Zaman zaman şube/temsilciliklerimizde yaşanan mali işleyişteki farklı uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik saymanlar ve temsilcilerle mali işleyiş üzerine eğitim/bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.
Bu dönemde, üye aidat gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların etkin biçimde sürdürülmesi temel mali hedeflerimizden biri olacaktır. Tüm birimlerimizle birlikte üye aidat borçlarının en aza indirilmesi ve borçların tahsili için yoğun çaba gösterilecek, bu kapsamda; yapılan etkinliklerde odanın stant açarak oda tanıtımı ve üye borçlarının tahsiline gidilmesinin yanı sıra, meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı kurum/bankalarla diyalog geliştirilerek maaştan kesme yoluyla aidat ödenmesi veya borçlarının taksitlendirilerek ödenmesi konusunda girişimlerde bulunulacak, ayrıca borçlu üyelere düzenli olarak borç miktarlarının ileti adreslerine bildirilmesi yönünde hatırlatma yapılacaktır.
Odamız Mali İşler Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile kurulmasına olanak sağlanan Oda iktisadi iştiraki en kısa sürede hayata  geçirilecek, ortak bir işleyişin tüm örgüt birimlerinde oluşturulması sağlanacaktır.
Mali işleyişin daha düzenli hale getirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla personel ve donanım altyapı güçlendirilecektir.


B - MESLEK VE MESLEK ALANLARI
1-MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI
Meslektaşlarımızın birikimlerini artırmaya, bilgilerini geliştirmeye yönelik olarak, gelir getirici bir unsur olarak görmeden kurs, seminer vb. meslek içi eğitim faaliyetlerine devam edilecektir
Dönemsel "Eğitim Programı" takvimi oluşturulmaya çalışılacak, eğitimler, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi yaygın uygulama alanlarımızda üyelerimiz talepleri çerçevesinde sürdürülecektir. Eğitim faaliyetlerinde üyeler ile yapılacak anketlerde  ortaya çıkacak konulara ağırlık verilecektir. Ayrıca mesleki çalışma alanlarına yönelik yaygın kullanılan bazı program eğitimleri ile öznel tekil konulara ilişkin konferans veya seminerlerin düzenlenmesi hedeflenecektir.
Eğitim çalışmalarında; altyapı ve insan kaynağı açısından yeterli olan şubelerimizin kendi etkinlik alanındaki yerlerde kurs ve seminerleri vermeleri esas alınacak, yetersiz olması durumunda veya bazı öznel konularda talep gelmesi halinde Genel Merkezin desteği ile bu eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Şubelerimizin meslek içi eğitimler konusunda kendi yeterliliklerine sahip olmaları ve bu konuda kurumsallaşmalarını yaratmaları hedeflenecektir.
Tüm eğitim etkinliklerinden işsiz ve öğrenci üyelerimizin bir kontenjan dahilinde ücretsiz faydalanmalarına yönelik pozitif destek uygulanacaktır
Tüm şube ve temsilciliklerimiz bu çalışma döneminde üyelerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim seminerleri konularını belirleyerek Eylül-2016 sonuna kadar genel merkeze bildirmeleri sağlanacak ve istenen eğitim seminerlerinin belirli bir program dahilinde Genel Merkezde ve Şubelerimizde verilmesi hedeflenecektir.
Eğitim faaliyetlerinde şube merkezleri baz alınacak şekilde bir işleyiş ve çalışma yöntemi belirlenecektir.
2-SERBEST JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ- TESCİLLİ BÜROLARLA İLİŞKİLER
Oda ile SMM bürolarımız arasındaki ilişkinin zorunlu bir ilişki algısından çıkarılıp, örgütsel sorumluluk temelinde iletişim ve dayanışmanın arttırılması sağlanacaktır. Oda merkezinde ve şubelerimizde tescilli bürolarımızın yer aldığı SMM çalışma grupları oluşturulacak, gerek sorunlara gerekse mesleki mevzuat gelişmelerine karşı ortak görüşler oluşturularak adımlar atılacaktır. SMM büroları, bu dönem içerisinde ziyaret edilmeye çalışılacaktır
Serbest çalışan üyelerimizin daha birikimli hale gelebilmesi için meslek içi eğitim kurslarının yoğunluğu artırılacak ve öznel sorunlara yönelik periyodik toplantılar yapılarak, çözümler birlikte oluşturulmaya çalışılacaktır.
İlk defa SJMMH belgesi alan üyelerimiz öncelikli olmak üzere tescilli bürolara yönelik olarak yılda bir SJMMH, asgari ücret, standart ve normlar ile işleyişimize yönelik genel bir eğitimin ücretsiz verilmesi hedeflenmektedir. İlk eğitimin 2016 yılı sonbahar döneminde verilmesi planlanmakta olup, bu konuda şube ve temsilciliklerimizin de benzer eğitim çalışmalarını sürdürmeleri sağlanarak tescilli büro oda ilişkilerinin ve hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesine çaba harcanacaktır
SJMMH Bürolarının oda ile arasındaki idari işleyişine ve odanın verdiği hizmetlerin niteliğine yönelik şube ve merkezde izleme araçları oluşturulacak, oda hizmetlerinin niteliğinin arttırılmasına özen gösterilecektir.
3-MESLEKİ STANDARTLAR
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Yönetmeliği`nde tanımlanan hizmet alanlarına ilişkin mesleki standartların oluşturulması önemli bir görev olarak devam etmektedir
Bu kapsamda, ihtiyaç ve öncelikler dahilinde mesleki standartların oluşturulmasına, var olanların güncellenerek geliştirilmesi ve uygulanmasına, uluslararası standartların Türkçeye çevrilerek uygulamaya ve mevzuata yerleştirilmesine önem verilecek ayrıca uygulama alanlarımıza yönelik kılavuz el kitapçıkları hazırlanmasına çalışılacaktır. Yönetmeliğimizde tanımlanan hizmet alanlarımızın ulusal mevzuatta yer alması çalışmalarına devam edilecek, bu hizmetlerin jeoloji mühendisleri eliyle verilmesine yönelik olarak ortaya çıkan olumsuzluklarla meslek şovenizmine düşmeden mücadele edilecektir
Her yıl yapılan Türkiye Jeoloji Kurultayının uluslararası niteliğini de koruyacak şekilde daha geniş ve içerikçe daha zengin bir etkinlikler demeti olarak, Kurultay ana temasına göre topluma da mesaj verebilecek şekilde düzenlenmesine devam edilecektir.
Bu kapsamda başta temel jeoloji alanına ilişkin TSE standartlarının "ISO EN" uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi için TSE nezdinde girişimlerde bulunulacaktır. Başta MTA Genel Müdürlüğü İle Coğrafi Bilgi sitemleri Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunularak Jeoloji verilerinin İNSPİRE direktifi çerçevesinde güncellenmesi ve toplumla paylaşılması için çaba sarf edilecektir. Ayrıca geçen dönem çalışmalarına başladığımız ve bazı çevirileri yaptığımız başta madencilik, jeotermal ve jeoteknik çalışmalara ilişkin (JORC ve CRİSCO kodlarının) basım işlerine ilişkin çalışmalar yürütülecektir.
4-BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLER
BTK‘nın da görüş ve önerileri ile şube ve temsilciliklerden gelen öneriler dikkate alınarak mesleki etkinliklere devam edilecektir
Her yıl yapılan Türkiye Jeoloji Kurultayının uluslararası niteliğini de koruyacak şekilde daha geniş ve içerikçe daha zengin bir etkinlikler demeti olarak, Kurultay ana temasına göre topluma da mesaj verebilecek şekilde düzenlenmesine devam edilecektir.
Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine ilişkin bilimsel etkinliklerde uluslararası Mühendislik Jeolojisi Derneği, Hidrojeoloji Mühendisleri Derneği, Kil Derneği, , Petrol Jeologları Derneği, Yerbilimleri Derneği, Kaya Mekaniği Derneği, Maden Jeologları Derneği, Jeolojik Miras Derneği, Paleontoloji Çalışma Grubu Kıyı Alanları Yönetimi Türk Milli Komitesi, ATAG gibi jeoloji odaklı ulusal kuruluşlar ile oluşturulan jeoloji platformu " Jeoplat" üyeleri ile ortaklaşa mesleğimizdeki uluslararası örgütlerle ilişkiler geliştirilerek ortak etkinlikler düzenlenmesine çalışılacaktır. Bu kapsamda 2024 Dünya Jeoloji Kongresinin Türkiye`de yapılması  başvurusu yapılmış olup  bu konuda  çabalar yoğunlaştırılacaktır.
YAS, Çevre, deprem- kentleşme, jeoteknik, mühendislik jeolojisi, yapı denetim, doğal afetler, doğal kaynaklar, yer altı suları, sondaj, madencilik, jeotermal vb. mesleki hizmet alanlarımızda sempozyum, çalıştay, kolokyum, panel, konferans gibi ihtiyaca yönelik etkinliklerin merkez, şube veya temsilciliklerimizin sekretaryasında yürütülmesine çalışılacak, bu kapsamda şube ve temsilciliklerimizin de görüşü alınarak bir etkinlik programı hazırlanacaktır.
JeoTurizm, tıbbi jeoloji, kültürel jeoloji, jeolojik miras, jeosit, jeopark gibi mesleğimizle ilintili popüler alanların geliştirilmesi üzerine çalışmalar sürdürülecektir. Geçmiş dönemde yapılan etkinliklerin değerlendirmeleri ve sonuçlarının tasnifi yapılarak sektörel alana yönelik rapor altlıkları oluşturulacaktır. Mesleki, sosyal veya toplumsal çalışmalara altlık oluşturan belirli bir alana, sektöre, soruna  odaklı çalışmalara bu dönem de ağırlık verilecektir.
ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE PLANLANAN BİLİMSEL ETKİNLİKLER
5-BİLİMSEL VE TEKNİK KURUL (BTK)
Bilimsel Teknik Kurul üyelikleri ilgili yönetmelikte tanımlanan alanlarını kapsayan biçimde oluşturulacaktır. Bu kapsamda, mesleki uygulama alanlarımızda ortaya çıkan ihtiyaca göre yeni üyelikler oluşturulabilecek, bazı üyelikler ise birleştirilebilecektir
BTK ile birlikte programlanan çalışmalar önceki dönemde olduğu gibi; BTK`nın, genel olarak yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukların yanı sıra, özel olarak aşağıdaki konularda ayrıntılı çalışmaları yürütmesi hedeflenecektir.

 • Jeoloji Mühendisliğinin gelişim yönü, evrimi, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarda öne çıkan mesleki alanlarımız, üniversite bölümlerimizin bu gelişme ve evrilmedeki konumu, yurt dışı eğitim uygulamaları da değerlendirilerek jeoloji eğitiminin üretimle olan ilişkilerini geliştirici neler yapılabileceği, konusunda araştırma ve incelemelerde bulunarak Odanın bu konudaki çalışmalarını yönlendirici rapor ve görüşlerin hazırlanması
 • BTK yönetmeliğinde belirtilen konular çerçevesinde etkinlikler programlanması
 • SJMMH Yönetmeliğimizde tanımlanarak Resmi Gazetede yayınlanan 27 meslek alanımızdan başta uygulamalı alanlar olmak üzere mesleki norm ve standartlarımızın oluşturulması konusunda çalışmalar yapılması veya yapılan çalışmalara katkı konması,
 • Mesleki konularda cep kitapları, broşür, teknik kılavuzların hazırlanması veya gelişmiş ülkelerde hazırlanan ve ülkemize adapte edeceğimiz dokümanların belirlenerek çevrilmesi konusunda yönlendirici girişimlerde bulunulması
 • Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç duyulan ve oluşturulan çalışma grupları ve komisyonlara iştirak ederek bu komisyon veya çalışma guruplarının yönlendirilmesine katkıda bulunulması, bu komisyon ve çalışma guruplarının hazırladıkları eğitim programlarına katkı ve destek sunarak bu etkinliklerin zenginleştirilmesinin sağlaması
 • Web sayfamızın içerik ve görsellik açısından zenginleştirilmesi konusunda her BTK üyesinin kendi alanıyla ilgili hazırlık yapması,
 • Mesleğimiz ile ilgili açtığımız dava dosyalarının hazırlanması süreçlerinde; jeoloji mühendislerinin bu konuda aldıkları eğitim, bilgi birikimi, o işi yürütmedeki görev ve sorumluluğunun bilimsel ve teknik gerekçeleri, uluslararası uygulamalardaki örnekleri, iş tanımı içinde rolünün doğru tanımlanması gibi konularda destek olması
 • Meslek alanımızı ilgilendiren ve toplumun geniş kesimini ilgilendiren başta depremler, heyelanlar, su baskınları, çevresel sorunlar vb. olayların yerinde incelenerek rapor hazırlanması çalışmalarına katkıda bulunulması,
 • Meslek alanımızla ilgili gündemde yer alacak konulara ilişkin olarak mesleki derinliğimize bağlı olarak basın yayın organlarında toplumun doğru bilgilendirilmesi çalışmaları kapsamında radyo, TV vb. araçlarda oda adına katılımın sağlama çalışmalarına destek olunması,

çalışma amaçları olarak esas alınacaktır.
6-KURUL VE KOMİSYONLARIN OLUŞUMU
Mesleki, sosyal ve toplumsal konulara ilişkin olarak Oda merkezi ve örgüt birimlerimizde çalışma komisyonları oluşturulacaktır. BTK`nın varsa ilgili üyesinin katılımı ile oluşturulacak komisyonların çalışmalarını tutanaklı bir şekilde yürütmeleri ve her komisyondan sorumlu en az bir YK üyesinin bulunması ve komisyon çalışmalarına katılarak Yönetim ile komisyonlar arasında bağ kurulmasının sağlanmasına dikkat edilecektir. Böylece yönetimin ihtiyaç duyduğu konuların komisyon veya çalışma gurupları, çalışma gurupları ile komisyonların ihtiyaç duyduğu konuların ise yönetim kurullarında gündeme gelmesi sağlanarak efektif bir çalışma yöntemi sağlanacaktır. Bu çalışma anlayışının başta şubelerimiz olmak üzere temsilciliklerde de kurulacak komisyonlarda sürdürülmesi konusunda gerekli çaba gösterilecektir
Şubelerde oluşturulan komisyonların çalışmalarının merkezi komisyonla koordinasyon içinde yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Çevre, Su Yönetimi ve Hidrojeoloji, Jeoteknik, Mühendislik Jeolojisi, Jeotermal ve Doğal Mineralli Sular, Madencilik, Sondaj, SMM İle İlişkiler, Kadın, Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler Takip Çalışma Grubu, Laboratuvar, İşsiz ve Ücretli Çalışanlar Komisyonları kurularak çalışmalara başlanacaktır.
TMMOB düzleminde tüm mimar mühendisleri ilgilendiren alanlarda oluşturulan ve mesleki ve toplumsal alana dönük oluşturulacak komisyon/çalışma gruplarına gücümüz oranında katılarak katkı konacaktır.
7-ODA YAYINLARI
Odamız yeni Basın ve Yayın Yönetmeliği uygulamaya konularak, süreli, süresiz yayınların ve çeviri gibi yapıtların yayın, basım ve dağıtım esasları belirlenerek kurallı ve tanımlı bir yayın işleyişi sağlanacaktır.
a) Haber Bülteni
Ülkemizdeki mesleki ve toplumsal gelişmeler, oda örgütlülüğünün yaptığı çalışmalar ile mesleki sorunlarımızı paylaşmanın aracı olan Haber Bültenimizin, zengin içerik ve görsel olarak yenilenmiş bir şekilde yayınlanması için çalışmalar yürütülecektir. Bu amaçla Haber Bülteni için yeni bir format hazırlanmasına başlanacaktır. Haber Bültenimize üyelerimizin daha etkin bir şekilde katkı ve katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir. Üyelerimizin Haber Bültenine yaklaşımını ‘okuyucu‘ olmanın ötesine geçirecek, onları Haber Bülteni‘nin aktif birer katılımcısı haline getirecek çalışmalar planlanacaktır.
b) e-Bülten
Oda faaliyetlerini, kolaylıkla basılıp okunabilecek bir formatta hazırlanan e-bültenlerin meslektaşlarımızla hızlı, güncel ve interaktif paylaşımlar için önemli bir iletişim organı olması çerçevesinde, tüm şubeleri de kapsayacak şekilde genişletilecek ve aylık olarak üyelerle paylaşılacaktır.
c) Sosyal Medya
Sosyal medya üzerinden anında, interaktif paylaşımların sürdürülmesi, bu paylaşımların e-bültenler ile birbirini destekler biçimde yürütülmesi hedeflenmektedir.
d) Türkiye Jeoloji Bülteni, Jeoloji Mühendisliği Dergisi
Ülkemizde kamu kurumlarında ve üniversitelerde gerçekleştirilen güncel jeoloji araştırmalarını ve sonuçlarını, yeni açılımları meslek kamuoyuna iletmeyi hedefleyen TJB`nin ve uygulamacı kamu kurumlarında, üniversitelerde ve özel sektörce yürütülen projelerde gerçekleştirilen Uygulamalı Jeoloji araştırmalarını ve sonuçlarını, Jeoloji Mühendisliğindeki gelişmeleri ve uygulamaları meslek kamuoyuna iletmeyi hedefleyen JMD`nin ulusal ve uluslararası platformlarda daha iyi tanınması ve indekslerde taranması için çalışmalar yoğunlaştırılacaktır. Bu amaçla geçen dönem çalışmalarına başlanılan ‘Online Bildiri Yönetim Sistemi‘ devreye alınarak etkin olarak kullanılması sağlanacaktır. Türkiye Jeoloji Bülteni (TJB) ve Jeoloji Mühendisliği Dergisi (JMD)`nin uluslararası indekslerde taranması için yaptığımız çalışmalara bu dönemde devam edilecektir. Editörlerinde görüş ve önerileri çerçevesinde Türkiye Jeoloji Bülteni (TJB)`nin İngilizce makale yayınlama olanakları da araştırılarak derginin ülkemizi ve odamızı dünyada daha tanınır hale getirmesi için çaba sarf edilecektir.
e)Mavi Gezegen Dergisi
Mavi Gezegen Dergisi, geliştirilerek geniş kitleler tarafından izlenen bir yayın haline getirilmesine çalışılacaktır.
Süreli yayınların ve oda yayını olan kitapların jeoloji mühendisliği bölümleri ile kütüphanelere, kurum arşivlerine gönderilmesine devam edilecektir. Mesleki, toplumsal, sosyal süreçlere koşut olarak özel sayı, bülten, broşür vb. yayınlarla güncel süreçlerin ve görüşlerimizin üyelere aktarımı sağlanacaktır. Meslek alanlarımızla ilgili, gerek üyelerimize gerekse meslek dışı kesimlere yönelik tanıtıcı el kitapları hazırlanacaktır.
8-ÜNİVERSİTELER VE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ
"TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Eşgüdüm Kurulu Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliği" çerçevesinde Oda ve Bölüm Başkanlıkları arasındaki ilişkinin sistematik ve kalıcı bir platformda gelişmesine yönelik çalışmalar bu dönem farklı bir format ve bileşenle daha etkin hale getirilecektir. Ayrıca, toplumun veya jeoloji mühendisliği camiasının jeoloji mühendisi eğitiminden beklentileri, gelişen dünya örnekleri de baz alınarak önümüzdeki yıllarda jeoloji mühendisliği eğitiminin gelişim ve evrilme süreçleri ile arzu ettiğimiz ve gelecekte ulaşmak istediğimiz jeoloji mühendisliği eğitimine varabilmek için nelerin yapılması gerektiğine ilişkin olarak "Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin Geleceği" adı altında bir çalışmanın yapılarak,  raporunun hazırlanması ve tüm kamuoyu ile paylaşılmasının dönem içinde gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.
Yukarıda anlatılanların ışığında;  bölüm başkanlıklarımızla birlikte;

 • Jeoloji Mühendisliği Eğitim Programlarının günün ihtiyaçları temelinde yeniden oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çabalar yoğunlaştırılarak öncelikle "Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Uygulamalar", sondaj, jeotermal, ÇED, Kentleşme ve Jeoloji gibi uygulamaya yönelik derslerin zorunlu ders olarak programlara konulması girişimlerin sürdürülmesi,
 • Yeni Jeoloji mühendisliği bölümü açılmaması, ve  kontenjanların artırılmaması için bölüm başkanlıkları, YÖK, ÖSYM ve Üniversiteler üzerinde demokratik bir baskının oluşturularak girişimde bulunulması,
 • İlk, orta ve liselerde "Jeoloji Dersi" nin müfredata girmesi için çalışmaların yürütülmesi, öğrencilerinin seviyelerine göre ders notlarının hazırlanması, hazırlanan ders notlarının müfredata ekleninceye kadar bu konuda araştırma yapmak isteyen öğrencilerin bilgiyi doğru ve bilimsel olarak öğrenebilmesi amacıyla web sayfamızda yayınlanması,
 • Jeogenç örgütlülüğünün bölümlerde kurumsallaşması,
 • Oda ile bölüm başkanlıkları arasında iletişimin sürekliliğinin sağlanması için bölümlerde mutlaka işyeri temsilciliklerinin oluşturulması,
 • Şube ve temsilcilikler de dahil yapılan etkinliklerin üniversitelerimizle birlikte ortak düzenlenmesi,
 • Meslek alanımızda yaşanan sorunlara üniversitedeki meslektaşlarımızın da katkı ve önerileri ile çözümler geliştirilmesi,

konularında işbirliği sağlanmasına çalışılacaktır
9-ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Uluslararası meslek örgütleri ile ilişkilerin kurularak geliştirilmesine çaba gösterilecek, üye olunacak uluslararası meslek örgütlerinin seçiminde bağımsız örgütler olmasına dikkat edilerek, eşitlik ilkesi çerçevesinde eğitim-bilgi transferi vb. çalışmalar sürdürülecektir.
Uluslararası meslek örgütleri ile ortak bilimsel etkinliklerin yapılmasına çalışılacaktır. Uluslararası Jeologlar Birliği (IUGS) tarafından her dört yılda bir düzenlenen Dünya Jeoloji Kongresinin 2024 yılında ülkemizde yapılması amacıyla, Odamız adına her platforma etkin ve efektif katılım sağlanacak, bu amaçla kurulan komisyon, platform ve çalışma komisyonlarında yer alınacak ve gerekli olabilecek her türlü girişim ve destekte bulunulacaktır.
10-HUKUKSAL ÇALIŞMALAR
Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak, yetki ve sorumluluklarını göz ardı eden veya zedeleyen yasal düzenlemelere karşı gerekli hukuksal çalışmalar bugüne kadar olduğu gibi yürütülmeye devam edilecektir.
Meslekle ilgili konularda değişen mevzuatı takip etmek amacıyla Resmi Gazeteler, Kamu kurumlarınca hazırlanan teknik şartname, ihale ilanı vb. düzenlemeler düzenli olarak taranmaya çalışılacak, hukuksal müdahalelerimizin yanı sıra gelişmeler ve uygulamalar konusunda üyelerimiz bilgilendirilecektir. Oda hukuk dosyasının gerekçeli ekleri ile beraber oda da arşivlenmesine devam edilecek, özellikle kamuoyunu ilgilendiren dava dosyalarının kamuoyu ve diğer demokratik örgütlerle paylaşımına önem verilecektir. Mevcut mevzuat içerisinde meslek alanlarımıza yönelik düzenlemelerin oluşturulması, geliştirilmesi için kamu kurum kuruluşları, Bakanlıklar, Yasama  organları olmak üzere her düzeyde sürekli girişimlerde bulunulacaktır.
11-JEOPARK
2015-2020 hedefi açısından Ankara‘da "doğa tarihi müzesi" ile Ankara ya da diğer illerde bazı belediyeler ve bölüm başkanlıkları ile ortak proje kapsamında "JeoPark" alanları yapılması olanakları için ön çalışma yapılacaktır. Bu konuda 26. dönem hedefi olarak tüm şubelerimiz ilgili belediyeler ve bölüm başkanlıkları ile görüşerek "JeoPark" oluşumu için çaba gösterilecektir. Ayrıca tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi jeopark kavramının yasal manada tanımlanması için ve "Kapadokya Jeopark Alanı veya Karapınar Jeopark Alanı" ve "Munzur Vadisi Jeopark Alanı"na ilişkin  çalışmaların yürütülerek ön raporların hazırlanması ve Oda olarak  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na başvurusunun yapılması konusunda girişimlerde bulunulmasına çalışılacaktır.

C) EKONOMİK SOSYAL SİYASAL ALAN
1-YASAL DÜZENLEMELER DEMOKRATİKLEŞME
Gerek mesleki gerekse diğer alanlara yönelik yasal düzenlemelerin sermayeye hizmet eden özünden kopartılarak, kamusal çıkarlara ve bilimsel gerçekliğe uygunluğu konusundaki değerlendirmeler odamızdan ve mesleki uzmanlık alanlarımızdan yapılarak kamuoyu ile paylaşılacak, başta TMMOB ve  bağlı odalar olmak üzere DKÖ, Sendikalar ve diğer emek örgütleri ile güçlü bağlar kurup, ortak çalışmalar yürüterek, birlikte mücadele etme anlayışımız sürdürülecektir
Toplumu ve mesleğimizi ilgilendiren yasal düzenleme ve yönetmeliklerle ilgili olarak tüm örgüt birimlerinin  ortak üretimi ile yaratılan görüş ve önerilerimizin kamusal ve mesleki çıkarlar temelinde yasal düzenlemelerde yer almasına çaba sarf edilecektir.
Mesleki alanımıza ilişkin mesleki ve toplumsal ihtiyacı karşılamayan başta Afet, İmar, Yapı denetim, YAS, Maden, Çevre, Enerji olmak üzere yasalara ve diğer mevzuatlara, kamu yararı ve mesleki hak yetki ve sorumluluklarımız temelinde örgütsel ve hukuki girişimlerimiz bu dönemde de sürdürülecektir.
JMO mesleki demokratik bir kitle örgütü olarak gerek iç işleyişinin gerekse faaliyetlerindeki amaç ve ilkelerinin bir sonucu olarak ülkemizdeki demokrasi mücadelesinin bir parçası olmaya devam edecektir.
Oda-siyaset ilişkisini, dar grupsal çıkarlara yönelik siyasi çevre - grup - parti ilişkisi olarak görmeyerek, mesleğimizin çıkarlarını da doğal olarak kapsayan emeğin ve kamusal çıkarların doğrultusunda siyaset yapılmasını esas alarak, emekten yana örgütlenmelerle dayanışma içinde olunmaya devam edilecektir. Odamız her türlü cins, ulus, dil, din ayrımcılığına ve baskısına karşı temel insan haklarının savunucusu olmayı esas alarak bu hakların hayata geçirilmesinde çaba gösterecektir.
Kürt sorununun demokratik çözümü, eşitlik, barış ve kardeşlik temelinde bir arada yaşamanın koşullarının yaratılması savunulacaktır
En temel insan hakkı olan yaşam hakkından, düşünce ve ifade özgürlüğüne, kimlik sorunundan ezilen emekçilerin sorunlarına, güvenli bir çevrede yaşama hakkından, sağlık, barınma, eğitim haklarına varıncaya kadar kamusal sorumluluklarımıza uygun politikalar üretilmeye devam edilecektir.
2-TMMOB, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER
Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de demokratik kitle örgütleri ve sendikalarla olan ilişkiler geliştirilerek kurumsallaşması yönünde çabalar harcanacaktır. Özelde meslek alanlarımızla ilgili sendikalarla, genel olarak sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri ile özelleştirme ve piyasalaştırmaya karşı, bizlere dayatılan ve kamunun talanı anlamına gelen yasal düzenlemelere, özellikle bölgemizde süren emperyalist savaşa karşı eylemlilikler örgütleyerek; bağımsız, üreten ve insani bir kalkınmayı hedefleyen bir Türkiye için çalışmalar yürütülecektir.
Ekonomik, demokratik ve özlük haklarımızın daraltılmasına karşı özellikle kamu çalışanları sendikalarıyla ortak etkinlikler yapılacak, kamusal hizmetlerin halkın kullanımına eşit ve ücretsiz ulaşması için çalışılacaktır. Bu amaçla;

 • Meslek alanlarımızla ilgili sendikalarla birlikte oluşturulacak olan platformlarda,
 • Emek Platformu`nda,
 • Küreselleşme karşıtı oluşturulacak olan platformlarda,
 • Savaş karşıtı platformlarda,
 • Özelleştirme Karşıtı Platform`da
 • Nükleer Karşıtı Platform`da

yer alınarak aktif görevler üstlenilecektir.
Gerek konu bazında gerekse genel olarak oluşturulan platformlarla birlikte izleme komisyonları oluşturulması yönünde çalışmalar yürütülerek, siyasal iktidarın uygulamalarının sürekli mercek altında tutulması yönünde çalışmalar yürütülecektir.
Tüm bu çalışmaların yanında ikili veya daha çoklu çalışmalar yürütülerek meslek alanlarımızla ilgili etkinliklerin (Kongre, Kurultay, Sempozyum, Panel vb.) düzenlenmesi konusunda çalışmalar yürütülecektir.
Serbest mühendislik, mimarlık ve müşavirlik hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin TMMOB`ye bağlı meslek odaları tarafından denetlenmesiyle ilgili uygulamaların Odalar açısından ortak ilke ve esaslar çerçevesinde yapılması için çalışma yürütülecektir.
TMMOB Genel Kurulu‘nda alınan karar gereğince, "Odalar arasında ortak mesleki denetim uygulama süreç, kapsam ve sistematiğinin belirlenmesine ve bu ortak uygulamanın ortaklaşılmış bir kapsamda yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalara katılarak, birleşik bir uygulamanın oluşturulmasına çaba harcanacaktır.
Sistemle bütünleşik, uyumlu, siyasetten uzak salt meslekçi ehlileştirilmiş bir TMMOB yaratma çabalarına karşı, örgütsel bütünlüklü bir mücadelenin önemli bir bileşeni olunacak, kazanılmış meşru ve hukuki haklarımızın korunmasına, TMMOB ve Odalarımızın işlevsizleştirilerek güçsüzleştirilmesine karşı durulacaktır.
Dar meslekçi ve mesleki şoven yaklaşımların, serbest piyasada pay kapma anlayışlarının odalarımızda giderek egemen olduğu, bu durumun birlik ruhunu zedelediği ve örgütsel yapımızda zafiyete yol açmaya başladığı günümüzde, mesleki çıkarların öne çıktığı bir anlayış yerine birlik ruhunun yaşatılmasına çaba harcanacaktır.
Ükemizde mesleklerin karşı karşıya bulunduğu pek çok ortak sorun bulunmaktadır. Ortak sorunların çözümlerinin birlikte üretilmesi ve yaşama geçirilmesi için, TMMOB ve bağlı Odalarla ilişkilerin geliştirilmesi ve dayanışma içersinde olunması gerekmektedir. Meslek alanımızın daraltılmasına yönelik her türlü girişime karşı başta hukuk yolu olmak üzere ciddi mücadele sürdürürken, görüş ayrılıklarına neden olan konularla  ilgili  doğrudan ilişkiye geçilerek sorunlarımızın karşılıklı görüşmelerle çözümlenmesi için gerekli ortamlar oluşturulacaktır.
Üyenin gücüne dayanan ve kendini sadece mesleki faaliyetlerle sınırlandırmayan bir çalışma anlayışını hayata geçirerek odaların ve TMMOB`nin toplumsal muhalefetin içinde daha güçlü yer alması gerektiği düşüncesiyle, AKP`nin saldırılarına karşı daha güçlü ve etkin bir TMMOB ve Oda örgütlülüğü yaratmanın gerekliliği üzerinden hareket etmeyi esas alan bir anlayış geliştirilecektir.
Bu amaçla önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de örgütte bürokratlaşmaya yol açan dar-grupçu, dar meslekçi yaklaşımların tecrit edilmesi, profesyonel ve uzman yöneticiliğin sınırlanması, devletten, siyasi partilerden ve sermayeden bağımsızlık ilkesinin yaşam bulması, odaların piyasaya hizmet üretmemesi, Odaların TMMOB`ye karşı örgütsel sorumluluklarını yerine getirmesi her platformda savunulacak ve bu yaklaşımın hayata geçmesine çalışılacaktır.
Mesleki alanlardaki yetki anlaşmazlıklarının örgütsel bütünlük içinde TMMOB platformlarında aşılmasına yönelik anlayışın yaratılması hedeflenecektir.
TMMOB bünyesi içinde, TMMOB`nin halktan, emekten, demokrasi ve barıştan yana konumlanışının güçlenmesi yönünde çabalarımız sürdürülecektir.
Üyelerimizin ağırlıklı olarak bulunduğu kamu çalışanları sendikaları ile ilişkilerin sürdürülmesi, birlikte mücadele anlayışının devam ettirilmesi, dayanışmanın geliştirilmesi ve kamu çalışanlarının grevli-toplu sözleşmeli sendikal hak mücadelesine katkı ve ortak mücadele doğrultusunda örgütlü çaba sarf edilecektir. Diğer taraftan, kamu çalışanlarının yanı sıra özelde çalışan meslektaşlarımızın da sendikalaşma çabalarına destek olunacak, çalışma koşullarındaki olumsuzluklara karşı girişim ve çalışmalara devam edilecektir.
Kamu yararı, emek ve toplumsal çıkar, barış ve demokrasi temelinde diğer demokratik kitle örgütleriyle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabalar bu dönemde de sürdürülecektir.
Maden işletmeciliğine karşı oluşan yerel oluşumlarla ilişki geliştirilirken, özelleştirme karşıtı platform ve nükleer karşıtı platform gibi örgütlenmelerde bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de etkin bir şekilde yer alınmaya gayret edilecektir.
Siyanürlü Altın İşletmeciliği, plansız HES`ler, Nükleer Enerji Santral inşası gibi giderilmesi mümkün olmayan çevre sorunları yaratacak girişimlere karşı yöre halkıyla olan dayanışma arttırılarak sürdürülecektir.
Kazanılmış meşru ve hukuki haklarımızın elimizden alınarak odalarımızın işlevsizleştirilmesine karşı dayanışma ve birlik ruhuyla karşı çıkmanın daha bir önemli olduğu her platformda bilince çıkarılacaktır.
Sonuç olarak

26. Dönemde de bilim ve emekle ürettiklerimizi umut ve inatla toplumun ve meslektaşlarımızın hizmetine sunmaya; yaşanası güzel bir ülke ve başka bir dünyanın mümkün olduğunu Odamızdan hayata geçirme gayreti içinde olacağımız bir çalışmayı yürütmeye devam edeceğiz.
BİLİMLE,
    EMEKLE,
        İNATLA VE
                UMUTLA...!

Okunma Sayısı: 60
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası