TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ÜYE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ANKARA'DA YAPILDI.

UYE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI.

29 Ocak 2006 tarihinde odamız Genel Merkezi Kadri ESENTÜRK toplantı salonunda “20.Dönem Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme ve Gelecek Döneme Yönelik Öneriler” gündemli üye toplantısı yapıldı. Ankara’daki işyerlerinde ve Genel Merkez mekanlarında afişlerle ve  Ankara’da kayıtlı bütün üyelerimize SMS gönderilerek  duyurulan toplantı, üyelerimizin ve Oda Yönetim Kurulunun katılımı ile gerçekleşti. Toplantının açılışını yapan Oda Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Cengiz konuşmasında;

Küresel kapitalizmin tüm dünyada, sınırsız bir talan özgürlüğü ile dünyanın beşeri ve doğal zenginliklerine, bir yandan şiddet ve işgalle, bir yandan şirketleriyle ve dayattığı yasalarla girdiği, savaşta kan dökerek, barışta yoksullaştırarak öldürmeye devam ettiği bir döneme denk geldi çalışma döneme denk geldiğini, belirterek, bu talan ve pervasız  sömürünün hedefi olan ülkemizde de yaratılmış kamu değerlerinin yok edildiğini, kamu hizmetlerinin, enerji ve doğal kaynaklarımızın özelleştirildiğini, sosyal ve mesleki alanlarımıza, kamusal denetime, çalışma hayatına ilişkin bir dizi yasal düzenlemenin yapıldığını ifade etti. 

Cengiz, Yönetimde bulundukları iki yıl boyunca, umutların köreltildiği, yaşam alanlarımızın daraltıldığı bir dünyada, halktan ve  emekten yana bir duruş sergileyerek, bilimi ve tekniği halkla buluşturma ilkesini toplumsal ve mesleki bir görev bilerek çalışmaların sürdürüldüğünü,

mesleki ve toplumsal olanı sentezleyerek ülke, toplum ve meslek çıkarlarını bütünleştiren bir anlayışın esas alındığını ve  mesleki demokratik kitle örgütü olarak, emeğin ve zamanların bilime, mesleği yüceltmeye ve umudu diri tutmaya verildiğini aktardı.

İsmet Cengiz konuşmasına; Çalışma dönemi boyunca, mesleki birikim ve deneyimin kamu yararına kullanılmasının, bilimin toplumsal yaşama içselleştirilmesi anlayışının çabası içinde olduklarını, Hakkari’den Muğla’ya, Ordu’dan Antalya’ya kadar ülkenin her coğrafyasında onlarca sempozyum ve konferanslar gerçekleştirildiğini, yoğun mesleki-toplumsal faaliyetlerde, jeolojiyi dar bir alana hapsetmeden, insan yaşamındaki öneminin ve eşsiz zenginliğinin sergileme anlayışını sürdürüldüğünü, vurgulayarak devam edip,

bir meslek odası olmanın yanı sıra, ülkesine ve toplumuna karşı sorumlu demokratik kitle örgütü misyonunun gerektirdiği çabayı en üst düzeyde göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

Jeolojinin çok değişik alanlarında yapılan faaliyetlere örnekler veren İsmet CENGİZ,

Paleontoloji Çalıştayları’nın düzenlemesinde yer alındığını, İstanbul’da Jeoarkeoloji, Malatya’da  maden yataklarını, Diyarbakır’da “Gübre ve Gübre Hammaddeleri’ni , Urfa’da GAP ve JEOLOJİ, Antalya’da Kentleşmeyi, İzmir’de, Eskişehir’de,  Kütahya da, Konya da JEOTERMALİ,  Muğla’da, Malatya’da Maraş’ta, Erzurum, Giresun’da Ordu da depremi, afete dönüşen doğa olaylarını, Denizlide mermeri, Bursa da Kayseri’de Adana’da  ÇED’i , Jeotekniği ve Kentleşmenin  öneminin gündeme taşındığını,

Uşak Eşme’de, Bergama’da , Dalaman‘da kamu yararını ve insanımızın yaşam alanlarının korunmasının savunulduğunu,

Ankara ki Çamlıdere fosil ormanının koruma altına aldırıldığını, Kayseri’de Büyük Usta İHSAN KETİN adına kolokyum düzenleyip Kentin önemli bir caddesine hocamızın adının verilmesinin sağlandığını belirtti.

Meslek alanlarımızla ilişkili gelişmeleri ve yenilikleri üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşmaya, mesleki uygulama alanlarımızın ufuklarını genişletmeye yönelik olarak odamız tarihinde ilk kez TIBBİ JEOLOJİJEOARKEOLOJİ ve  KIYI DENİZ JEOLOJİSİ sempozyumlarının gerçekleştirildiğini ifade eden CENGİZ, Meslektaşlarımızın gelişimi için, meslek içi eğitimlerinin sürekli hale getirildiğini, JEOTEKNİK, HİDROJEOLOJİ, ÇED başta olmak üzere onlarca  meslek içi eğitim etkinliğinin gerçekleştirildiğini, sondaj sektöründe çalışan meslektaşlarımızın ürettiği ürünlerin niteliğini yükseltmeye yönelik olarak yine ilk kez SONDAJ KURSU düzenlendiğini, MERMER SEMİNERLERİ ile doğal taş sektöründe en önemli sorunlarından olan jeoloji mühendisliği hizmetlerine dikkat çekildiğini, uygulamalı “COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ” kursları ile meslektaşlarımızı daha bir donanımlı hale getirilmeye çalışıldığını ve  Emekli üyelerimize temel bilgisayar kursları düzenlenerek,.  İngilizce kurslarını ise tüm çalışma dönemine yayıldığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Jeoloji, Maden, Metalurji Odası ile Lefkoşa’da gerçekleştirilen I.KUZEY KIBRIS JEOLOJİ KOLOKYUMU ile deneyim ve birikimlerin sınırlarımızın ötesine taşındığının altı çizildi.

TMMOB adına değişik Odalar tarafından yürütülen Mühendislik Eğitimi, Sanayi, Enerji ve Toprak Reformu kongrelerinde aktif ve etkin olarak yer alındığını belirten CENGİZ, Ortaklaşabilinen etkinliklerin yakın veya ilgili meslek disiplinleriyle birlikte yürütmeye özen gösterildiğini, bu kapsamda, Çevre, Metalürji, Kimya, Ziraat, Jeofizik Mühendisleri Odaları ile  TTB ve Barolar ile ortak çalışmalar içinde olunduğunu ve Sendikalarla ortak faaliyetler ile dayanışmanın geliştirildiğini aktardı.

JMO’nun kurumsallaşması ile ilgili olarak ise, önemli bir dönüm noktası olarak Jeoloji Mühendisleri Odası öğrenci örgütlülüğü, “JEOGENÇ”in  bu dönemde oluşturulduğunu, Oda tarihinde ilk kez öğrencileri kucaklayan “1.ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI”nın, gerçekleştirildiğini, Öğrencilerin JEOGENÇ’in yayın organı olan DİSKORDANS dergisini çıkartmaya başladığını, mesleğimizin ve Odamızın yarınlarını kuracak öğrencilerle odamızın organik bağının tohumları atıldığını ve  yeşermeye başladığını ifade ederek “bu süreç serpilip gelişerek devam edecek, “yer yüzü aşkın yüzü oluncaya dek”.  Diyerek konuya verdikleri önemi vurgulamıştır.

Kurumsallaşma olgusunu aktarmayı sürdüren İsmet CENGİZ, Oda kurumsallaşmasının en önemli araçlarından biri olduğunu ifade ettiği ve odanın idari ve mali işlemlerinin kağıt ortam yerine elektronik ortamdan yürütülmesine olanak sağlayan Jeoloji Mühendisleri Odası Bilgi İşlem Sistemi (JMOBİS) in oluşturulup, ve işleyişe alındığını aktarmış ve bu kapsamda Oda WEB sayfasının daha etkin, daha kullanılabilir bir şekilde yenilendiğini belirtmiştir.

Kurumsallaşma konusunda Oda iç işleyişine ilişkin düzenlemelerden bahseden CENGİZ, Oda Ana Yönetmeliğimizin Resmi Gazete‘de yayınlanmasından sonra bu dönemde 16 adet  iç yönetmeliğin “Yönetmelik Çalıştayı”nda tamamlanarak 20. dönem Oda genel kurulunun onayına hazır hale getirildiğini vurgulamıştır.

Konuşmasını sürdüren Oda Başkanımız, Jeoloji Mühendisliğinin hak, yetki ve sorumluluklarını korumak ve ilgili mevzuatta mesleki ve bilimsel  olarak hak ettiği yeri alması için her olumsuz gelişime karşı davalar açtık, mesleğimizin kabulünü hukuki zeminlerde de sağlamanın çabası içinde olunduğunu,

Meslektaşlarımıza gerek yerel yönetimlerde ve gerekse kamu ve özel kuruluşlarda istihdam yaratmak için yoğun bir çaba gösterildiğini, yasal düzenlemelerde jeoloji mühendisliği hizmetlerinin yer almasının mücadelesinin yanı sıra, her kademe ve platformda girişimlerde bulunulduğunu belirterek işsiz meslektaşlarımıza yönelik açıklamalarda bulunmuştur.

CENGİZ, Mesleğimizi tanıtmak, deprem konusunda bilgi vermek için İlk öğretim okullarında öğrenci ve öğretmenlere yönelik konferanslar düzenlendiğini, Jeoloji dersinin orta öğretimde bir alan dersi olarak okutulması için Milli Eğitim Bakanlığı’na girişimlerde bulunulduğunu ve sürecin takipçisi olduklarını aktararak,

Üyelerimiz arasında dayanışmayı, kaynaşmayı geliştirmek için tiyatro, piknik gibi sosyal etkinliklerin sürdürüldüğünü, mesleki ve toplumsal konularda söyleşiler düzenlendiğini, Emekli üyelerle her yıl bir arada olmanın geleneksel hale getirilerek, bağların güçlendirildiğini,

Afete dönüşen doğa olaylarını, maden kazalarını ve sonuçlarını yerinde inceleyip, Odanın tespit ve çözüm önerilerini ilgililer ve kamuoyu ile paylaştıklarını,

merkezi ve yerel bütün etkinlikler ile  görüş ve önerilerin yazılı ve görsel medyaya taşındığını ve kamuoyunu bilgilendirme ve ilgilileri uyarma araçlarının etkin bir şekilde kullanıldığını belirtmiştir.

Oda Başkanımız son olarak;

Oda mali politikalarında merkezi bütçe ve bütüncül kaynak planlaması anlayışının gözetilerek, önemli bir kaynak birikimi yaratıldığının altını önemle çizmiş,

“kolektif bir anlayışla ülkemiz halkımız, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için sorumluluk duyan tüm üyelerimizin katkıları ile  ortak aklı oluşturarak yürüttüğümüz çalışmalarımızın  onurunu hep birlikte paylaşıyoruz.” Sözleriyle konuşmasını tamamlamıştır.

Üyelerimizin de ilgili gündem üzerine değerlendirme ve katkıları ile devam eden toplantı, II.Gündem ile devam etmiş ve bu gündem de ise gelecek döneme ilişkin üyelerimizin beklentileri, eksik bırakılan çalışmaların Yönetim Kurulunun gelecek dönemde tamamlaması temennisi ile sona ermiştir.

Söz alan üyelerimiz:tarafından;

Başta Karayolları davaları olmak üzere açılmış olan davalar ve hukuk mücadelesi ile gerek kamuda ve gerekse özelde çalışan meslektaşlarımıza istihdam olanakları yaratılmasının olumlu bir gelişme olduğu,

Jeolojiye yeni açılımlar sağlayan ve ilk kez yapılan Kıyı ve Deniz Jeolojisi gibi etkinliklerin devam etmesini,

Özellikle genç meslektaşlarımızı geliştiren meslek içi eğitim seminerlerinin süreklilik kazanmasının oldukça önemli olduğu, Üyelerin bilgi birikiminin paylaşıldığı, katılım ve katkının arttırılması, üyeler ile organik bağların kurulması ortamlarının daha bir genişletilerek  platformların yaratılması ve periyodik üye toplantıların yapılması,

WEB sitesinin yeni şekli ile daha iyi hizmet verdiği ve işlevli hale geldiği,

Oda üye iletişiminin son dönemlerde güçlendiği ve gelişmelerden haberdar olmalarının sağlandığı,

Jeolojiyi halka tanıtmak için görsel ve yazılı dökümanların hazırlanarak, broşürle ulaşmanın yanı sıra medyanın etkin kullanımının sağlanmasını,

Oda faaliyetlerinin seçimleri kazanan grup tarafından değil, tüm meslektaşların katkı ve birikimleri ile gerçekleştirilmesinin gerektiği,

Ankara üyelerinin sürece katılımı ve değerlendirme olanaklarının daha fazla yaratılmasının daha uygun olacağı,

Etkinliklerin kamuoyuna yeteri kadar yansıtılmasının yöntemlerinin geliştirilmesini,

Orta öğretimde jeoloji dersinin okutulması için başlatılmış girişimlerin sonuçlandırılması,

İlk öğretim öğrencilerinin bilgilendirilmelerine yönelik eğitici dökümanların geliştirilerek, şimdiye kadar yapılan okul toplantılarının yurt çapına yaygınlaştırılmasını, 

Mesleğimizi ve ülkeyi ilgilendiren başta enerji alanında gündemde olan yasalara müdahil olmak için çalışmaların üyelerimizin katkı ve desteği ile sürdürülmesinin bütün üyelerin görevi olması gerektiği,

Kamuoyu ve meslektaşlarımıza yönelik Teknik Seriler yayınlarının arttırılmasının faydalı olacağı,

İşsizlik sorunu konusunda Odanın çalışmalarının bilindiği ancak üyelerin bilgilenmesinin olmadığı ve bu yöndeki çabaların arttırılması,

Odanın TBMM ve bürokraside siyasi uyumda olmasa bile çalışmalarının sürdürülmesinin gerektiği,

ifade edilmiştir.

Toplantıya, Odaya yeni üye olan çok sayıda genç meslektaşımızın, olumlu bir gelişme olarak gördükleri Oda iletişiminin etkin kullanımı ile katılarak, düşünce ve önerilerini aktarmaları, ve Oda çalışmaları içinde yer alma istekleri oldukça anlamlı ve sevindirici bulunmuştur. 

Okunma Sayısı: 2804
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası