TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ 1975 YILINDA YAYIMLANMIŞ JEOLOJİK HARİTALAR İSİMLİ KİTABIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ YOLUYLA HAZIRLANMIŞ KÜTÜPHANE KOLEKSİYONUMUZDA OKUYUCU HİZMETİNE SUNULMUŞTUR.


undefined

İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ 

 BÖLÜM I

TEMEL GEOMETRİK BİLGİLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Geometrinin Tanımı ve Kısa Tarihçesi

Geometrinin Dalları

Geometride Kullanılan Temel Kavramlar

Tanım

Aksiyom

Postulat

Teorem

Geometrik Yer

İspat

Nitelikli Çizim

Geometrik Şekillerin Temel Öğeleri

Nokta, Çizgi ve Doğru

Açı

Yüzey ve Düzlem

Cisim

Nokta, Doğru ve Düzlemlerin Birbirine ve Bir Cisme Göre

Konumları

Geometride Kullanılan Ölçü Birimleri

Başlıca Düzlem Geometrik Şekiller

Üçgenler

Dörtgenler

Çokgenler

Çember ve Daire

Elips

Parabol

Hiperbol

Trigonometri İle İlgili Temel Bilgiler

Trigonometrik Çember

Temel Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyon Tabloları

Üçgenlerde Trigonometri Fonksiyonlarına Dayalı Teoremler

Analitik Geometri Hakkında Özet Bilgi

Uzay ve Tasarı Geometri Bilgileri

Uzayda Nokta, Doğru ve Düzlem

Karteziyen Koordinat Sisteminde

Düzlemlerin Adlandırılması

Uzay Geometri Problemlerinin Çözümünde Yararlanılan Bazı

Temel Teoremler ve Bağıntılar

İzdüşüm ve İzdüşüm Yöntemleri

Paralel İzdüşüm

Merkezi İzdüşüm

Kodlu ve Eşlenik İzdüşüm

Perspektif

Merkezi Perspektif

Paralel Perspektif

Stereografik İzdüşüm

Başlıca Uzay Geometrik Şekiller

(Küp, Prizma, Piramit, Silindir, Koni, it, Hiperboloit)Küre, Elipsoit, Parabolo-

BÖLÜM II

TOPOĞRAFİK HARİTA VE BLOK DİYAGRAMLAR

Haritanın Genel Tanımı ve Çeşitleri

Topoğrafik Haritanın Tanımı

Topoğrafik Haritalar Üzerindeki Başlıca Veriler

Engebe

Drenaj Ağı

Durgun Sular

Buzullar ve Sürekli Kar Alanları

Bitki Örtüsü

Kültürel Yapıtlar

Diğer Veriler

Topoğrafik Haritalar Üzerinde Yön, ölçek ve Koordinatlar

Topoğrafik Haritaların Okunması

Harita Üzerinde İki Nokta Arasında Yatay Uzaklığın ve Yük seklik Farkının Bulunması

Topoğrafik Haritalar Üzerinde Yamaç Eğiminin Bulunması

Haritadaki Herhangi Bir noktanın Koordinatlarının Bulunması

Topoğrafik Harita Üzerinde Görüş Alanı Belirlenmesi

Arazide Topoğrafik Harita Üzerinde Yer Bulunması

Topoğrafik Haritalardan Topoğrafik Kesit Çıkarılması

Topoğrafik-Jeomorfolojik Blok Diyagramlar

Genel Bilgiler

Topoğrafik Haritalardan Blok Diyagram Hazırlanması

Blok Diyagramların Üst Yüzeylerinin Gölgelendirilmesi

BÖLÜM III

KAYAÇ YAPILARI HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Jeolojik Yapı:Jeolojik Harita ilişkisi

Tanım ve Sınıflama

Geometrik Niteliklerin

Çizgisel Yapılar

Düzlemsel Yapılar

Büyüklüklerine Göre Kayaç Yapıları

Mikro Yapılar Mezoskopik Yapılar Megaskopik Yapılar

Oluşumlarına Göre Kayaç Yapıları Mağmasal Kökenli Yapılar Tortul kökenli Yapılar

Metamorfik Yapılar

tektonik Yapılar

Atektonik Yapılar

Kıvrımlı Yapılara İlişkin Temel Geometrik Bilgiler

Temel Kıvrım Grupları

Basit Büküİmeler Monoklinal Kıvrımlar

Gerçek Kıvrımlar

Kıvrımların Geometrik Sınıflaması

Kıvrımların Morfolojik Sınıflaması

Haritalarda Kıvrım Ekseni

Kırıklı Yapılar Hakkında Geometrik Bilgiler Çatlaklar

Yarıklar

Faylar

Fayların Geometrik Öğeleri

Fayların Geometrik Sınıflaması

Faylarda Gerçek ve Görünür Atımlar

Tabakalı Yapılarla İlgili Geometrik Kavramlar

Yüzeyleme Genişliği

Derinlik Farkı

Tabaka Kalınlığı

Gerçek Kalınlık

Görünür Kalınlık

Tabaka Eğimi ile Yamaç Eğiminin Farklı Durumlarına GöreYüzeyİeme Genişliği, Kalınlık Derinlik Farkı ve Eğim AçısıArasındaki Bağıntılar

BÖLÜM IV

KAYAÇLARDAKI YAPI ÖĞELERİNİN DURUŞLARI

VE BUNLARIN ÖLÇÜLMESİ

Yapı Öğelerinin Duruşları Jeolog Pusulası ve Kullanılışı

Pusulanın yapısı

Pusulayla Yön Ölçmenin Temel Kuralları

Pusulanın Bir Bölgedeki Grid Kuzeyine Ayarlanması

Doğrultu Ölçülmesi

Uzaktan Doğrultu Ölçülmesi

Düzlemsel Yapılarda Eğim

Çizgisel Yapılarda Eğim Yönü Ölçülmesi

Eğim Açısının Ölçülmesi

Uzaktan Eğim Açısının Ölçülmesi

Ölçü Değerlerinin Kaydedilmesi

BÖLÜM V

JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ

Jeolojik Haritanın Genel Tanımı ve Sınıflandırılması Ölçek ve Ayrıntılarına Göre Jeolojik Harita Türleri

Jeolojik Genel Haritalar

Jeolojik Özel Haritalar

Kapsamlarına Göre Jeolojik Harita Türleri

Litolojik haritalar

Stratigrafik haritalar

Tektonik haritalar

Tümü jeolojik haritalar

Özel Konulu Jeolojik Haritalar

Jeolojik Haritaların

Jeolojik Harita İşaretleri

Jeolojik Haritaların Okunması ve Yorumlanması

Jeolojik Eşyükseklik Eğrileri ve Bunların Çizimi

Jeolojik Eşyükseklik Eğrilerinin Tanımı

Jeolojik Eşyükseklik Eğrilerinin Çizimi ile ilgili Kurallar ve

Örnekler

Harita Üzerinde Jeolojik Yapıların Duruşlarının Bulunması

Jeolojik ve Topoğrafik Yüzeylerin Arakesitlerinin Bulunması

Harita Üzerinde Yüzeyleme Genişlikleri, Derinlik Farkları ve

Kalınlıkların Bulunması

Jeolojik Haritalar Üzerinde Uyumsuzlukların Tanınması Jeolojik Harita Üzerinde Jeolojik Tarihçe Yorumlaması Jeolojik Kesitler Tanım ve Düzenleme Jeolojik Kesit Türleri Ölçeklerine Göre Jeolojik Kesitler Yatay ve Düşey Ölçek ilişkisine Göre Jeolojik Kesitler Kesit Düzleminin Duruşuna Göre Jeolojik Kesitler Jeolojik Kesit Dizileri Sondaj Kesitleri Panel Diyagramlar Stratigrafik Kesitler

Jeolojik Haritalardan Jeolojik Kesit Çıkarılması Jeolojik Haritalardan Yatay Jeolojik Kesit Çıkarılması Sondaj Verilerine ye Yoruma Dayalı Jeolojik Kesitler Arazide Pusula, Şeritmetre ve Jacop Çubuğu ile Kesit Çı karma

Jeolojik Blok Diyagramlar Tanım ve Örnekler

Jeolojik Haritalardan Jeolojik Blok Diyagram Hazırlanması Jeolojik Blok Diyagram Örnekleri Arazide Jeolojik Harita Yapımı

Arazide Jeolojik Öğelerin Gözlemlenmesi, incelenmesi ve Yorumlanması

Topoğrafik Harita Üzerinde Jeolojik Öğelerin Yerlerinin Bu lunması ve Haritaya işlenmesi Arazide Defter tutma

Örnek Toplama ve Örneklerin laboratuara Gönderilmek Ü zere Hazırlanması

Jeolojik Harita Yapımı için Örnek Toplama Özel Amaçlar için Örnek Toplama Arazide Ölçekli ve Ölçeksiz Jeolojik Kesit Hazırlanması Arazide Eskiz ve Panorama Gibi Yardımcı Çizimler Yapılması

Jeolojide Karşılaşılan Geometrik Problemlerin Temel Çözüm

Yöntemleri

Ortografik Yöntem

Trigonometrik Yöntem

Tanjant Vektörleri Yöntemi

Stereografik Yöntem

Örnek Problemler Üzerinde Yöntemlerin Uygulanışı

Ortografik Çözüm

Trigonometrik Çözüm

Tanjant Vektörleri Çözümü

Stereografik Çözüm

Temel Geometrik Bilgilere İlişkin Uygulama Soruları

Topoğrafik Haritalara İlişkin Uygulama Soruları

Topoğrafik Blok Diyagram Soruları

Yüzeyleme Genişliği, Derinlik Farkı ve Kalınlık Soruları

Faylarla İlgili Sorular

Stereografik Yöntemin Uygulanmasına İlişkin Sorular

Jeolojik Haritaların Okunması ve Yorumlanması Soruları

Okunma Sayısı: 3123
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası