TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB 40. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

TMMOB 40. Dönem Olağan Genel Kurulu‘nda kabul edilen kararlar şöyle:

1- Elektrik Mühendisleri Odası‘nın (EMO) 41. Olağan Genel Kurulunda, 2008-2009 çalışma döneminde sekreteryalığını EMO‘nun yürüteceği "Ücretli ve İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı"nın düzenlenmesi ile ilgili olarak 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

2- 2008-2009 çalışma döneminde sekreteryalığını EMO‘nun yürüteceği "Kadın Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Kurultayı"nın düzenlenmesi ile ilgili olarak 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

3- Kamu ve Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın ücretlerinin insanca yaşanacak bir düzeye çıkarılmasıyla ilgili olarak, 41. Dönem Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunca oluşturulan çalışma grubunun 40. Dönem TMMOB çalışma gruplarına dahil edilmesi ve bu doğrultuda talep ettikleri "Ücretli Çalışan Üyeler Çalışma Grubu"nun tekrar oluşturulması ile ilgili 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

4- 41. Dönem göreve gelen Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunca, öğrenci üyelerin "staj sorunu" ile ilgili oluşturulan Çalışma Grubunun 40. Dönem TMMOB çalışma gruplarına dahil edilmesi ve bu doğrultuda talep ettikleri "Staj Kanunu Çalışma Grubu"nun oluşturulması ile ilgili 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

5- Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası‘nın kurulması hususunda TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu‘na görev verilmesine,

6- Üniversitelerin "Mekatronik Mühendisliği" Bölümünden mezunların Makina Mühendisleri Odası‘na; "Üretim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği" Bölümü mezunlarının Makina Mühendisleri Odasına kaydolmalarına,

7- TMMOB‘nin 2004 yılından bu yana aktif bileşeni olduğu Avrupa Sosyal Forumu‘nun Berlin‘de yapılan hazırlık toplantısında alınan kararla 19-22 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul‘da yapılacak 6. Avrupa Sosyal Forumu Sekreteryasında yer almasına,

8- TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 2009 Yerel Yönetim seçimlerini de göz önüne alarak, TMMOB‘nin sekreteryasında öncelikle "Yerel Yönetimler ve Kentleşme Kurultayı" nın düzenlenmesine, ayrıca takip eden süreçte TMMOB‘nin İKK düzeyinde örgütlü iller/ilçeler öncelikle olmak üzere "Kent Sempozyumları" düzenlenmesine,

9- Yer altı suyu ve zemin etüdü sondaj faaliyetlerinde, proje ve denetiminde petrol mühendislerinin DSİ ve diğer kamu kuruluşları tarafından yetkili sayılmasına ilişkin 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

10- TMMOB‘ye yönelik Birlik Hisse Ödentilerini yerine getirmeyerek, oda genel kurul delegelerinin TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu‘na katılımını ve Orman Mühendisleri Odası‘nın TMMOB Yönetim Kurulu‘nda temsilini engelleyen Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nun kınanmasına ve Odadan Birlik hissesinin yasal yollardan alınması için 40.Dönem TMMOB Yönetim Kurulu‘na görev verilmesine,

11- Mesleki uzmanlık alanlarımızla ilgili yasa, yönetmelik, norm ve şartname hazırlıklarında odaların TMMOB eşgüdümünde birlikte üretme anlayışıyla güç birliği oluşturacak duyarlılıkla çalışma ortamı oluşturması konusunda 40. Dönem Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

12- Yapı Denetim Yasası ekinde yer alan "şantiye şefi" tip sözleşmesinde kişilerin her şart altında hizmeti brüt ücretle yapacağı belirtilmekte, çalışmaların bu konuda özellikle faal olan odaların katılımıyla oluşturulacak bir komite tarafından yürütülmesi ve konuyla ilgili olarak; 05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı R.G‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı denetim Uygulama Yönetmeliğinin (i) bendinde tanımlanan ve 9. maddenin 2. fıkrasında sözü geçen "şantiye şefi" madde 28/6 ve geçici madde 3/1 fıkrasında bahsi geçen "minha" düzenlemesinin TMMOB tarafından iptali istemiyle yargı süreci başlatılmıştır.
Aynı önergede yer alan ücretli çalışan mimar ve mühendislerin sendikal hak ve örgütlenme hedefine yönelik komite oluşturulması konusunun "Ücretli ve İşsiz Mühendis Kurultayı"‘nın düzenlenmesi ile birlikte değerlendirilerek 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

13- TMMOB Mimarlar Odası üyesi ve çalışanı Alev Şahin‘in 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe katılımı dolayısıyla devam eden tutukluluk haline ilişkin 20 Haziran 2008 de yapılacak duruşmaya TMMOB‘nin, Alev Şahin‘e özgürlük talebi çağrısıyla katılım yapılması yönünde 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

14- 5 yıldan daha fazla birikmiş üye aidat borçlarının alınmaması ve Odalar arası farklı uygulamaların sona erdirilmesi için komisyon kurularak çalışmaların yapılması yönünde 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

15- 2009 yılı mart ayı sonunda yerel seçimler öncesinde bir çok meslektaşımızın yaşama ve çalışma alanı olan kentlerin; siyasi iktidarların arka bahçesi haline gelmesi, çıkartılan ranta dayalı yasalarla teknik personel ve teknik hizmetler önemsizleştirilerek hizmet alanlarımızın daraltılması, belediyelerde teknik personel sayısının iyiden iyiye azaltılması ve emekçi halkların yaşam alanlarını yok eden çarpık kentlerin yaratılmasından sorumlu AKP iktidarının bilimden ve mühendislikten uzak "tek tip" uygulamalarının, piyasacı, Amerikancı ve gerici politikalarının kısaca bütün alanlarda tahribata yol açan bu genel ve yerel politikaların deşifre edilebilmesi amacıyla 2008 yılı sonuna kadar "AKP iktidarının meslek alanlarımıza ve mühendislerin hak ve çıkarları üzerinde yarattığı tahribat"ı sergileyen bir etkinliğin yapılması için 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

16- Temel ilkesi örgütsel bağımsızlık olan TMMOB ve bağlı odaları, her türlü etkinliği düzenlerken, bu etkinliklerini öncelikle öz kaynakları ile finanse ederler. Etkinliklerin düzenlenmesi sırasında öz kaynakların yetmemesi durumunda odalar arası işbirliği olanakları araştırılır. Yukarıdaki şartların sağlanamaması durumunda etkinliğin düzenlenmesi sırasında maddi destek alınması durumunda alınan maddi destek TMMOB ve bağlı odaların örgütsel bağımsızlığını ve kimliğini zedelemeyecek biçiminde kullanılmalıdır. Birliğimizin ve bağlı odaların düzenleyeceği her türlü bilimsel ve teknik etkinliklerde destek ve sponsorluk uygulama usul ve esaslarının odalarımızın görüş ve önerileri alınarak belirlenmesi için 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

17- a) Doğal kaynaklarımızın bilime, tekniğe ve mühendisliğe aykırı bir şekilde işletilerek yağmalanmasına, doğal varlıklarımızın yönetiminde toplumsal ve kamusal yararın yerine özelleştirme, yabancılaştırma ve tahrip ederek yok etme süreçlerinin önünün açılmasına, çevrenin, tarihi değerlerin ve kültürel mirasın yerli ve yabancı şirketlerin kar hırslarına terk edilmesine neden olan karar ve uygulamalar içindeki belirleyici konumları nedeni ile ve bu arada mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının hak ve çıkarlarına aykırı politika ve girişimlerin de adeta destekleyicisi konumunda bulunan, 60.Cumhuriyet Hükümeti‘nin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Metalurji Mühendisi Hilmi GÜLER‘in, Bayındırlık ve İskan Bakanı, İnşaat Mühendisi Nafiz ÖZAK‘ın, Ulaştırma Bakanı, Gemi Mühendisi Binali Yıldırım‘ın, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Makine Mühendisi Zafer ÇAĞLAYAN‘ın, Çevre ve Orman Bakanı, İnşaat Mühendisi Veysel Eroğlu‘nun 29 Mayıs-01 Haziran 2008 tarihlerinde, Ankara‘da toplanan TMMOB 40.Olağan Genel Kurulu‘nda, kınanmalarına ve tüm bu politika ve uygulamaları nedeni ile kamuoyunda teşhir edilmelerine;
b) 60. Cumhuriyet Hükümeti‘nin mühendis kökenli Bakanlarından, Metalurji Mühendisi Hilmi Güler (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı), İnşaat Mühendisi Faruk Nafiz Özak (Bayındırlık ve İskan Bakanı), Gemi Mühendisi Binali Yıldırım (Ulaştırma Bakanı), Makina Mühendisi Mehmet Zafer Çağlayan (Sanayi ve Ticaret Bakanı) ve İnşaat Mühendisi Veysel Eroğlu (Çevre ve Orman Bakanı) Bakanlık görevlerini yürütürken, doğal kaynaklarımızın ve doğal varlıklarımızın korunması, geliştirilmesi ve bu alanda kamusal ve toplumsal yararın öne çıkarılması yerine, bilime, tekniğe, mühendisliğin evrensel ilke ve doğrularına ve meslek etiğine aykırı uygulamaları ile doğal kaynaklarımızın yönetimi ve işletiminde, doğal varlıklarımızın, çevrenin, tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara taşınması süreçlerinde, tam anlamı ile bir yağma ve tahrip etme döneminin önünü açan karar ve uygulamaların öznesi olmuşlardır. Bu noktada ve konumda bulunan, yukarıda isimleri ve meslekleri belirtilen mühendis kökenli Bakanların, TMMOB Yasası ve TMMOB‘nin ilgili Yönetmelikleri gereğince, üyesi bulundukları Oda‘ların Onur Kurulları‘na, ODA‘LARINDAN İHRAÇ talebi ile sevk edilmeleri hususunda 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

18- Nükleer lobilerin baskıları sonucu çıkarılan Nükleer Enerji Yasası, belirli birkaç şirkete nükleer santral kurdurulmasının hukuki zeminini yaratma amacındadır. Dünyanın vazgeçtiği, kaza riskleri taşıyan, atık sorununun ciddi tehlikeler barındırdığı, dışa bağımlı ve nükleer lobilerin çıkarına olan nükleer santralin ülkemizde kurulmasına karşı TMMOB‘nin bu konuda öncülük görevini üstlenmesine dair çalışmalar yapılması hususunda 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

19- "Özelleştirmeler AKP iktidarı döneminde de talan anlayışı ile hızla devam etmektedir. Dünya Bankasının talepleri doğrultusunda insan için zorunlu yaşamsal vazgeçilmez nitelikteki bir kullanım aracı olan suyun özelleştirilmesi de gündemleştirilmektedir. Akarsuların satışını, havza kullanım haklarının sermayeye devrini sağlayacak yasal düzenlemelere yönelik hazırlıklar yapılmaktadır. İngiltere, Fransa, Latin Amerika ülkelerinde yapılan suyun özelleştirilmesi yoksul halk kesimleri için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkarmıştır.
Dünya Su Konseyi tarafından düzenlenecek olan 5. Dünya Su Forumu 16-22 Mart 2009 tarihinde İstanbul‘da toplanacaktır. Dünya Su Forumu‘nda Küresel Su Politikaları tartışılacaktır. Dolayısıyla Küresel Su politikalarının temsilcileri kadar bu politikalara muhalefet eden çok sayıda örgüt temsilcisi de İstanbul‘a gelecektir.
Dünya Su Forumu için hazırlıklara başlamak, Foruma seçenek olacak karşıt organizasyonlar oluşturmak, küresel su güçlerine muhalefet eden uluslararası güçleri bir araya getirmede, suyun özelleştirilmesine yönelik her türlü politikalara karşı, sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik örgütleriyle ortak organizasyonlar oluşturulmasında TMMOB‘nin öncü bir görev üstlenerek bu yönde çalışmalar yapılması hususunda 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

20- "Mevcut maden yasası", incelendiğinde her ne pahasına olursa olsun madencilik yapılmasını öngören, sadece üretimi önceleyen, çevre ve doğayı gözetmeden insanı merkezine almayan bir yaklaşımla madencilik için tüm tarihi doğal kültürel zenginliklerimizin göz ardı edildiği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili önlemlerin yer almadığı bir yasadır.
Uluslararası sermayenin ülkemizi açık pazar olarak hızlıca kullanması, başka bir deyişle yapılan düzenlemelerle yağmanın önünün açılması, ülke gündeminde yoğun olarak altın madeni aranması ve üretilmesinin; ya işletme teknolojisi ve çevre ya da ekonomik boyutuyla gündeme gelmesine neden olmuştur. Altın arama ve üretilme işlemlerinin olduğu bölgelerde de insanımızın yoğun ve haklı direnişleri ortaya çıkmıştır.
Madenlerin gerçek sahibi bu ülkenin halklarıdır. Maden kaynaklarımız, toplumun ihtiyaçlarını gören, bilim ve akla uygun yöntemlerle işletilen, insanı, çevreyi ve doğayı merkezine alan yaklaşımla değerlendirilmelidir ilkesiyle, TMMOB‘nin bu talan yasası başta olmak üzere, siyanürlü altın işletmeciliğine karşı durması, yerellerde geliştirilen direnişlerde yerini alması yönünde gereken tüm çalışmaları önümüzdeki dönem hayata geçirme mücadelesine devam etmesi yönünde 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

21- TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurullarında "kadın üyeler çalışma grupları" oluşturulması talebiyle verilen önerge ile "Ülkemiz kadınları toplumumuzun yaşadığı yoksulluk, baskı koşullarını en ağır biçimiyle hissetmektedir. Ekonomik krizde en kolay işini kaybeden kadınlarımız, yeri gelince eve kapatılmakta, yeri gelince yedek işgücü olarak emek gücüne alternatif olarak kullanılmakta, ırkçı şoven politikanın acı sonuçlarını en vahim şekilde hissederek. gelenek-görenek, dini gerekçelerle baskı altında tutularak ikinci sınıf insan olarak değerlendirilmektedir.
TMMOB, kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele etmeli, kadının desteklenmesi anlamında pozitif ayrımcı politikalara destek olmalı ve bu amaçlarla çalışacak bir komisyon oluşturulması ve İl/İlçe Koordinasyon Kurullarında da benzer çalışmalar yapmak üzere Kadın Üyeler Çalışma Grupları oluşturulması hususunda çalışma yapmak üzere 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

22- "Ülkemiz Türk, Kürt, Ermeni, Laz, Gürcü, Çerkez farklı etnik kimliklerin var olduğu çok kültürlü bir coğrafyadır. Bu coğrafyada kanayan bir yara haline dönüşen Kürt sorununun çözümünde şiddet politikaları uygulanmakta, son otuz yıldır barışçı çözüm yerine askeri yöntemde ısrar edilerek 40 bin cana ve 300 milyar dolar kayba neden olunmuştur. Kürt sorunu halkların kardeşliği eşitlik temelinde demokratik ve barışçıl çözümlerle ele alınmalıdır.
Kürt sorununun demokratik ve barışçıl perspektifle çözümünden yana olduğumuzu, can ve ekonomik kayıpların olmamasını, ülke kaynaklarının halkın yaşam standardının iyileştirilmesinde kullanılmasını belirterek barışın sağlanması için çaba gösterilmesine ve bu konuda çalışmalar üzere 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

23- MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan; yerbilimlerinin tüm evrelerine, binlerce yıl önce Anadolu‘da yaşamın, mamutlar dahil olmak üzere dünyanın geçmişine, evrime ışık tutan yüzlerce canlıya ait fosillerin maden ve mineral örneklerinin saklandığı, korunduğu, bunların içindeki en seçkin örneklerin uluslararası standartlara uygun, bilimsel ve eğitsel şekilde sergilendiği, Türkiye‘nin en zengin "doğa müzesi" olan Tabiat Tarihi Müzesinin, 1 Temmuz 2005 yılından bu güne inşa problemleri gerekçe gösterilerek kapalı tutulması ve açılmasına dair herhangi bir çalışma yapılmaması nedeniyle ilgili tüm mühendislik öğrencileri, mühendisler, teknik elemanlar ve tüm kamu için eğitici, öğretici bir laboratuar özelliği taşıyan müzenin tekrar toplumun hizmetine açılması hususunda 40. Dönem TMMOB Yönetim Kurulunun girişimde bulunmasına,

24- TMMOB mücadelesinde yaşamını yitiren Harun Karadeniz, Zeki Erginbay, Akın Özdemir, Teoman Öztürk, Hasan Balıkçı, Suat Sezai Gürü gibi öncü insanlarımızın anısını yaşatmak ve geleceğe aktarmak üzere kitap ve CD gibi belgesel materyalin hazırlanması için 40. Dönem Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

25- Tersanelerden başlayarak tüm iş kollarında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yaşama geçirilmesi için bir dizi tedbirlerin alınması için;
a- TMMOB; tüm iş kollarında yurttaşlarımızın hayatlarını kaybetmesine, yaralanmalarına, sakat kalmalarına mesleki hastalıklara yakalanmasına neden olan, iş güvenliksizlik ortamının ve süreçlerinin karşısındadır.
b- Özellikle son bir yılda daha bir gündemimize giren, en köklü iş kollarımızdan gemi iş kolunda, tersanelerde yaşanan ölümlü, yaralanmaları, sakat bırakan iş kazalarının yaşanmaması için öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığını iş yasası ve bağlı yasal düzenlemeleri hakkıyla uygulaması için sorumluluklarını almaya çağırır.
Denizcilik müsteşarlığını mevcut ve yatırım halindeki tersanelerin, atölyelerin, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uygun fiziki ve teknolojik olanakların hayata geçmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapmaya ve uygulamaya çağırır.
c- TMMOB; ağır ve tehlikeli iş kollarından olan gemi iş kolunda gözlemlenen savruk disiplinsiz, plansız , programsız çalışma süreçlerine neden olan taşeronluk ve esnek çalışma sistemlerinin bu iş kolunda sona erdirilmesi için her türlü girişimde bulunur.
TMMOB; 4857 sayılı İş Yasası kapsamında alt işverenlik uygulamalarının, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için esnek çalışma uğruna suistimal edilmesine karşı çıkar.
d- TMMOB; kamusal nitelikte yaşam savaşı veren işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından fiziksel ve teknik olanakları gelişkin, işçi sağlığı ve iş güvenliği kültür ve birikimine sahip Haliç ve Camialtı Tersaneleri‘nin kamu eliyle yeniden canlandırılmasını ve bu tersanelerin gemi iş koluna örnek oluşturmasının takipçisi olacaktır.
e- TMMOB; Haliç tersanelerinin, Tuzla tersanelerinin çarpık kentsel yıkım politika ve uygulamalarıyla tasfiye edilmesine karşı çıkacaktır.
TMMOB; emperyalizmin, kendi güdümünde kent devletleri oluşturmak için yürüttüğü politika ve uygulamalara bağlı olarak İstanbul‘un, İzmir‘in vb diğer kentlerimizin üretimden kopartılarak finans, turizm ve hizmet sektörü ağırlıklı tüketimin pompalandığı kentler olmasına karşı çıkar.
f- TMMOB; 4857 sayılı İş yasasından farklı olarak "İş Sağlığı ve İş Güvenliği" adlandırmasını "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" olarak değiştirilmesini yasama organına önerir.
Gerekçe;
Sağlık, insan ve dolayısıyla işçiyi ilgilendirir; güvenlik ise işin bütünüyle ilgilidir.
g- TMMOB; yurt sathına yayılan tersane yatırımlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde oluşturulmasını, görece sanayi deneyimi az illerimizden işçi sağlığı ve iş güvenliğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından daha özenli takip edilmesini talep eder.
h- TMMOB; başından beri çeşitli gerekçelerle tersane yatırımına uygun bir yer olmadığını belirttiği, hukuk dışı bir biçimde oldu bittiyle yaşama geçirilmeye çalışılan Yalova –Altınova Tersaneler Bölgesinin, Tuzla Tersaneler Bölgesine, Haliç Tersanelerine seçenek olarak gösterilmesine karşı çıkar.
i- TMMOB; tersane bölgeleriyle birlikte tüm sanayi bölgelerinde çalışanlar için insani şartlara ve sosyal şartlara uygun lojmanlar, barınma, sosyal tesis olanakları sağlanmasını önerir.
Yukarıdaki ilkeler kapsamında işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapılan çalışmaları geliştirmek, ilgili meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, emekten yana örgütlerle ortak çalışma ve etkinlikler yapmak üzere 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

26- Türkiye Cumhuriyeti‘nin kuruluşundan bugüne değişime uğramış, eski ve yabancı kökenli sözcüklerin birçok alanda Türkçe boşluklar oluşturularak kullanmaya başlanılması, mühendislik mimarlık eğitiminde de halen bir çok değişimin ve sözcüğün yabancı kökenli ve/veya eski olduğu, her konuda yenilenmenin günümüzde halen kullandığımız birçok sözcüğün bugünkü Türkçe ile anlaşılması mümkün olmaması nedeniyle mühendislik mimarlık eğitim ve hizmetlerinde kullanılan yabancı kökenli ve eski Türkçeden kalan terimlerin yerine Türkçe terimlerin saptanması ve kullanılmasının sağlanması için çalışma yapılması, bu konuda Üniversite ve Odalarla işbirliği ile çalışma başlatılmasına ilişkin 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

27- TMMOB Öğrenci Kurultayı ve öğrencilerin merkezi örgütlenme ihtiyacını giderecek bir yapının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak üzere 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

28- TMMOB Denetim Yönetmeliğinin günün koşullarına uyarlanmak ve güncel hale getirilebilmek için 40. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu‘na, bir komisyon kurularak 41. Olağan Genel Kuruluna kadar çalışma yapması için görev verilmesine,

29- Geçen dönem yoğunluğu nedeniyle üzerinde tartışılamayan meslek ilkeleri ve mesleki davranış ilkelerini bu dönem incelemek üzere TMMOB‘nin tüm birimlerinde tartışılmaya açılması konusunda 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

30- Kamu kurumlarında çalışan ve TMMOB‘ye bağlı oda delegelerinin TMMOB ve odaların genel kurullarına görevli olarak katılıp katılamayacakları hususunda hukuki yönden araştırma yapılması ve girişimlerde bulunulması hususunda 40. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu‘na görev verilmesine,

Karar verildi.

Okunma Sayısı: 2921
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası