TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
SEDİMANTOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞTAYI (SÇG- 2022) TRABZON’DA 1-4 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bu yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen ve Odamız tarafından da desteklenen Sedimantoloji Çalışma Grubu (SÇG-2022) Çalıştay’ına Odamız adına Yönetim Kurulu II. Başkanımız Mithat Emre KIBRIS ile Trabzon Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Semi Hamzaçebi katıldı.

Sedimantoloji Çalışma Grubunun ’Karadeniz Havzaları Sedimantolojisi’’ ana teması ile KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığıyla ortaklaşma düzenlediği ve odamızın da destek verdiği Çalıştay; Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde 1-4 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Çalıştay’da,  Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Kırmacı, Sedimantoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İsmail Ömer Yılmaz, Odamız Yönetim Kurulu II. Başkanı Mithat Emre Kıbrıs ve Karadeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil RAKICI ‘nın açılış konuşmalarıyla başladı. Oda Yönetim Kurulu II. Başkanımız Mithat Emre Kıbrıs açılış konuşmasında;

Sedimantoloji ve sedimanter süreçlerin iyi anlaşılması, günümüzde doğa olaylarının afete dönüşmesinden, küresel iklim değişimine, doğal kaynak araştırmalarından, enerji veya endüstriyel hammaddelerin araştırılması, bulunması ve işletilmesi süreçlerine, mühendislik yapılarının doğru planlanmasından, doğal varlıklarımızın yani jeoçeşitliliğin korunmasına kadar birçok alana ya doğrudan, ya da dolaylı olarak katkı sunmaktadır.

Bugün gerçekleştireceğimiz, Sedimantoloji Çalışma Grubunun düzenlediği, Odamızın da destekçisi olduğu, Sedimanter havzalarımızın hidrokarbon potansiyelinin de değerlendirileceği Karadeniz Havzaları Sedimantolojisi Çalıştayımızın önemli bir amaca hizmet edeceğine inanıyorum.

Özellikle Ham Petrol tüketiminde %94, doğal gazda   %99, toplam enerji tüketiminde ise  %74 oranında dışa bağımlı olduğumuz düşünüldüğünde başta hidrokarbon olmak üzere yerli kaynaklarımızın ortaya çıkarılarak dışa bağımlılığımızın azaltılmasının büyük önem taşıdığı açıktır.

Dünya üretilebilir petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık %70`lik bölümü ülkemizin yakın coğrafyasında yer almaktadır. Ülkemiz, jeopolitik konumu itibariyle dünya ispatlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleriyle komşu olup 2030 yılına kadar %40 oranında artması beklenen enerji talebinin de önemli bir bölümünün içinde bulunduğumuz bölgenin kaynaklarından karşılanması öngörülmektedir.

Her geçen gün artan petrol ve doğal gaz ihtiyacının mümkün olduğunca yerli kaynaklardan karşılanması yönündeki faaliyetler kapsamında, ülkemizin yeterince aranmamış basenlerinde ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz`deki deniz alanlarında yapılan hidrokarbon aramalarına yönelik çalışmalar büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle yakın süreçte Batı Karadeniz’de doğal gaz varlığının ortaya konulması ve buna bağlı olarak gelişen olumlu ikliminin devamlılığı önem arz etmektedir.

Günümüzde, ülkemiz tarafından stratejik olarak gerek Akdeniz gerekse Karadeniz’de yürütülen hidrokarbon araştırmaları jeoloji biliminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir. Temel jeolojik yapı ile birlikte bölgenin çökelme ortamı, sedimantasyon süreçleri ve bunun geçirdiği jeodinamik evrim bilinmeden başarılı hidrokarbon operasyonlarının yapılması mümkün görülmemektedir. Derin deniz ortamında yüksek maliyetlerle açılan sondaj operasyonlarından önce bölgenin ayrıntılı jeoloji araştırmalarının yapılması istenilen sonuca ulaşmada büyük önem taşımaktadır.  Bu doğrultuda, başta denizlerimiz olmak üzere karadaki sedimanter havzalarımızda TPAO ve üniversitelerimiz tarafından bu yönde çalışmalara devam edilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

Çalıştay açılış konuşmalarının ardından bildiri ve poster sunumlarıyla devam etti. 4 gün süren çalıştayın ilk iki gününde bilimsel sunumlar, son iki gününde ise teknik geziler ve sosyokültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Sedimantoloji Çalışma Grubu’na, çalıştay düzenleme kuruluna, ev sahipliği yapan KTÜ’ ne ve jeoloji mühendisliği bölümümüze, sunumları ve katılımları ile çalıştayı zenginleştiren değerli katılımcılara, destek veren kuruluşlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Okunma Sayısı: 1138
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası