TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
60. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI PROGRAMI

16.04.2007 Pazartesi

Sadrettin Alpan Salonu

 

8.30-11.30 KAYIT ve AÇILIŞ KONUŞMALARI

11.30-12.30 AÇILIŞ KONFERANSI

Anadolu; bilimin doğduğu ülke (Doğa güçlerinin rolü)

YÜCEL YILMAZ

12.30-13.00 ALTIN ÇEKİÇ ÖDÜL TÖRENİ

Mühendİslik Jeolojisi-Jeoteknik

Heyelanlar ve Şev Duraylılığı Oturumu

Oturum Başkanı: Erdoğan YÜZER

Dinçer ÇAĞLAN

Yalçın ŞENTÜRK

14.00-15.00 KONFERANS

Geology in Engineering Practice: Past, Present and Future

PAUL MARİNOS

15.00-15.10 ARA

15.10-15.30 Heyelan Duyarlılığının Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağlarının Kullanımına Yönelik Bir Çalışma

Murat ERCANOĞLU, Neslihan TEMİZ , Özgü KAŞMER

15.30-15.50 Eğirdir (Isparta) Yerleşim Merkezi İçin Farklı Kütle Hareketlerinin Değerlendirilmesi ve Haritalanması

Nurgül YEŞİLOĞLU, Candan GÖKÇEOĞLU, Harun SÖNMEZ

15.50-16.10 Heyelan Duyarlılık Değerlendirmelerinde Kullanılan Yöntemler: Geçmiş ve Bugün

Murat ERCANOĞLU, Can YORGUN, Murat ÖZBEN

16.10-16.30 Ermenek İlçesindeki (Karaman) Kaya Düşmelerinin Kinetik Enerji Dağılımı Açısından Değerlendirilmesi

Hidayet TAĞA, Kıvanç ZORLU

16.30-16.50 Çetinkaya-Divriği (Sivas) Demiryolu Geçkisindeki Kaya Şevlerinin Duraylılıklarının Kinematik Analiz Tekniğiyle Değerlendirilmesi

Işık YILMAZ, İnan KESKİN, Mustafa YILDIRIM

 

 

16.04.2007 Pazartesi

İhsan Ruhi Berent Salonu

 

Tıbbi Jeoloji Oturumu

Oturum Başkanı: Ahmet KARTALKANAT

Necmi KIRAL

Aydın ÇOLAKOĞLU

15.10-15.30 Mihalıçcık (Eskişehir) ve Bekilli (Denizli) Yöresi Lifsi Amfibol Oluşumları ve İnsan Sağlığına Etkileri

Eşref ATABEY

15.30-15.50 Çevremizdeki Radon: Medikal Jeolojik Bakış

Aylin SEYİDOĞLU, Ziya Sedat ÇETİNER

15.50-16.10 Aksaray-Nevşehir Arası Eriyonit Minerali İçeren Volkanik Tüflerin Dağılımı ve Akciğer Kanseri (Mezotelyoma) İlişkisi

Eşref ATABEY

 

16.04.2007 Pazartesi

İhsan Ketin Salonu

 

Nuriye PINAR Yapısal Jeoloji Oturumu

Oturum Başkanı: Erdal HERECE

Halil YUSUFOĞLU

Hayrullah YILDIZ

15.10-15.30 Akarsu Ağının Morfolojik Evrimi ile Bölgesel Tektonizma Arasındaki İlişki:

Damsa ve Soğanlı Havzaları Örneği

Bekir Necati ALTIN, Vedat TOPRAK

15.30-15.50 Çanakkale Boğazının Oluşumu ve Kuvaterner Yaşlı Birimlerin Dağılımında Fayların Kısmi Rolü

Doğan PERİNÇEK, Özge KARSLIOĞLU

15.50-16.10 Late Cretaceous to Late Tertiary States of Paleostress in the Foreland Fold Belt in Northern Iraq

Nazar M.S. NUMAN , Ibrahim S. AL-JUMAILY

16.10-16.30 Tuzgölü (Koçhisar-Aksaray) Fay Zonunun Yeraltı ve Yerüstü Verileri Yardımıyla Karakterinin Belirlenmesi ve Basen Evrimine Katkısı

A. Sami DERMAN, Mustafa Ali ENGİN

16.30-16.50 Doğrultu Atımlı Bir Fayın Fiziksel Modelinde Oluşturulan Biçim Değiştirmelerin Geleneksel Ölçme ve Görüntü Teknikleri Kullanılarak Basit Analizi

Mehmet Dinçer KÖKSAL

 

16.04.2007 Pazartesi

Uzaktan Algılama Toplantı Salonu

 

JEOKİMYA OTURUMU I

Oturum Yürütücüsü: Üner ÇAKIR

Ender SARIFAKIOĞLU

Meltem BAYKAL

15,20-15.40 Van Gölü Doğusu ve Güneyindeki Listvenitlerin Jeolojik, Jeokimyasal ve Metal Karakteristikleri, GD-Türkiye

Ali Rıza ÇOLAKOĞLU ve Kurtuluş GÜNAY

15.40-16.00 Rayat Bölgesi (Kuzey Irak) Ofiyolitik Kromititlerindeki Platin Grubu Mineralleri (PGE)

Sabah Ahmed ISMAIL

16.00-16.20 Toros Ofiyolit Kuşağı (Pozantı-Karsantı, Pınarbaşı, Mersin) Kromititleri İçerisindeki Platin Grubu Elementlerin Mineralojisi ve Petrolojisi, Güney Türkiye

Hatice KOZLU-ERDAL ve Frank MELCHER

 

17.04.2007 SALI

Sadrettin Alpan Salonu

 

Stratigrafi Oturumu I

Oturum Başkanı: Demir ALTINER

Erkan EKMEKÇİ

Burcu ÇOŞKUN

9.00-9.20 Beytepe Köyü -Ümitköy-Alacaatlı (GB Ankara) Yöresinde Jura-Kretase Çökellerinin Paleocoğrafik Evrimi

Arif DELİ ve Hükmü ORHAN

9.20-9.40 İç anadolu Baseni Haymana Bölgesi Stratigrafisinin İstif Stratigrafik Açıdan Yorumu: Basen Evrimi Açısından Önemi

Ahmet Sami DERMAN

9.40-10.00 Kemiklitepe fosil lokalitesinin (Uşak-Eşme) stratigrafik konumunun yeniden değerlendirilmesi ve bunun batı Anadoludaki Neojen havzaların tektono-sedimanter gelişimi üzerine etkileri

Gürol Seyitoğlu, Veysel Işık, İbrahim Yılmaz, Cihat Alçiçek, Hülya Alçiçek, Baki Varol, Korhan Esat

10.00-10.20 Hisarcık (Emet - Kütahya) Güneyinin Neojen Stratigrafisi

Hakan Üstün, Cengiz Yetiş

10.20-10.40 Cevizdağı (Doğu Toroslar) ve Dolayında Yüzeyleyen Mesozoyik Yaşlı Karbonatların Stratigrafisi

Zeki Ünal YÜMÜN, Ali Murat KILIÇ

10.40-11.00 ARA

11.00-12.00 KONFERANS

The end-Permian mass extinction and its aftermath

JONH GROVES

12.00-13.00 YEMEK ARASI

Oturum Başkanı: Doğan PERİNCEK

Hüseyin KOZLU

Deniz TRİNGA

13.00-14.00 KONFERANS

Marine Gas Hydrates Have Caused Global Warming and Mass Extinctions

RYO MATSUMATO

Sedimantoloji / kıyı deniz jeolojisi OTURUMU I

Oturum Başkanı : Güven ÖZHAN

Metin YAZMAN

Sevda MACAR

14.00-14.20 Marmara Denizi Çökel Jeokimyası Atlası

Namık Çağatay, Nuray Balkıs, Ümmühan Sancar, Ziyadin Çakır, Fulya Yücesoy-Eryılmaz, Mustafa Eryılmaz, Erol Sarı, Mustafa ERGİN, Levent Erel, Sena Akçer, Demet Biltekin

14.20-14.40 Marmara Denizi Tekirdağ Havzası Çökellerinin İnorganik Jeokimyasal Özellikleri

Füsun YİĞİT, Mustafa ERGİN

14.40-15.00 Marmara ve Ege Denizlerinde Bazı İstmus (Kıstak ) Kıyı Yapılarının Özellikleri ve Tarihçesi

Levent EREL, Namık Çağatay

15.00-15.10 ARA

Magmatizma Oturumu I

Oturum Başkanı. Erkan AYDAR

Pınar ŞEN

Yılmaz ÇELİK

15.10-15.30 Orta ve Batı Anadolu‘da P-MORB tipi volkanizmanın Karakaya Kompleksi‘nin Jeodinamik Evrimindeki Önemi

Kaan SAYIT ve M. Cemal GÖNCÜOĞLU

15.30-15.50 Karaburun Yarımadası Kırıntılı Serisi İçindeki Triyas Diyorit - Gnanodiyoritin Jeokimyası, Jeokronolojisi ve Tektonik Ortamı

Cüneyt AKAL, Ersin KORALAY, Roland OBERHÄNSLI, Fukun CHEN, Osman CANDAN

15.50-16.10 Manto- ve Alt Kabuk-Kökenli Üst Kretase İntrusif Magmatizması: Jeokimyasal ve Sr-Nd İzotopik Veriler, Artvin-Yusufeli, Kuzeydoğu Türkiye

Abdurrahman DOKUZ, Orhan KARSLI, Bin CHEN

16.10-16.30 Kısmî Ergime ve Ergiyik-Kayaç Etkileşimleri Neticesinde Üst Manto Peridotitlerinin Tüm Kayaç ve Mineral Kimyalarındaki Değişimler, Ortaca (Muğla-GB Türkiye)

İİbrahim UYSAL, Melanie KALIWODA, Orhan KARSLI, Mahmud TARKIAN, M.

Burhan SADIKLAR

16.30-16.50 Eosen yaşlı Dölek ve Sarıçiçek Plutonlarının jeokimyasal ve Sr-Nd-Pb izotopik kompozisyonları, Doğu Türkiye: Çarpışma sonrası jeodinamik bir ortamda, yüksek-K kalk-alkali granitoyidlerin oluşumunda magma karışımı kanıtları

Orhan Karslı, Bin Chen, Faruk Aydın, M. Burhan Sadıklar, Cuneyt Şen

 

17.04.2007 SALI

İhsan Ruhi Berent Salonu

 

Metin ŞENGÜN Mineraloji-Petrografi Oturumu

Oturum Başkanı: Ahmet ÇAĞATAY

Kemal TÜRELİ

Işın ÇOLAK

9.00-9.20 Eosen Yaşlı Kösedağ Magmatiklerinin Hidrotermal Alterasyon Mineralojisi-Petrografisi ve Jeokimyası (Sivas Kuzeydoğusu)

Zeynel BAŞIBÜYÜK, Hüseyin YALÇIN, Ömer BOZKAYA

9.20-9.40 Antalya Birliği Paleozoyik-Alt Mesozoyik Kayaçlarının Mineralojisi, Kemer-Kumluca, Batı Toroslar, GB Türkiye

Ömer BOZKAYA ve Hüseyin YALÇIN

9.40-10.00 İskenderun Havzası Messiniyen (Üst Miyosen) Evaporitlerinin Petrografik-Mineralojik Özellikleri ve Diyajenetik Gelişimi

Erdoğan TEKİN, Baki VAROL ve Turhan AYYILDIZ

10.00-10.10 ARA

DOĞAL AFET OTURUMU

Oturum Başkanı: Oktay EKİNCİ

Sami ERCAN

Refahat OSMAN ÇELEBİOĞLU

10.10-10.30 Sarılar Köyü (Mersin) Heyelanının Gelişimi ve Afet İyileştirme Uygulamalarının Etkinliği

Tolga ÇAN, Engin ÇİL, Savaş Cemil ŞEN

10.30-10.50 Ülkemizde Çığ Önlem Yapılarında Gelinen Nokta-Dünyadaki Çalışmalarla Karşılaştırılması

Ömer Murat YAVAŞ

12.00-13.00 YEMEK ARASI

ENDÜSTRİYEL HAMMADDE OTURUMU

Oturum Başkanı: Fahrettin ŞENER

Mustafa KIRIKOĞLU

Aytekin ÇOLAK

14.10-14.30 Sertavul (Mut-Mersin) Dolayının Stratigrafisi ve Mesozoyik Kireçtaşlarının Mermer Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Ayşe GÜLER, Cengiz YETİŞ, İsmail DİNÇER

14.30-14.50 Handit, talk, hidromanyezit ve sepiyolitli-dolomitin seramik bünyelerde davranışı

Aydın ARAS, Hürriyet DEMİRHAN

14.50-15.10 Malıdağı (Denizli) Bölgesindeki Şeyllerin Mineralojik ve Petrografik Özellikleri ve Çimento Sektöründe Kullanılabilirliği, Güneybatı Anadolu, Türkiye

Yahya ÖZPINAR, Barış SEMİZ

15.10-15.30 Bitlis Masifi‘nde Alt Metamorfitleri Kesen K-Feldispatça Zengin Aplit Dayklarının Ekonomik Önemi

Vural OYAN, A. Ümit TOLLUOĞLU, Esin ÜNAL

15.30-15-50 Süleymaniye (Mihalıcçık- Eskişehir) Bölgesindeki Manyezitlerin Jeolojisi ve Jeokimyasal Özellikleri

Asuman YILMAZ, Mustafa KUŞCU

15.50-16.00 ARA

ENERJİ HAMMADDELERİ OTURUMU

Oturum Başkanı: Güner ÜNALAN

İbrahim AKKUŞ

Hüseyin UYTUN

16.00-16.20 KARAPINAR - AYRANCI (KONYA-KARAMAN) NEOJEN HAVZASINDA YENİ BELİRLENEN LİNYİTLERİN JEOLOJİSİ VE EKONOMİK POTANSİYELİ

Abdurrahman MURAT, Gökhan KADINKIZ ve Erdoğan YİĞİT

16.20-16.40 Sıcaklık ve pH`ın Kömür Yakıtlı Termik Santrallerden Kaynaklanan Atıklardaki Ağır Metallerin Suya Geçişi Üzerindeki Etkisi

Alper BABA, Gülbin GÜRDAL ve Fatma ŞENGÜNALP

16.40-17.00 Kayseri Turba Sahasının Jeolojisi ve Ekonomik Potansiyeli

Hazım YILMAZ

 

17.04.2007 SALI

İhsan Ketin Salonu

 

SONDAJ OTURUMU

Oturum Başkanı: Berk BESBELLİ

Sedat OGUZ

Bahadır GÜLER

9.00-9.20 Su Sondaj Kuyusunda 223.Metrede Mum Kalıp ile Tesbit Edilen Sorunun Su Altı Kamerası Görüntüleri İle Doğrulanması

M. Mahir RÜMA, Doğan KIRMIZI, Bülent BİR

9.20-9.40 Ağrı Merkez ve İlçelerinde Yapılan İçme Suyu Amaçlı Sondaj Kuyuları ve Sondajların Yapımında Kullanılan Teknikler

Fatih ÜÇGÜN , M.Gürhan YALÇIN

9.40-10.00 Türkiye‘de Jeotermal Enerji Konusunda Yaşanılan Sorunlar ve Jeotermal Sondajların Önemi

Kemal AKPINAR

10.00-10.20 Sondaj Sektörünün Sorunları Ve Çözüm Yolları

M. Mahir RÜMA

10.20-10.40 JEOLOJİ, JEOFİZİK VE JEOKİMYASAL YÖNTEMLERLE YENİ BİR GÖMÜLÜ JEOTERMAL SAHANIN KEŞFİ, ÜÇBAŞ-ŞAPHANE-KÜTAHYA, BATI ANADOLU, TÜRKİYE

Musa BURÇAK, Fatma SEVIM, Ömer HACISALIHOGLU, Ali Rıza KILIÇ ve M.Nuri HAMUT

10.40-11.00 Ülkemizde Açılan Su Kuyularında Gözlenen Silt Sorunu ve Çözüm Önerileri

Kemal AKPINAR

12.00-13.00 YEMEK ARASI

Mühendİslik Jeolojisi-Jeoteknik

Zemin Davranışları ve Yer Seçimi Oturumu I

Oturum Başkanı: Recep KILIÇ

Mehmet TATAR

Nuray YURTSEVEN

14.10-14.30 Düşük Taşıma Gücüne Sahip Alüvyon Zemin Üzerindeki Yüzeysel Temelde Meydana Gelen Deformasyonların Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi

Ahmet Turan ARSLAN, Zafer AKÇIĞ, M. Yalçın KOCA, Taner AYDOĞMUŞ

14.30-14.50 Bütünlük Deneyinin Genel Özellikleri ve Örnek Uygulamalar

Emre ÖZCAN, Adil ÖZDEMİR

14.50-15.10 Erzincan Afet Evleri Bölgesinin Makaslama Dalga Hızını Esas Alan Yöntemle Sıvılaşma Potanisyeli Analizi

Fethi Ahmet YÜKSEL, Fatma Seçil ŞAYLAN

15.10-15.20 ARA

Mühendİslik Jeolojisi-Jeoteknik

Zemin Davranışları ve Yer Seçimi Oturumu II

Oturum Başkanı: Kaler SÜMERMAN

Ayhan KOÇBAY

Arzu AKSOY

15.20-15.40 Mühendislik Jeolojisinin Yeri, İlkeleri, Yöntemleri ve Kılavuzları Üzerine Bir Değerlendirme

Mehmet Dinçer KÖKSAL

15.40-16.00 Karasu Havzası ve Havza Güneyindeki Alüvyon Çökellerin Sıvılaşma Potansiyeli

Ekrem Kalkan, Necmi Yarbaşı

16.20-16.40 Samsun Limanı Ana (Kuzey) Mendireği Anroşmanlarının Duraylılığının İncelenmesi

Özgür Acır , Recep Kılıç

 

17.04.2007 SALI

Uzaktan Algılama Toplantı Salonu

 

Uzaktan Algılama Oturumu

Oturum Başkanı: Vedat TOPRAK

Erdem ÇÖREKÇİOĞLU

Bülent ATEŞCİ

9.00-9.20 Derivation of Geomorphologic Information from Radar Data Using Geographical Information System (GIS) Mosul City - Case Study

Ali Abed Abbas, Ahmed Hamid Ali

9.20-9.40 LANDSAT 7 ETM+, PROTON MANYETOMETRE VE JEOKİMYASAL VERİLER KULLANARAK MERSİN ( SİLİFKE-AYDINCIK ARASI) DEMİR YATAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI.

Doğan AYDAL, İsmail AKÇA, Ali USLU, Erhan ÖNDER, Barış ÖZTÜRK ve Mustafa GÖR

9.40-10.00 Using of GIS and Leveling Techniques for Determining the Orthometric Heights inside Mosul University

Sabah Hussein ALI, Nashwan Kamal-aldeen AL-OMARY

10.00-10.20 Jeolojik Uygulamalarda Kullanılan Uzaktan Algılama Uyduları

Tolga ALKEVLİ

10.20-10.40 Uyumlaştırma projesi

Aydın ARAS

12.00-13.00 YEMEK ARASI

PALEONTOLOJİ OTURUMU I

Oturum Başkanı: Engin MERİÇ

Sevim TUZCU

Onur AVCI

14.10-14.30 Domuzdağ Napında Üst Triyas-Liyas Foraminifer Biyostratigrafisi: Noriyen-Resiyen Karbonat Platformunun Pelajikleşmesi İle İlgili Veriler

Erkan EKMEKCİ, Sevinç ÖZKAN-ALTINER, Demir ALTINER, İ.Ömer YILMAZ, Kemal ERDOĞAN, Burcu ÇOŞKUN, Sibel ŞENER Mustafa ŞENEL, İsmail IŞINTEK

14.30-14.50 Burdur Yöresi Oligosen Foraminiferlerinin Biyostratigrafisi

Fatma GEDİK ve Levent KARADENİZLİ

14.50-15.10 Doğu Toroslar‘da Orta Jura‘dan Yeni Bir Kompleks Bentik Foraminifer: Hauranidlerin Evrim Basamakları İle İlgili Görüşler

Erkan EKMEKCİ ve Demir ALTINER

15.10-15.30 Trodos Çevresi Çökel İstifinin Alt-Orta Miyosen Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi (Kuzey Kıbrıs)

Aynur HAKYEMEZ, Vedia TOKER

15.30-15.50 Beşparmak Dağları‘ndaki (Kuzey Kıbrıs) Üst Maastrihtiyen-Eosen İstifinin Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi

Aynur HAKYEMEZ ve Sevinç ÖZKAN-ALTINER

15.50-16.00 ARA

JEOKİMYA OTURUMU II

Oturum Yürütücüsü: Asuman TÜRKMENOĞLU

Aydın ARAS

Esra TEZER

16.00-16.20 Kahramanmaraş (Güneydoğu Türkiye) Ofiyolitik Kromititlerinin Plâtin Grubu Mineral (PGM) Parajenezleri ve Re-Os izotopik bileşimleri

İbrahim UYSAL, Federica ZACCARINI, Giorgio GARUTI, Thomas MEISEL, Mahmud TARKIAN, H. Jürgen BERNHARDT, M. Burhan SADIKLAR

16.20-16.40 Şarkikaraağaç (Isparta) ve Hüyük (Konya) Bölgelerindeki Barit Yataklarının

Sıvı Kapanım İncelemeleri ve İzotop (S ve Sr) Jeokimyası

Oya CENGİZ, Ali UÇURUM, Philippe MUCHEZ

16.40-17.00 Bitlis Masifi Karbonat Yankayaçlı Hasbey Pb-Zn (VAN) Cevherleşmesinin (C, O ve S) Duraylı İzotoplarla İncelenmesi, GD-Türkiye

Ali Rıza ÇOLAKOĞLU

 

18.04.2007 Çarşamba

Sadrettin Alpan Salonu

 

HİDROJEOLOJİ OTURUMU I

Oturum Başkanı: Fikret KAÇAROĞLU

Ali Burak YENER

Sevinç KIZILAY

9.00-9.20 Düşey Hidrolik Yük Gradyanların Yeraltı Suyu Gözlem Kuyularında Ölçülen Su Seviyelerine Etkisi

Alper ELÇİ

9.20-9.40 Eskişehir ve Çevresi Su Kaynaklarındaki Doğal Radyoaktivitenin Jeolojik Yapı İle İlişkisi

Galip YÜCE, Mesut SAYIN, Turgay ESER, Alime TEMEL DİLAVER, Şakir ÖZÇELİK,

Funda AYDIN, Mert DÖNMEZ, Didem UĞURLUOĞLU YASİN

9.40-10.00 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAĞARALARI

Lütfi NAZİK, Koray TÖRK, Emrullah ÖZEL, Kadir TUNCER, Cangül ACAR

10.00-10.10 ARA

10.10-10.30 Günyüzü Havzasının Hidrolojik Verilerin Değerlendirilmesi (Eskişehir-Sivrihisar)

Muhterem DEMİROĞLU, Tolga YALÇIN, Yüksel ÖRGÜN, Cenk YALTIRAK, Uğur AKDENİZ

10.30-10.50 Kaynarca ve Gaziköy Kaynaklarının (Sivas KB‘sı) Hidrojeoloji İncelemesi

Tülay EKEMEN, Fikret KAÇAROĞLU

10.50-11.10 Baraj Yapmakta Israr Neden? Yuvacık-Kocaeli

İlyas YILMAZER, Özgür YILMAZER, Yasemin LEVENTELİ, Coşkun BULUT, Özlem YILMAZER

11.10-11.15 ARA

Oturum Başkanı: ErhanALTUNEL

Mahmut MUTLUTÜRK

Fusun YİĞİT

 

11.15-12.15 KONFERANS

Plate Tectonics, 40 years later:afterthoughts of one of the actors of this conceptual "revolution"

Xavier Le PICHON

12.15-13.00 YEMEK ARASI

Oturum Başkanı: Vedat DOYURAN

Müzeyyen ŞEVKİN AYNALI

Ferdane KARAKAYA

 

13.00-14.00 KONFERANS

Remote Sensing and GIS for Geo-Hazard and Risk Studies

NIEK RENGERS

Mühendİslik Jeolojisi-Jeoteknik

Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Oturumu

Oturum Başkanı : Sedat TÜRKMEN

Metin ALGAN

Berrin YAZAR

14.00-14.20 Travertenlerdeki Gözenek Geometrisinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yardımıyla Belirlenmesi

Mutluhan AKIN, Aydın ÖZSAN

14.20-14.40 Farklı Kaya Birimlerinde Açılmış Bir Yeraltı Maden İşletmesinde Kapanma Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Güzide KALYONCU ERGÜLER

14.40-15.00 Reçine ve Çimento Dolgulu Kaya Saplamalarının Çekme Deneyi Sonuçlarıyla Değerlendirilmesi

Güzide KALYONCU ERGÜLER

15.00-15.20 Kil İçeren Zayıf Kayalarda İğne Penetrasyon Direnci Kullanılarak Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Kestirimi

Zeynal Abiddin ERGÜLER, Reşat ULUSAY

15.20-15.50 ARA

Oturum Başkanı: Selami TOPRAK

Mustafa SEVİN

Levent SELÇUK

15.50-16.50 KONFERANS

Geological Heritage

Bill WIMBLEDON

 

18.04.2007 Çarşamba

İhsan Ruhi Berent Salonu

 

MAGMATİZMA II

Oturum Başkanı: Evren YAZGAN

Mustafa DÖNMEZ

Demet ARDIÇ

9.00-9.20 Selendi Havzası‘nın Geç Senozoyik Volkanik Evrimi, (Batı Anadolu): Çok Evreli Bimodal Volkanizmaya Bir Örnek

Yalçın ERSOY, Cahit HELVACI,

Hasan SÖZBİLİR, Fuat ERKÜL, Erdin BOZKURT

9.20-9.40 Orta Anadolu‘daki Niğde Volkanitlerinin Dokusal ve Jeokimyasal Özellikleri: Magma Karışımı ve Kristallenme Şartları için Bulgular

Faruk AYDIN, Orhan KARSLI

9.40-10.00 Karaburun Yarımadası‘ndaki İki Evreli Neojen Volkanizmasının Stratigrafisi ve Fasiyes Özellikleri, Batı Anadolu

Fuat ERKÜL, Cahit HELVACI, Hasan SÖZBİLİR, Yalçın ERSOY, Sibel TATAR ERKÜL, Ökmen SÜMER

10.00-10.10 ARA

MAGMATİZMA III

Oturum Başkanı: Yavuz ERKAN

Talia YAŞAR

Ayşe GÜZEL

10.10-10.30 Kuzeydoğu Türkiye‘de Miyo-Pliyosen Yaşlı Trabzon Alkalen Volkanitlerinin Jeokimyasal ve Sr-Nd İzotop Bileşimleri: Magma Kökeni ve Gelişim Süreci için Uygulamalar

Faruk AYDIN, Orhan KARSLI, Bin CHEN, M. Burhan SADIKLAR

10.30-10.50 Guleman Ofiyoliti (Elazığ)‘nin Jeokimyasal ve Petrolojik Özellikleri Konularında Yeni Bulgular

Muharrem AKGÜL, Gülşah BAŞPINAR

10.50-11.10 Orta Anadolu Granitoyidlerinde Zirkon/Apatit Jeotermometresi Yöntemleri ile Zirkon Tipolojisi Verilerinin Karşılaştırılması

Serhat KÖKSAL, Semih GÜRSU, M. Cemal GÖNCÜOĞL, Fatma TOKSOY-KÖKSAL

12.20-13.00 YEMEK ARASI

14.10-17.10 JEOTERMAL ÇALIŞTAYI

 

Türkiye Yerkabuğunda Isı Akısı Dağılımı

Metin MIHÇAKAN

 

Yerkabuğu/Zaman/Isı

Tahir ÖNGÜR

 

Jeotermal Rezervuarda ve Üretimde Isı

Umran SERPEN

 

Jeotermal Rezervuarda Isı-Akışkan-Kaya Etkileşimi

Halim MUTLU

 

Jeotermal Rezervuarda Sıcaklık ve Geçirimlilik İzleyicisi Olarak Alterasyonlar

İ. H. KARAMANDERESİ

 

18.04.2007 Çarşamba

İhsan Ketin Salonu

 

JEOARKEOLOJİ OTURUMU I

Oturum Yürütücüsü: Murat OVAYURT

Bahadır ŞAHİN

Canan KUZUCU

9.00-9.20 Anadolu‘da madenciliğin tarihçesi: kütahya-Gümüşköy‘de 3500 yıldır süren madencilik çalışmaları

Ahmet KARTALKANAT

9.20-9.40 Karadeniz‘de Bozulmamış Tek Yer Antik Tios/Tieion‘da (Zonguldak-Çaycuma-Filyos) Arkeojeofizik Çalışmalar

Fethi Ahmet YÜKSEL, Yusuf Sümer ATASOY

9.40-10.00 Yenikapı Antik Liman Kazılarında Jeoarkelojik Çalışmalar ve Yeni Bulgular

Doğan PERİNÇEK, Engin MERİÇ, Cemal PULAK, Reyhan KÖRPE, Ahmet Cevdet YALÇINER, Niyazi AVŞAR, Atike NAZİK, Sevinç Kapan YEŞİLYURT, Candan KOZANLI, Zeynep GÖKGÖZ

10.00-10.10 ARA

JEOARKEOLOJİ OTURUMU II

Oturum Başkanı Selahattin YILDIRIM

Yahya ÇİFTÇİ

Sabriye METİN

10.10-10.30 Eskihisar Kömür Yatağı, Yöre Arkeolojisi ve Çevrenin Korunması

Hülya İNANER, Yüksel AKIN ve Eran NAKOMAN

10.30-10.50 Bitlis Metamorfit Kuşağında Urartu Medeniyetine Ait Demir İşletmeciliği: Bahçesaray ve Balaban ( Van ) Örneği

Sadık ŞENER, Muzaffer ŞENOL, Ali Rıza ÇOLAKOĞLU, Emrah, ŞENER

10.50-11.10 Van-Yoncatepe Sarayı ve Yeni Sivil Yerleşim Alanı Arkeojeofizik Çalışmaları

Fethi Ahmet YÜKSEL, Oya TARHAN, Oktay BELLİ

12.20-13.00 YEMEK ARASI

 

19.04.2007 Perşembe

Sadrettin Alpan Salonu

 

Maden Jeolojisi Oturumu

Oturum Başkanı: Taner ÜNLÜ

Feyyaz KAPKAÇ

Yunus AY

9.00-9.20 Mahmutçavuş (Narman - Erzurum ) Cu-Pb Cevherleşmesinin Jeolojik özellikleri

Mehmet ASLAN, Serkan ÖZKÜMÜŞ, İsmet CENGİZ, Hakan Ceren ASLAN

9.20-9.40 Hasançelebi Manyetit Yatağının Jeolojisi, Jeokimyası ve Kökenine Bir Yaklaşım

Dicle BAL AKKOCA, Melek URAL

9.40-10.00 Altınsaç (Gevaş-Van) Demir Cevherleşmesinin Jeolojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Musa BALKAYA ve Ali Rıza ÇOLAKOĞLU

10.00-10.20 Guleman (Elazığ) Ofiyoliti Kromit Yataklarının ve Yan Kayaçların Platin Grubu Element (PGE) İçerikleri ve Jeokimyası

Gülşah BAŞPINAR, Muharrem AKGÜL, Ahmet SAĞIROĞLU

10.20-10.40 Balcılar (Lapseki-Çanakkale) Yöresindeki Galenit-Barit Damarlarında Sıvı Kapanımı ve İzotop Jeokimyası İncelemesi

Gülcan BOZKAYA, Ahmet GÖKÇE

10.40-11.00 Kuzey İtalya Appenin Ofiyolitleri VMS Yataklarının Jeolojik Yerleşimleri

Federica ZACCARINI, Giorgio GARUT

11.00-11.10 ARA

Oturum Başkanı: Tandogan ENGİN

Halil TÜRKMEN

Mustafa Kemal REVAN

11.10-12.10 KONFERANS

Petrogenesis and Exploration strategies for skarn deposits - examples from world deposits

LARRY MEINERT

12.10-13.00 YEMEK ARASI

Oturum Başkanı: Behiç ÇONGAR

Ahmet APAYDIN

Zübeyde ASLAN

13.00-14.00 KONFERANS

Modeling Flow and Contaminant Transport in the Subsurface

JACOB BEAR

HİDROJEOLOJİ OTURUMU II

Oturum Başkanı : Erdal ŞEKERCİOĞLU

Uğur SÜRAL

Tülin SATIK

14.10-14.30 Kırkgeçit Jeotermal Alanı (Biga-Çanakkale) ve Çevresinin Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelenmesi

Deniz ŞANLIYÜKSEL, Alper BABA

14.30-14.50 Variation of Chemical constituents of Ground Water Quality of Wadi Al-Rasheedia Basin/ North of Mosul City

Taha Hussein Al-SALIM, Mohammed Younis Al-ALLAF

14.50-15.10 Salihli Sıcak Sularının Hidrojeokimyasal Özellikleri

Tuğbanur ÖZEN, Gültekin TARCAN

15.10-15.15 ARA

SEDİMANTOLOJİ /KIYI DENİZ JEOLOJİSİ OTURUMU II

Oturum Başkanı: Sami DERMAN

Mehmet DURU

Gönül ÇULHA

15.15-16.15 KONFERANS

TURBIDITES AND RELATED DEPOSITS: A BRIEF REVIEW OF THEIR GENESIS AND GEOLOGICAL SIGNIFICANCE

Gilbert KELLING

16.15-16.35 Kretase (Apsiyen-Senomaniyen) Siyah Şeylleri, Kırmızı Tabakaları (Apsiyen-Senomaniyen, Santoniyen) ve Türbiditik Kumtaşlarının Oluşumunda Eski Iklimsel ve Eski Okyanusal Değişimlerin Etkisi: Sedimanter Jeokimya (Duraylı İzotoplar (13C ve 18O), Ana ve İz Elementler), Sekans Stratigrafisi, Devirsel Stratigrafi ve Kuantitatif Sedimantoloji Uygulamaları (Sakarya ve Batı Pontitler, KB Türkiye)

Ömer YILMAZ

16.35-16.55 Eşen Vadisi (Muğla) Pleyistosen Paleosollerinin Sedimantolojik Özellikleri

Sonay BOYRAZ, Nizamettin KAZANCI, M. Cihat ALÇİÇEK, Fatih UYSAL

16.55-17.15 Kuzey Trakya Soğucak Formasyonu‘nun Sedimantolojisi

Meltem BAYKAL, Baki VAROL, Turhan AYYILDIZ

 

19.04.2007 Perşembe

İhsan Ruhi BERENT Salonu

 

JEOLOJİK SİT/JEOLOJİK MİRAS OTURUM I

Oturum Başkanı: Tanju KAYA

Uğraş IŞIK

Ayşegül AYDIN

9.00-9.20 Sırtlan (Memeli, Karnivor, Hyaenidae) fosillerinin Türkiye‘deki yayılımı

Arzu GÜL, Gerçek SARAÇ

9.20-9.40 Doğa Tarihi, Yaşam Ve Jeolojik Miras Olarak Fosiller

Gerçek SARAÇ, Şevket ŞEN, Yeşim İSLAMOĞLU, Sibel KARAMAN

9.40-10.00 Van Gölü Havzasının Güney ve Doğu Kesimlerinde Yer Alan Tarımsal Sekilerin Kökeni

Muzaffer ŞENOL, Erhan AKÇA, Türker YAKUPOĞLU, Onur KÖSE

10.00-10.10 ARA

10.10-10.30 Milli Parklar‘da jeosit/jeomiras araştırmaları ve jeoturizm olanaklarının geliştirilmesi

Yaşar SULUDERE, Necip Sabri MÜLAZIMOĞLU, Sevim TUZCU, Hamdi MENGİ, Nizamettin KAZANCI, Gonca GÜRLER

10.30-10.50 Denizli‘de Bir Jeolojik Miras Örneği: Ağlayankaya (Sakızcılar) Şelalesi

Mehmet ÖZKUL, Ali GÖKGÖZ, Nada HORVATİNČİĆ, Jadranka BAREŠİĆ

10.50-11.10 Geodiversity Protection And Management The European Geoparks Network

ZOUROS, Nickolas

12.05-13.00 YEMEK ARASI

JEOLOJİK SİT/JEOLOJİK MİRAS OTURUM II

Oturum Başkanı: Gerçek SARAÇ

Yavuz ÇUBUK

Azat SAĞLAM

14.00-14.20 Jeolojik Miras Açısından Türkiye Paleomemeli Faunası

Tanju KAYA , Gerçek SARAÇ

14.20-14.40 Ulusal jeosit ve jeomiras envanteri

Nizamettin Kazancı, Fuat Şaroğlu

14.40-14.55 DİA GÖSTERİSİ

DAĞLARIN EZGİSİ

İnci HEKİMGİLLER ALOĞLU

15.00-17.00 PANEL

Mesude AYDAN‘ın ANISINA

YERBİLİMLERİNDE KADIN MÜHENDİSLER Başarıları, Sorunları ve Yaşamları

Başkan : Yüksel ÖRGÜN

Panelistler : Havva ÇOLAK

Aliye YILMAZ

Muazzez ÇELİK KARAKAYA

Sevim TUZCU

Ender SARIFAKIOĞLU

Göksel ÖZKÖYLÜ

Fusun ARAL

Berna F. VATAN

Serpil TEYMUR PİNÇE

Akça OFLAZ

Gülay TOKSÖZ

 

19.04.2007 Perşembe

İhsan Ketin Salonu

 

SEDİMANTOLOJİ/KIYI DENİZ JEOLOJİSİ OTURUMU III

Oturum Başkanı: Mustafa ŞENEL

Yüksel METİN

Demet ÖZER

9.00-9.20 Kuzey Kıbrıs Messiniyen Evaporitlerinin Sedimantolojisi

Baki VAROL, Cavit ATALAR

9.20-9.40 Marmara Denizi Tekirdağ Havzası Holosen Sedimentlerinin Özellikleri

Füsun YİĞİT, Mustafa ERGİN

9.40-10.00 Doğu Antalya Körfezi, Alanya Önü Kıtasal Yamacında Holosen Sedimanların Jeokimyasal Özellikleri

Mustafa ERGİN, Handan GÜNEL, Şeref KESKİN ve Mahmut OKYAR

12.00-13.00 YEMEK ARASI

MAGMATİZMA OTURUMU III

Oturum Başkanı: Hüseyin YILMAZ

Fuat UĞUZ

Özmen EVCİMEN

14.10-14.30 Güvem Volkanitlerinin (Kızılcahamam-Ankara) Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

Sevgi TELSİZ, Abidin TEMEL ve Alain GOURGAUD

14.30-14.50 Aksaray İgnimbiritlerinin Jeolojik Özellikleri ve Çıkış Merkezleri

Talat YILDIRIM, Murat DEMİRÇİN, Ahmet ACAR, Mustafa DURDU, Mustafa KARAKAŞ, Özgül AFŞİN, İnci ÇETİN

14.50-15.10 Karaburun Melanjı (Batı Anadolu) İçerisine Sokulan Erken Triyas Yaşlı I-tipi Kalkalkali Magmatizmanın Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

Sibel TATAR ERKÜL, Fuat ERKÜL, Hasan SÖZBİLİR, Cahit HELVACI, Yalçın ERSOY, Ökmen SÜMER

 

20.04.2007 CUMA

Sadrettin Alpan Salonu

 

Fikret OZANSOY PALEONTOLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanı: Sacit ÖZER

Şükrü ACAR

Fatma GEDİK

9.00-9.20 Alt-Orta Karbonifer Sınırı‘nın foraminifer biyostratigrafisi, sekans stratigrafisi ve istatistiksel analizler ile incelenmesi (Orta Toroslar, Türkiye)

Ayşe ATAKUL, Demir ALTINER, Sevinç ÖZKAN-ALTINER ve İ. Ömer YILMAZ

9.20-9.40 Sayısal Veriye Dayalı Kampaniyen - Maastrihtiyen Paleoşinografisi (Kokaksu Kesiti, Bartın, KB Anadolu): Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi Üzerine Notlar

Alev GÜRAY ve Sevinç ÖZKAN-ALTINER

9.40-10.00 İskenderun Körfezi‘ndeki (Doğu Akdeniz) Bentik Foraminifer Dağılımı

Sabire Aslı OFLAZ, Ayşe ATAKUL, Sevinç ÖZKAN-ALTINER

10.00-10.20 Rudist ve Bentik Foraminiferlerin Biyocoğrafik Dağılımları: Türkiye‘nin Kampaniyen-Mastrihtiyen Paleobiyocoğrafyasına Bir Yaklaşim

Sacit ÖZER, Engin MERİÇ, Muhittin GÖRMÜŞ

10.20-10.50 Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Harmantaşı Mevkii Sualtı Yükseltisi Çevresinin Foraminifer ve Ostrakod Faunası İle Bu Alandaki Kaynakların Fauna Üzerine Etkisi Hakkında Bulgular

Engin MERİÇ, Niyazi AVŞAR, Atike NAZİK, Cemal TUNOĞLU, M.Baki YOKEŞ, İpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ , Beril TUĞRUL , Muhittin GÖRMÜŞ,, M. Salim ÖNCEL,

Hacı ORAK , Erol KAM , Feyza DİNÇER

10.50-11.00 ARA

KONFERANS

Oturum Başkanı: Nilgün GÜLEÇ

Selehattin KADiR

Alper SAKİTAŞ

11.00-12.00 John A. WINCHESTER

The Nature and Terane Affinities Of The Oldest Proterozoic Basement To The İstanbul Block

12.00-13.00 YEMEK ARASI

Güncel Tektonik Oturumu

Oturum Başkanı: Ali KOÇYİĞİT

Veysel IŞIK

Hakan TANYAS

13.00-14.00 KONFERANS

Active tectonics of Turkey and Iran

James JACKSON

14.10-14.30 Tebriz (KB İran) Kent Alanı Çevresinin Aktif Tektoniği ve Depremselliği

Yousef Ghadim ATTARZADEH, M. Salih BAYRAKTUTAN, Hamid Far SHAHIN

14.30-15.50 Kuzey Anadolu Fay Zonu - 1939 Erzincan ve 1942 Erbaa-Niksar Depremleri Yüzey Kırıkları Üzerinde Yeni Gözlemler

Orhan TATAR, Halil GÜRSOY, Fikret KOÇBULUT, K.Şevki KAVAK, T.Fikret SEZEN,

Ali POLAT, Zafer AKPINAR ve Levent MESCİ

15.50-16.10 Küçük Menderes grabeninden rapor edilen Miyosen - Pliyosen arasında kısa süreli bölgesel sıkışma verilerinin orta Menderes masifinin özel tektonik konumu dikkate alınarak değerlendirilmesi

Gürol Seyitoğlu, Veysel Işık, M. Cihat Alçiçek, Hülya Alçiçek

16.10-16.15 ARA

Oturum Başkanı: Neşat KONAK

Yavuz HAKYEMEZ

Mehmet ASLAN

16.15-17.30 KAPANIŞ KONFERANSI

Geology and Global Warming

A.M. Celal ŞENGÖR

 

20.04.2007 CUMA

İhsan Ruhi BERENT Salonu

 

MADEN YATAKLARI OTURUMU

Oturum Başkanı: Yurdal GENÇ

Özcan DUMANLILAR

Tuba YILDIZ

9.00-9.20 Berit (Kahramanmaraş) Metaofiyoliti Kromititlerindeki Platin Grubu Elementler ve Mineral Zenginleşmesinin Jeokimyası, Mineralojisi ve Petrolojisi, Güneydoğu Türkiye

KOZLU-ERDAL, Hatice ve MELCHER, Frank

9.20-9.40 Damar Tipi Yataklardaki Hidrotermal Alterasyon Zonlarında Kütle ve Mineral Değişimleri: Gümüşhane Yöresinden Örnek Bir Çalışma, KD-Türkiye

Abdurrahman LERMİ, Necati TÜYSÜZ

9.40-10.00 Küçükkoraş (Ayrancı-Karaman) Boksit Yataklarının Oluşumu

Semiha İLHAN ve M.Gürhan YALÇIN

10.00-10.20 Mursal (Sivas-Divriği) Siyenitoidi‘nin Konfokal Raman Spektrometresinde İncelenmesi

N. İnci ÇETİN ve Yusuf Kağan KADIOĞLU

10.20-10.40 Tetis Ofiyolitine Bağlı Kromit ve Plâtin Grubu Element (PGE) Mineralleşmeleri: Kahramanmaraş, Ortaca ve Kop Komplekslerinden Örnekler

ibrahim UYSAL, Federica ZACCARINI, Giorgio GARUTI, Thomas MEISEL, Mahmud TARKIAN, H. Jürgen BERNHARDT, M. Burhan SADIKLAR

10.20-10.30 ARA

10.30-10.50 DİA GÖSTERİSİ

"DÜNYANIN JEOLOJİK HARİKALARI"

Prof.Dr. Sadettin KORKMAZ

12.05-13.00 YEMEK ARASI

Çevre Jeolojisi Oturumu

Oturum Başkanı: Eşref ATABEY

Zeki ERZENOĞLU

Hakan TANYAS

14.10-14.30 Arsenik ve Hekzavalent Kromun Karbonatlı Topraklarda Mobilitesi

Nihat Hakan Akyol ve İrfan Yolcubal

14.30-14.50 Kocaeli İli Çevresinde Atmosferik Ağır Metal Çökeliminin Karayosunu ve Liken Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi

Ayda DOĞRUL, Nihat Hakan AKYOL, İrfan YOLCUBAL, Gülşah ÇOBANOĞLU

14.50-15.10 Batı Karadeniz Sahil Bölgesi Filyos Nehri Deltası Üzerinde Yapılacak Limanın Jeolojik Ve Jeomorfolojik Özelliğinin Cbs İle İncelenmesi

Fethi Ahmet YÜKSEL, Birsen KOLDEMİR, Zafer KEÇELİ

15.10-15.30 Whittle (Nothumberland, İngiltere) Kömür Havzası‘nın Drenaj Jeokimyası ve Çevresel Etkileri

Leyla KALENDER

 

20.04.2007 CUMA

İhsan Ketin Salonu

 

STRATİGRAFİ /PALEONTOLOJİ OTURUMU I

Oturum Başkanı: Yavuz OKAN

Ahmet ÖZCAN

Abdurrahman TABLACI

9.00-9.20 Batı Torosların Kuzeyindeki İncesu Havzasının Oligosen Palinostratigrafisi Ve Paleoiklimi, Isparta Çevresi, Türkiye

Mehmet Serkan AKKİRAZ, Funda AKGÜN, Sefer ÖRÇEN

9.20-9.40 Çanakkale Boğazı Güneyinin Neojen Stratigrafisi Ve Gastropoda-Pelecypoda Faunası (Çanakkale-KB Anadolu)

Sevinç KAPAN-YEŞİLYURT, Ö. Sinem KABASAKAL, Gökben ÇOLAKOĞLU, Pınar GÜVEN

9.40-10.00 "Superimposed" Selendi Havzası‘nın stratigrafik revizyonu, Batı Anadolu

Yalçın ERSOY, Cahit HELVACI, Hasan SÖZBİLİR1, Fuat ERKÜL, Erdin BOZKURT

10.00-10.20 Kultak (Milas-MUĞLA) Memeli Faunasının Yeni Bulgular Işığında Değerlendirilmesi

Tanju KAYA, Serdar MAYDA, Mine Sezgül KAYSERİ, Funda AKGÜN

10.20-10.40 Van Gölü Güncel Çökellerinin Kronolojisine 210Pb ve 137Cs Yöntemleriyle Bir Yaklaşım

Ayşegül Feray GÖKDERE, Thomas KULBE, Rolf KİPFER, Sefer ÖRÇEN, Mustafa KARABIYIKOĞLU

12.00-13.00 YEMEK ARASI

STRATİGRAFİ/PALEONTOLOJİ OTURUMU II

Oturum Başkanı: Cemal TUNOĞLU

Niyazi TARHAN

Birkan ALAN

14.10-14.30 Türkiye‘nin En Yaşlı Tragulidae Bulgusu ve Tragulidae‘nin Miyosen Yayılımı

Serdar MAYDA, Gertrud RÖSSNER

14.30-14.50 Çankırı Havzası‘nda (Yozgat, Türkiye) Erken Orta Eosen (Orta-Geç Küviziyen) Yengeç Fosilleri

Yavuz OKAN, İzzet HOŞGÖR

14.50-15.10 Sivas Havzası Miogypsinidae‘lerin Revizyonu: Karasal-Denizel Geçişi ve Erken Miyosen Birimlerinin Stratigrafik Gelişimi Hakkında Yeni Veriler

Ercan ÖZCAN

15.10-15.20 ARA

15.20-15.40 Malatya Havzası Geç Kampaniyen-Mastrihtiyen Yaşlı Transgresif-Regresif İstiflerdeki Rudist Biyostromları ve Karbonat Tümseklerinin Geometrisi ve Biyofasiyes Özellikleri

Sacit ÖZER, Mehmet ÖNAL ve Bilal SARI

15.40-16.00 Üst Şatiyen Kelereşdere Formasyonundaki (Muş) Miogypsinidae‘lerin Taksonomisi ve Evrimi: Muş Kuzeyindeki Sığ-denizel Birimlerin Kronostratigrafisi Hakkında Yeni Veriler

Ercan ÖZCAN, Mehmet SAKINÇ

 

 

 

 

 

POSTER SUNUMU

 

16-20 Nisan 2007

10.00-11.00 / 15.00-16.00

 

Yalvaç( Isparta) Neojen Havzası‘nın Sedimanter Fasiyesleri ve Depolanma ortamları

Ümran PEKUZ

 

 

Kagızman Civarının Jeoloji

Nurdoğan SERTEL, Sadık ŞENER

 

 

Bey Dağları Karbonat Platformunda (Batı Toroslar) Üst Turoniyen Rudistlerinin (Mollusca, Hippuritoidea) Varlığı: Vaccinites praegiganteus (Toucas, 1904) Türünün Taksonomisi ve Stronsiyum İzotop Stratigrafisi

Bilal SARI, Thomas STEUBER, Sacit ÖZER

 

 

Bey Dağları Karbonat Platformunun (Batı Toroslar) Gel-git Kireçtaşlarında Senomaniyen-Turoniyen Sınırı Olayı (STSO): Pozitif δ13C Sapması

Bilal SARI, Thomas STEUBER, Sacit ÖZER

 

 

Önerilen Bir Jeopark Alanı; Orta Anadolu‘da Karapınar

GÜRLER Gonca, ÖZTAN N. Serkan, GÜRLER Mutlu

 

 

Edremit Körfezi‘nin (Ege Denizi) Güncel Çökel Dağılım Haritası

Mustafa ERYILMAZ, Fulya YÜCESOY ERYILMAZ

 

 

Dikili Kanalı-Çandarlı Körfezi-Midilli Adası Arasının (Ege Denizi) Güncel Çökel Dağılım Haritası

Mustafa ERYILMAZ, Fulya YÜCESOY ERYILMAZ

 

 

Lapseki (Çanakkale) Yöresinin Neojen Stratigrafisi Ve Gastropoda-Pelecypoda Faunası

Ö. Sinem KABASAKAL, Sevinç KAPAN-YEŞİLYURT

 

 

Nükleer Santralden Daha Yapılabilir Olan Rüzgar Çiftliği: Sinop

Özlem YILMAZER, Özgür YILMAZER, İlyas YILMAZER, Sezen DİKER, Evrim ULUADAM

 

 

Barajdan Daha Yapılabilir olan Seldağınaklık Sistemi: Zeytinli-Balıkesir

Özgür YILMAZER, Özlem YILMAZER, Yasemin LEVENTELİ, Coşkun BULUT, İlyas YILMAZER

 

Gülpınar ve Çevresinin Neojen Stratigrafisi ve Gastropoda-Pelecypoda Faunası

(Çanakkale-Kuzeybatı Anadolu)

Pınar GÜVEN ve Sevinç KAPAN-YEŞİLYURT

 

 

Sapanca Gölü Yüzey Çökellerinin Dağılım ve Bileşim Özellikleri

Alper GÜRBÜZ, Ömer Feyzi GÜRER

 

 

Ulaş (Sivas) Kuzeyindeki Tersiyer Yaşlı Birimlerin Petrol Ana Kaya Ve Organik Fasiyes Özellikleri

Faruk AY, Nazan YALÇIN ERİK,

 

Karayün (Sivas Güneydoğusu) Civarındaki Miyosen Yaşlı Birimlerin Organik Jeokimyasal Ve Organik Petrografik Özellikleri

Nazan YALÇIN ERİK, Burcu BİLİCİ

 

Plana Esas GÖZLEMSEL VE DENEYSEL JEOLOJİK RAPORLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: KÜTAHYA ÖRNEĞİ

Ahmet HAŞİMOĞLU, Yahya DABAN

 

ZEMİN ETÜT RAPORLARININ ARŞİVLENMESİNDE ACCESS VERİTABANI PROGRAMININ KULLANILMASI:KÜTAHYA ÖRNEĞİ

Ahmet HAŞİMOĞLU, Yahya DABAN,

 

 

Marmara Denizi Orta Çukurluğunda Sismotürbiditlerin Özellikleri ve Tarihsel Depremlerle İlişkilendirilmesi

Deniz DİKÇE, M. Namık ÇAĞATAY, Ümmühan SANCAR

 

 

Karacaören Civarının Neojen Stratigrafisi ve Mollusk Faunası

(Çanakkale-Kuzeybatı Anadolu)

Gökben ÇOLAKOĞLU, Sevinç KAPAN-YEŞİLYURT

 

 

İskenderun Körfezi‘ndeki (Doğu Akdeniz) Bentik Foraminifer Dağılımı

Sabire Aslı OFLAZ, Sevinç ÖZKAN-ALTINER

 

 

Van Toplu Konut Modeli Anadolu‘da Nasıl Yaygınlaştırılabilir?

İlyas YILMAZER, Ali ÖZVAN, Servet ARMAÇ, Levent AKDUMAN, Özgür YILMAZER

 

Anadolu‘da Yeni Bir Fosil Yatağı

Gülay SEZERER KURU, Sadık DEMİRSOY

 

 

Ambarköy (Kayseri) Organik Çökel Oluşumları: Başlangıç Sonuçları

İlker Şengüler, Hülya İnaner, Stavros Kalaitzidis, Giorgos Siavalas, Kimon Christanis

 

 

Kısık Kanyonu (Çal-Denizli) Jeositi ve Jeoturizm Özellikleri

Arzu GÜL, Sonay BOYRAZ , Mehmet ÖZKUL

 

 

Sorunlu Jeolojik Ortamlarda Enjeksiyonlu Şemsiye Boruları İle Kemer Yapılması -

İstanbul Metrosu 4 Levent-Ayazağa Kesimi, Kuyu 3 ve Maslak Yaklaşım Tünelleri

Mehmet Dinçer KÖKSAL, Zeki VARDAR, Öner YILMAZ, Selçuk ŞİMŞEK,

İrfan ATİK, Turgay ÖZAT, Yalçın EYİGÜN, Serkan KÜMAN, Mustafa ALTINTAŞ

Karadeniz‘de Son Dokuz Bin Yıldaki Paleo-iklimsel Çökel Kayıtları

Ümmühan SANCAR, Namık ÇAĞATAY

 

Kathodoluminesans Petrografisi İle Sıvı Kapanımların Tanımlanması

Gülay SEZERER KURU

 

 

 

TEKNİK GEZİ

 

  1. ANKARA CİVARINDAKİ NEOTEKTONİK YAPILAR: ELDİVAN-ELMADAĞ TEKTONİK KAMASI VE KIRIKKALE - ERBAA FAYI VE KAPADOKYA

 

  1. TUZGÖLÜ HAVZASININ ESKİ VADİLERİ, TUZGÖLÜ FAY ZONU VE KAPADOKYA

 

 

 

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 

 

AÇILIŞ KOKTEYLİ

16.04.2007 Pazartesi saat 19:00 Dedeman Oteli Avizeli Salon

 

GELENEKSEL JEOLOJİ GECESİ

18.04.2007 Çarşamba saat 19:00 Dedeman Oteli Avizeli Salon

 

KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ

Yıldırım Güngör

Handi Mengi

 

KARMA RESİM SERGİSİ

Nilgün Akarsu

Meral Aksoy

Rezan Berktaş

Yasemin Gökalp

Yakut Göncüoğlu

Zahide Köklü

Sefer Örçen

Ahmet Özten

Hatice Peker

 

GRAFİK

Özlem Çeri

 

KARİKATÜR SERGİSİ

Ali Çakmakoğlu

 

SERAMİK SERGİSİ

Nazlı Pınar İçöz

 

HEYKEL SERGİSİ

Zafer Bomba

 

TEKNE MODELLERİ SERGİSİ

Emin Yurdakul

 

ŞİİR DİNLETİSİ

Sefer Örçen

 

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU

19.04.2007 Perşembe günü saat 20:00

 

MÜZİK DİNLETİSİ

16-18-20.04.2007 saat 12:45 -13:00

Okunma Sayısı: 10980
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası