TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
JEOLOJİK-JEOTEKNİK/MİKROBÖLGELEME ETÜTLERİ MEVZUATININ GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYINA KATILDIK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün Düzenlediği “Mekansal Planlara Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etütlerine İlişkin Standartların Belirlenmesi ve Mevzuatın Geliştirilmesi Çalıştayına” katıldık.

17-18 Kasım 2021 tarihleri arasında hibrit olarak düzenlenen çalıştaya Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Buket Yararbaş Ecemiş katıldı. Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal KAYAPINAR’ın açılış konuşması ile başlayan ve iki gün devam eden çalıştayda mevzuata ilişkin mevcut durum analizi, YERBİS uygulamaları, jeolojik-jeoteknik çalışmalarına ilişkin esaslar ve özel sektör uygulamalarına yer verilirken ilgili konulara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştayda değerlendirilen konulara ilişkin olarak zaman zaman Odamız adına söz alan Hüseyin Alan ve Buket Yararbaş Ecemiş jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etütlerinin temel amacının jeolojik ortamların analiz ve sentezinin yapılarak uygunluk durumunun belirlenmesi ve imar planlarının eşik analizlerine girdi sağlayacak verilerin elde edilmesi olduğunu, sağlıklı ve güvenli kentlerin oluşturulması için  doğa kaynaklı afet tehlike ve risklerinin tespit edilerek planlama süreçlerine entegre edilmesi ve eşik analizlerine girdi sağlayacak eşik değerlerin mutlaka plan notlarına düşülmesi gerektiğini belirttiler.

Yine hazırlanan mevzuatın özellikle jeolojik/hidrolojik kökenli afet risklerinin önlenmesine yönelik kapsam ve içerikte olması gerektiği ifade edilerek, bu kapsamda hazırlanan raporların planlama ölçeği de dikkate alınarak deprem, yüzey faylanması, heyelan, kaya düşmesi, sıvılaşma, tıbbi jeolojik riskler, obruk gibi oturma ve çökme, volkanik faaliyetler gibi jeolojik tehlikeler ile çığ, taşkın, tsunami gibi hidrolojik tehlikeleri içeren kapasite de olması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca günümüzde hazırlanan raporlarda yer alan oturma, taşıma gücü, yerel zemin sınıfı gibi sadece zemin araştırmalarına bağlı olmayan, aynı zamanda üst yapının da bir fonksiyonu olan parametrelerin belirlenmesi, haritalanması vb uygulamalarının doğru olmadığı, planlanmış bir yapı olmadan imar planına esas çalışmalarda bu verilerin bulunmasına gerek olmadığı belirtilmiştir.

Benzer şekilde özellikle çevre düzeni plan ölçeğinde ülkenin sahip olduğu jeolojik miras niteliğindeki ögeleri ile jeopark alanları, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular, maden ve mineral kaynakları gibi doğal kaynak ve varlıklarının da yer bilimsel etüt raporunda belirtilmesi ve planlara altlık teşkil etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Çalıştay teknik sunumların ardından yapılan genel değerlendirmeler ile son buldu.

Jeoloji Mühendisleri Odası olarak meslek alanımız ile doğrudan ilgili olan Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etüt çalışmalarının uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması ve ülke insanımızın sağlıklı ve güvenli yaşam hakkının sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla  hazırlanacak standartların belirlenmesi ve mevzuatın geliştirilmesi konusunda her türlü destek ve katkıyı yapmaya devam edecektir.

Okunma Sayısı: 241
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası