TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYE AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
7326 sayılı Kanun çerçevesinde TMMOB Yönetim Kurulunun 03.07.2021 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı 829 nolu karar ile TMMOB ve bağlı odaların 7326 sayılı yasanın 10 uncu maddesinin 10 fıkrasına belirtilen hükümler ile aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde aidat borçlarının yapılandırılması kararlaştırılmıştır.

9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin 10 uncu fıkrasındaki düzenleme ile “30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yetkilidir.” Hükmü düzenlenmiştir.

7326 sayılı Kanun çerçevesinde TMMOB Yönetim Kurulunun 03.07.2021 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı 829 nolu karar ile TMMOB ve bağlı odaların 7326 sayılı yasanın 10 uncu maddesinin 10 fıkrasına belirtilen hükümler ile aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde aidat borçlarının yapılandırılması kararlaştırılmıştır.

Buna göre;

  1. 30 Nisan 2021 tarihi itibarı ile ödenmemiş aidat borcu bulunan ODA üyesinin, 30 Eylül 2021 tarihine kadarOdamız Genel Merkez veya Şubelere başvurarak borç asıllarının tamamını yapılandırmak istediğini bir dilekçe (Ek-1) ile bildirmesi halinde, en fazla 6 taksit (Ekim – Kasım – Aralık 2021, Ocak – Şubat 2022 - Mart 2022) olacak şekilde ödeme planı çıkarılacaktır. Üyenin talebine göre taksit sayısı daha az olabilir.
  2. Üye aidat borçları 2021 yılı Nisan ayına kadar olan süreyi kapsayacak şekilde, ilgili yılların esas aidatları üzerinden hesap edilerek tahsil edilecektir (Ek 2).
  3. İlgili Kanun gereğince ilk taksit 30 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmek zorundadır. İlk taksit ödemesi veya toplam borcun nakit olarak ödemesinin bu tarihe kadar yapılmaması durumunda yapılandırma yapılmamış sayılır.
  4. İlk taksit ödemesini yaptıktan sonra, kalan herhangi bir taksit ödemesini yapmayan üyeler için, ödenmemiş alacak asılları ilgili Oda mevzuat hükümlerine göre, cari yıl aidatı üzerinden hesap edilerek tahsil edilir.
  5. 30 Eylül 2021 tarihine kadar yapılandırma için ODA’ya başvurmayan üyeler, yapılandırmadan yararlanmayacaktır. Yapılandırmaya ilişkin 30 Eylül 2021 tarihinden sonra gelen dilekçeler işleme alınmayacaktır.
  6. Bu kanundan faydalanmak isteyen üyelerimizin aşağıda belirtilen ödeme şekillerinden birini kullanarak ödemelerini yapılabilecektir:
  • kredi kartı (world-maksimum-bonus)
  • nakit olarak
  • tamamını ödemek koşulu ile bankadan eft veya havale ile
  • belirlenen ödeme planına göre; verilecek banka talimatının, banka tarafından onaylanmış bir kopyasının Odamıza bir dilekçe ekinde sunulması halinde 6 takside kadar ödeme yapılabilecektir.

Önemle duyurulur

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

EKLER

 

Okunma Sayısı: 3321
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası