TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
“AFET POLİTİKASIZLIĞIMIZIN SON ÖRNEĞİ” ÜRGÜPTE KAYA DÜŞMESİ

"AFET POLİTİKASIZLIĞIMIZIN SON ÖRNEĞİ"

ÜRGÜPTE KAYA DÜŞMESİ

 

Ülkemiz, sahip olduğu jeolojik, topoğrafik ve meteorolojik koşullar nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afet olayları ile sıkça karşılaşmaktadır. Bunun son örneğini, Nevşehir İlinin Ürgüp İlçesinde 06.03.2007 günü meydana gelen ve maalesef 3 yurttaşımızın ölümü 2 yurttaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan, kaya düşmeşi olayında görmekteyiz. Türkiye, coğrafyasının yaklaşık % 93‘ü, nüfusunun yaklaşık % 98‘i deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir ülkedir. Ancak ülkemizdeki kentsel ve kırsal yerleşim alanları sadece deprem değil aynı zamanda heyelan, su baskını, kaya düşmesi vb tehlikelerin yarattığı zararlarla mücadele etmek zorunda da kalmaktadır. Yapılan araştırmalarda, ülkemizde meydana gelen doğal afet olaylarının yarattığı zararlar açısından, kaya düşmesi olaylarının %4 lük bir oranla, önemli bir yer tuttuğu ortaya konmuştur.

 

Ürgüp İlçesininde içinde yer aldığı Kapadokya bölgesinin jeolojik yapısı genel olarak; tüf, tüfit, aglomera ve lav akıntılarında oluşan genç volkanik kayaçlardan meydana gelmektedir. Bu birimlerin atmosferik koşulların etkisiyle aşınması, donma-çözülme ve yağışın çatlak ve eklem sistemlerini etkilemesi ve arazinin yanlış kullanımı(insan eliyle yapılan mağaralar) nedeniyle, kentsel ve kırsal yerleşim alanlarında sık sık kaya düşmesi olayları meydana gelmektedir

 

Ülkemizde, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması için afet yönetim sisteminin temel etkinliklerinden olan; Zarar Azaltma ve Afete Hazırlık evrelerinde aşağıda anlatılan işlemlerin ilgili idarelerce ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda,

 • Jeolojik, meteorolojik vb afet tehlikelerinin araştırılması,

 • Bölgesel ve yerel ölçekte tehlike değerlendirmeleri ( makro ve mikro bölgeleme ) ve afet tehlike haritaların üretilmesi,

 • Zarar azaltıcı mühendislik önlemlerinin geliştirilmesi,

 • Erken uyarı, izleme ve ikaz sistemlerinin oluşturulması,

 • Arazi kullanım planlamasına ve imar planlarına afet ve yerbilimsel verilerinin entegresi,

 • Yapılaşma standartlarının oluşturulması,

 • Afet ve İmar mevzuatlarının bütünlüğünün sağlanması,

 • Afet zararlarını azaltma konusunda uluslararası bilgi ve deneyimin paylaşılması,

 • Ulusal afet bilgi sisteminin oluşturulması,

 • Afet konusunda toplumun bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.

 • Bu kriterler aynı zamanda ulusal afet politikalarımızın da temelini oluşturmalıdır.

 

Yukarıda anlatılan işlemlerin yapılması durumunda ülkemizde can ve mal kayıplarına yol açan afet olaylarının, sıradan bir doğa olayına dönüştürülmeşi mümkündür. Yanlış idari kararlar, jeolojik-jeoteknik araştırma, analiz ve değerlendirmelerden yoksun ,afet tehlike ve risklerini dikkate almayan arazi kullanımları nedeniyle bir AFET ÜLKESİNE dönüştürülen ülkemizde, akıl plan bilim ve mühendislik ilkelerinin başat olduğu yasal düzenlemelerin hayata geçmesi yaşamsal bir önem arz etmektedir. Kaya düşmesiyle yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, Ürgüp‘te yaşanan acı olayın benzerlerinin yaşanmaması için Merkezi ve Yerel Yönetimleri duyarlı olmaya çağırıyor.

Saygılarımızla

 

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

09.03.2007

Okunma Sayısı: 2793
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası