TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETİ ÜRETEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN (BÜRO VE ŞİRKETLERİN) DİKKATİNE!

Odamız, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`na dayanarak kurulan ve Anayasa`nın 135`inci maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Odamız faaliyetlerini 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler marifetiyle yürütmektedir. 

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 2`nci maddesi ile Odamız, Mühendislik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak; meslek ve meslektaş menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yapmakla da görevlendirilmiştir. 

Diğer taraftan, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 33`üncü maddesi ile “Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.” hükmü getirilmiştir.

6235 sayılı yasaya dayanılarak hazırlanan TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliğinin 6. Maddesinin d bendinde “Verilen belgeler, her yıl Ocak ayı sonuna kadar belge sahiplerinin başvurusu üzerine o yılsonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenir.” Aynı maddenin f bendinde ise,Birden fazla alanda çalışan ve farklı "MMH" veren kuruluşlar çalışma alanıyla ilgili her bir "Oda";dan ayrı ayrı "SMM"; veya "Büro Tescil" belgesi almak zorundadır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yine 6235 sayılı Kanun çerçevesinde serbest jeoloji mühendisliği hizmetleri ile bu hizmetleri veren gerçek veya tüzel kişilere ilişkin esasları düzenleyen ve 18.10.2006 tarih ve 26323 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği”nde, serbest jeoloji mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki faaliyetleri ve hizmetlerinin mesleki, bilimsel ve teknik esaslar ile kamu yararı doğrultusunda yürütülmesi ve mühendislik etik normları doğrultusunda denetlenmesi, kayıt ve sicillerin tutulması ile bu hizmetlerin jeoloji mühendisliği yapmaya sahip olduğu diploması, Oda üyeliği ve Oda büro tescili ile hak kazanmış kişilerce yerine getirilmesi hususları hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince, ülkemiz sınırları içinde serbest jeoloji mühendisliği hizmeti üreten her türlü gerçek veya tüzel kişilerin Odamıza tescil olmaları, tescillerini her yıl yenilemeleri, hazırladıkları her türlü etüt, proje, rapor ve belgeleri kendi sicillerine işleterek sicil durum belgeleri almaları anayasal ve yasal bir zorunluluk olduğu gibi, bu iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, kontrolü ve takibinin yapılması Odamıza verilen bir görevdir. Bu yasal görevin yerine getirilmesi Odamızın yanı sıra, kamu kurumlarının da görevi durumundadır. 

Sonuç itibariyle yukarıda belirtilen yasa ve yönetmelikler gereği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Jeoloji Mühendisliği Hizmeti üreten gerçek veya tüzel kişilerin (büro/şirketler) 01-31 Ocak 2020 tarihleri arasında tescil yenileme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. 

Bu kapsamda; temel jeoloji, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik, madencilik sektöründe faaliyet gösteren Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler, Çevre mevzuatı kapsamında hizmet üreten ÇED Firmaları, yeraltısuyu, hidrojeoloji ve su yapıları denetim firmaları, zemin, malzeme, jeokimya veya hidrojeokimya laboratuvarları, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su firmaları, iş güvenliği, teknik sorumlu, laboratuvar denetçileri, şantiye şefi, adli bilirkişilerin odamıza başvurarak tescillerini yenilemeleri veya tescili olmayanların ise tescil yaptırmaları gerekmektedir.

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

Tescil yenileme formu için tıklayınız.

 

 

                                                                                                                                                                           

 

Okunma Sayısı: 241
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası