TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
BASINA VE KAMUOYUNA
Mahkeme kararları yok sayılarak, yıllardır faaliyetini sürdüren Bergama-Ovacık Altın Madeni, İzmir 3. İdare Mahkemesi 27.05.2004 gün ve 2004/750 Esas sayılı ve Danıştay 6.Dairesi’nin 23.06.2004 gün ve 2002/2618 Esas sayılı kararlarına istinaden durdurulmuştur.

Danıştay 1997 yılında, Bergama Ovacık Altın Madeni‘nin işletilmesinde kamu yararı bulunmadığı ve projenin çevresel riskler taşıdığı yönünde karar vermiştir. Kararın gereği, Newmont Normandy Madencilik A.Ş.‘nin faaliyetlerini sonlandırması gerekirdi. Ancak yargı kararına karşın şirketin faaliyetleri durmamış, aksine 57. Hükümet tarafından 29.03.2002 tarihinde alınan P.2002/4 sayılı Bakanlar Kurulu gizli Prensip Kararı ile tesisin faaliyetine devam etmesine olanak sağlanmıştır. Gizli Prensip Kararı ise, Resmi Gazete‘de yayınlanmadığı ve Cumhurbaşkanı‘nın onayına sunulmadığı gerekçesiyle Danıştay tarafından iptal edilmiş ve yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır.

Ancak, son günlerde yeni oyunlar oynandığı ve Mahkeme Kararlarının arkasından dolanılmaya çalışıldığı görülmektedir. Şirket bu sefer, Bayram çavuşun torunu Günay Candan üzerinden kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir. Yapılan açıklamalarda; şirketin yörede istihdam yarattığı, kapanması halinde insanların aç kalacağı gibi, bilimsel temelleri olmayan mesnetsiz olgular ön plana çıkartılarak, duygu sömürüsü yapılmaktadır. Yörede yaşayan insanlarımız, maden açılmadan da bu bölgede yaşamlarını sürdürmekteydi. 3-5 yıl içinde madenin kapanmasıyla birlikte, insanlarımız yine işsiz kalacaklar ve hatta milyonlarca ton maden atığıyla yan yana yaşamak zorunda kalacaklardır. Bu nedenle herhangi bir faaliyetin yapılıp yapılmaması hususunda kamu yararı her zaman önde tutulmalıdır.  

Diğer taraftan, ÇED Raporunun yeniden hazırlatılacağı ve Mahkeme çekincelerinin bu raporla giderileceği duyumları alınmaktadır. Başka bir deyişle yeni bir TÜBİTAK Raporu benzeri sürecin işletileceği anlaşılmaktadır. 16 Aralık 2003 tarihli ÇED Yönetmeliğinde; “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar” olarak tanımlanmaktadır. Mahkeme kararlarına rağmen yıllardır faaliyetini sürdüren Bergama için ÇED Raporu hazırlanmasının bilimsel olarak hiçbir anlamı bulunmamaktadır. ÇED Raporu ancak planlanan faaliyetler için hazırlanan ve faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini sağlayan araçlardan biridir.

Firmanın yapmak istediği, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları fırsat bilerek, toprağımızı, suyumuzu, havamızı geri dönülemeyecek boyutta tahrip edecek bir talanın sevimli gösterilmesi çabasıdır.

Şu anda yapılması gerekenler ise;

ü    Yörede bozulan doğal denge, zaman geçirilmeden onarılmalı, onarım için yapılacak harcamalar ve doğan zararlar doğal dengeyi bozana, kirletene ya da kirlenmesine göz yumana ödetilmelidir.

ü    Hukuk devletine güvenleri sarsılan, yargı kararlarına güven duygusunu yitiren yurttaşlarımızın, güvenlerinin yerine gelmesi için hükümet, sosyal-hukuk devleti olmanın gereğini  yapılmalıdır.

TMMOB’ye bağlı Meslek Odaları olarak Çevre ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığını verilen izinlerin iptal edilmesi için girişimlerde bulunulmuştur. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sürecin takipçisi ve tarafı olmayı sürdüreceğiz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası          TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

TMMOB Kimya  Mühendisleri Odası        TMMOB Metalürji  Mühendisleri Odası

Okunma Sayısı: 2761
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası