TMMOB Odalar 12 Temmuz 2020, Pazar

Sürdürülebilir su yönetiminde İzmir’in geleceği

 

TMMOBJeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 21 kasım 2014 tarihindeİzmir İli Yeraltı Su kaynakları Sempozyumu gerçekleştirilecektir.

 

 İzmirkentinin sanayi, tarımsal ve içme suyu ihtiyacı önemli oranda yeraltısularından karşılanmaktadır. Kentin içme suyunun yüzde atmış beşi, tarımsal sukaynaklarının yarıdan fazlası, sanayi suyunun ise neredeyse tamamının yeraltısuyundan karşılanması kentin su kaynakları yönetiminde yeraltı sularının stratejikbir rol oynadığını göstermektedir. Hızlı nüfus artışı, endüstriyelleşme veçevresel tehditler Kentin su ihtiyaçlarını karşılayan jeolojik akiferlerinyönetimini, izlenmesini korunmasını giderek önemli kılmaktadır. Kıyılarda denizsuyunun yeraltı sularına karışması ve plansız dağılan endüstriyel tesisleryeraltı sularının kalitesini olumsuz olarak etkilemekte kentin sınırlarını aşanhavzaları da içine alan koruma önlemlerinin bir an önce hayata geçirilmesinibeklemektedir. İzmir kenti gelecek için yeterli su kaynaklarına sahip midir?Küresel olarak ta geleceğin en büyük sorunları arasında yer alan “SürdürülebilirSu Yönetiminde’’ Yeraltı suları açısından İzmir kentini bekleyen sorunlar ve busorunların hidrojeolojik çözümleri Sempozyumun önemli tartışma konularınıoluşturacaktır.