TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEÇMİŞ DÖNEM TOPRAKLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleosol, jeolojik zamanlar, sedimanter belirteç Paleosols, geological times, sedimentary indicator

Yazar
Sonay Boyraz Aslan sonayboyraz@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası