TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

LÜTESİYEN-PRİYABONİYEN (EOSEN) YAŞLI PLANKTONİK FORAMİNİFERLERİN DURAYLI İZOTOP PALEOEKOLOJİSİ (ISPARTA KB’SI, TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Duraylı İzotop Analizi, Lütesiyen-Priyaboniyen, Ostrakod, Planktonik foraminifer, GB Türkiye Stable isotope analysis, Lutetian-Priabonian, Ostracoda, Planktonic foraminifera, SW Turkey.

Yazar
Deniz Ibilioğlu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası