TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KUZEY HAYMANA’DA (ANKARA, TÜRKİYE) ÜST PALEOSEN – ALT EOSEN İSTİFİNDE PLANKTONİK FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ İLE İLGİLİ İLK BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Biyostratigrafi, Haymana Havzası, P/E sınırı, PETM, planktonik foraminifera Biostratigraphy, Haymana Basin, P/E boundary, PETM, planktonic foraminifera

Yazarlar
Gamze Tanık
Sevinç Ozkan Altıner
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası