TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HAYMANA HAVZASI (ANKARA, TÜRKİYE) ÜST MAASTRİHTİYEN SINIR TABAKALARINDA BENTİK FORAMİNİFER MORFOTİPLERİNİN DAĞILIMI İLE İLGİLİ İLK BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Derin denizel bentik foraminifer, geç Maastrihtiyen, Haymana Havzası, morfotip analizi Deep sea benthic foraminifera, Haymana Basin, late Maastrichtian, morphotype analysis

Yazarlar
Ezgi Vardar
Sevinç Ozkan Altıner
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası