TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ERKEN MİYOSEN KIRKA-FRİGYA KALDERASINDE GENLEŞME TEKTONiĞİ VE KALDERE OLUŞUMUNUN BOR ÇÖKELİMİNE ETKİLERİ, BATI ANADOLU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler genleşme tektoniği, kaldera oluşumu, bor cevherleşmesi, Erken Miyosen, Kırka-Frigya kalderası, Batı Anadolu, extensional tectonics, caldera formation, bor mineralization, Early Miocene, Kırka-Phrigian caldera, western Anatolia.

Yazarlar
Cahit Helvacı cahit.helvaci@deu.edu.tr
Ioan Seghedi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası