TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA PONTİDLERDEKİ YAYGIN ORTA JURA MAĞMATİZMASI: ORTA PONTİDLERİN JEODİNAMİK EVRİME İLİŞKİN ÖNERİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Orta Jura Mağmatizması, Petroloji, Orta Pontidler, Orta Pontidler Yapısal Kompleksi, Pontid İçi Okyanus Baseni, Middle Jurassic Magmatism, Petrology, Central Pontides, Central Pontides Structural Complex, Intra-Pontide Ocean Basin

Yazarlar
Okay Çimen okaycimen@gmail.com
M. Cemal Güncüoğlu
Antonio Simonetti
Kaan Sayıt kaansayit@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası