TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

NİĞDE KENT MERKEZİ, ALÜVYON AKİFERİNİN HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Alüvyon akifer, Hidrojeokimya, Kentsel kirlilik, Niğde, Su kalitesi, Alluvium aquifer, Domestic water pollution, Hydrochemistry, Niğde, Water quality

Yazarlar
Uğur Erdem Dokuz
Seşma Korkanç
Mustafa Korkanç mkorkanc@ohu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası