TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ERKEN MİYOSEN KIRKA-FRİGYA KALDERASI: BATI ANADOLU’DA YENİ BİR KEŞİF

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler genleşme tektoniği, kaldera oluşumu, bor cevherleşmesi, Erken Miyosen, Kırka-Frigya kalderası, Batı Anadolu, extensional tectonics, caldera formation, borate formation, Early Miocene, Kırka-Phrigian caldera, western Anatolia

Yazarlar
Ioan Seghedi
Cahit Helvacı cahit.helvaci@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası