TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KÜRE (KASTAMONU) MASİF SÜLFİD YATAKLARININ ÇEVRE JEOKİMYASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Küre masif sülfid yatakları, Bakibaba, Asit üretme potansiyeli, Nötralizasyon potansiyeli, Metal taşınımı, Metal tutunumu Küre massive sulfid deposits, Bakibaba, Acid generation potential, Neutralization potential, Metal transportation, Metal retention

Yazarlar
Cansu Demirel
Nurgül Balcı
Serra Gül serra.gl89@gmail.com
Şeref Sonmez
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası