TMMOB Odalar 29 Şubat 2020, Cumartesi

Amaç: “Planlama veYapılaşma Açısından Yüzey Faylanması Tehlikesinin Değerlendirilmesi Kılavuzu’nunamacı; Jeoloji mühendislerinin yüzey faylanması ile ilgili deprem riskinin azaltılmasıkapsamında yapacakları çalışmalarda yol gösterici olmak ve bu çalışmalardauygulanması beklenen asgari çalışma esaslarını belirlemektir. 

Kapsam: Bu kılavuz, arazikullanımı (yerleşime uygunluk) ve yapılaşmaya esas planlara ve yapılaşmaya temelteşkil edecek olan diri fayların ve yüzey faylanmasının belirlenmesine yönelikstandartları; yüzey faylanması nedeniyle oluşabilecek kayıpların önlenmesi ve azaltılmasınısağlayacak asgari araştırmaları; gerektiği takdirde sakınım bantlarınınoluşturulmasına yönelik koşul ve usulleri tanımlamaktadır.

Türkiye Diri Fay Haritası (TDFH)’nın sonsürümü Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından 2010 ile 2012yılları arasında 1/250.000, 2013 yılında ise açıklama kitapçığı ile birlikte1/1.250.000 ölçekli olarak yayınlanmıştır. TDFH hem sayısal hem de kâğıt çıktı olarak MTA GenelMüdürlüğü’nden 1/25.000 ölçeği hassasiyetinde temin edilebilmektedir. Bu haritada “Deprem Yüzey Kırığı” “Holosen Fayı”ve “Kuvaterner Fayı” simgeleri ile gösterilen faylar yüzey faylanması tehlikesiiçin değerlendirilmeye alınması önerilen faylardır. Bu kılavuzun yayıntarihinden sonra MTA tarafından yeni bir diri fay haritası yayınlanması ya damevcut haritanın değiştirilmesi durumunda yürürlükteki en son harita dikkate alınmalıdır.Kritik tesislerin yapımında ve kentsel gelişim alanlarının belirlenmesi gibiçalışmalarda bu haritada verilen fayların yanı sıra konuya özel bir araştırmayapılması da gerekmektedir.

Bunun yanı sıra; TDFH’nda gösterilmemiş, ya da depremyüzey kırığı veya Holosen fayı olarak nitelendirilmemiş olmasına rağmen yapılanaraştırmalar sonucunda yüzey faylanması tehlikesine sahip olduğu belirlenen faylarda bu kapsamda değerlendirilirler.