TMMOB Odalar 06 Haziran 2020, Cumartesi

Rize-Çayeli VMS Yatağı

 Çayeli Cu-Zn madeni, Türkiye`nin kuzeydoğusundaki Karadeniz kıyısındaki Rize ilinde yer almaktadır. Bimodal-felsik tipte depozito, volkanik yay ayarında gelişen fay kontrollü sübvansiyonlar ve dairesel yapılarla (kaldera?) Ilgilidir. Çayeli Maden Geç Kretase yaşlı volkanojenik masif bir sülfid yatağındadır ve değiştirilmiş ayak duvarı felsik volkanikleri ile asılı duvar mafik volkanik kayaçları arasındaki temasta yer alır. Ayak duvarı kayaları (yaklaşık 600 m kalınlık) felsik ve bazik lavlardan ve ilgili otoklastik fasiyeslerden oluşmaktadır. Asılı duvarlı stratigrafi ağırlıklı olarak andezit lavlar ve ilgili parçalı kayaçlardan oluşur. Stratigrafi, dasitler ve diyabaz daykları tarafından kesilmiştir.

Çeşitli foraminiferlerin Turonca`dan Santoniyen`e kadar sülfid birikiminin üst sınırı olduğu doğrudan üstüste dizilere mineralizasyon uzatılması. Yaklaşık 24 Mt`luk kanıtlanmış ve olası rezervleri bulunan mevduat şu anda mayınlı. Çayeli madeninde, mineralizasyon, küçük bir stok sahası alanına sahip tek bir sülfür merceği olarak gerçekleşir. Cevher gövdesi, 650 metre üzerinde bilinen bir grev uzunluğuna sahiptir ve en az 560 metre derinliğe kadar uzanmaktadır ve yaklaşık 20 metreye kadar birkaç metre ila 80 metre arasında değişen kalınlıktadır. Ortalama dalma, N-NW`ye ~ 60 derecedir. Deniz tabanı muazzam ve alt deniz taban stoksu sülfitlerden oluşur. Mineralizasyon pirit, kalkopirit, sfalerit ve fahor ve daha az galen, bornit ve tetrahedrite içerir. Masif cevher, sarı cevher, siyah cevher ve kırıntılı cevher olarak sınıflandırılır. Bu madenin kalkınması 1990 yılının başında başladı ve ortalama% 4.03 Cu ve% 6 Zn seviyesinde, 2012 yılının sonuna kadar toplam 15 milyon ton üretildi. Ortalama Au 1.2 gr / t`dir ve Ag değerleri 150 gr / t`ye kadar ulaşır. Madenin en az 2018 yılına kadar çalışması bekleniyor.Erzurum-İspir Porfiri Cu-Mo Yatağı

Ulutaş Cu-Mo, Ispir hamamı içerisinde yer almaktadır. Sondaj verileri kullanılarak, toplam rezervlerin% 0.31 Cu ve% 0.022 seviyesinde 73.6 Mtat olduğu tahmin edilmektedir (Giles, 1973; Soylu, 1999; Yiğit, 2009). Ulutaş ihtimalinde Porfir tipi Cu-Mo cevherleşmesi, granitten kuvartz dioritten syeno-diyorit`e kadar değişen, kalk-alkalin çok fazlı bir plutonik kompleks olan Ispir batholith`in granit porfiri ve kuvartz porfiri tarafından barındırılır. Ulutaş alanının kuzeybatı kesiminde mostra veren en eski birimler Paleozoik-Alt Mesozoyik yaşlı metamorfik kayalardır. Metamorfik bodrum, dasitik riyolitik bileşime ve laminalı çamurtaşı ve şeyl katmanlarına sahip piroklastik kayaçlardan oluşan kuvvetli katlanmış, zayıf metamorfize Cretaceous lav akımı ile kaplıdır (Giles, 1973; Taylor and Fryer, 1980). Andezit - bazaltik lav, tüf ve marn, çakıltaşı, kumtaşı ve kireçtaşı arakatkıları içeren Eosen biriminde erozyon penceresi oluşturan Ulutaş müdahaleleri bodrum üniteleri ve volkanik-sedimanter istife karışmaktadır (Giles, 1973; Taylor and Fryer, 1980 ). Bölgenin kuzeyinde açığa çıkan Cu-Mo cevherleşmesine ev sahipliği yapan granit porfiri bölgedeki en büyük müdahaleci birimdir. Kaya çıkıntısı ölçeğinde belirgin porfiritik bir doku ile karakterizedir. Granit porfir maddesinin orta bölümleri, KD eğimli dik daldırma kuvartz porfir dayklarına veya stoklara, embaylı kuvars fenokristallerine sahip, porfiritik bir dokuya ve ince taneli bir kuvars kütlesi ve oldukça serisit plajiyoklaz ile karakterizedir. Granit porfiri ve kuvars porfiri, dioritik, Pirit-kalkopirit damarcıkları (1-2 mm) barındıran andezitik dayklar, Granit porfiri, mikro granüler, kabaca oval orta ila koyu gri dioritli enklavlar içerir ve ev sahibi ile keskin temaslara sahiptir. Tüm birimler, Pleistosen tarafından son buzul çöküntülerine ve alüvyon çökellerine (Giles, 1973) aittir. Ultraş bölgesindeki porfir tipi cevherleşme, stok iş damarları ve KB doğrultulu kuartz damarları, damar sistemlerine yayılmış kalkopirit ve molibdenit içermektedir 1-2 cmt`lik kıkırdak kuvartz damarları (Soylu, 1999).Trabzon-Maçka-Güzelyayla Porfiri Cu-Mo Yatağı

Bölgede keşfedilen ilk gözlemevi yatağı olan Güzelyayla mevduat, Trabzon`un yaklaşık 50 km güneyinde bulunmaktadır. Mineralizasyon, bu birimleri kesen andezitik dasitik volkanik birimler ve porfiritik granit intrusiyonlarıyla ilgilidir. Mineralizasyon iki tipte gözlenmektedir: şebeke damar sistemleri ve dağınık tip cevherleşme. Mineralizasyonun ana mineralleri kalkopirit, pirit, rutil, piritin ve molibdenittir. Stokwork minerallerini kesen geç dönem molibdenit-kuvars damarlarının molibden açısından çok zengin olduğu gözlenmektedir. Ek olarak, kalkopirit, kovellit ve dijenit süperjen zenginleştirme olarak gözlemlenmektedir. Bölgede yapılan çalışmalarda cevherleşme ile ilgili olarak üç ana tip alterasyon evresi, potasik, serisit ve propilitik tespit edilmiştir.Mineralizasyon 81.4 ± 1.1 my ile ilişkilidir. (Üst Kretase yaşlı) yaşlı kalk-alkali magmatizması. Granitik birimlerdeki (yaklaşık 300 my.) Kalıntı zirkonların varlığı, bu magmanın yüksek düzeyde kabuksal kontaminasyona maruz kaldığını gösterir.Gümüşhane-Mastra Epithermal Au Deposit

Mastra Altın Madeni, Trabzon`un yaklaşık 90 km güney doğusunda, Mescitli, Kalaycıoğlu ve Dibekli köyleri ile Demirkaynak (Mastra) köyü arasında bulunur. Mastra civarında Liyas volkanoklastikleri, Alt Kretase yaşlı kalkerler, Üst Kretase yaşlı fliş ve Eosen volkanikleri, Eosen sedimanter birimleri ve Kuvaterner birimleri alttan üste doğru izlenir. Bölgede cevherleşmeler Eosen yaşlı porfiritik andezitlerde ve kontaklarda gözlenmektedir. Mastra yatağının güney kısmı, DB doğrultulu itme fayları olup, tortul kayaçları kuzeye doğru deforme etmektedir. Bu fayların mineralizasyon oluşumu ile doğrudan ilişkisi yoktur. Bu faylar, sedimanter kayaçlarının Eosen yaşlı andezitler ve piroklastikler üzerine itilmesi ile sonuçlanan bindirmeler ve ters faylardır.

Mastra altın yatağı, Eosen Alibaba formasyonunun değiştirilmiş bazaltik-andezitik kayaçları tarafından barındırılmaktadır. Bu çökelme, 65-80o daldırma fay zonunda 20-40 ° C`ye doğru kuvartz damarları içinde gerçekleşir. Damarlar 2,5 km uzunluğunda ve birkaç cm ile 5 m genişliğindedir. Yerli Au, Ag, pirit, kalkopirit, sfalerit, sülfosaltlar ve galenit, az miktarda ikincil digenit, kovelit, kalkasonit, hematit ve limonit içeren ana cevher mineralleridir. Kuvars, barit, adularia, kalsit, serussit, jips, serisit ve kil mineralleri gang mineralidir. Kuvars, gang minerallerinin en çok ve damarların ana unsurudur. Özellikle mineral yağış koşullarına bağlı olarak, kuvars damarlarında çeşitli kristalleşme, büyüme ve değiştirme dokuları türleri mevcuttur. Bu gibi dokusal özellikler arasında masif, taraklı, kabuk şekli,

1992 ile 2014 yılları arasındaki Mastra altın madeninde toplam 12000 metre ile 700 sondaj yapılmıştır. Madenin toplam rezervi (ölçülmüş + gösterilmiş + çıkarılmış), 30 ton Au ve 8 ton Ag`dır. 2009 ve 2014 yılları arasında toplam 18,5 ton Au ve 5,5 ton Ag üretildi.