18 Haziran 2018, Pazartesi

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Sayı: 84   Yıl: 2016 40/2 ARALIK ISSN 1016-9172

İçindekiler

(184 KB)

Gökçeada’da Yüzeylenen Andezit ve Riyodasit Bileşimli Kayaların İçyapı Özelliklerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerine Etkileri/The Effects of Micro-Textural Properties on the Strength and Deformation Characteristics of Rocks with Andesite and Rh

Ömer ÜNDÜL, Namık AYSAL

(6251 KB)

İgnimbiritlerdeki Kılcal Su Emme Özelliğinin Ahlat Selçuklu Mezar Taşlarının Bozunmasındaki Rolü / The Role of Capillary Water Absorption Characteristics of Ignimbrites on the Deterioration of Ahlat Seljuk Tombstones

Mutluhan AKIN, İsmail DİNÇER, Ali ÖZVAN, Vural OYAN, Mücip TAPAN

(6319 KB)

Hacimsel Dane Oranının ve Dane Boyutunun Hamurda Kayaların (BIMRock) Dayanımı Üzerindeki Etkisi / The Effect of Volumetric Block Proportion and Grain Size on BIMRock Strength

Murat KARAHAN, Hakan ERSOY, M. Oğuz SÜNNETÇİ, Özge ÖRGEN

(1691 KB)

Yapay Sinir Ağları Yardımı ile Yeraltı Suyunda Sodyum Absorbsiyon Oranı (SAR) Tahmini: Ergene Havzası Doğu Akiferi Örneği / Prediction of Sodium Absorption Ratio (SAR) in Groundwater with the Aid of Artificial Neural Networks: the East Aquifer of Erg

Orhan ARKOÇ, Tahir Çetin AKINCI, H. Selçuk NOGAY

(1990 KB)

Application of Water Quality Index with the Aid of Geographic Information System in Eastern Thrace to Assess Groundwater Quality / Doğu Trakya Bölgesi’nde Yeraltı Suyu Kalitesinin Araştırılması Amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımı ile Su Kalite İnd

Orhan ARKOÇ

(3849 KB)

Ekizköy (Muğla-Milas) Erken-Orta Miyosen Kömürlerinin Organik Jeokimyası ve Paleoiklim Şartları / Organic Geochemistry and Paleoclimate Conditions of the Early-Middle Miocene Coals at the Ekizköy (Muğla-Milas)

Fatma HOŞ ÇEBİ

(3249 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için