22 Temmuz 2018, Pazar

  Amaç

MADDE 1 (DEĞİŞİK)- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yitirdiğimiz bilim insanlarının ve Oda‘da görev yapmış üyelerimizin anısının yaşatılmasına, sağlanacak katkılarla burs olanaklarının geliştirilmesine ve Oda odaklı bir hale getirilmesine, Öğrenci ve Oda arasındaki bağın kuvvetlendirilmesine yönelik olarak Türkiye‘deki üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümlerindeki lisans ve yüksek lisans programlarında okuyan öğrencilere, başarılarına ve ekonomik durumlarına paralel olarak belirlenmiş kriterler doğrultusunda karşılıksız verilecek burslara ilişkin usul ve esasları düzenlemek

Kapsam

MADDE 2 (DEĞİŞİK)- (1) Bu yönetmelik, Türkiye‘deki Üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümlerindeki lisans ve yüksek lisans programlarında okuyan öğrencilere verilecek burslara ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 02.08.2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 5inci maddesinin a) bendi 8inci alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Burs verme esasları

MADDE 4- (1)Burslar aşağıdaki esaslara göre verilir;

a) TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından verilen burslar karşılıksızdır.

b) Burslar her öğrenim yılı süresince ödenir.

b) Burs başvuruları ve önceki yıllardan bursiyer olan öğrencilerin Burs Yenileme başvuruları; Oda Başkanı, Oda Saymanı, Oda Mesleki Uygulamalar üyesi, Bilimsel ve Teknik Kurulu temsilen bir üye, Oda Denetleme Kurulu‘nu temsilen bir üye, Oda Onur Kurulu‘nu temsilen bir üye ve Oda Merkezindeki Öğrenci Komisyonunu temsilen bir üye olmak üzere toplam yedi (7) üyeden oluşan Burs Değerlendirme Kurulu‘nca sonuçlandırılır ve Oda Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Kurul temsilcileri 15 Ekim tarihine kadar ilgili organlarca belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmek suretiyle oluşturulur. Görev süresi bir sonraki Genel kurul‘da sona erer.

c)Önceki yıllardan bursiyer olan öğrenciler, her öğrenim yılının başında "Burs Yenileme Formu" doldururlar ve yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bursun devamı bu değerlendirme sonucuna bağlıdır.

ç) Burs Değerlendirme Kurulu‘nun değerlendirme sonuçları ve Oda Yönetim Kurulu kararları açıklanmadan burs ödemesi yapılmaz.

d) TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Burs ve Yardım Fonu bütçesi üzerine yapacağı değerlendirme sonuçlarına göre her yılın eylül ayında bursiyer sayısı ve burs tutarını belirleyerek Burs Değerlendirme Kurulu‘na ve Oda birimlerine bildirir. Burs tutarı aylık olarak belirlenir, ancak; o cari yıla ait aylık üye ödentisinin yıllık toplamından az, üç katından fazla olamaz.

e) Öğrencilerin geç gerçekleştirecekleri başvurularda geriye dönük ödeme yapılmaz.

f) Jeoloji Mühendisliği bölümlerindeki yüksek lisans programlarında eğitimini sürdüren Jeoloji Mühendisliği mezunu olmayan öğrencilerin burs başvuruları kabul edilmeyecektir.

Burs ve yardım fonu

MADDE 5(DEĞİŞİK)

(1)Fon gelirleri 3 başlıkta toplanır:

a) Kişi ve kurumların bağışları

b) Burs yararına yapılan Oda etkinliklerinden elde edilen gelirler

c) Bir önceki cari yılda gerçekleşen üye aidat gelirlerinin %2‘si

d) Bir önceki cari yılda gerçekleşen yayın bağış gelirlerinin % 10‘u

(2)Fon giderleri 2 başlıkta toplanır: a) Verilen burslar,b)Yardımlar

(3)Burs Fonu, Oda Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine göre bütçelenir.

Burs Başvuru Koşulları

MADDE 6- (1)TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası‘na Jeoloji Eğitim Bursu almak için başvuracak öğrencilerin aşağıdaki belgelerle birlikte ile her öğrenim yılı başında, ilk iki hafta içinde Oda birimlerine başvurmaları gereklidir.

  1. Dilekçe,

  2. Lisans öğrencileri için JMO öğrenci üye belgesi, yüksek lisans program öğrencileri için Oda üye kimlik kartı,

  3. Lisans öğrencileri için üniversite kimlik kartı veya öğrenim belgesi fotokopisi, yüksek lisans öğrencileri için yüksek lisans öğrenim belgesi,

ç)Lisans öğrencileri için "Öğrenim Başarı Durum Belgesi"( tüm derslerden "geçme notu" aldığını gösterir belge)

  1. Yüksek lisans öğrencileri için çalışmadığına dair sosyal güvenlik kurumlarından alınacak belge,

e) Özgeçmiş, hane halkı gelirlerine ilişkin belgeler,(2)Başvurular, başvuru sahibinin Oda çalışmalarına gösterdiği duyarlılıklarını ve öğrenci üye örgütlenmesine katkılarını değerlendiren bir üst yazı ekinde Oda birimlerince Oda Yönetim Kurulu‘na iletilir.

Burs alma ve sürdürme koşulları

MADDE 7-(1) TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından her yıl aşağıdaki koşulları sağlayan uygun sayıdaki öğrencilere Burs Değerlendirme Kurulu kararları doğrultusunda burs verilir.

  1. her öğrenim yılı Ekim ayının 15‘ine kadar Oda birimlerine başvurmak,

b)Yönetmeliğin 6ıncı maddesindeki koşulları yerine getirmek.

Bursun kesilmesi

MADDE 8- (1) Aşağıda belirtilen koşullardan biri veya birkaçının oluştuğu durumlarda, Oda Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciye verilen burs kesilir.

a)Lisans öğrencilerinin; derslerinde "geçer not"un altında kalması, yüksek lisans öğrencilerinin; kredili ve seminer derslerinin dördüncü yarıyıl sonuna kadar başarı ile tamamlanmaması,

b)Öğrenimine ara vermesi,

c)Öğrenci üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi,

ç)Öğrencinin üniversite ile ilişkisinin kesilmesi veya Öğrenimin bitmesi,

d)Bir başka bölüme yatay-dikey geçiş yapması,

e)Bir başka kurum, kuruluş veya kişiden birden fazla burs aldığının veya herhangi bir işte ücretli olarak çalıştığının saptanması,

f)Aile bireyleri ve gelirlerinin yanlış bildirimi,(2) Oda Yönetim Kuruluna değişik kaynaklardan iletilen bursun kesilmesi ile ilgili konular Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Oda Yönetim Kurulu‘nun kararıyla burs kesme işlemi gerçekleştirilir ve öğrenciye bildirilir.Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu yönetmelik Oda 20. Olağan Genel Kurulu‘nun 25.Mart.2006 tarih ve 2 no‘lu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.Yürütme

MADDE 10- (1) Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

ODA MEVZUATI LİSTESİ