TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
14. Dönem Istanbul Şube Çalışma Programı
26.02.2018
Dönem Seçiniz:

Yönetim Kurulumuz 2020 Genel Kurulu’na Şubemizi bulunduğumuz noktanın çok üzerinde bir yere taşıma azmi ve arzusu içerisinde olacaktır.

13-14 Ocak 2018 tarihinde yapılan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 14. Dönem Olağan Genel Kurulu’ n da göreve gelen Şube Yönetim Kurulumuz, Şubemizin faaliyetleriyle, kamuoyunda ve toplumun tüm kesimlerinde hak ettiği itibarı sağlamayı hedefleyen bir anlayış ile çalışarak, 2020 Genel Kurulu’na Şubemizi bulunduğumuz noktanın çok üzerinde bir yere taşıma azmi ve arzusu içerisinde olacaktır. Bu süreçte,  hedeflediğimiz çalışmaları sadece Yönetim Kurulu olarak değil, Şube Danışma Kurulu, il, ilçe ve işyeri temsilciliklerimiz, üniversitelerimiz, aktif ve emekli üyelerimiz ve gelecekteki meslektaşlarımız olan Jeoloji Mühendisliği öğrencilerimizle birlikte yapmayı arzu etmekteyiz ve bunun olması için her türlü çabayı göstereceğiz.

İLKELERİMİZ

 • Mesleğimizin saygınlığını yükseltmek, meslek onurunu korumak ve kamuoyunda gördüğü ilgi ve duyulan güvenin korunması ve pekişmesi yolunda gereken titizliği göstermek,
 • Jeoloji Mühendisleri Odası’ nın (JMO) bütün organ ve kurumları ile uyumlu ve bir bütün olarak çalışması konusunda üzerimize düşen titizliği göstermek,
 • JMO üyeleri ile canlı bağlar kurmak, üyeler arasındaki bağları pekiştirmek, dayanışmayı güçlendirmek,
 • Üyeler arasındaki iletişimi sağlamak ve geliştirmek,
 • Kamu görevlisi, özel kesimde ücretli ya da kendi adına çalışan üyelerin ekonomik, demokratik ve mesleki sorunlarına sahip çıkmak ve üyelerin ayrı biçimlerde sürdürdüğü mücadeleye destek olmak,
 • JMO öğrencilerinin mesleğe hazırlanmasında yol gösterici ve ışık tutucu olmak,
 • Mesleğe yeni başlayan genç üyelerin doğru yönlendirilmesinde, bilgi ve deneyim birikimlerinin hızlı biçimde geliştirilmesinde ve uzmanlaşmalarında yol gösterici olmak ve gereken hizmet içi eğitim olanaklarını sağlamak,
 • Emekli üyelerin, mesleğini aktif olarak yapan üyeler ile bağlarını korumak ve deneyimlerinin yaygınlaştırılmasında aracı olmak,
 • Üretken, özverili, saydam ve kendini öne çıkarmaktan kaçınan bir çalışma tarzını sürdürmek,
 • Kamuoyunun mesleki ve teknik konularda doğru bilgilendirilmesi ve yanlışlıklara karşı uyarılmasında üzerine düşeni titizlikle yapmak,
 • Yaşam çevresinin kirletilmesi, tüketilmesi ve yıkımına yönelik her türlü girişime karşı çıkmak, veri ve bilgi derlemek, görüş oluşturmak, mesleki konularla ilgili kamuoyunu aydınlatmak, yetkilileri uyarmak, öteki sivil toplum kuruluşlarını bilgilendirmek,
 • Doğal Kaynakların kamu mülkiyeti ya da denetiminde olması için çabalamak ve bu konudaki kazanımların korunması yolunda mücadele etmek.

ÇALIŞMA PROGRAMI

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Şube Yönetim Kurulu toplantılarına Asıl Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı esas olup, Yönetim Kurulu toplantıları, tüm asıl ve yedek üyelerin katılımıyla haftada bir Salı günleri üyelerimize açık yapılacaktır. 

 • YK toplantılarında oy çokluğu ile karar almak kolaylığına sapılmadan ve konu alabildiğine irdelenip olabildiğince tüm katılanların görüş birliği sağlanacaktır.

 

 • Gerektiğinde YK toplantıları, hem meslektaşlarımızla daha yakın ilişki içinde olmak hem de disiplinler arası ilişkileri geliştirmek amacıyla, üyelerimizin yoğun olarak çalıştığı üniversite, kamu kurumları, belediyeler, özel şirketlerde ve diğer meslek odalarıyla birlikte özel gündemlerle yapılacaktır.

 

Üye Toplantıları:

 

Halen İstanbul Şubemize bağlı 3093 üyemiz bulunmaktadır. Şube yönetimimizin önündeki en önemli görevlerden biri, üyeler ile Şube arasındaki bağı kuvvetlendirmek ve ilişkiyi sürekli canlı tutmaktır. Bu amaçla:

 • Çalışan, işsiz, emekli üyelerimizle ilgili bilgileri güncellemek, Jeoloji Mühendisliği öğrencileri ile yakın ilişki kurup, onları Odamıza üye yapmak bu dönem yapmayı hedeflediğimiz en önemli işler arasındadır.
 • Üyelerimizin sorunlarını yerinde dinlemek, Odamızın faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Şubemize bağlı temsilcilikler, üniversiteler, belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Afad ve Akom kuruluşları ziyaret edilecek ve özellikle belediye ziyaretleri sırasında, Odamızın yasal olarak tanımlanmış görev ve sorumlulukları konusunda bilgi verilecektir, Odamızın, başta deprem olmak üzere, su, çevre ve kentsel dönüşüme bakış açısı anlatılarak, bu konularda Oda-Belediye işbirliğini sağlamak için toplantılar düzenlenecektir.
 • İstanbul Şube olarak en önem verdiğimiz faaliyetlerden biri de, gelecekte meslektaşlarımız olacak olan Jeoloji Mühendisliği öğrencilerine mesleğimizin farklı boyutlarını uzmanları ile tanıtmak olacaktır. Bu amaçla “Mesleki Tanıtım Günleri” düzenlenecek,  ilk toplantımız Öğrenci Komisyonu tarafından Nisan-Mayıs 2018’de Odamızda gerçekleştirilecektir.
 • Her yıl şubemizde yapılmakta olan Emek Ödülleri Günü, bu yıl ve önümüzdeki yıl, Odamızın kuruluş günü olan 18 Mayıs tarihinde, tüm üyelerimize açık olarak yapılacak, meslekte 25, 30, 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelerimize plaketleri verilecektir.
 • Yılda bir kez yapılması zorunlu olan “Şube Danışma Kurulu” toplantılarının ilki 2018 Ekim ayında yapılacaktır.
 • Önceki dönemlerde periyodik olarak yapılan, İl Temsilcileri Toplantıları yılda en az bir kez Şube merkezinde, Yönetim Kurulu Toplantıları ile bir arada gerçekleştirilecektir.

Bilimsel, Teknik ve Eğitim Çalışmaları

Odamızın temel işlevlerinden biri olan meslek içi eğitimler konusunda her türlü aracı kullanarak üretken bir dönem geçirmek hususunda Yönetim Kurulumuz kararlıdır. Bu amaçla kurslar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar ve sempozyumlar, konularında uzman meslektaşlarımızın yardım ve desteğiyle, ilgili komisyonlarımız tarafından gerçekleştirilecektir. Bu başlık altında yapmayı hedeflediğimiz çalışmalarımız aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

 • Beklenen Marmara depremi, ülkemizin yakın tarihte yaşadığı büyük deprem felaketlerinden birinin anma günü olan 17 Ağustos ve 1-7 Mart Deprem Haftasında Doğa Kaynaklı Afetler Komisyonu öncülüğünde düzenlenecek çeşitli konferans ve söyleşiler ile sürekli gündemde tutulacaktır.
 • Kıyı ve Deniz Jeolojisi temalı İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu-6, 2019 yılı içerisinde yapılacaktır.
 • Şubemiz faaliyetleri arasında geleneksel hale gelmiş çalıştaylardan Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı-2, Zemin Etüt Çalıştayı-2, Trakya Endüstriyel Hammaddeler Çalıştayı-2’nin yanı sıra İstanbul’un Yeraltısuyu Problemleri ve Hidrojeoloji Çalıştayı-1, Kentsel Dönüşüm Çalıştayı-1 Su ve Çevre Komisyonu, Doğal Kaynaklar Komisyonu ve Jeoteknik Komisyonu öncülüğünde düzenlenecektir. Her bir etkinliğin sonuç raporları hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 • Meslek içi eğitimler kapsamında jeoteknik sondajcılığı sondör belgelendirme kursu, hidrojeoloji temel eğitimi, bilirkişilik temel eğitimi, iksa sistemi ve istinat yapıları tasarım eğitim programı, jeoteknik etüt kursu, zemin ve kaya mekaniği laboratuar eğitimi (örnek alımı ve deney programı hazırlama), jeoteknik arazi testleri uygulama ve değerlendirme eğitimi düzenlenecektir. Bunlarla sınırlı kalmamak üzere meslektaşlarımızdan gelecek taleplere göre de eğitim programları hazırlanabilecektir.
 • Şubemizde düzenlenmekte olan Netcad, Autocad ve Arcgis kurslarına devam edilecek, talep olması durumunda da yapılan bu eğitimlerin devamı aşamalı olarak, bir önceki eğitimin ileri düzeyi şeklinde yapılacaktır. Mapimfo, Netjeomine ve Encom Discover 3D (giriş ve ileri seviye eğitimi alt yapıları sağlanabilirse) eğitimleri gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.
 • Akademik ve uygulama alanında konularında uzman meslektaşlarımız tarafından cumartesi konferansları tekrar düzenlenmeye başlanacaktır.
 • Ülkemizde devam etmekte olan güncel projeler, gözde mühendislik jeolojisi uygulamaları, madencilik sektörü, jeotermal sahalar, jeoteknik saha uygulamaları, jeopark sahalarına teknik geziler düzenlenecek ve doğa yürüyüşleri yapılacaktır.
 • Gündemle ve mesleğimizle ilgili konularda basın açıklamaları yapılacak, tescilli büro/şirket toplantıları düzenlenecektir.
 • Odamız tarafından basılıp-yayınlanan kitap, dergi ve broşürlerin yanı sıra, üyelerimiz/meslektaşlarımız tarafından yazılıp bastırılmış, Odamızın Bilimsel ve Teknik Kurulu tarafından incelenip, onaylanmış yayınların üyelerimize, öğrencilerimize ve halkımıza ulaştırılmak üzere kütüphane ve internet yayın satışında yer alması sağlanacak, web sayfamız sürekli denetlenecek ve güncel tutulacaktır.

Komisyonlar ve İşleyişleri

Şube yönetiminin uzmanlık ve deneyim gerektiren konularda en önemli yardımcısı komisyonlarımız olacaktır. Oluşturulması hedeflenen komisyonlar aşağıdaki gibidir:

Doğa Kaynaklı Afetler Komisyonu, Doğal Kaynaklar Komisyonu, Su ve Çevre Komisyonu, Jeoteknik Komisyonu, Ücretli Çalışan ve İşsiz Üyeler Komisyonu, Emekli Komisyonu, Kadın Komisyonu, Öğrenci Komisyonu ve Bilimsel Teknik Kurul.

Yönetim Kurulu ve komisyonlar arasındaki ilişkiyi canlı tutabilmek üzere en az bir Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyesi, söz konusu komisyonlarda görev alacaktır.

Şube’nin etki alanındaki bölgelerde tasarlanan ya da yürütülen ve mesleki hizmet alanımız ile bağlantılı büyük projeler ve yatırımları izlemesi, olası sorunları öngörmesi, ortaya çıkan sorunları değerlendirmesi, yanlış politikaları eleştirmesi, bu konularda kamuoyunu aydınlatması, gereken durumlarda demokratik tepkilere öncülük etmesi, öteki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine girmesi, komisyonlardan beklenen öncelikli çalışmalardır. Komisyonlar gerekli konularla ilgili özel ve kamu kurumları ile yazışma yapacak ve edindiği bilgileri Şubeye rapor halinde verecektir. Komisyonların etkinlikleri Şubenin web sayfasından güncel olarak yayımlanacaktır.

Kamuoyuna veya yazılı / görsel iletişim organlarına ivedi bir açıklama yapılması gerektiğinde bu raporlar ve dosyalardan yararlanılacaktır. Zaman varsa, Oda görüşünün uzman danışmanlarca açıklanması yolu öncelikle tercih edilecektir.

İl ve İşyeri Temsilcileri İle İlişkiler:

Şubemize bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Sakarya olmak üzere 4 il temsilciliğimiz bulunmaktadır.

Odamızın Tüzüğü gereği 26. Genel Kurulu izleyen iki ay içerisinde 4 il temsilciliğimiz ziyaret edilerek, geniş katılımlı bir üye toplantısında, demokratik teamüllere uygun olarak il temsilcisi ve yardımcılarından oluşan İl Temsilciliği Yürütme Kurulu üyeleri belirlenerek, atanmaları için merkeze bildirilecektir.

Temsilci atamalarından sonra, her bir temsilcilik yılda en az bir kez ziyaret edilerek, üyeler ile sorunlar yerinde görüşülecek, çözüm önerileri birlikte değerlendirilecektir. Ayrıca 6 ayda bir şube merkezinde il temsilcileri toplantıları gerçekleştirilecektir. İl temsilcileri ile ilişkileri yürütmek üzere bir Yönetim Kurulu üyesi görevlendirilecektir. Ayrıca oluşturulan komisyonlara il temsilciliklerimizden en az birer üye alınarak komisyon toplantılarına katılımı sağlanacaktır.

İşyeri Temsilcilikleri ise gerek İstanbul il sınırları içerisinde ve gerekse il temsilciliği sorumluluk sahalarında 5’ten fazla Jeoloji Mühendisi çalıştıran resmi ve özel kuruluşlarda örgütlenmektedir. Bu örgütlenmeye ilişkin seçimler, il temsilcilerinin belirlenmesinden sonra illerde il temsilcileri, İstanbul ilinde de Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılarak atamaları için Merkeze bildirilecektir. İşyeri temsilcileri illerde il temsilcilerine, İstanbul ilinde de bir Yönetim Kurulu üyesine bağlı çalışacaklardır.

Mekân Değişikliği

Şişli’de bulunan ve kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yıkılıp yeniden inşasına başlanan Şube binamız 2018 yılı içerisinde tamamlanacak ve çalışmalarımız yenilenen binamızda devam edecektir. Bu konudaki gelişmeler üyelerimize web sayfamızdan duyurulacaktır.

Öğrenciler ile İlişkiler:

Geleceğin jeoloji mühendisleri ile etkin ilişkiler kurularak, onlara ışık tutucu, yol gösterici olmak Şubemizin gücü için çok önemsediğimiz bir görevdir.

Bunun için öncelikle İstanbul’daki jeoloji mühendisliği bölümleri ile sıkı ilişki kurulacak ve bu okulların Jeoloji Kulüpleri desteklenecektir. Öğrencilerin Şubemize ilettiği talepleri (Öğrenci etkinliği, kurultay ve sempozyuma katılma) gerekirse Merkezin de görüşü alınarak karara bağlanacaktır. İstanbul il sınırları içerisinde gerçekleştirilecek öğrenci etkinlikleri desteklenecektir. Öğrenci Kulüplerinin düzenleyecekleri teknik gezilere deneyimli meslektaşlarımız aracılığı ile rehberlik edilecektir.

Şubemize müracaat eden tüm öğrencilerimizin staj talepleri karşılanacaktır. Bu konuda kamu ve özel sektördeki yönetici ve meslektaşlarımızdan yardım ve destek alınacaktır. Öğrencilerimize staj yapacakları yer, staj konuları ve işyerleri konusunda danışmanlık yapılacaktır. Talep gelmesi halinde bu destek, öğrencilerimizin bitirme tezi çalışması sırasında da sürdürülecektir. 

Şubemiz’ in sorumluluk alanı içerisinde yer alan İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinde 2018 ve 2019 yıllarında öğrencilere açık “Mesleki Tanıtım Toplantıları” düzenlenerek, farklı kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın öğrencilerin sorularını yanıtlamaları, jeoloji mühendisi çalıştıran kuruluşların tanıtılması ve güncel mesleki konuların öğrencilere aktarılması sağlanacaktır.

Ayrıca İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet günlerine katılım sağlanacak ve derece alan öğrencilerimize hediyeler verilecektir.

Öğrencilerden istekli olanlar, Oda’nın düzenleyeceği ya da katılacağı etkinliklerde görevlendirileceklerdir.

Kadın Üyeler İle İlişkiler:

Kadın meslektaşlarımız iş hayatlarında öteki meslek alanlarında olduğundan daha da şiddetli sorunlar yaşamaktadır. Kadın üyelerimize özgü sorunlar özel gündemi ile Danışma Kurulu toplantısı düzenlenecektir. İKK Kadın Komisyonun da daha aktif olunması için daha fazla çaba harcanacak ve bu faaliyet Kadın komisyonumuz tarafından organize edilecektir.

Tescilli Bürolar İle İlişkiler:

1999’da, 17 Ağustos Depremi sonrasında, serbest jeoloji mühendisliği hizmeti veren tescilli büroların sayısında da önemli artışlar olmuştur. Bu artışla birlikte sermaye yapısı, çalışan sayısı, makina ve donanımı birbirinden çok farklı, çok sayıda birim, farklı tür ve kalitede hizmet üretir olmuştur.

Bu gelişme, bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunun üzerine ortaya çıkan sorunlar ve önlemler tartışılmaya başlanmış, daha önce pek kimsenin önemsemediği bu konuda, 1999 Depremi sonrasında ortaya çıkan talep ile çok sayıda jeoloji mühendisi zemin araştırma hizmeti verip raporlar hazırlamaya başlamışlardır. Geçen sürede tescilli büro sayısı, serbest jeoloji mühendisi sayısı ve ürettikleri hizmet türleri, nicelik ve nitelikleri oldukça artmış, verilen hizmetlerle ilgili ilk yıllarda yaşanan sıkıntılar azalmıştır. Bunda Odamızca eksik olan İlgili Yönetmeliklerin de çıkarılmış olması etkili olmuştur. Ancak,  2013 yılında TBMM’den geçerek yasalaşan Torba Yasa uyarınca; Odaların yükümlülüğünde olan rapor vizesi zorunluluğu’ nun kaldırılmış olması, üyelerin Odamız ile doğrudan ilişkisini ciddi oranda zayıflatmıştır. Bu nedenle üyelerimiz ve tescilli bürolarla ilişkileri sıcak tutmak amacıyla Yönetim Kurulumuz gereken her türlü çalışmayı özenle yapacaktır.

Sosyal Etkinlikler:

Bu kapsamdaki etkinlikler kendi konu içeriklerine göre Komisyonlarımız tarafından planlanıp, yürütülecektir. Bu dönemde yapmayı planladığımız sosyal etkinliklerimiz:

 • Geleneksel hale gelmiş olan Jeoloji Geceleri 2018 ve 2019 yılları içinde Aralık ayında düzenlenecektir.
 • Üyelerimizin gerek mesleki ve gerekse gezi ve deneyimlerini paylaştığı fotoğraf gösterileri, sergi, sunum türü etkinlikleri hafta sonları Şubemizde gerçekleştirilecektir.
 • Üyelerimize yönelik yemek/kahvaltı toplantıları düzenlenecektir.
 • Jeogenç tarafından Şube’ye gelen talepler Şube olanaklarınca karşılanmaya çalışılacaktır.
 • Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalarına bu dönemde devam edecektir.

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası