TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
13. Dönem Antalya Şube Çalışma Programı
18.02.2020
Dönem Seçiniz:

 TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

ANTALYA ŞUBE

13.DÖNEM (2020-2021) ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube 12. Olağan Genel Kurulu 08-09 Şubat 2020 tarihlerinde yapılmış ve Şube Yönetim Kurulumuz ilk toplantısında görev bölümü yaparak çalışmalarına başlamıştır. Şube Yönetim Kurulumuz, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğimizde tanımlanan amaçlar doğrultusunda kamunun ve ülkenin çıkarlarının, meslek mensuplarımızın hak ve yetkilerinin korunması hedefleriyle Çalışma Programımızda belirtilen ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir.

1) ÇALIŞMA ANLAYIŞI VE İLKELERİMİZ

2) ÜYE İLİŞKİLERİ, İLETİŞİM VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

3) İL TEMSİLCİLİKLERİ

4) İŞ YERİ TEMSİLCİLİKLERİ

5) KADIN ÜYELERİMİZ

6) EMEKLİ ÜYELERİMİZ

7) İŞSİZ VE ÜCRETLİ ÜYELERİMİZ

8) JEOGENÇ

9) TESCİLLİ BÜROLAR

10) DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI

11) MESLEKİ VE SOSYAL KOMİSYONLAR

12) BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLER

13) EĞİTİM

14) HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

15) SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

16) ÜNİVERSİTELERLE İLİŞKİLER

 

 1) ÇALIŞMA ANLAYIŞI VE İLKELERİMİZ

Şube Yönetim Kurulumuz, Odamızın mesleki demokratik bir kitle örgütü olduğu anlayışı ile örgütsel bağımsızlığı her koşulda korumayı savunur ve örgütsel gücünü üyelerden ve bilimsel çalışmalardan alır. Meslektaşlarımızın, üyelerimizin sorunlarını ayrım gözetmeksizin önemser ve bu sorunlara çözüm yolları arar. Örgütsel sorunların ülkenin sorunlarından ayrı tutulamayacağını kabul ederek hareket eder. Her alanda demokratik ve merkeziyetçi yöntemleri uygular, karar alma aşamasında demokratik ve katılımcı bir anlayışı kabul eder. Ülkemizin yararına yönelik kamuoyu oluşturma çalışmaları içerisinde doğrudan yer alır. Diğer Meslek Odaları, Demokratik Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum Örgütleri ile ilkeli ve demokratik bir iş birliği yürütür.

Şubemizin temel görevi, mesleki alanlarımızın düzenlenmesine ve Mesleğimizin uygulanmasına yönelik iyileştirilmelerin yapılması ve mesleki çalışmaların desteklenmesidir. Ayrıca Mesleğimiz ve Odamızla ilgili yasal düzenlemelerin, mühendislik alanlarımızın ve Mesleğimizin çıkarları doğrultusunda hazırlanmasına katkı sağlamaktır.

Mesleki eğitimin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, uzmanlık alanlarımızla ilgili konularda araştırmalar yapılarak farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülecek benzer çalışmalarda etkin olarak yer almaktır.

Son yıllarda ülkemizde deprem, sel, heyelan vb. doğal olaylar yaşanmış ve bu olaylar maalesef afetlere dönüşmüştür. Nükleer ve termik santrallerde, kara yolu, demir yolu, hava alanları, tünel, köprü gibi büyük mühendislik yapılarında ve madencilik çalışmalarında alınması gereken önlemler ve çözüm arayışlarında, Jeoloji Mühendisliği Mesleğinin önemi toplum tarafından daha iyi anlaşılmaya başlamıştır. Bu sebeple Yönetimimiz, Mesleğimizin doğrudan veya dolaylı olarak dahil olduğu her koşulda paydaş olmaya ve etkin görevler almaya devam edecektir.

Sağlıklı bir çevrede yaşamak, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması ve iyileştirilmesiyle gerçekleşebilmektedir. Bu sebeple doğal çevremizde hedeflenen yaşam koşullarının sağlanması, bir “Doğa Bilimi” olan Mesleğimizin vazgeçilmez görevlerindendir. Yer altı kaynaklarımızın araştırılması ve işletilmesi sürecinde çevreye verilebilecek zararların bertaraf edilmesi ile mühendislik projelerindeki eksikliklerin giderilmesi, Jeoloji Mühendisliği Mesleğinin etkin bir şekilde uygulanmasıyla sağlanacaktır. Bu bağlamda Yönetimimiz her koşulda paydaş olmaya ve etkin görevler almaya devam edecektir.

Ülkemizde enerji kaynaklarının azalması, kullanılan enerji tiplerinin değişmesi, yeni kaynakların araştırılması, bulunması ve değerlendirilmesi, ülkemizin enerji üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının planlı şekilde değerlendirilmesi kapsamındaki tüm çalışma ve girişimlere destek sağlanacaktır.

Yazılı ve görsel basın ile olan ilişkilerimiz üst düzeyde sürdürülecek, mesleki konularımızla ilgili bölgesel sorunlar araştırılarak, kamuoyu ve basın önünde, toplumsal çıkarlar doğrultusunda, çözüm önerilerinin sunulması ve sorunların giderilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Ülkemizi ve bölgemizi ilgilendiren ve meslek alanımıza giren konularda ülke ve bölge çıkarları doğrultusunda görüşlerimizi basın aracılığıyla kamuoyuna açıklamak, çözüm önerileri sunmak ayrıca Sivil Toplum Örgütlerinin katılım ve destekleri ile görüşmelerin sağlandığı platformlarda kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içerisinde olmak asli görevlerimizdendir.

Siyasi partilerle ilişkilerimiz, ülke ve mesleki çıkarlarımız doğrultusunda her partiyle eşit uzaklıkta olacak, bu ilişkilerde Oda bağımsızlığına zarar verebilecek davranış ve tutumlardan kaçınılacaktır. Yönetim kademesinin Odamızı siyasi bir basamak olarak kullanması hoşgörü ile karşılanmayacaktır.

 2) ÜYE İLİŞKİLERİ, İLETİŞİM VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

Şube Yönetimimizin görevi, gücümüzü üyelerimizden aldığımızı bilerek, üyelerimizle sürekli ve sağlıklı ilişkilerin kurulması, üyelerimizin etkinliklere katılımının sağlanmasıdır. Üyelerimiz ile Oda arasındaki ilişkilerdeki temel anlayış; Üyelerimizin Odamıza ve Mesleğimize, Yönetimimizin ise Üyelerimize ve Mesleğimize sahip çıkmasıdır. Yönetim olarak mesleki çözüm arayışlarında üyelerimizin yanında yer aldığımızı belirtmek isteriz. Önceki dönemlerde oda etkinliklerine katılan fakat bugünlerde oda etkinliklerinde bulunmayan üyelerimiz ile üyeliklerden ayrılmış meslektaşlarımızın tekrar odamız çalışma ve etkinliklerinde yer almalarını sağlamak doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır. Meslektaşlarımızın birbirleriyle ve toplum ile olan ilişkilerinin, dürüstlük ve mesleki disiplin içerisinde olması sağlanacak, mesleki alanlardaki gelişmeler ve yenilikler izlenecek, üyelerimizin bu konularda bilgilendirilmesi ve ilgili konulardan yararlanması sağlanacaktır.

3) İL TEMSİLCİLİKLERİ

İl Temsilciliklerimiz, illerinde bulunan üyelerimiz ve tescilli bürolarımızın sorunlarına çözüm aramak, üye ve tescilli büroların Oda ve Şube ile iletişimini etkin bir biçimde sağlamak, Oda etkinliğini artırmak, Oda ve Şubemizce verilecek görevler ile Oda Ana Yönetmeliğimizde belirtilen görevleri mesleki ve kurumsal sorumluluk ve paylaşımcı yaklaşımla yerine getirmek amacıyla, Ana Yönetmeliğimize uygun olarak atamalar ile kurulmuşlardır. Şube Yönetimimiz, İl Temsilciliklerimizdeki mesleki çalışmalara, üye ve tescilli bürolarımızın dilek ve sorunlarına duyarlı olacak, sorunların çözümlerine katkı sağlayacaktır.

4) İŞ YERİ TEMSİLCİLİKLERİ

Örgütsel bütünlüğümüzün temel birimi iş yeri temsilciliklerimizdir. Meslektaşlarımızın yoğun çalışma alanları olan Üniversitelerde, Kamu Kurumlarında, Yerel Yönetimlerde ve Özel Sektörde iş yeri temsilcilikleri oluşturulacaktır. Şube Yönetimimiz düzenli aralıklarla iş yeri temsilciliklerini ziyaret ederek üyelerimizin sorunlarını yerinde belirleyecektir. Üyelerimizin özlük hakları, ekonomik ve sosyal gereksinimlerinin karşılanması için iş yerleri ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır. İş yeri temsilcilerimizin ve üyelerimizin önerileri doğrultusunda görüşmeler yapılarak çözüm yolları ve yöntemleri araştırılacak ve yaşanan sorunlara çözümlerin getirilmesi sağlanacaktır. Çalışan üyelerimizin Oda ile ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenecek, yaşanan sorunlar ve üye beklentileri değerlendirilecektir. Ayrıca üye olmayan meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları, Odamızın ve birlikteliğimizin önemi vurgulanarak Oda etkinliklerinde yer almaları sağlanacaktır.

5) KADIN ÜYELERİMİZ

Kadın Meslektaşlarımızın sorunları Şubemizde oluşturulacak “Kadın Çalışma Komisyonu” kapsamında yer bulacaktır. Bu komisyon kapsamında yapılan çalışmalar Şube Yönetimimizce de desteklenecek, alınan kararların gündemde yer alması ve sorunların çözümleri için gerekli girişimler yapılacaktır. Bölgemizde kurulmuş benzer kadın komisyonları ile Kadın Çalışma Komisyonumuzun birliktelikleri sağlanacaktır.

6) EMEKLİ ÜYELERİMİZ

Emekli üyelerimizin Oda/Şube ve diğer meslektaşlarımızla bağları güçlendirilecek, Oda çalışmalarında ve etkinliklerinde etkin görev almaları sağlanacaktır. Emekli üyelerimizin bilgi ve becerilerinden yararlanmak amacıyla komisyon çalışmalarımızda etkin olmaları sağlanacak ve bilgilerini meslektaşlarımıza iletmeleri hedeflenecektir. Yapılacak gezi, sohbet, dinleti ve seminerlere emekli üyelerimizin katılımı sağlanacak ve bilgi alışverişi güçlendirilecektir.

 

7) İŞSİZ VE ÜCRETLİ ÜYELERİMİZ

Jeoloji Mühendisliği, işsizliğin yoğun olduğu meslek grupları arasında yer almaktadır. İstihdamın artırılması ise yürürlükte Mesleğimizle ilgili bulunan yasa, tüzük ve yönetmeliklerde Jeoloji Mühendislerinin çalışma alanları ve yetkilerinin artmasına bağlıdır.

Kamu Kuruluşları ve özellikle Yerel Yönetimlerde mühendislik hizmetlerinin eksiksiz uygulanması için bu kurumlarda çalıştırılması zorunlu kadrolar belirlenerek, tüm sektörlerde Jeoloji Mühendisi istihdamının artırılması çalışmalarına önem verilecektir. Mesleğini yapamayan üyelerimize yönelik destekleyici politikalarla meslektaşlarımızın bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. İşsiz üyelerimiz ile işveren niteliğindeki üyelerimizin bir araya gelmeleri sağlanarak istihdama yönelik çözüm yolları aranacaktır.

Tüm sektörlerde ücretli çalışan meslektaşlarımızın grev ve toplu sözleşme gibi sendikal haklarının kazanılmasına destek verilecektir. Meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal gereksinimleri iş yerlerinde izlenecek, gelen talepler doğrultusunda önlem ve yaptırımlarda bulunulacaktır.

İşsizlik ve istihdam politikalarına ilişkin meslektaşlarımızın lehine olan çalışmalarda kamuoyunda, konunun tarafları olan siyasi iktidar ve ilgili kurumlar üzerinde demokratik bir baskının oluşturulması sağlanacaktır.

8) JEOGENÇ

Yönetim Kurulumuz, Jeoloji Mühendisliği öğrencilerinin Odamızdaki faaliyetlere katılımlarına gerekli önemi ve desteği verecektir. JeoGenç örgütlülüğünün Şube çalışmalarında daha güçlü yer bulması, Şube etkinliklerine katılımının sağlanması görevlerimiz arasında olacaktır. Yönetim Kurulu toplantılarımız ile Oda tarafından düzenlenen etkinliklerde JeoGenç üyelerimizin de yer alarak katkıda bulunmaları ve Odamızca düzenlenecek tüm etkinliklere katılımları sağlanacaktır.

JeoGenç üyelerimizin mesleki derslerine konusunda uzman üyelerimizce gerekli yardım ve destek sağlanacak, Odamızca düzenlenen eğitim programlarına katılımları ve JMO yayınlarından yeterince faydalanmaları sağlanacaktır. JeoGenç üyelerimize yönelik arazi çalışmaları düzenlenmesi için girişimlerde bulunulacaktır. Öğrenci üyelerimizin staj taleplerinin, üyelerimizin bulunduğu kurum ve kuruluşlar ile karşılanması sağlanacaktır.

9) TESCİLLİ BÜROLAR

Şubemiz çalışma alanında bulunan tescilli bürolar, Yönetim Kurulumuz tarafından önem verilen kuruluşların başında yer alır. Tescilli bürolarda görev yapan meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve güvence altına almak ayrıca tescilli büroların mesleki uygulamalarında teknik ve bilimsel çalışmaların yeterince kullanıldığını denetlemek Odamızın görevlerindendir. Mesleki dayanışmanın sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi konularında bürolar ile sık sık toplantılar yapılarak uzlaştırıcı olunacaktır. Şubemiz hizmet alanında mesleki faaliyetlerde bulunan ancak büro tescili yapılmamış yerlerin Şubemizce tescillerinin yapılmasını ve sayılarının artırılmasını sağlamak yasal görevimizdir.

10) DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI

Odamızın Ana Yönetmeliğine uygun olarak Danışma Kurulu toplantılarının daha kapsamlı yapılması sağlanacaktır. Danışma Kurullarında katılımcıların katkı ve görüşleri doğrultusunda alınan kararlar, Şube Yönetim Kurulumuzca etkin olarak uygulanacak, Yönetimimiz çalışmalarını bu doğrultuda sürdürecektir. Bu nedenle toplantılarımıza katılımın artırılması doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır.

11) MESLEKİ VE SOSYAL KOMİSYONLAR

Üyelerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması ve karşılaşılan mesleki sorunları tartışmak ve sorunlara çözüm arayışları getirmek amacıyla Şubemiz bünyesinde etkin olarak çalışacak komisyonların kurulması ve bu komisyonların düzenli aralıklarla toplanarak görev yapmaları sağlanacaktır.

12) BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLER

Şube çalışma alanımızda kentleşme hızla gelişmekte ve bu durum düzensiz ve çarpık şehirleşmeye neden olmaktadır. Yapılardaki altyapı yetersizliği, bölgemizin/ülkemizin deprem tehlikesinde olması, traverten/tufa zeminlerdeki uyumsuzluk ve göçme riskleri, çevre ve yer altı suyu kirliliği, yol güzergâhı açma ve genişletme çalışmaları sırasında oluşan yer kaymaları, madencilik ve taş ocağı arama ve işletme çalışmalarındaki çevresel etkiler gibi sorunlar mesleki etki alanımıza girmektedir. Ayrıca çevreye zarar veren uygulamalar, hazırlanan projelerdeki ve yapılan uygulamalardaki yetersizlik, Jeoloji Mühendisliğinin bu çalışmalarda eksiksiz olarak yer almasını zorunlu kılmaktadır. Bu konulara bağlı olarak Mesleğimizin kapsamındaki bilimsel ve teknik etkinliklere sıklıkla yer verilecek, diğer Meslek Odaları, Demokratik Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum Örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenledikleri etkinlerde bulunulacak ve çalışmalara destek olunacaktır.

13) EĞİTİM

Şube Yönetimimiz; üyelerimizin mesleki yeterliliğini artırmak, teknik bilgileri üst düzeye çıkarmak gayreti ile gerekli eğitim, denetim ve her türlü desteğin sağlanması için kurs, seminer, sempozyum gibi bilimsel ve teknik çalışmaları yürütecek, ayrıca diğer kurum ve kuruluşların bu konulardaki çalışmalarına destek sağlayacaktır.

Üyelerimizin birlikteliğinin sağlanması doğrultusunda eğitim çalışmalarına önem verilecektir. Eğitimler, meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştıkları konulardaki mesleki bilgilerin artırılması yönünde olacak, konu başlıkları Yönetimimiz ve üyelerimizin önerileriyle belirlenecektir. Bu çalışmalar sonucunda meslektaşlarımızın bilgileri güncellenecek, proje ve uygulamalarda mesleki yeterlilikleri artırılacaktır.

Şubemizde yer alan kütüphanenin düzenlenmesi sağlanacak, kütüphanemizde bulunan kitap, dergi ve yayınlardan tüm meslektaşlarımızın, üniversite öğrencilerimizin yararlanmaları yönünde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

14) HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

Mesleki konularımızı ilgilendiren kentleşme, çevre, madencilik, taş ocakları ve yer altı suyu kirliliği gibi konularda Genel Merkezimizin dahil olduğu, toplum çıkarı ve kamu yararı gözeten hukuksal çalışmalarımız bulunmaktadır. Şubemiz bu çalışmalarda etkin görev alamaya devam edecektir.

15) SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Şube Yönetimimiz, üyelerimiz arasında kaynaşma sağlamak, üye olmayan meslektaşlarımızın üye olmalarını sağlamak, mesleki ve sosyal dayanışmayı artırmak için teknik geziler, söyleşiler, spor turnuvaları gibi etkinliklerde bulunacaktır.

16) ÜNİVERSİTELERLE İLİŞKİLER

Üniversitelerimizle bilimsel ve teknik alanlarda iş birliği içerisinde olmak, Öğretim Elemanlarımız ve meslektaş adaylarımız olan Öğrencilerimiz ile bilgi alışverişinde bulunmak, JeoGenç üyelerimiz ile etkin çalışmalar içerisinde bulunmak, öğrencilerimizin sorunlarına çözümler üretmek amacıyla görüşmeler yapmak Şube Yönetimimizin görevidir. Üniversitelerce düzenlenecek seminer, kongre ve sempozyum gibi etkinliklerde yer alınacak ve bu etkinliklere katkı sağlanacaktır.

  

Çalışma Programı pdf için lütfen tıklayınız

 

 

Dosyalar
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası