TMMOB Odalar 25 Mart 2019, Pazartesi

12. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

ANTALYA ŞUBE ÇALIŞMA PROGRAMI


ŞUBE YÖNETİM KURULU İÇERİĞİ

19.02.2018

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

ANTALYA ŞUBESİ

12.DÖNEM (2018 – 2019) ÇALIŞMA PROGRAMI 

Antalya Şubemiz 12. Olağan Genel Kurulu 03-04 Şubat 2018 tarihlerinde yapılmış ve Şube Yönetim Kurulumuz İlk toplantısında görev bölümü yaparak çalışmalarına başlamıştır. Şube Yönetim Kurulumuz çalışmalarını, Ana Yönetmeliğimize tanımlanan amaçlar doğrultusunda kamunun, ülkenin, meslek mensuplarımızın hakları, yetki ve çıkarlarının koruması hedefleriyle Programınızda belirtilen ilkeler doğrultusunda sürdürecektir.

ÇALIŞMA ANLAYIŞI VE İLKELERİMİZ

Şube Yönetim Kurulumuz; Odamızın mesleki demokratik kitle örgütü olduğu anlayışı ile örgütsel bağımsızlığı her koşulda korur, gücünü sadece üyelerden ve bilimsel çalışmalardan alır. Meslektaşlarımızın sorunlarını, hiçbir üyenin sorununu dışlamadan çözüm yolları arar ve bu sorunların ülkenin sorunlarından ayrılmayacağını kabul eder. Her alanda demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular, karar almada demokratik ve katılımcı bir anlayışı kabul eder. Ülke yararına Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içerisinde yer alır. Diğer odalar, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisinde yer alır.

Odamızın temel görevi, mesleki alanların düzenlenmesi, mesleğimizin uygulanmasına yönelik iyileştirilmelerin yapılması ve çalışmaların desteklenmesidir. Ayrıca mesleğimiz ve odamızla ilgili yasal düzenlemelerin, mühendislik alanlarımızın çıkarları doğrultusunda hazırlanmasına katkı sağlamaktır.

Mesleki eğitimin iyileştirmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, uzmanlık alanlarımızla ilgili konularda çalışmalar yapılacak, farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülecek benzer çalışmalarda aktif olarak yer alınacaktır. Meslektaşlarımızın birbirleriyle ve toplum ile olan ilişkilerini, dürüstlük, güven, meslek disiplini içerisinde yapılmasını sağlamak görevlerimiz arasındadır.

Son yıllarda ülkemizde deprem, sel, yer kaymaları benzeri doğal afetler yaşanmıştır. Ayrıca iş kazalarının sıkça yaşandığı nükleer ve termik santraller ile karayolu, demiryolu, tünel, hava alanları, iskele, rıhtım gibi büyük mühendislik yapılarında ve madencilik alanlarında alınması gereken tedbir ve çözüm arayışlarında, Jeoloji Mühendisliği mesleğinin önemi toplum ve kamusal kurumlar tarafından daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır.

Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamak, çevrenin korunması, iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesiyle, kentimiz ve doğal çevremizde hedeflenen yaşam koşullarının sağlanması, “Doğa Bilimi” olan mesleğimizin vazgeçilmez görevlerindendir. Doğanın korunamaması, yeraltı kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi sırasında çevreye verilen zararlar ile tüm mühendislik projelerindeki eksikliklerin giderilmesi, jeoloji mühendisliği mesleğinin etkin olarak uygulanmasıyla sağlanacaktır. Bu bağlamda oda yönetimimiz etkin görevler alacaktır.

Yeryüzünde ve ülkemizde enerji kaynaklarının azalması, tiplerinin değişmesi, yeni madenlerin araştırılıp bulunması ve değerlendirilmesi gereği, Ülkemizin enerji üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının planlı şekilde değerlendirilmesi kapsamındaki tüm çalışma ve girişimlere Şube Yönetimimiz katkı ve destek sağlayacaktır.

Yazılı ve görsel basınla olan ilişkilerimiz üst düzeyde sürdürülecek, mesleki konularımızla ilgili bölgesel sorunlar araştırılacak, kamuoyu ve basın önünde toplumsal çıkarlar doğrultusunda çözüm önerilerinin sunulması ve giderilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Ülkemizi ve bölgemizi ilgilendiren mesleki alanımıza giren konularda ülke ve bölge çıkarları doğrultusunda görüşlerimizi basın aracılığıyla kamuoyuna açıklamak, çözüm önerileri sunmak ve sivil toplum örgütlerinin katılım ve destekleri ile görüşlerinin sağlandığı platformlarda kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içerisinde olmak Şube Yönetimimizin görevidir.

 Siyasi partilerle ilişkilerimiz, ülke ve mesleki çıkarlarımız doğrultusunda her partiyle eşit uzaklıkta olacak, bu ilişkilerde oda bağımsızlığına zarar verebilecek davranış ve tutumlardan kaçınılacaktır. Yönetim kademesinin odamızı siyasi bir basamak olarak kullanması hoşgörü ile karşılanmayacaktır.

 

ÜYE İLİŞKİLERİ, İLETİŞİM VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

Şube Yönetimimizin görevi, Odamızın gücünün üyelerimizden aldığımızı bilerek, üyelerimizle sürekli ve sağlıklı ilişkilerin kurulması ve etkinliklerde katılımını sağlamaktır. Üyelerimiz ile odamızın arasındaki ilişkilerdeki temel anlayışı; üyelerimizin odamıza, yönetimimizin üyelerimize ve sorunlarına sahip çıkması ve çözüm arayışlarında üyelerimizin yanında yer alması ilkesidir. Önceki dönemlerde oda etkinliklerine katılan ve yönetiminde yer almış ancak bugünlerde oda etkinliklerde bulunmayan üyelerimizin ile üyeliklerden ayrılmış meslektaşlarımızın tekrar odamız çalışma ve etkinliklerinde yer almalarını sağlamak doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır.

Odamızın; çalışma, etkinlik, ülke ve bölgesel sorunlara ilgi ve duyarlılığı ile mesleki konulardaki çalışmalarda üyelerimize vereceği desteklerle “üye olunmasının gerekli olan bir kurum” olarak görülmesinin sağlaması amaçlanacaktır.

Mesleki alanlardaki gelişmeler ve yenilikler izlenecek, üyelerimizin bu konularda bilgilendirilmesi ve yararlandırılması sağlanacaktır.

İL, İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ

İl Temsilciliklerimiz, Odamız Ana yönetmeliğine uygun olarak atamaları yapılarak kurulmuşlardır. İl Temsilciliklerimiz, mesleki ve kurumsal sorumluluğumuzun gereği ve paylaşımcı yaklaşımla İllerinde bulunan üyelerimiz ile mesleki tescilli bürolarımızın sorunlarına çözüm aramak, Oda ve Şubemiz ile ilişkilerini sağlamak, oda etkinliğini artırmak, Oda ve Şubemizce verilecek görevler ile Oda Ana yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuşlardır.

Şube yönetimimiz, İl Temsilciliklerimizdeki mesleki çalışmalar ile üye ve tescilli bürolarımızın, talep ve sorunlarına duyarlı olacak, gerekli yardım ve sorunların çözümlerine katkı sağlayacaktır.

Meslektaşlarımızın yoğun olarak görev yaptığı İlçelerde temsilcilikler açılması yönünde gelen talepler değerlendirilerek, Genel Merkezimize bildirilecek ve gereğinde İlçe Temsilcilikleri oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ

Örgütsel bütünlüğümüzün temel birimi İşyeri temsilcilikleridir. Meslektaşlarımızın yoğun çalışma alanları olan Üniversiteler, Kamu ve Yerel yönetimler ile Özel sektör kuruluşlarında işyeri temsilcilikleri oluşturulacaktır.

Şube Yönetimimiz düzenli aralıklarla işyeri temsilciliklerini ziyaret ederek üyelerimizin sorunlarını yerinde belirleyecektir. Üyelerimizin özlük hakları, ekonomik ve sosyal gereksinmelerinin karşılanması için işyerlerinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır. İşyeri temsilcilerimizin ve üyelerimizin önerileri doğrultusunda gerektiğinde İşyeri Amirleri ile görüşmeler yapılarak çözüm yolu ve yöntemleri araştırılarak uygulanması sağlanacaktır.

Bu kurumlarda çalışan üyelerimizin oda ile ilişkilerinin geliştirilmesi, kurumlarda yaşanan sorunlar ve üye beklentileri değerlendirilecektir. Ayrıca kurumlarda üye olmayan meslektaşlarımızın odamıza üye olmalarına, odamızın ve birlikteliğimizin önemi vurgulanarak oda etkinliklerinde yer almaları sağlanacaktır.

KADIN ÜYELERİMİZ

Kadın Meslektaşlarımızın sorunları Şubemizde oluşturulacak “ Kadın Çalışma Komisyonu” kapsamında yer bulacaktır. Bu komisyon kapsamında yapılan çalışmalar Şube Yönetimimizce de desteklenecek, alınan kararların gündemde yer alması ve çözümü için gerekli girişimler yapılacaktır. Bölgemizde kurulmuş benzer kadın kuruluşları ile bu komisyonumuzun birliktelikleri ve etkinliklerine destek sağlanacaktır.

EMEKLİ ÜYELERİMİZ

Emekli üyelerimizin oda ve diğer meslektaşlarımızla bağları güçlendirilecektir. Oda çalışma ve etkinliklerde aktif görev almaları sağlanacaktır. Emekli üyelerimizin bilgi ve becerilerinden yararlanmak için Komisyon çalışmalarında etkin olmaları ve bilgilerini genç meslektaşlarımıza iletmeleri sağlanacaktır. Tüm üyelerimize yönelik yapılacak gezi, sohbet, dinleti ve seminerlerde emekli üyelerimizin katılımı ile üyelerimiz arasındaki bilgi alış verişi güçlendirilecektir.

İŞSİZ VE ÜCRETLİ ÜYELERİMİZ

Jeoloji Mühendisliği işsizliğin yoğun olduğu meslek grupları arasında yer almaktadır. İstihdamının artırılması mesleğimizle ilgili yürürlükte bulunan yasa, tüzük ve yönetmeliklerde Jeoloji Mühendislerinin çalışma alanları ve yetkilerinin artmasına bağlıdır. 

Kamu Kuruluşları ve özellikle Yerel Yönetimlerde mühendislik hizmetlerinin eksiksiz uygulanması için bu kurumlarda çalıştırılması zorunlu “Norm Kadrolar” belirlenerek, tüm sektörlerde Jeoloji mühendisi istihdamının artırılması çalışmalarına önem verilecektir. İşsiz üyelerimize yönelik destekleyici politikalarla meslektaşlarımızın bilgi ve uygulama becereninin geliştirilmesi sağlanacaktır.

İşsiz üyelerimiz ile işveren niteliğindeki üyelerimizin bir araya gelmeleri sağlanarak, karşılıklı sorunlar ve istihdama yönelik çözüm yolları aranacaktır.

Ücretli çalışan üyelerimizin, iş alanları, ücretleri, çalışma koşulları ile işsiz mühendislerimizin sayısal durumu ve varsa ihtisas alanlarının kapsamlı dökümleri yapılacaktır.

İşsizlik ve istihdam politikalarına ilişkin meslektaşlarımızın lehine olan çalışmalarda kamuoyunda, konunun tarafları olan siyasi iktidar ve ilgili kurumlar üzerinde demokratik bir baskının oluşturulmasına çalışacaktır.

Tüm sektörlerde ücretli çalışan meslektaşlarımızın grevli - toplu sözleşmeli sendikal haklarının kazanılmasına destek verilecektir. Örgütlü çalışan mühendislerimizin ekonomik ve sosyal gereksinimleri işyerlerinde izlenecek talepler doğrultusunda önlem ve yaptırımlarda bulunulacaktır.

JEOGENÇ

Yönetim Kurulumuz, Jeoloji Mühendisi öğrencilerinin odamızdaki faaliyetlerine katılımları ile yönetim ve tüm üyelerimizin birlikteliğine gerekli önem ve desteği verecektir. JeoGenç örgütlülüğünün daha güçlü olarak odamızda yer bulması, etkinliklere katılımının sağlanması görevlerimiz arasında olacaktır.

Yönetim kurulu toplantılarımız ile oda tarafından düzenlenen etkinliklerde JeoGenç üyeleri çalışma programlarında yer alarak katkıda bulunmaları ve odamızca düzenlenecek teknik gezilere katılımları sağlanacaktır.  

JeoGenç üyelerimizin mesleki derslerine ve arazi çalışması konusunda uzman üyelerimizce gerekli yardım ve destek sağlanacaktır. Odamızca düzenlenen eğitim programlarına katılımları ve JMO yayınlarından yeterince faydalanmaları sağlanacaktır.

Öğrenci üyelerimizin staj talepleri, üyelerimizin bulunduğu Kamu kuruluşları ile tescilli büro ve diğer mesleki kuruluşlarda karşılanması sağlanacaktır.

TESCİLLİ BÜROLAR

Şubemiz çalışma alanında bulunan Tescilli Bürolar, Yönetim Kurulumuz tarafından önem verilen kuruluşların başında yer alır. Tescilli bürolarda görev yapan meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal haklarını korumak, güvence altına almak ve mesleki uygulamalarda teknik ve bilimsel çalışmaların yeterince uygulandığını denetlemek odamızın görevlerindendir. Teknik bürolarda mesleki dayanışmanın sağlanması ve haksız rekabetlerin önlenmesi konularında Yönetimimiz bürolar arasında sık toplantılar yaparak arabulucu görevinde bulunacaktır.

Şubemiz hizmet alanında mesleki faaliyetlerde bulunan ancak büro tescili yapılmamış kurumların Şubemizce tescillerinin yapılması ve sayılarının artırılması sağlamak yasal görevimizdir.

DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI

Odamızın Ana Yönetmeliğine uygun olarak Danışma Kurulu toplantılarının daha sık ve kapsamlı yapılması sağlanacaktır. Danışma Kurulunca katılımcıların katkı ve görüşleri doğrultusunda alınan kararlar, Şube Yönetim Kurulumuzca etkin olarak uygulanacak, yönetimimiz çalışmalarını bu doğrultularda sürdürecektir. Bu nedenle toplantılarımıza katılımın artırılması doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır.

MESLEKİ VE SOSYAL KOMİSYONLAR

Üyelerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması ve karşılaşılan mesleki sorunları tartışmak ve çözüm arayışları, Şubemiz bünyesinde etkin olarak çalışacak komisyonların kurulması ve düzenli aralıklarda toplanarak görev yapmaları ile sağlanacaktır. Bu bağlamda;

  1. İmar-Zemin Etüt, Mühendislik Jeolojisi
  2. Su Yönetimi ve Hidrojeoloji
  3. Bilim ve Teknik
  4. Laboratuvar
  5. Maden, Jeotermal Kaynaklar- Mineralli Sular ve Tıbbi Jeoloji
  6. Çevre
  7. Sondaj
  8. Kadın
  9. Doğal Kaynaklar ve Afetler
  10. Sosyal Etkinlik Komisyonları kurularak üyelerimiz bu komisyonlarda yer alacaklardır.

BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLER

Şube çalışma alanımız, devamlı göç alan ve nüfus yoğunluğunun hızla arttığı bir bölgede bulunmaktadır. Buna bağlı olarak kentleşme hızla gelişmektedir. Bu durum kentlerimizin düzensiz ve çarpık şehirleşmeye neden olmaktadır. Yeni yapıların çoğunlukla kalitesizliği, yoğunlaşan yapılarda altyapı yetersizliği, Bölgemizde deprem riski etkisi altında olması gibi sorunlar, mesleki etki alanımıza girmektedir. Deprem riski, traverten alanlarda bulunan zemin yönündeki uyumsuzluk ve göçük sorunları, Çevre ve yeraltı su kirliliği riskleri, Madencilik - taşocağı arama ve işletme çalışmalarındaki çevresel sorunlar. Daha çok kırsal alanlarda rastlanan büyük yapı ve yol güzergâhı açma ve genişletme çalışmaları sırasında oluşan yer kaymaları, kentlerimizin genişlemesi, altyapı çalışmaları ve çevreye zarar veren diğer uygulamalar, hazırlanan projelerdeki ve yapılan uygulamalardaki yetersizlik, Jeoloji Mühendisliği mesleğinin eksiksiz olarak yer almasını zorunlu kılmaktadır.

Yukarda sözü edilen konulara bağlı olarak şehirlerimizde mesleki bilimsel ve teknik etkinliklere Şubemiz yer verecek, diğer kurumların düzenledikleri etkinlerde bulunacak ve destek olacaktır.

EĞİTİM

Şube Yönetimimiz;  üyelerimizin mesleki yeterliliğini artırmak, teknik bilgileri üst düzeye çıkarmak gayreti ile gerekli eğitim, denetim ve her türlü desteğin sağlanması için kurs- seminer- sempozyum gibi bilimsel ve teknik çalışmaları yürütecek, ayrıca diğer kurum ve kuruluşların bu konulardaki çalışmalarına destek olunacaktır.

Üyelerimizin birlikteliğinin sağlanması, üye sayımızın artırılması doğrultusunda eğitim çalışmaların önem verilecektir. Bu çalışmalar sonucunda meslektaşlarımızın bilgileri güncellenecek, proje ve uygulamalarda mesleki yeterlilikleri artırılacaktır.

Mesleki eğitim konuları; yapı zeminleri, taban suyunun bina ve yapı temellerine etkileri, yeraltı suyu araştırılmaları, aşırı su çekimlerinin olumsuz etkileri, meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştıkları diğer konulardaki mesleki bilgilerin artırılması gibi konular olacak, konu başlıkları yönetimimiz ve üyelerimizin önerileriyle belirlenecektir.

Odamız kütüphanesinin yeniden düzenlenmesi ve bulunan kitap, dergi ve yayınlardan tüm meslektaşlarımızın ile Üniversite öğrencilerimizin yararlanmaları yönünde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

Mesleki konularımızı ilgilendiren kentleşme, yapılar, çevre, madencilik- taşocakları, çevre ve yeraltı suları kirliliği gibi konularda diğer odalar ve sivil toplum örgütlerin de katılımları sağlanarak, Genel Merkezimiz ve Eşgüdüm Kurulu kapsamında toplum çıkarı ve kamu yararı gözeterek hukuksal çalışmalarımız bulunmakta ve devam edecektir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Şube Yönetimimiz, üyelerimiz arasında ve üye olmayan meslektaşlarımızın üye olmalarını sağlamak, mesleki ve sosyal dayanışmayı artırmak için teknik geziler, söyleşiler, spor turnuvaları gibi etkinliklerde bulunacaktır.

ÜNİVERSİTELERLE İLİŞKİLER

Üniversitelerimizle bilimsel ve teknik alanlarda işbirliği içerisinde olmak, Şube Yönetimimizin görevidir. Öğretim Görevleriyle üyelerimiz ve öğrenci meslektaşlarımız adına bilgi alışverişinde bulunmak, Jeogenç üyelerimizin varsa sorunlarıyla ilgilenmek ve çözüm önerileri üretmek amacına yönelik görüşmeler yapılacaktır. Eğitim Seminerlerinde katkı almak ve üniversitelerce düzenlenecek seminer- sempozyum türü etkinliklerde yer alınacak ve katkı sağlanacaktır.

YÖNETİM KURULU