TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
15. Dönem Antalya Şube Çalışma Programı
16.01.2024
Dönem Seçiniz:

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

ANTALYA ŞUBE

15. DÖNEM (2024-2025) ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube 14. Olağan Genel Kurulu 06-07 Ocak 2024 tarihlerinde yapılmış ve Şube Yönetim Kurulumuz ilk toplantısında görev bölümü yaparak çalışmalarına başlamıştır. Şube Yönetim Kurulumuz, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğimizde tanımlanan amaçlar doğrultusunda kamunun ve ülkenin çıkarlarının, meslek mensuplarımızın hak ve yetkilerinin korunması hedefleriyle Çalışma Programımızda belirtilen ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir.

1) ÇALIŞMA ANLAYIŞI VE İLKELERİMİZ

2) ÜYE İLİŞKİLERİ, İLETİŞİM VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

3) İL TEMSİLCİLİKLERİ

4) İŞ YERİ TEMSİLCİLİKLERİ

5) EMEKLİ ÜYELERİMİZ

6) ÇALIŞMAYAN ÜYELERİMİZ

7) JEOGENÇ / ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZ

8) TESCİLLİ BÜROLAR

9) DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI

10) MESLEKİ VE SOSYAL KOMİSYONLAR

11) BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLER

12) EĞİTİM VE SEMİNERLER

13) HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

14) SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

15) ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER

 1) ÇALIŞMA ANLAYIŞI VE İLKELERİMİZ

Antalya Şube Yönetim Kurulumuz, Jeoloji Mühendisleri Odasının mesleki bir demokratik kitle örgütü olduğu anlayışı ile gücünü üyelerinden ve bilimsel çalışmalardan alarak örgütsel bağımsızlığını her koşulda korumayı savunmaktadır. Meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları ayrım gözetmeksizin önemser ve bu sorunlara örgütsel gücünün yettiği noktaya kadar çözüm yolları arar. Şube ve Temsilcilik çalışmalarında demokratik ve merkeziyetçi yöntemleri kabul eder, karar alma aşamasında katılımcı bir anlayış uygular. Ülkemizin yararına yönelik bütün kamuoyu oluşturma çalışmalarının içerisinde etkin olarak doğrudan yer alır. Diğer Mesleki ve Demokratik Kitle Örgütleri, Sivil Toplum Örgütleri ile ilkeli ve demokratik bir iş birliği yürütür.

Şubemizin temel görevi, mesleki alanlarımızın belirlenmesi ve düzenlenmesi, mesleğimizin uygulanmasına yönelik iyileştirilmelerin yapılması aşamalarındaki çalışmaların desteklenmesidir. Bununla birlikte Jeoloji Mühendisliği mesleği, Jeoloji Mühendisi meslektaşlarımız ve Odamız ile ilgili yasal düzenlemelerin, mühendislik alanlarımızın ve mesleğimizin çıkarları doğrultusunda hazırlanmasına katkı sağlamaktır. Jeoloji Mühendisliği mesleki eğitiminin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde ve çalışmalarda bulunmak, farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülecek mesleki çalışmalarda etkin olarak yer almaktır.

Son yıllarda ülkemizde deprem, sel, heyelan vb. doğal olaylar sıklıkla yaşanmış ve bu olaylar maalesef birer afete dönüşmüştür. Mühendislik yapılarının yer seçimleri süreçlerinde, madencilik çalışmalarında yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler konularında, Jeoloji Mühendisliği Mesleğinin önemi toplum tarafından daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Bu sebeple Antalya Şube Yönetimi olarak, mesleğimizin doğrudan veya dolaylı olarak dahil olduğu her çalışmada etkin görevler almaya devam edeceğimizin sözünü vermekteyiz. Doğal çevremizde hedeflenen yaşam koşullarının sağlanması, bir “Doğa Bilimi” olarak Jeoloji Mühendisliği mesleğimizin vazgeçilmez görevlerindendir. Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın araştırılması ve işletilmesi sürecinde çevreye etki edecek zararların bertaraf edilmesi Jeoloji Mühendisliği mesleğinin etkin ve kuralına uygun bir şekilde uygulanmasıyla sağlanacaktır. Bu bağlamda Antalya Şube Yönetimi her koşulda etkin görevler almaya devam edecektir.

Gerek yerel gerekse ulusal yazılı ve görsel basın ile olan ilişkilerimiz üst düzeyde sürdürülecek, mesleki konularımızla ilgili bölgesel sorunlar araştırılarak, kamuoyu ve basın önünde, toplumsal çıkarlar doğrultusunda, çözüm önerilerinin sunulması ve sorunların giderilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Meslek alanımıza giren tüm konularda ülke ve bölge çıkarları doğrultusunda görüşlerimizi kamuoyuna açıklamak, çözüm önerileri sunmak ayrıca kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içerisinde olmak asli görevlerimizdendir.

Siyasi partilerle ilişkilerimiz, ülke ve mesleki çıkarlarımız doğrultusunda her partiyle eşit uzaklıkta olacak, bu ilişkilerde Oda bağımsızlığına zarar verebilecek davranış ve tutumlardan kaçınılacaktır.

2) ÜYE İLİŞKİLERİ, İLETİŞİM VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

Şube Yönetimimizin görevi, gücümüzü üyelerimizden aldığımızın bilinciyle, üyelerimizle sürekli ve sağlıklı ilişkilerin kurulması, Şube ve Temsilciliklerimiz kapsamında gerçekleştireceğimiz tüm etkinlik ve eğitimlere üyelerimizin katılımının sağlanmasıdır. Temel anlayışımız; Üyelerimizin ve Meslektaşlarımızın Odamıza ve Mesleğimize, Odamızın ise Üyelerimize ve Mesleğimize sahip çıkmasıdır. Antalya Şube Yönetimi olarak mesleki çözüm arayışlarında her zaman üyelerimizin yanında yer aldığımızı belirtmek isteriz. Meslektaşlarımızın birbirleriyle ve toplum ile olan ilişkilerinin mesleki disiplin içerisinde olması sağlanacak, mesleki alanlardaki gelişmeler ve yenilikler izlenecek, üyelerimizin bu konularda bilgilendirilmesi ve ilgili yöntemlerden yararlanması sağlanacaktır.

3) İL TEMSİLCİLİKLERİ

İl Temsilciliklerimiz, illerinde bulunan üyelerimiz ve tescilli bürolarımızın sorunlarına çözüm aramak, üye ve tescilli büroların Oda ve Şube ile iletişimini etkin bir biçimde sağlamak, Oda etkinliğini artırmak, Oda ve Şubemizce verilecek görevler ile Oda Ana Yönetmeliğimizde belirtilen görevleri mesleki ve kurumsal sorumluluk ve paylaşımcı yaklaşımla yerine getirmek amacıyla, Ana Yönetmeliğimize uygun olarak kurulmuşlardır. Antalya Şube Yönetimimiz, Isparta ve Burdur İl Temsilciliklerimizdeki mesleki çalışmalara, üye ve tescilli bürolarımızın dilek ve sorunlarına duyarlı olacak, sorunların çözümlerine katkı sağlayacaktır.

4) İŞ YERİ TEMSİLCİLİKLERİ

Meslektaşlarımızın yoğun çalışma alanları olan Üniversitelerde, Kamu Kurumlarında, Yerel Yönetimlerde ve Özel Sektörde iş yeri temsilcilikleri oluşturulması amaçlanmıştır. İş yeri temsilcilerimizin ve üyelerimizin önerileri doğrultusunda görüşmeler yapılarak çözüm yolları ve yöntemleri araştırılacak ve yaşanan sorunlara çözümlerin getirilmesi sağlanacaktır. Çalışan üyelerimizin Oda ile ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenecek, yaşanan sorunlar ve üye beklentileri değerlendirilecektir. Ayrıca üye olmayan meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları, Odamızın ve birlikteliğimizin önemi vurgulanarak Oda etkinliklerinde yer almaları sağlanacaktır.

5) EMEKLİ ÜYELERİMİZ

Emekli üyelerimizin Oda/Şube ve diğer meslektaşlarımızla bağları güçlendirilecek, Oda çalışmalarında ve etkinliklerinde etkin görev almaları sağlanacaktır. Emekli üyelerimizin bilgi ve becerilerinden yararlanmak amacıyla komisyon çalışmalarımızda etkin olmaları ve bilgilerini meslektaşlarımıza iletmeleri hedeflenecektir.

6) ÇALIŞMAYAN ÜYELERİMİZ

Jeoloji Mühendisliği, işsizliğin yoğun olduğu meslek grupları arasında yer almaktadır. İstihdamın artırılması ise mesleğimizle ilgili yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklerde Jeoloji Mühendislerinin çalışma alanları ve yetkilerinin artmasına bağlıdır.

Kamu Kuruluşları ve özellikle Yerel Yönetimlerde mühendislik hizmetlerinin eksiksiz uygulanması için bu kurumlarda çalıştırılması zorunlu kadrolar belirlenerek, tüm sektörlerde Jeoloji Mühendisi istihdamının artırılması çalışmalarına önem verilecektir. Çalışmayan üyelerimiz ile işveren niteliğindeki üyelerimizin bir araya gelmeleri sağlanarak istihdama yönelik çözüm yolları aranacaktır.

7) JEOGENÇ / ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZ

Antalya Şube Yönetimimiz Jeoloji Mühendisliği öğrencilerinin Odamızdaki faaliyetlere katılımlarına gerekli önemi ve desteği verecektir. JEOGENÇ örgütlülüğünün Şube çalışmalarında daha güçlü yer bulması, Şube etkinliklerine katılımının sağlanması görevlerimiz arasında olacaktır. Öğrenci üyelerimizin Odamızca düzenlenen eğitim programlarına katılımları ve JMO yayınlarından yeterince faydalanmaları sağlanacaktır. Öğrenci üyelerimize yönelik arazi çalışmaları düzenlenmesi için girişimlerde bulunulacak, öğrenci üyelerimizin staj taleplerinin üyelerimizin bulunduğu kurum ve kuruluşlar ile karşılanması sağlanacaktır.

8) TESCİLLİ BÜROLAR

Şubemiz çalışma alanında bulunan tescilli bürolar, Antalya Şube Yönetimimiz tarafından önem verilen kuruluşların başında yer almaktadır. Tescilli bürolarda görev yapan meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve güvence altına almak ayrıca tescilli büroların mesleki uygulamalarında teknik ve bilimsel çalışmaların yeterince kullanıldığını denetlemek Odamızın görevlerindendir.

9) DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI

Odamızın Ana Yönetmeliğine uygun olarak Danışma Kurulu toplantılarının daha kapsamlı yapılması sağlanacaktır. Danışma Kurullarında katılımcıların katkı ve görüşleri doğrultusunda alınan kararlar, Şube Yönetim Kurulumuzca etkin olarak uygulanacak, Yönetimimiz çalışmalarını bu doğrultuda sürdürecektir.

10) MESLEKİ VE SOSYAL KOMİSYONLAR

Üyelerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması ve karşılaşılan mesleki sorunları tartışmak ve sorunlara çözüm arayışları getirmek amacıyla Şubemiz bünyesinde etkin olarak çalışacak komisyonların kurulması ve bu komisyonların düzenli aralıklarla toplanarak görev yapmaları sağlanacaktır.

11) BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLER

Mesleğimizin kapsamındaki bilimsel ve teknik etkinliklere sıklıkla yer verilecek, Üniversiteler, diğer Meslek Odaları, Demokratik Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum Örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenledikleri etkinlerde bulunulacak ve çalışmalara destek olunacaktır.

12) EĞİTİM VE SEMİNERLER

Antalya Şube Yönetimimiz, üyelerimizin mesleki yeterliliğini artırmak, teknik bilgileri üst düzeye çıkarmak gayreti ile gerekli eğitim, denetim ve her türlü desteğin sağlanması için kurs, seminer, sempozyum gibi bilimsel ve teknik çalışmaları yürütecek, ayrıca diğer kurum ve kuruluşların bu konulardaki çalışmalarına destek sağlayacaktır. Şubemizde yer alan kütüphane ile kitap, dergi ve yayınlardan tüm meslektaşlarımızın, üniversite öğrencilerimizin yararlanmaları hızlandırılacaktır.

13) HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

Mesleki konularımızı ilgilendiren kentleşme, çevre, madencilik, taş ocakları ve yer altı suyu kirliliği gibi konularda Genel Merkezimizin dahil olduğu, toplum çıkarı ve kamu yararı gözeten hukuksal çalışmalarımız bulunmaktadır. Şubemiz bu çalışmalarda etkin görev alamaya devam edecektir.

14) SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Antalya Şube Yönetimimiz, üyelerimiz arasında kaynaşma sağlamak, üye olmayan meslektaşlarımızın üye olmalarını sağlamak, mesleki ve sosyal dayanışmayı artırmak için teknik geziler, söyleşiler, spor turnuvaları gibi etkinliklerde bulunacaktır.

15) ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER

Üniversitelerimizle bilimsel ve teknik alanlarda iş birliği içerisinde olmak, Öğretim Elemanlarımız ve meslektaş adaylarımız olan Öğrencilerimiz ile bilgi alışverişinde bulunmak, Öğrenci üyelerimiz ile etkin çalışmalar içerisinde bulunmak, öğrencilerimizin sorunlarına çözümler üretmek amacıyla görüşmeler yapmak Şube Yönetimimizin görevidir. Üniversitelerce düzenlenecek seminer, kongre ve sempozyum gibi etkinliklerde yer alınacak ve bu etkinliklere katkı sağlanacaktır.

 

TMMOB JMO ANTALYA ŞUBE YÖNETİM KURULU

 

Çalışma Programı pdf için lütfen tıklayınız

 

Dosyalar
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası