TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
14. Dönem Adana Şube Çalışma Programı
02.02.2022
Dönem Seçiniz:

TMMOB

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ

14. DÖNEM (2022- 2024) ÇALIŞMA PROGRAMI

             

Jeoloji Mühendisliği konusunda Odamız; mesleki alanların düzenlenmesi, mesleğimizin uygulanmasına yönelik iyileştirilmelerin yapılması, yasal düzenlemelerin mesleğimiz ve odamızın çıkarları doğrultusunda hazırlanmasına katkı sağlamak, mesleki eğitimin iyileştirmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, uzmanlık alanlarımızla ilgili konularda farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülecek çalışmalarda aktif olarak yer alacaktır. Görevlerimizden birisi de Meslektaşlarımızın birbirleri ve toplumla olan ilişkilerini,  meslek disiplini ve etiği içerisinde yapılmasını sağlamaktır.

Ülkemizde, deprem, heyelan, sel gibi doğal afetler,  iş kazalarının sıkça yaşandığı termik santraller ile karayolu, demiryolu, tünel, gibi büyük mühendislik yapılarında ve madencilik alanlarında alınması gereken tedbir ve çözüm arayışlarında, Jeoloji Mühendisliğinin öneminin toplum ve kamu kurumları tarafından daha iyi anlaşılmasına çalışılacaktır.

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, “Doğa Bilimi” olan mesleğimizin vazgeçilmez görevlerindendir. Yeraltı kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi sırasında çevreye verilen zararlar ile tüm mühendislik projelerindeki eksikliklerin giderilmesi, jeoloji mühendisliği mesleğinin etkin olarak uygulanmasıyla sağlanacaktır.

Jeolojik süreçlerin oluşturduğu ve yerkürenin geçmişindeki çok önemli bir olay veya sürecin belgesi durumunda olan, bu nedenle de bilimsel ve yer bilimleri eğitimi açısından bir değer arz eden, bu özellikleri ile de toplumda doğa bilincinin oluşması işlevine de sahip, tüm bu hususların ışığında gelecek nesillere aktarılması için korunması gereken oluşumlar da “Jeolojik Miras” olarak tanımlanmaktadır. Adana’nın Jeolojik Miras potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla “Adana’nın Jeolojik Mirası” konulu çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştayda önerilen yerlerin Jeosit olarak tanımlanması için çalışmalar yapılacaktır. Ancak, Adana’nın jeolojik değerleri bu çalıştay kapsamında sunulan bildirilerle sınırlı değildir. Gelecek yıllarda, Adana bölgesinde jeolojik araştırma yapan meslektaşlarımızla, yukarıdaki tanımda belirtilen özellikleri taşıyan Jeosit” alanlarına yönelik toplantılar yapılacaktır.

Mesleki ve demokratik kitle örgütü olan Odamız, örgütsel bağımsızlığı her koşulda korumaya çalışarak, gücünü sadece üyelerden ve bilimsel çalışmalardan alacaktır. Üyemiz olup olmamasına bakılmaksızın, meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm yolları aranacak, karar almada demokratik ve katılımcı bir yol izlenecektir.

TMMOB’a bağlı diğer odalar, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri ile eşgüdüm oluşturarak Ülke yararına bilgilendirme, farkındalık yaratma adına Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içerisinde yer alacaktır. Mesleki konularımızla ilgili bölgesel sorunlar araştırılarak, kamuoyu ve basın önünde toplumsal çıkarlar doğrultusunda çözüm önerilerinin sunulması ve giderilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Ülke ve meslek çıkarları doğrultusunda her partiyle eşit uzaklıkta olacak, bu ilişkilerde oda bağımsızlığına zarar verebilecek davranış ve tutumlardan kaçınılacaktır.

 

ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

1 - Yönetim Kurulu Toplantıları

Şube Yönetim Kurulu toplantılarına Asıl Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı esas olup, asıl ve yedek üyelerin katılımıyla haftada bir Salı günleri yapılacaktır. 

 

2 - Üye Toplantıları

JMO örgütlülüğü içerisinde üyeler ile Şube arasındaki bağı kuvvetlendirmek, sürekli iletişim içerisinde bulunmak öncelikli görevlerimiz arasında yer alacaktır. Bu amaçla

  • Üyelerimizin sorunlarını yerinde dinlemek, odamızın faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Şubemize bağlı temsilcilikler, üniversiteler, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel bürolar ziyaret edilecektir.
  • Her yıl şubemizde yapılmakta olan  meslekte 25, 30, 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyelerimize Emek Ödül plaketleri verilecektir.
  • Yılda bir kez yapılması zorunlu olan “Şube Danışma Kurulu” toplantıları yapılacaktır.


3 - İl ve İşyeri Temsilcilikleri

Yeni dönemde görev yapacak İl ve işyeri temsilciliklerinin belirlenmesinde demokratik usullerle yapılacak eğilim yoklamaları esas alınacaktır. Temsilciliklerde ve iş yerlerinde sık sık toplantılar yapılacak, sorunlar ve çözüm yolları açısından üyelerle bire bir iletişim halinde olunacaktır.  Temsilciliklerin daha aktif, üretken olmaları ve mesleki aktivitelerini arttırmaları konusunda şube olarak daha etkin çalışmalar yapılacaktır. Temsilciliklerin kendi illerinde yapacakları etkinliklerin yanı sıra Şube etkinliklerine aktif katılımları sağlanacaktır.

Ayrıca Şube ve temsilcilikler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, sorunlarının değerlendirilmesi, eksikliklerin giderilmesi amacıyla, İl Temsilcileri Toplantıları gerçekleştirilecektir.

 

4 - Genişletilmiş Danışma Kurulu

Şubemizin 14. Dönem Yönetim Kurulu, Odamızın Ana yönetmeliğinin 104. ve 105. Maddelerinde tanımlanmış olan Şube Danışma Kurulu yapılacaktır.

 

5 - Uzmanlık Komisyonları

Jeoloji Mühendisliği Hizmeti Verilen Tüm Dallarda Uzmanlardan Oluşan Komisyonlar Oluşturulacaktır. Bu Komisyonlar;

Doğal Kaynaklar Komisyonu, Doğa Kaynaklı Afetler Komisyonu, Bilimsel Ve Teknik Etkinlikler Komisyonu  Su Ve Çevre Komisyonu, Serbest Büro Komisyonu, Emekli Üyeler Komisyonu,  Jeoteknik Komisyonu ,Jeomiras Komisyonu, Sosyal Işler Komisyonu ,  Jeogenç Komisyonu, Ücretli Çalışan Ve İşsiz Üyeler Komisyonu,   Kadın KomisyonuIş Sağlığı ve Iş Güvenliği Komisyonlarıdır.

 

6 - Serbest ve İşsiz Jeoloji Mühendislerinin Sorunları ve Çözüm Yolları 

Zemin etüdü çalışmalarında son yıllarda rekabetten dolayı hizmet kalitesi düşmüştür. Bu sorunun çözümü için öncelikle hizmet alan, başta belediyeler olmak üzere tüm kurumlar denetim konusunda uyarılacak, yeterli elemanı bulunmayan kurumlara hizmet desteği sağlanacaktır.

3012 sayılı Maden Kanunu ve 2872 sayılı Çevre yasalarında jeoloji mühendislerine önemli görevler yüklenmiş olmasına karşın Maden Ruhsatlarının çeşitli evrelerinde gerekli olan Faaliyet Raporlarının, Doğaya yeniden kazandırma projelerinin hazırlanmasında, ÇED amacıyla hazırlanan proje tanıtım dosyalarının hazırlanması aşamalarında jeoloji mühendisleri olması gereken konumda değildir. Bu konuda, şubemizin ulaşabileceği kurum ve kuruluşlar  (İl Çevre Müdürlüğü, Çevre Mühendisleri ve Maden Mühendisleri Odası) ile gerekli girişimler yapılarak Jeoloji Mühendislerinin olması gereken konuma getirilmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 

7 - Ücretli ve İşsiz Jeoloji Mühendislerinin Sorunları İle İlgili Çalışmalar

Çalışanların sorunları; kamu ve özel sektör olarak iki ana başlık altında ele alınacaktır. Kamuda çalışanların özlük hakları ile mesleki görevlerini yerine getirme açısından önemli sorunları bulunmaktadır. Esas olarak kamunun etkinliği ve kamu kuruluşlarının daha etkin olması ve devletin yapması gereken mühendislik alt yapının yaygınlaşması meslektaşlarımızın daha ekonomik ve daha uygun şartlarda çalışmalarının yolunu açacaktır.

Özel sektörde çalışan birçok üyemizin hiçbir özlük hakkı, sendikası ve güvencesi bulunmamaktadır. Birçok büyük inşaat projesinde yabancı ve yerli firmalarda aynı işleri yapan Jeoloji Mühendisleri çok farklı koşullarda çalışmaktadırlar. Zorunlu olmasına karşın özel sektörde çalışan birçok Jeoloji Mühendisi odaya kayıtlı değildir. Dolayısıyla oda olarak etkin olunamamaktadır. Bu konularda daha etkin olunacak ve özel sektörde çalışan üyelerimizin sorunları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çaba harcanacaktır.

İşsiz üyelerimizle ilgili toplantılar yapılarak onların istekleri doğrultusunda meslek içi eğitim seminerleri düzenlemek, bilgisayar kursları açmak (ArcGıs, Şev Stabilite Programları, Corel Draw, AutoCad, Netcad, Autocad Cıvıl 3D v.b.), iş başvurusu eğitimleri düzenlemek, kamu ve özel sektörle görüşerek onların iş bulmaları için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 

8 - Meslek İçi Eğitim

Odamızın temel işlevlerinden biri olan hizmet içi eğitim konusunda her türlü aracı kullanarak üretken bir dönem geçirmek konusunda Yönetim Kurulumuz kararlıdır. Bu amaçla kurslar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar ve sempozyumlar, konularında uzman meslektaşlarımızın yardım ve desteğiyle, ilgili komisyonlarımız tarafından gerçekleştirilecektir.

Meslek içi eğitimler kapsamında jeoteknik sondajcılığı, sondör belgelendirme kursu, bilirkişilik temel eğitimi,  jeoteknik etüt kursu, zemin ve kaya mekaniği laboratuar eğitimi (örnek alımı ve deney programı hazırlama), jeoteknik arazi testleri uygulama ve değerlendirme eğitimi düzenlenecektir. Eğitim ve kurslar sonunda Katılım Belgesi verilebilecektir.

Ülkemizde devam etmekte, büyük mühendislik yapılarında jeolojisi uygulamaları, madencilik sektörü,  jeoteknik saha uygulamaları, jeopark sahalarına teknik geziler düzenlenecek ve doğa yürüyüşleri yapılacaktır.

 

9 - İletişim

Odamızın kurmuş olduğu JEOBİS iletişim sistemi ile Şubemize kayıtlı tüm üyelerle sağlıklı iletişim yapılabilmektedir. Bu sistem sayesinde her türlü haber ve faaliyetin gerek internet ve gerekse GSM kullanılarak anında duyurulması sağlanmaktadır.

Bu dönemde de üyeler ile iletişime önem verilecek, düzenli olarak her türlü oda faaliyetlerinden üyelerimiz bilgilendirilecektir.

 

10 - Öğrenciler İle İlgili Faaliyetler

Öğrenci üyelerin mezun olduklarında yönelebilecekleri iş potansiyeli de göz önüne alınarak bu yönde bir eğitim müfredatı uygulaması gerekmektedir. Bu konuda Üniversitelerle işbirliği yapılarak gerekli destek verilecektir. Öğrenci üyelerimize yönelik başlatılan JeoGenç örgütlenmesi çerçevesinde öğrenci üyelerimizin sosyal, mesleki ve çevre bilincine katkıda bulunmak ve oda öğrenci ilişkilerini daha da artırmak amacıyla doğa yürüyüşleri, teknik geziler, belgesel gösterimleri, seminerler, bilgisayar kursları, tiyatro etkinlikleri düzenlenecektir. Staj konusunda yardım sağlanacaktır.

 

11 - Tanıtım Çalışmaları

Jeoloji Mühendisliği ve uygulama alanlarında kamuoyunda ve diğer meslek mensupları arasında bilgi eksikliği olduğu bilinmektedir. Bu eksikliği giderecek şekilde, mesleğimizin tanıtımı için Kurumları, Basını ve Kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenlenecektir.

Ayrıca başta deprem olmak üzere doğal afetler konusunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak. İlköğretim ve Liselerde seminer veya konferanslar yapılacaktır.

 

12 - Sosyal Faaliyetler

Üyelerin tanıtım ve kaynaşmalarını sağlayacak çeşitli etkinlikler, teknik geziler düzenlenecektir. Üyelerimizin gerek mesleki ve gerekse gezi ve deneyimlerini paylaştığı fotoğraf gösterileri, sergi, sunum türü etkinlikleri  gerçekleştirilecektir.    

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası