TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
13. Dönem Adana Şube Çalışma Programı
03.03.2020
Dönem Seçiniz:

TMMOB

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ

XIII. DÖNEM (2020 - 2022) ÇALIŞMA PROGRAMI

15 – 16 Şubat 2020 tarihinde yapılan Adana Şubesinin 13. Olağan (Seçimli) Genel Kurulu sonrasında seçilen 13. Dönem Şube Yönetim Kurulu, görev bölümü yaptıktan sonra iki yıllık çalışma programı hazırlamış ve bu doğrultuda TMMOB ve JMO Ana Yönetmelik çerçevesinde çalışmalarına başlamıştır.

Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi 13. Dönem Çalışma Programı Başlıkları:

 1. Giriş
 2. Yönetim Kurulu ve Organlarının Görev Dağılımı
 3. Genişletilmiş Danışma Kurulu
 4. İl, İlçe Ve İşyeri Temsilcilikleri
 5. Teknik Danışma Kurulu ve Uzmanlık Komisyonları
 6. Serbest Çalışan Jeoloji Mühendislerinin Sorunları ve Çözüm Yolları
 7. Ücretli ve İşsiz Jeoloji Mühendislerinin Sorunları ile İlgili Çalışmalar
 8. İletişim
 9. Meslek İçi Eğitim
 10. Öğrenciler İle İlgili Faaliyetler
 11. Tanıtım Çalışmaları
 12. Sosyal Faaliyetler

1. Giriş

      Son yıllarda önemi ve önceliği halkımız tarafından daha iyi anlaşılmaya başlayan Jeoloji Mühendisliği konusunda hizmet üreten jeoloji mühendislerinin gerek mesleki yeterlilik gerekse hizmetlerin ücretlendirilmesi konusunda çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların aşılabilmesi için Oda ve Şube yönetimlerine önemli görevler düştüğüne inanıyoruz.

      Devlet yönetim kademelerince de yeni yeni anlaşılmaya başlayan mesleğimizin tüm uygulama alanları yasalarca çok iyi tanımlanmamış, piyasa koşulları sağlıklı şekilde düzenlenmemiştir. İşte bu koşullar altında hizmet üretmeye çalışan bürolar iyi düzenlenmemiş serbest piyasa koşulları ve acımasız rekabet ortamında gelişmek bir yana varlıklarını sürdürmekte zorlanır hale gelmişlerdir. Yıkıcı rekabetin maddi olarak zayıflattığı meslektaşlarımız zorunlu olarak hizmet kalitesini düşürürken toplum karşısında güçsüz ve savunmasız hale gelmişlerdir. Bu da mesleğimizin itibarı ve geleceği açısından ciddi bir tehdit anlamına gelmektedir.

Jeoloji Mühendisliği hizmeti veren büroların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için öncelikle yıkıcı rekabet koşullarının ortadan kaldırılmasına gerekmektedir.

Şubemizin 2020 – 2022 dönemindeki en önemli ve öncelikli görevi, hızla demokratik bir platform oluşturarak bütün meslektaşlarımızın katılımı ve katkılarıyla serbest çalışan büroların sorunlarına çözüm bulmak olacaktır.

2. Yönetim Kurulu ve Organlarının Görev Dağılımı

Yönetim kurulu 24.02.2020 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapmışlardır:

            Başkan           : Mehmet TATAR

            II. Başkan      : Mustafa AKYILDIZ

            Yazman          : İsmail ERGAN

            Sayman          : Meltem AKDOĞAN

            Üye                 : Edip GEDİK

            Üye                 : Emre BÜYÜKÖZER

            Üye                 : Mustafa Kemal MENGELOĞLU

3. Genişletilmiş Danışma Kurulu

Şubemizin XIII.üncü dönem yönetim kurulu, Odamızın Ana yönetmeliğinin 104 ve 105. Maddelerinde tanımlanmış olan Şube Danışma Kurulu’na bazı ilaveler yaparak Genişletilmiş Danışma Kurulu oluşturdu. Kurul geçtiğimiz dönemde birkaç kez toplanmış olmakla beraber ciddi bir etkinlik gösterememiştir. Bu dönemde çok daha yararlı çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Kurul’a konularında uzmanlaşmış yeni isimler ilave edip her konuda bilgisine başvurulan etkin bir kurul haline gelmesi sağlanacaktır.

Genişletilmiş Danışma Kurulu gündemin takip edilmesinde, programların hayata geçirilmesinde, Şube çalışmalarının denetlenmesi ve değerlendirilmesinde etkin rol alacaktır.

4 . İl, İlçe ve İşyeri temsilcilikleri

Yeni dönemde görev yapacak İl – İlçe ve işyeri temsilciliklerinin belirlenmesinde demokratik usullerle yapılacak eğilim yoklamaları esas alınacaktır. Temsilciliklerde ve iş yerlerinde sık sık toplantılar yapılacak, sorunlar ve çözüm yolları açısından üyelerle bire bir iletişim halinde olunacaktır.  Temsilciliklerin daha aktif, üretken olmaları ve mesleki aktivitelerini arttırmaları konusunda şube olarak daha etkin çalışmalar yapılacaktır. Temsilciliklerin kendi illerinde yapacakları etkinliklerin yanı sıra Şube etkinliklerine de daha aktif olarak katılımları sağlanacaktır.

5. Teknik Danışma Kurulu ve Uzmanlık Komisyonları

Oluşturulan Genişletilmiş Danışma Kurulunun önerileri çerçevesinde Şube bazında bir Teknik danışma kurulu oluşturularak çalışma gurupları belirlenecektir. Jeoloji Mühendisliği hizmeti verilen tüm dallarda uzmanlardan oluşan alt komisyonlar oluşturularak bu alanlarda istihdam olanakları araştırılacak, istihdamın önündeki engeller tespit edilip bu engellerin aşılması yönünde yapılacak çalışmalar tespit edilecek, halen hizmet veren jeoloji mühendislerinin sorunlarına çözümler aranacaktır. Uzmanlık gerektiren konularda üyelerimizin bilgilerini arttırmak üzere mesleki uygulama (Panel, sempozyum, çalıştay, staj olanakları vb.) çalışmalar yapılacaktır.

6. Serbest ve İşsiz Jeoloji Mühendislerinin Sorunları ve Çözüm Yolları 

Serbest çalışan jeoloji mühendisleri (bürolar), özellikle zemin etüdü yapanlar son yıllarda kıyasıya bir fiyat kırma yarışına girmiş bulunmaktadırlar. İçine düştükleri bu acımasız fiyat rekabeti sonucu hizmet kalitesi mesleğimizi rencide edecek seviyelere düşürmüştür. Hizmet alan kişi ya da kurumların aldıkları hizmetin kalitesini denetleyecek teknik yeterlilikte olmaması, sorunu daha da içinden çıkılamaz hale getirmiş bulunmaktadır.

Bu sorunun çözümü için öncelikle hizmet alan, başta belediyeler olmak üzere tüm kurumlar denetim konusunda uyarılacak, yeterli elemanı bulunmayan kurumlara hizmet desteği sağlanacaktır. Hiç teknik elemanı olmayan küçük belediyelere ise Şube olarak denetim hizmeti verecek bir organizasyon mutlaka gerçekleştirilecektir. Bu belediyelerle protokol imzalayarak onlar adına denetim yapacak bir komisyon oluşturularak tüm zemin etüt çalışmaları teknik olarak denetlenecektir.

Büroların zemin etüdü konusundaki var olan sorunları sadece yıkıcı fiyat rekabetinden ibaret değildir. Ciddi oranda teknik bilgi, ekip ve ekipman eksiklikleri bulunmaktadır. Zemin etüdü yapan büroların büyük çoğunluğunun laboratuvarı yoktur. Çok az sayıda büronun zemin sondaj makinası bulunmaktadır. Sondaj makinalarının çoğunda gerekli yerinde (in-stü) deney yapacak ekipmanlar mevcut değildir. Sondaj çalışmalarını yürüten sondör ve yardımcı personellerin çok büyük çoğunluğu eğitimsiz olup yaptıkları işin önemi hakkında yeterli bilgi ve bilince sahip değillerdir.

Bütün bu sorunların çözümlenebilmesi için öncelikle bireysel olarak hizmet vermeye çalışan tüm büroların birleşerek güçlü kurumsal yapılar oluşturmaları gerekmektedir. Şubemiz tüm büroların birleşerek yeterli ve yetkin kurumlar haline gelmeleri için her türlü çabayı gösterecek,   teşvik ve destekçisi olacaktır. 

DSİ tarafından verilen yeraltısuyu arama ve kullanma belgelerinin hazırlaması konusunda tek yetkili mühendis artık Jeoloji Mühendisleridir. Bu konuda hizmet verecek jeoloji mühendislerine DSİ tarafından Teknik Sorumlu belgesi verilmektedir. Teknik sorumlu belgesinin verilme koşulları, hizmet verecekleri sahaların belirlenmesi ve sayılarının sınırlanması konularında DSİ ile işbirliği yapılacak bu iş kolunda hizmet verecek meslektaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet vermeleri sağlanacaktır.

3012 sayılı Maden Kanunu ve 2872 sayılı Çevre yasalarında jeoloji mühendislerine önemli görevler yüklenmiş olmasına karşın Maden Ruhsatlarının çeşitli evrelerinde gerekli olan Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında, Doğaya yeniden kazandırma projelerinin hazırlanmasında, ÇED amacıyla hazırlanan proje tanıtım dosyalarının hazırlanması aşamalarında jeoloji mühendisleri olması gereken konumda değildir. Bu konuda, şubemizin ulaşabileceği kurum ve kuruluşlar  (İl Çevre Müdürlüğü, Çevre Mühendisleri ve Maden Mühendisleri Odası) ile gerekli girişimler yapılarak Jeoloji Mühendislerinin olması gereken konumuna getirilmesi sağlanacaktır. Şubemizin yetki alanı dışında kalan Maden İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde yapılması gerekenler konusunda Odamızı Genel Merkezine bilgi verilecektir. 

7 . Ücretli ve İşsiz Jeoloji Mühendislerinin Sorunları İle İlgili Çalışmalar

Çalışanların sorunları; kamu ve özel sektör olarak iki ana başlık altında ele alınacaktır. Kamuda çalışanların özlük hakları ile mesleki görevlerini yerine getirme açısından önemli sorunları bulunmaktadır. Esas olarak kamunun etkinliği ve kamu kuruluşlarının daha etkin olması ve devletin yapması gereken mühendislik alt yapının yaygınlaşması meslektaşlarımızın daha ekonomik ve daha uygun şartlarda çalışmalarının yolunu açacaktır.

Özel sektörde çalışan birçok üyemizin hiçbir özlük hakkı, sendikası ve güvencesi bulunmamaktadır. Birçok büyük inşaat projesinde yabancı ve yerli firmalarda aynı işleri yapan Jeoloji Mühendisleri çok farklı koşullarda çalışmaktadırlar. Zorunlu olmasına karşın özel sektörde çalışan birçok Jeoloji Mühendisi odaya kayıtlı değildir. Dolayısıyla oda olarak etkin olunamamaktadır. Bu konularda daha etkin olunacak ve özel sektörde çalışan üyelerimizin sorunları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çaba harcanacaktır. Zira eskiden kamu ağırlıklı olan üye dağılımı yarı yarıya özel sektör tarafına doğru değişmektedir.

İşsiz üyelerimizle ilgili toplantılar yapılarak onların istekleri doğrultusunda meslek içi eğitim seminerleri düzenlemek, bilgisayar kursları açmak (ArcGıs, Şev Stabilite Programları, Corel Draw, AutoCad, Netcad, Autocad Cıvıl 3D v.b.), iş başvurusu eğitimleri düzenlemek, kamu ve özel sektörle görüşerek onların iş bulmaları için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

8. İletişim

Odamızın kurmuş olduğu JEOBİS iletişim sistemi ile Şubemize kayıtlı tüm üyelerle sağlıklı iletişim yapılabilmektedir. Bu sistem sayesinde her türlü haber ve faaliyetin gerek internet ve gerekse GSM kullanılarak anında duyurulması sağlanmaktadır.

Bu dönemde de üyeler ile iletişime önem verilecek, düzenli olarak her türlü oda faaliyetlerinden üyelerimiz bilgilendirilecektir.

Odamızın İnternet sayfasında Adana Şubeye ait haberler yanında iş arayan jeoloji mühendisleri ve jeoloji mühendisi arayan işveren duyurularının yer alacağı bir e-bülten yayınlanması amaçlanmaktadır.

9. Meslek İçi Eğitim

Jeoloji Mühendisliği uygulama alanları oldukça geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Bazı uygulama dallarında Yüksek Lisans eğitimi uzmanlaşmak için yeterli olmakla beraber bazı konularda uzmanlık eğitimi yanında çok ciddi fiili uygulama ve tecrübe gerekmektedir. Zemin Etüdü bunlardan biridir. Bilindiği gibi zemin etüdü 1999 yılına kadar İnşaat Mühendislerinin görev alanına girdiği genel kabul görüyor ve öyle uygulanıyordu. Ancak 2 Eylül 1999 tarihinde yayınlanan bakanlar kurulu kararı ile bu konu Jeoloji Mühendislerinin hizmet alanına dahil edilmiş bulunmaktadır. Bu kararname yayınlanır yayınlanmaz uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda bir hazırlık yapılması, hizmetin hangi koşullarda ve kimler tarafından yapılması gerektiği tespit edilip ona uygun yapılanmaların oluşturulması gerekiyordu. Ancak bunlar yapılmadı, her isteyene zemin etüdü yapabilme olanağı sağlandı. Sonuçta bir furya halinde her jeoloji mühendisi bir tek cep telefonu ile zemin etüdü yapmaya soyundu ve sonuçta bugün geldiğimiz durum ortaya çıktı.

Gelinen bu aşamanın sürdürülebilir olması mümkün değildir. Mutlaka bir çıkış yolu bulunmak zorundadır. Aksi halde bir geri dönüş, zemin etüdünün tekrar İnşaat Mühendislerinin hizmet alanı haline gelmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Şubemiz bu dönemde tüm jeoloji mühendislerinin mesleki yeterliliklerini geliştirmek, işin gerektirdiği teknik bilgilerle donatmak ve işin gerektirdiği ekip ve ekipmanlara sahip olmalarını sağlamak yönünde çaba harcayacaktır.

10. Öğrenciler İle İlgili Faaliyetler

Öğrenci üyelerin mezun olduklarında yönelebilecekleri iş potansiyeli de göz önüne alınarak bu yönde bir eğitim müfredatı uygulaması gerekmektedir. Bu konuda Üniversitelerle işbirliği yapılarak gerekli destek verilecektir. Öğrenci üyelerimize yönelik başlatılan JeoGenç örgütlenmesi çerçevesinde öğrenci üyelerimizin sosyal, mesleki ve çevre bilincine katkıda bulunmak ve oda öğrenci ilişkilerini daha da artırmak amacıyla doğa yürüyüşleri, teknik geziler, belgesel gösterimleri, seminerler, bilgisayar kursları, tiyatro etkinlikleri düzenlenecektir. Staj yapacak öğrenciler için oluşturulacak staj komisyonu tarafından staj yerleri bulunması yönünde kurumsal bir yapı oluşturulacaktır.

11. Tanıtım Çalışmaları

Jeoloji Mühendisliği ve Jeoloji Mühendislerinin işlevi konusunda kamuoyunda ve diğer meslek mensupları arasında bir bilgi eksikliği olduğu bilinmektedir. Bu eksikliği giderecek şekilde, mesleğimizin tanıtımı için Kurumları, Basını ve Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım programı uygulanacaktır.

Ayrıca başta deprem olmak üzere doğal afetler konusunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak. İlköğretim ve Liselerde seminer veya konferanslar düzenlenecektir.

12. Sosyal Faaliyetler

Üyelerin tanıtım ve kaynaşmalarını sağlayacak çeşitli etkinlikler yanında büyük mühendislik projelerini yerinde görmek, mesleki uygulamalar konusundaki fikir sahibi yapmak amaçlı teknik geziler düzenlenecektir.

Emekli üyeleri bir araya getirerek deneyimlerini aktarmaları için toplantılar, teknik gezi vs. düzenlenecektir.

Ayrıca gönüllü olan tüm üyelerimizden kan grubu bilgileri alınarak, acil durumlarda ihtiyacı olan üyelerimizin kullanması için bir kan grubu bankası oluşturulacaktır.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası