TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Konya Şube Hakkında

 

Jeoloji Mühendisleri Odası, 1954 yılında Anayasanın 135. Maddesi ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`na göre kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip kamu kurumu niteliğinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ne (TMMOB) bağlı meslek kuruluşudur.

Kısaca amacı; Üyeler arası dayanışmayı sağlamak, Üyelerinin mesleki alanlardaki hak ve yetkilerini korunması ve genişletilmesi yönünde çalışmalar yürütmek, üyelerinin mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak üzere çalışmalar yapmak, Meslek alanları ile ilgili standartlar, teknik şartnameler vb. hazırlayarak geliştirmek, Meslekle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuatın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında ilgili mercilerle işbirliği yapmak, görüş ve raporları hazırlamak, Serbest Jeoloji Mühendisliği ve Müşavirliği Hizmetlerini icra etmek üzere kurulan büro ve şirketlerin hazırlayacağı mesleki ürünlerin ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde standartlara uygun yapılmasını sağlamaya çalışmak, Temel jeoloji bilgilerinin toplumda yaygınlaşması ve jeolojinin temel eğitim içinde yer alması için her türlü çalışmayı yapmak, Kamu yararının gözetilmesi temelinde, mesleği ilgilendiren konularda yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için gündem belirlemek, meslek mensupları ve kamuyu ilgili gündem çerçevesinde bilgilendirmek; söz konusu düzenlemelerin yasal hale gelmesi için taslaklar hazırlamak; sonuçlanmaları için gerekli mercilerde girişimlerde bulunmak, Kamu yararı doğrultusunda; yurt kalkınmasının vazgeçilmez kaynaklarından olan maden, içme ve kullanma amaçlı yeraltı ve yerüstü suları, petrol ve benzeri doğal kaynakların araştırılması, bulunması ve işletilmesinin her aşamasında mesleki yetki ve sorumluluk sınırlarında toplum yararına çalışmak, Mühendislik yapılarının yer ve güzergah seçimi, temel jeolojik ve jeoteknik etütlerinin yapılması, yeraltı araştırmalarının programlanması gibi mesleği ilgilendiren konulardaki teknik hizmet esaslarının belirlenmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak katkıda bulunmak ve görüş belirtmek, olan Odamız ülkemizin birçok ilinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Konya`da ise başlangıç 1980‘li yıllara kadar dayanmakta olup oda faaliyetleri 1996 yılına kadar jeoloji mühendisi ve üyelerimizin yoğun olarak görev yaptığı MTA Orta Anadolu 2. Bölge Müdürlüğü`nde çalışan meslektaşlarımız tarafından yürütülmüştür. 1996 yılında Selçuk Üni. Jeoloji Müh. Bölümü öğretim elemanları, MTA, DSİ ve diğer kurumlarda çalışan meslektaşlarla Serbest Jeoloji Mühendisliği Bürolarında faaliyet gösteren meslektaşlarımız meslek örgütlülüğünü Konya`da belirli bir yere getirebilmek için çalışmalara başlamışlardır. İlk İl Temsilcilik seçimi 1996 Yılında yapılmış seçimler sonucunda İl Temsilcisi olarak Yücel Sevinç seçilmiş ve 2000 yılı`na kadar Temsilcilik görevini yürütmüştür. 2000 Yılında Genel Merkez 17. Olağan Genel Kurul`da süren uzun uğraşlar sonucunda Konya`nın Şube olması kabul edilmiş ve Aksaray ve Karaman İl Temsilcilikleri Konya Şube etkinlik alanına dahil edilmiştir. Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkez tarafından atanan Şube Kurucu Yönetimi Mevcut İl Temsilcisi Yücel Sevinç ile Genel merkezin belirlediği yönetim kurulu üyeleri tarafından oluşmuştur. Kurucu Şube Yönetimi 27.04.2000 tarihinde görev dağılımı yaparak çalışmalarına başlamıştır.

24-25 Şubat 2001 yılında yapılan 1. Olağan Genel Kurul Sonucu oluşan 1. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlık görevine Yücel Sevinç seçilmiştir. Konya Şubenin ilk seçilmiş başkanı olan Yücel Sevinç bu görevi 2004 yılının Şubat ayına kadar sürdürmüştür. 2004 yılında yapılan 3. Olağan Genel Kurul sonrasında görevi üstlenen M. Tacettin Sert 2006 yılı başına kadar, 2006 yılında görevi alan M. Tahir Nalbantçılar ise 2010 yılına kadar görevini sürdürmüştür. 2010 yılında başkanlık görevini devralan Fetullah Arık ise 2022 yılına kadar görevini sürdürmüş olup, 12. Dönem Genel Kurulu`nda da ise Şükrü Arslan  Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir.

 


 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası