TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
11. Dönem Konya Şube Çalışma Programı
15.04.2021
Dönem Seçiniz:

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI KONYA ŞUBESİ 11. DÖNEM (2020-2021) ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI KONYA ŞUBESİ

2020-2021 ÇALIŞMA PROGRAMI

Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi olarak Oda ana yönetmeliğinin 5.maddesinde belirtilen kuruluş amaçlarına uygun olarak, mesleğimizin hak ettiği konuma gelmesi, Odamızın kurumsallaşması, bu anlamda meslektaşlarımızın desteklenmesi ve haklarının korunması için 2020-2021 Çalışma Dönemi programı oluşturulmuştur. Ülke ve Bölge gündemine gelebilecek ani ve sıcak gelişmeler dalında Şubemiz tarafından yapılması planlanan rutin çalışmalar; 1) Kurumsal Çalışmalar, 2) Mesleki Çalışmalar, 3) Sosyal Faaliyetler ve Tanıtım Faaliyetleri, 4) Bilimsel Çalışmalar ve 5) Üyelerle İlişkiler başlıkları altında aşağıda özetlenmiştir. Planlanan hedeflere ulaşılması sadece Şube Yönetim Kurulu, İl ve İşyeri Temsilcilerimizin çabaları ile değil bütün meslektaşlarımızın etkin katılımı ile mümkündür.

 1. Kurumsal Çalışmalar
 • Mülki ve yerel yönetimlerle mevcut kurumsal işbirliğinin devam ettirilmesi ve mesleğimizi ilgilendiren konularda dinamik girişimlerin yerinde ve zamanında yapılması.
 • Konya Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile Karaman ve Aksaray’da zemin etüdü ve yapılacak her türlü alt yapı çalışmalarında şubemizin aktif rol oynayarak güncel bilgi alış-verişinin sağlanması.
 • 2012’de çıkarılan 6360 sayılı Kanun uyarınca 30 Mart 2014 tarihinden itibaren büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olacak şekilde genişletildiğinden şube etkinlik alanımızın en büyük ili olan Konya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinde gerçekleştirilen İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler ve planlanan her tür yapı için zemin etütlerinin yaptırılması hükmü gereğince Konya ve Merkez İlçelerinde gerçekleştirilen zemin etütleri için yürütülen etkin denetim yöntemlerinin belediyelerle uyum içerisinde sürdürülmesi.
 • Yapı denetim kuruluşlarında Jeoloji mühendisliği hizmetlerinin denetim ve kontrolü için hizmet alımı veya istihdam sağlanması için ilçe belediyeler ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerin devam ettirilmesi.
 • Şube etkinlik alanı içindeki Karaman ve Aksaray İl ve ilçe belediyeleri sınırları içinde yapılan her tür İmar Planı, Mevzi İmar planı, Parsel ve Ada ölçeğinde zemin ve temel etütlerinin yürürlükteki mevzuat, SMM ve ilgili yönetmeliklere göre yürütülmesi ve denetlenmesi için yerel idarelerle ikili işbirliklerinin devam ettirilmesi.
 • Mesleğimizin uygulama alanları ile ilgili çalışmalar yapan ve meslektaşlarımızın yoğun olarak istihdam edildiği DSİ, MTA, Çevre ve Şehircilik, İller Bankası, Karayolları, AFAD, MİGEM, İl Özel İdare, Adliye vb. kurumlarla koordineli olarak mesleğimizle ilgili konularda hazırlanan projelerde gerekli hassasiyetin sağlanması (Çizelge 1 ve 2).
 • UNESCO Türk Milli Komitesi tarafından organize edilen “Jeopark Alanları Ulusal Listesine Öneri Sunma Çalıştayı”nda şubemiz tarafından önerilen ve en çok oyu alarak birinci sıraya yerleşen “Karapınar Jeopark Alanı” içinde yer alan obruklar ve krater gölleri, volkanik yapı ve malzemeler, kumullar ve kurak iklim çökelleri ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi.
 • TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ile sürdürülen uyumlu çalışma programına devam edilmesi, meslek açısından halkımızı bilgilendirecek ortak basın açıklaması seminer, konferans, sempozyumlara oda yöneticileri ve üyeleriyle bilimsel anlamda katılım sağlamak.
 • KOP (Konya Ovası Projesi) idaresi ile yürütülen uyumlu çalışma programının devamlılığı bu çerçevede Mavi Tünel ve su kaynaklarının etkin yönetimi için destek verilmesi. Bu amaçla DSİ, KOSKİ ve MEVKA ile birlikte yüzey ve yeraltı suyu potansiyeli ve verimli kullanımı için projeler üretilmesi ve bu projelerde yer alınması.
 • Valilikler, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile birlikte gelecek yıllık strateji planlarına katılım, öneri ve destek verilmesi.
 • Belediyeler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile koordineli olarak kentsel dönüşüm planlarının bir kâr aracı haline dönüşmesinden çok yöre halkının ve gelecek nesillerin yararına planlamalar olması için her tür girişimin yapılması
 • Toplumsal olaylarda sivil toplum örgütleri ile güncel ve doğru bilgi akışının sağlanması. Ortak eylem planı ve etkin katılım sağlanması.
 1. Mesleki Çalışmalar
 • Mesleğin hak ettiği konuma gelmesi için her türlü girişim ve çalışmanın yapılması,
 • Jeolojide istikrar ve kaliteyi sağlamak açısından özellikle odamız tarafından tavsiye edilen asgari fiyatların uygulanması konusunda farklı konularda uzmanlaşan serbest jeoloji mühendisliği bürolarıyla toplantıların yapılması,
 • DSİ Genel Müdürlüğü tarafından YAS Yönetimi Eylem Planı içinde yer alan Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde illerini kapsayan 16 Numaralı Konya Kapalı Havzası rezerv tespiti, ölçüm sistemlerinin takılması ve takibi konuları içinde gündeme gelen belgeli-belgesiz bütün YAS üretim kuyularında gerçekleştirilecek ihale şartnamesi içinde meslektaşlarımızın zarar görmemesi için sürdürülen görüşmelerin devam ettirilmesi,
 • 16 Numaralı Konya Kapalı Havzası’nda ihale şartnamesinde ortaya çıkabilecek yeni koşullara uygun olarak Yeraltı suyu arama ve kullanma belgelerinin hazırlanması hakkında serbest jeoloji mühendisleri bürolarının bilgilendirilmesi, kurslar ve seminerlerin düzenlenmesi,
 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarında jeoloji mühendislerinin daha etkin katılımı ve yerinin daha iyi bir konuma getirilmesi için girişimlerde bulunulması,
 • Yukarıda bahsi geçen ihalede olduğu gibi güçlü bir jeoloji platformunun oluşturulması bakımından Jeoloji mühendisliği bürolarının birleşerek teknik, maddi ve bilimsel konularda daha güçlü şirketler haline gelmesi için büroların teşvik edilmesi,
 • Maden arama ve etüt faaliyetlerinin teşviki ve Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilikler Yönetmeliğine göre bu alanda görev alabilecek Jeoloji Mühendislerinin nitelikleri konusunda çalışma toplantılarının yapılması.
 • Su, maden ve jeoteknik alanlarında çalışan sondör ve sondör yardımcılarına konularına uygun olarak gerekli jeolojik bilgi ve yeni uygulamalar hakkında temel eğitim verilmesi.
 • Kamuoyunda, meslek-toplum ilişkilerinin daha güçlü olabilmesi için bilgilendirme çalışmalarının sunulması, yerel ve ulusal basınla ortak çalışmaların yapılması,
 • Periyodik olarak meslek içi değerlendirme toplantıları yapılarak önlemler ve hedeflerin belirlenmesi,
 • Mesleki istihdam imkânlarının genişletilmesi konusunda adımlar atmak. Özel bürolarla ilgili yeni iş imkânlarının araştırılması ve bu konularda öncü olunması,
 • Kurumlarda çalışan meslektaşlarla dönemsel toplantılar yapılarak bilgi alış verişinde bulunulması, özlük haklarının iyileştirilmesi konularında destek verilmesi,
 • 2017’de başlayan Temel Bilirkişilik Eğitimlerinin sürdürülmesi
 1. Sosyal Faaliyetler ve Tanıtım Faaliyetleri
 • Özelde Konya, genelde Ülkemizi ilgilendiren konularda duyarlılığın dem ettirilmesi. Mesleki ve toplumsal alanda ilimizi, bölgemizi, ülkemizi ilgilendiren konularda çalışmalar yapmak ve bu konularda toplumu bilgilendirmek açısından basın toplantıları, seminerler ve gerektiğinde sempozyumlar düzenlenmesi,
 • Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortaklaşa yaptığımız Jeoloji Mühendisliği ve Deprem, konularında önceki dönemlerde yapılan bilgilendirme toplantı ve seminerlerinin devam ettirilmesi
 • Üyelere yönelik otel, hastane, lokanta, spor kompleksleri ve diğer sosyal etkinlik kuruluş ve mekanları ile görüşerek indirimli yararlanma ve üyelik imkanlarının sağlanması,
 • Yazılı ve görsel basın ile kurulan mevcut iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve jeoloji mühendisliğinin gündemi belirlemesi için mesleki ve toplumsal konularda basın toplantıları düzenlenmesi, basın açıklamaları ve röportaj yapılması,
 • Mesleki ve toplumsal anlamı olan özel günlerin anılması ve kutlanılması ile ilgili etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve bunun üye, kamu ve basınla paylaşılması.
 • İl Temsilcileri, işyeri temsilcileri ve Üyelerle periyodik danışma kurulu toplantılarının düzenlenmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması,
 • Üye oda ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla dalında uzman akademisyenler ve üyelerimiz ile belirli bir program çerçevesinde her ay meslektaşlarla odamızda bir araya getirerek bilgi alışverişinin sağlanması,
 1. Bilimsel Çalışmalar
 • Şube bazında bir bilimsel teknik danışma kurulu oluşturularak çalışma gruplarının (Jeolojik Jeoteknik etütler, YAS Arama ve Kullanma Belgeleri, Tıbbi jeoloji, jeolojik miras, iş sağlığı ve güvenliği, maden hukuku ve yasalar, yenilenebilir enerji kaynakları, kadın ve işsiz üyeler vb) belirlenmesi.
 • Jeoloji Mühendisliği hizmeti verilen tüm dallarda uzmanlardan oluşan komisyonlar belirlenerek bu alanlardaki mevcut durum, yenilikler ve istihdam olanaklarının araştırılması, uygulama ve istihdamın önündeki engellerin tespit edilip bu engellerin aşılması yönünde ilgili makamlara girişimlerde bulunulması.
 • Uzmanlık gerektiren konularda üyelerimizin bilgilerini arttırmak üzere mesleki uygulama, panel, konferans ve mesleki gelişim seminerlerinin planlanması.
 • Konya, Karaman ve Aksaray’ın jeolojik miras alanları, jeoparklar ve jeositler temalı bilimsel çalıştayların hazırlanması.
 • Konya, Karaman ve Aksaray çevresinde yapılan bilimsel projelerin derlenmesi ve değerlendirilmesi.
 • Özellikle bölgemizde yürütülen büyük mühendislik projeleri başta olmak üzere Bilimsel teknik gezilerin planlanması ve düzenlenmesi.
 • Kütüphanenin geliştirilmesi için yayın, kitap, proje, dergi vb. dökümanların temin edilmesi
 • Konya kapalı havzasında yeraltı suyu rezervinin korunması için yasaya aykırı YAS kullanımı ve ruhsatsız sondaj çalışmalarının önlenmesi için DSİ ile koordinasyonun sürdürülmesi.
 1. Üyelerle İlişkiler
 • Yapılan yapılacak olan faaliyetler ve alınan kararlardan üyelerin etkin bir şekilde haberdar edilmesi (e-posta, cep mesaj, posta vb).
 • Aylık sistematik olarak belirli sayıda üyeye ulaşılarak yılda en az bir kere tüm üyelere ulaşılması için planlama yapılması, üye bilgilerinin güncellenmesi, üyelerimizin odamızdan beklenti, görüş öneri ve eleştirileri konusunda bilgi alınarak daha aktif, işlevsel yönetim oluşturulması.
 • Üyelerimizin de JMO BİS Sistemini kullanmasını teşvik etmek yapılacak duyuru ve e-posta sistemi ile üyelerin ilgili konulardan haberdar edilmesi.
 • Ödül, teşvik, tebrik, kutlama gibi temsil faaliyetlerinin devam ettirilmesi.
 • Planlanması yapılarak her ay özel ve kurumlardaki jeoloji mühendisleri ziyaret edilerek sorunları ve isteklerinin yerinde dinlenmesi.
 • Üye ve öğrencilerimize yönelik meslek içi eğitim seminerleri ve kursların (LPG sorumlu müd., İSG, YTK, Çevre Görev., Patlayıcı uzm., sondörlük) düzenlenmesi,
 • Bilgisayar ve mesleki yazılım kurslarının (ARCGIS, COREL DRAW, NET CAD, AUTOCAD, MAPINFO vb) devam ettirilmesi
 • İş başvurusu eğitimlerinin düzenlenmesi, işsiz meslektaşların kamu ve özel sektörle görüşerek onların iş bulmaları için gerekli çalışmaların yapılm.
 • Odamızın İnternet sayfasında Konya Şubeye ait haberler yanında iş arayan jeoloji mühendisleri ve jeoloji mühendisi arayan işveren duyurularının yer alacağı bir e-bülten yayınlanması.

Çizelge 1. Mesleki çalıştay, seminer, konferans, panel ve söyleşi programı

No

KONU

No

KONU

1

Su Medeniyeti

10

Jeoteknik Sondaj Teknikleri Kursu

2

Açık kaynak kodlu CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Eğitimi

11

Temel Bilirkişilik Eğitimleri

3

Mühendislik Jeolojisi

12

Konya’nın Jeotermal Potansiyeli

4

YAS Çalıştayı

13

Jeoloji Mühendisliği`nin Yasal Mevzuatlardaki Durumu

5

Laboratuvar

14

Meteorlar

6

Obruk Çalıştayı

15

Jeofoni

7

Konya’nın Depremselliği

16

Planlamaya Esas Zemin Etütleri

8

Aksaray’ın Depremselliği

17

Uzaktan Algılama

9

Karaman’ın Depremselliği

18

İSG

 

Çizelge 2. Kutlama ve anma etkinlikleri

1

8. Mart Dünya Kadınlar Günü

2

22 Mart Dünya Su Günü

3

Yaşlılar Haftası

4

JMO Kurultay Genel Kurul

5

Bahar Pikniği

6

Geleneksel Mezuniyet Törenleri

7

Geleneksel Jeoloji Gecesi Emek ve Hizmet Ödülleri

8

17 Ağustos Depremi

 

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası