TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
10. Dönem Konya Şube Çalışma Programı
01.03.2018
Dönem Seçiniz:

Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi olarak; Oda ana yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen kuruluş amaçlarına uygun olarak, mesleğimizin hak ettiği konuma gelmesi, Odamızın kurumsallaşması, bu anlamda meslektaşlarımızın desteklenmesi ve haklarının korunması için 2018-2019 yılı 10. Çalışma Dönemi programı oluşturulmuştur. Ülke ve Bölge gündemine gelebilecek ani ve sıcak gelişmeler dışında Şubemiz tarafından yapılması planlanan rutin çalışmalar:

1) Kurumsal Çalışmalar,

2) Mesleki Çalışmalar,

3) Sosyal Faaliyetler ve Tanıtım Faaliyetleri,

4) Bilimsel Çalışmalar,

5) Üyelerle İlişkiler

başlıkları altında aşağıda özetlenmiştir. Planlanan hedeflere ulaşılması sadece şube yönetim kurulu, il ve işyeri temsilcilerimizin çabaları ile değil bütün meslektaşlarımızın etkin katılımı ile mümkün olacaktır.

1-       KURUMSAL ÇALIŞMALAR

 • Mülki ve yerel yönetimlerle mevcut kurumsal işbirliğinin devam ettirilmesi ve mesleğimizi ilgilendiren konularda dinamik girişimlerin yerinde ve zamanında yapılması.
 • Konya Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile Karaman ve Aksaray`da zemin etüdü ve yapılacak her türlü alt yapı çalışmalarında şubemizin aktif rol oynayarak güncel bilgi alış-verişinin sağlanması.
 • Şube etkinlik alanı içindeki Karaman ve Aksaray İl ve ilçe belediyeleri sınırları içinde yapılan her tür İmar Planı, Mevzi İmar planı, Parsel ve Ada ölçeğinde zemin ve temel etütlerinin yürürlükteki mevzuat, SMM ve ilgili yönetmeliklere göre yürütülmesi ve denetlenmesi için yerel idarelerle ikili işbirliğinin devam ettirilmesi.
 • Mesleğimizin uygulama alanları ile ilgili çalışmalar yapan ve meslektaşlarımızın yoğun olarak istihdam edildiği DSİ, MTA, Çevre ve Şehircilik, İller Bankası, Karayolları, AFAD, MİGEM, İl Özel İdare, Adliye vb. kurumlarla koordineli olarak mesleğimizle ilgili konularda hazırlanan projelerde gerekli hassasiyetin sağlanması (Çizelge 1 ve 2).
 • UNESCO Türk Milli Komitesi tarafından organize edilen MTA genel Müdürlüğü, JEMİRKO ve Odamız tarafından desteklenen "Jeopark Alanları Ulusal Listesine Öneri Sunma Çalıştayı"nda şubemiz tarafından önerilen ve en çok oyu alarak birinci sıraya yerleşen "Karapınar Jeopark Alanı" içinde yer alan obruklar ve krater gölleri, volkanik yapı ve malzemeler, kumullar ve kurak iklim çökelleri ile ilgili Çalışma Gruplarının oluşturulması.
 • Karapınar Jeopark alanı ile ilgili başta Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Büyükşehir Belediyesi  Kültür Müdürlüğü, MTA, DSİ, AFAD, KOP ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerin yapılarak çalışma grupları içinde yer almalarının sağlanması ve destek alınması için çalışmalar yürütülmesi.
 • TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ile sürdürülen uyumlu çalışma programına devam edilmesi, meslek açısından halkımızı bilgilendirecek ortak basın açıklaması seminer, konferans, sempozyumlara oda yöneticileri ve üyeleriyle bilimsel anlamda katılım sağlamak.
 • KOP (Konya Ovası Projesi) idaresi ile yürütülen uyumlu çalışma programının devamlılığı bu çerçevede Mavi Tünel ve su kaynaklarının etkin yönetimi için destek verilmesi. Bu amaçla DSİ, KOSKİ ve MEVKA ile birlikte yüzey ve yeraltı suyu potansiyeli ve verimli kullanımı için projeler üretilmesi ve bu projelerde yer alınması.
 • MEVKA (Mevlana Kalkınma Ajansı) Konya ve Karaman`da düzenlenen toplantı ve görüşmelerde gerek paydaş gerekse proje değerlendiricisi olarak yer alınması.
 • MEVKA ve diğer kurumlarla ortak olarak Konya`nın depremselliği, Konya ve Karaman`ın Jeolojik Miras zenginliği ve envanteri, Konya çevresinin yeraltı zenginlikleri (metalik maden, endüstriyel hammadde, doğal yapı malzemeleri, enerji hammaddeleri, mermer ve kaplama taş) potansiyeli envanterlerinin çıkarılması için proje üretilmesi ve mevcut projelere destek verilmesi .
 • Valilikler, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile birlikte gelecek yıllık strateji planlarına katılım, öneri ve destek verilmesi.
 • Belediyeler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile koordineli olarak kentsel dönüşüm planlarının bir kâr aracı haline dönüşmesinden çok yöre halkının ve gelecek nesillerin yararına planlamalar olması için her tür girişimin yapılması
 • Toplumsal olaylarda sivil toplum örgütleri ile güncel ve doğru bilgi akışının sağlanması. Ortak eylem planı ve etkin katılım sağlanması.

 2-       MESLEKİ ÇALIŞMALAR

 • Mesleğin hak ettiği konuma gelmesi için her türlü girişim ve çalışmanın yapılması,
 • Jeolojide istikrar ve kaliteyi sağlamak açısından özellikle odamız tarafından tavsiye edilen asgari fiyatların uygulanması konusunda  farklı konularda uzmanlaşan serbest jeoloji mühendisliği bürolarıyla toplantıların yapılması,
 • DSİ Genel Müdürlüğü tarafından YAS Yönetimi Eylem Planı içinde yer alan Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde illerini kapsayan 16 Numaralı Konya Kapalı Havzası rezerv tespiti, ölçüm sistemlerinin takılması ve takibi konuları içinde gündeme gelen belgeli-belgesiz bütün YAS üretim kuyularında gerçekleştirilecek ihale şartnamesi içinde meslektaşlarımızın zarar görmemesi için sürdürülen görüşmelerin devam ettirilmesi,
 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarında jeoloji mühendislerinin daha etkin katılımı ve yerinin daha iyi bir konuma getirilmesi için girişimlerde bulunulması,
 • Maden arama ve etüd faaliyetlerinin teşviki ve Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilikler Yönetmeliğine göre bu alanda görev alabilecek Jeoloji Mühendislerinin nitelikleri konusunda çalışma toplantılarının yapılması.
 • Su, maden ve jeoteknik alanlarında çalışan sondör ve sondör yardımcılarına konularına uygun olarak gerekli jeolojik bilgi ve yeni uygulamalar hakkında temel eğitim verilmesi.
 • Kamuoyunda, meslek-toplum ilişkilerinin daha güçlü olabilmesi için bilgilendirme çalışmalarının sunulması, yerel ve ulusal basınla ortak çalışmaların yapılması,
 • Periyodik olarak meslek içi değerlendirme toplantıları yapılarak önlemler ve hedeflerin belirlenmesi,
 • Mesleki istihdam imkânlarının genişletilmesi konusunda adımlar atmak. Özel bürolarla ilgili yeni iş imkânlarının araştırılması ve bu konularda öncü olunması,
 • Kurumlarda çalışan meslektaşlarla dönemsel toplantılar yapılarak bilgi alış verişinde bulunulması, özlük haklarının iyileştirilmesi konularında destek verilmesi,

3-       SOSYAL FAALİYETLER ve TANITIM FAALİYETLERİ

 • Özelde Konya, genelde Ülkemizi ilgilendiren konularda duyarlılığın devam ettirilmesi. Mesleki ve toplumsal alanda ilimizi, bölgemizi, ülkemizi ilgilendiren konularda çalışmalar yapmak ve bu konularda toplumu bilgilendirmek açısından basın toplantıları, seminerler ve gerektiğinde sempozyumlar düzenlenmesi,
 • Üyelere yönelik otel, hastane, lokanta, spor kompleksleri ve diğer sosyal etkinlik kuruluş ve mekanları ile görüşerek indirimli yararlanma ve üyelik imkanlarının sağlanması,
 • Yazılı ve görsel basın ile kurulan mevcut iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve jeoloji mühendisliğinin gündemi belirlemesi için mesleki ve toplumsal konularda basın toplantıları düzenlenmesi, basın açıklamaları ve röportaj yapılması,
 • Bütün Jeoloji Mühendisliği öğrencilerinin JeoGenç çatısı altında odaya ilgilerinin artırılması ve katılımı için tanışma, kaynaşma geceleri, kahvaltı, piknik ile bilimsel ve teknik amaçlı toplantı, panel, seminer, kurs vb etkinliklerin düzenlenmesi veya düzenlenen etkinliklerin desteklenmesi,
 • Mesleki ve toplumsal anlamı olan özel günlerin anılması ve kutlanılması ile ilgili etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve bunun üye, kamu ve basınla paylaşılması .
 • İl Temsilcileri, işyeri temsilcileri ve Üyelerle periyodik danışma kurulu toplantılarının düzenlenmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması,
 • Üye oda ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla dalında uzman akademisyenler ve üyelerimiz ile belirli bir program çerçevesinde her ay meslektaşlarla odamızda bir araya getirerek bilgi alışverişinin sağlanması,
 • Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Geleneksel Jeoloji Gecesini tertip ederek şubemizdeki meslektaşlarımızla ortak değerde buluşmak ve emekçi mühendislerimizin emek ödüllerinin törenle verilmesinin sağlanması,

4-       BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 • Jeoloji Mühendisliği hizmeti verilen tüm dallarda uzmanlardan oluşan komisyonlar belirlenerek bu alanlardaki mevcut durum, yenilikler ve istihdam olanaklarının araştırılması, uygulama ve istihdamın önündeki engellerin tespit edilip bu engellerin aşılması yönünde ilgili makamlara girişimlerde bulunulması.
 • Uzmanlık gerektiren konularda üyelerimizin bilgilerini arttırmak üzere mesleki uygulama, panel, konferans ve mesleki gelişim seminerlerinin planlanması.
 • Konya, Karaman ve Aksaray`ın jeolojik miras alanları, jeoparklar ve jeositler temalı bilimsel çalıştayların hazırlanması.
 • Konya, Karaman ve Aksaray çevresinde yapılan bilimsel projelerin derlenmesi ve değerlendirilmesi.
 • Özellikle bölgemizde yürütülen büyük mühendislik projeleri başta olmak üzere Bilimsel teknik gezilerin planlanması ve düzenlenmesi.
 • Konya kapalı havzasında yeraltı suyu rezervinin korunması için yasaya aykırı YAS kullanımı ve ruhsatsız sondaj çalışmalarının önlenmesi için DSİ ile koordinasyonun sürdürülmesi.

 5-       ÜYELERLE İLİŞKİLER

 • Yapılan yapılacak olan faaliyetler ve alınan kararlardan üyelerin etkin bir şekilde haberdar edilmesi (e-posta, cep mesaj, posta vb).
 • Aylık sistematik olarak belirli sayıda üyeye ulaşılarak yılda en az bir kere tüm üyelere ulaşılması için planlama yapılması, üye bilgilerinin güncellenmesi, üyelerimizin odamızdan beklenti, görüş öneri ve eleştirileri konusunda bilgi alınarak daha aktif, işlevsel yönetim oluşturulması.
 • Üyelerimizin de JMO BİS Sistemini kullanmasını teşvik etmek yapılacak duyuru ve e-posta sistemi ile üyelerin ilgili konulardan haberdar edilmesi.
 • Ödül, teşvik, tebrik, kutlama gibi temsil faaliyetlerinin devam ettirilmesi.
 • Planlanması yapılarak her ay özel ve kurumlardaki jeoloji mühendisleri ziyaret edilerek sorunları ve isteklerinin yerinde dinlenmesi.
 • Üye ve öğrencilerimize yönelik meslek içi eğitim seminerleri ve kursların (Temel Bilirkişilik Eğitimi, LPG sorumlu müdürlük, İSG, YTK, Çevre Görevliliği, Patlayıcı uzmanlığı, sondörlük) düzenlenmesi,
 • Bilgisayar ve mesleki yazılım kurslarının (ARCGIS, COREL DRAW, NET CAD, AUTOCAD, MAPINFO vb) devam ettirilmesi

 

Çizelge 1. MESLEKİ ETKİNLİKLER

No

KONU

KONU

TARİH

1

Konya’nın Depremselliği

SEMİNER

 

2

Aksaray’ın Depremselliği

SEMİNER

 

3

Bilirkişilik Temel Eğitim

EĞİTİM

Ekim 2018

4

Bilirkişilik Temel Eğitim

EĞİTİM

Ekim 2019

5

Zemin Laboratuvar Uygulamaları

SEMİNER

Kasım 2018

6

Konya Kapalı Havzası YAS Potansiyeli ve Etkin Kullanımı

ÇALIŞTAY

Eylül-Ekim 2018

7

Word Water Day’19 (Suyu Yönetebiliyor muyuz? -II)

PANEL

Mart 2019

8

Obruk Oluşumları ve Karapınar

PANEL

Nisan 2019

9

Jeoloji Mühendisliği`nin Yasal Mevzuatlardaki Durumu

SEMİNER

Ocak 2019

10

İSG

SEMİNER

Şubat 2019

11

Mesleki ve Teknik Eğitimler

EĞİTİM

Ekim- Kasım 2018 ve Mart - Nisan 2019

12

Karapınar Jeolojik Miras Alanı

ÇALIŞTAY

 

 

Çizelge 2. KUTLAMA VE ANMA ETKİNLİKLERİ

1

8. Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart 2018 ve 8 Mart 2019

2

22 Mart Dünya Su Günü

21-22 Mart 2019

3

Piknik (Yaza Veda)

Eylül 2018 ve Eylül 2019

4

Geleneksel Jeoloji Gecesi Emek ve Hizmet Ödülleri

Mayıs 2018 ve Mayıs 2019

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası