TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
10. Dönem Denizli Şube Çalışma Programı
10.02.2020
Dönem Seçiniz:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ 2020-2022 ÇALIŞMA PROGRAMI

Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesi olarak Oda ana yönetmeliğinin 5.maddesinde belirtilen kuruluş amaçlarına uygun olarak, mesleğimizin hak ettiği konuma gelmesi, Odamızın kurumsallaşması, bu anlamda meslektaşlarımızın desteklenmesi ve haklarının korunması için 20-2020-2022 Çalışma Dönemi programı oluşturulmuştur. Ülke ve Bölge gündemine gelebilecek ani ve sıcak gelişmeler dışında Şubemiz tarafından yapılması planlanan rutin çalışmalar; 1) Kurumsal Çalışmalar, 2) Mesleki Çalışmalar, 3) Sosyal Faaliyetler ve Tanıtım Faaliyetleri, 4) Bilimsel Çalışmalar ve 5) Üyelerle İlişkiler başlıkları altında aşağıda özetlenmiştir. Planlanan hedeflere ulaşılması sadece Şube Yönetim Kurulu, İl ve İşyeri Temsilcilerimizin çabaları ile değil bütün meslektaşlarımızın etkin katılımı ile mümkündür.

1-  KURUMSAL ÇALIŞMALAR

• Mülki ve yerel yönetimlerle mevcut kurumsal işbirliğinin devam ettirilmesi ve mesleğimizi ilgilendiren konularda dinamik girişimlerin yerinde ve zamanında yapılması.

• Denizli Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile Uşak’ta zemin etüdü ve yapılacak her türlü alt yapı çalışmalarında şubemizin aktif rol oynayarak güncel bilgi alışverişinin sağlanması.

• 2012`de çıkarılan 6360 sayılı Kanun uyarınca 30 Mart 2014 tarihinden itibaren büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olacak şekilde genişletildiğinden şube etkinlik alanımızı oluşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinde gerçekleştirilen İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler ve planlanan her tür yapı için zemin etütlerinin yaptırılması hükmü gereğince Denizli ve Merkez İlçelerinde gerçekleştirilen zemin etütleri için yürütülen etkin denetim yöntemlerinin belediyelerle uyum içerisinde sürdürülmesi. Denetimlerin etkin olması bakımından her ilçede meslektaşlarımızın yaptıkları işlerin denetimi için Jeoloji Mühendisi istihdamı için ilçe belediyeleri ile görüşmelerin devam ettirilmesi. 

• Şube etkinlik alanı içindeki Uşak İl ve ilçe belediyeleri sınırları içinde yapılan her tür İmar Planı, Mevzi İmar planı, Parsel ve Ada ölçeğinde zemin ve temel etütlerinin yürürlükteki mevzuat, SMM ve ilgili yönetmeliklere göre yürütülmesi ve denetlenmesi için yerel idarelerle ikili işbirliğinin devam ettirilmesi.

• Mesleğimizin uygulama alanları ile ilgili çalışmalar yapan ve meslektaşlarımızın yoğun olarak istihdam edildiği DSİ, MTA, Çevre ve Şehircilik, İller Bankası, Karayolları, AFAD, MİGEM, İl Özel İdare, Adliye vb. kurumlarla koordineli olarak mesleğimizle ilgili konularda hazırlanan projelerde gerekli hassasiyetin sağlanması.

• TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ile sürdürülen uyumlu çalışma programına devam edilmesi, meslek açısından halkımızı bilgilendirecek ortak basın açıklaması seminer, konferans, sempozyumlara oda yöneticileri ve üyeleriyle bilimsel anlamda katılım sağlamak.

• Valilikler ve Belediyeler ile birlikte gelecek yıllık strateji planlarına katılım, öneri ve destek verilmesi.

• Belediyeler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile koordineli olarak kentsel dönüşüm planlarının bir kâr aracı haline dönüşmesinden çok yöre halkının ve gelecek nesillerin yararına planlamalar olması için her tür girişimin yapılması.

• Toplumsal olaylarda sivil toplum örgütleri ile güncel ve doğru bilgi akışının sağlanması, ortak eylem planı oluşturulması ve etkin katılım sağlanması.

2- MESLEKİ ÇALIŞMALAR

• Mesleğin hak ettiği konuma gelmesi için her türlü girişim ve çalışmanın yapılması,

• Jeolojide istikrar ve kaliteyi sağlamak açısından özellikle odamız tarafından tavsiye edilen asgari fiyatların uygulanması konusunda  farklı konularda uzmanlaşan serbest jeoloji mühendisliği bürolarıyla toplantıların yapılması,

• Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarında jeoloji mühendislerinin daha etkin katılımı ve yerinin daha iyi bir konuma getirilmesi için girişimlerde bulunulması,

• Yukarıda bahsi geçen ihalede olduğu gibi güçlü bir jeoloji platformunun oluşturulması bakımından Jeoloji mühendisliği bürolarının birleşerek teknik, maddi ve bilimsel konularda daha güçlü şirketler haline gelmesi için büroların teşvik edilmesi,

• Maden arama ve etüd faaliyetlerinin teşviki ve Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilikler Yönetmeliğine göre bu alanda görev alabilecek Jeoloji Mühendislerinin nitelikleri konusunda çalışma toplantılarının yapılması.

• Su, maden ve jeoteknik alanlarında çalışan sondör ve sondör yardımcılarına konularına uygun olarak gerekli jeolojik bilgi ve yeni uygulamalar hakkında temel eğitim verilmesi.

• Kamuoyunda, meslek-toplum ilişkilerinin daha güçlü olabilmesi için bilgilendirme çalışmalarının sunulması, yerel ve ulusal basınla ortak çalışmaların yapılması,

• Periyodik olarak meslek içi değerlendirme toplantıları yapılarak önlemler ve hedeflerin belirlenmesi,

• Mesleki istihdam imkânlarının genişletilmesi konusunda adımlar atmak. Özel bürolarla ilgili yeni iş imkânlarının araştırılması ve bu konularda öncü olunması,

• Kurumlarda çalışan meslektaşlarla dönemsel toplantılar yapılarak bilgi alış verişinde bulunulması, özlük haklarının iyileştirilmesi konularında destek verilmesi,

3- SOSYAL FAALİYETLER VE TANITIM FAALİYETLERİ

• Özelde Denizli, genelde Ülkemizi ilgilendiren konularda duyarlılığın devam ettirilmesi. Mesleki ve toplumsal alanda ilimizi, bölgemizi, ülkemizi ilgilendiren konularda çalışmalar yapmak ve bu konularda toplumu bilgilendirmek açısından basın toplantıları, seminerler ve gerektiğinde sempozyumlar düzenlenmesi,

• Bölgemiz Pamukkale üniversitesi Jeoloji Mühendisliği tarafından düzenlenecek olan her türlü bilimsel aktiviteye katılım sağlanması, gereken desteğin verilmesi ve ortak etkinliklerin gerçekleştirilmesi,

• Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortaklaşa yaptığımız Jeoloji Mühendisliği ve Deprem, konularında önceki dönemlerde yapılan bilgilendirme toplantı ve seminerlerinin yoğunlaştırarak devam ettirilmesi.

• Üyelere yönelik otel, hastane, lokanta, eğitim kurumları, spor kompleksleri ve diğer sosyal etkinlik kuruluş ve mekanları ile görüşerek indirimli yararlanma ve üyelik imkanlarının sağlanması,

• Yazılı ve görsel basın ile kurulan mevcut iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve jeoloji mühendisliğinin gündemi belirlemesi için mesleki ve toplumsal konularda basın toplantıları düzenlenmesi, basın açıklamaları ve röportaj yapılması,

• PAU Jeoloji Mühendisliği öğrencilerinin oluşturduğu PAYEK (Pamukkale Üniversitesi Yer Bilimleri Topluluğu) ile işbirliğinin devam ettirilmesi, buradaki öğrencilerin Jeo Genç çatısı altında odaya ilgilerinin artırılması ve katılımı için tanışma, kaynaşma geceleri, kahvaltı, piknik ile bilimsel ve teknik amaçlı toplantı, panel, seminer, kurs vb etkinliklerin düzenlenmesi veya düzenlenen etkinliklerin desteklenmesi,

• Mesleki ve toplumsal anlamı olan özel günlerin (örneğin su günü, deprem haftası vb.)  anılması ve kutlanılması ile ilgili etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, bunun üye, kamu ve basınla paylaşılması ve il gündeminde farkındalık oluşturulması,

• İl Temsilcileri, işyeri temsilcileri ve Üyelerle periyodik danışma kurulu toplantılarının düzenlenmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması,

• Üye oda ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla dalında uzman akademisyenler ve üyelerimiz ile belirli bir program çerçevesinde her ay meslektaşlarla odamızda bir araya getirerek bilgi alışverişinin sağlanması,

4- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

• Şube bazında bir bilimsel teknik danışma kurulu oluşturularak çalışma guruplarının bölgenin ihtiyacına göre (Jeotermal enerji, iş sağlığı ve güvenliği, Mermer sektörü, maden hukuku ve yasalar, yeraltısuyu) belirlenmesi.

• Jeoloji Mühendisliği hizmeti verilen tüm dallarda uzmanlardan oluşan komisyonlar belirlenerek bu alanlardaki mevcut durum, yenilikler ve istihdam olanaklarının araştırılması, uygulama ve istihdamın önündeki engellerin tespit edilip bu engellerin aşılması yönünde ilgili makamlara girişimlerde bulunulması.

• Uzmanlık gerektiren konularda üyelerimizin bilgilerini arttırmak üzere Denizli ve Uşak’ta mesleki uygulama, panel, konferans ve mesleki gelişim seminerlerinin planlanması.

• Denizli ve Uşak çevresinde yapılan bilimsel projelerin derlenmesi ve değerlendirilmesi.

• Özellikle bölgemizde yürütülen büyük mühendislik projeleri başta olmak üzere, uygulama projelerine, jeolojik yapılara bilimsel teknik gezilerin planlanması ve düzenlenmesi.

• Kütüphanenin geliştirilmesi için yayın, kitap, proje, dergi vb. dökümanların temin edilmesi

• Denizli havzasında yeraltı suyu rezervinin korunması için yasaya aykırı YAS kullanımı ve ruhsatsız sondaj çalışmalarının önlenmesi için DSİ ile koordinasyonun sürdürülmesi.

5-ÜYELERLE İLİŞKİLER

• Yapılan yapılacak olan faaliyetler ve alınan kararlardan üyelerin etkin bir şekilde haberdar edilmesi (e-posta, cep mesaj, posta vb).

• Aylık sistematik olarak belirli sayıda üyeye ulaşılarak yılda en az bir kere tüm üyelere ulaşılması için planlama yapılması, üye bilgilerinin güncellenmesi, üyelerimizin odamızdan beklenti, görüş öneri ve eleştirileri konusunda bilgi alınarak daha aktif, işlevsel yönetim oluşturulması.

• Üyelerimizin de JMOBİS Sistemini kullanmasını teşvik etmek yapılacak duyuru ve e-posta sistemi ile üyelerin ilgili konulardan haberdar edilmesi.

• Ödül, teşvik, tebrik, kutlama gibi temsil faaliyetlerinin devam ettirilmesi.

• Planlanması yapılarak her ay özel ve kurumlardaki jeoloji mühendisleri ziyaret edilerek sorunları ve isteklerinin yerinde dinlenmesi.

• Üye ve öğrencilerimize yönelik meslek içi eğitim seminerleri ve kursların (LPG sorumlu müdürlük, İSG, YTK, Çevre Görevliliği, Patlayıcı uzmanlığı, sondörlük) düzenlenmesi,

• Bilgisayar ve mesleki yazılım kurslarının (ARCGIS, COREL DRAW, NET CAD, AUTOCAD, MAPINFO vb) devam ettirilmesi,

• İş başvurusu eğitimlerinin düzenlenmesi, işsiz meslektaşların kamu ve özel sektörle görüşerek onların iş bulmaları için gerekli çalışmaların yapılması,

• Odamızın İnternet sayfasında Denizli Şubeye ait haberler yanında iş arayan jeoloji mühendisleri ve jeoloji mühendisi arayan işveren duyurularının yer alacağı bir e-bülten yayınlanması.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası