TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
6. Dönem Güney Marmara Şube Çalışma Programı
30.01.2023
Dönem Seçiniz:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

GÜNEY MARMARA ŞUBESİ

6. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

 

GİRİŞ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğunu belirtir. Bu Yönetmelik; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlandığı vurgulanır. Yönetmelikte, kamu yararı gözeten bir meslek kuruluşu olduğu tanımlanan Oda`nın amaçları başlıca iki grup altında toplanır. Bunlar;

 1. Meslek ve üyelere ilişkin amaçlar;
 2. Kamu yararına ilişkin amaçlardır.

Odamızın yönetmeliğinde bu ana başlıklar ayrıntılı şekilde hiçbir yorum yapılmayacak şekilde açıklanmıştır.

 1. Dönem Güney Marmara Şube Yönetimi, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda TMMOB ilkelerine uygun olarak çalışmalarını yürütecektir.

Güney Marmara Şube Yönetimi, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde de bağlı kalacağına ve bu hükümlerin Şube ve temsilciliklerde uyulması için büyük çaba göstereceğini bildirir.

Güney Marmara Şube Yönetimi, bu yönetmelikler ve kanunlara bağlı kalarak ülkede Jeoloji Mühendislerinin ve Jeoloji Mühendisi adayı olan öğrencilerin istenilen seviyeye gelmesi için özen gösterir. Ülkenin çıkarlarını ön planda tutar, hiçbir ırk, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin bu noktalara varmayı, ulaşmayı hedefler. Bu hedeflere ulaşma çabalarında başta Atatürk ilkelerine, Cumhuriyet ilkelerine, demokrasiye, ülkenin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğüne bağlı kalacağının bilinmesini ister.

Güney Marmara Şube Yönetimi, 6. Dönem Çalışmalarının ana hedefinin 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`nda Birliğin kuruluş amacı: 2. Madde b. şıkkında belirtilen;

"Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak" maddesini hayata geçirmeye özen gösterecektir.

 

Güney Marmara Şube Yönetimi olarak, jeoloji bilimi ve jeoloji mühendislerini ülkemizde layık olduğu yere çıkartmak için çalışacağımızı bildiririz.

 

Güney Marmara Şube Yönetimi olarak jeoloji mühendislerinin kamu kurum ve kuruluşları ve sorumluluk alanımızda yaşayan vatandaşlar ile olan çalışmalarında, birbirleri ile olan ilişkilerinde doğruluğu, güveni ve iletişimi ön plana çıkartılmasını sağlayacağız. Böylece Jeoloji Mühendisliği mesleğini yüceltmek, jeoloji mühendisleri arasında ve TMMOB`ye bağlı diğer odalar arasında Birlik ve Beraberliği güçlendirmeye çalışacağız.

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetimi, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde 6. Dönem Çalışma Programını aşağıdaki başlıklar altında gerçekleştirmeyi düşünmektedir.

 

 1. Dönem Çalışma Programı üç ana başlık altında toplanmıştır.

 

 1. Meslek ve üyelere ilişkin çalışmalar,
 2.  Kamu yararına ilişkin çalışmalar,
 3.  Eğitim çalışmaları

 

MESLEK ve ÜYELERE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

 • Üye bilgilerinin güncellenmesi sistem üzerinde zamanında yapılacaktır.
 • Üyelerin birbirleri ile olan ilişkilerini daha iyi düzeye taşınmasına özen gösterilecektir. Bu nedenle, sosyal etkinliklere ve komisyonlara önem verilecektir.
 • Jeoloji Mühendisliği çalışma alanlarının günümüz gereksinim ve ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden belirlenmesine çalışılacaktır.
 • Üyelerimizin güncel alanlarla ilgili olan konularda çalışabilmeleri ve bu konularda yeni istihdam alanı açımı için gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
 • Serbest Mühendislik ve Müşavirlik hizmeti veren meslektaşlarımızın sorunlarının dinlenmesi ve çözüm önerileri için düzenli toplantılar yapılacaktır. Onların ürettikleri hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri ortak çalışma yapılacaktır. Şubemiz ile serbest çalışan büro ve şirketlerin arasındaki ilişkinin zorunlu bir ilişki algısından çıkarılarak, mesleki disiplini ahlakını koruyarak, toplumla ilişkilerinde güveni ön plana çıkarmaya, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası`nın örgütsel sorumluluk temelinde iletişim ve dayanışmanın arttırılması sağlanacaktır.
 • Odamızı tanımlayan cümleden hareketle; kamu yararına ilişkin amaçlar ve anlayış çerçevesinde çalışmalarını yürüten kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Odamızın, bir yerel ayağı olan Şubemiz, üyelerinin sorunlarının toplumun sorunlarından ayrılamayacağına inanmaktadır. Bu inanç doğrultusunda hareket edecek olan şube yönetimi, toplumsal sorunların çözümü için meslek odaları ile bağlarını güçlendirerek, birlikte çalışmaya ve sorunları aşma azim ve kararlılığındadır.
 • Kadın üyelerimizin, Kadın Komisyonu organizasyonları ile tüm bilimsel, sosyal ve ekonomik faaliyetlere katılımının sağlanmasına özel önem verilecektir.
 • Üyelerimizin şube çatısı altında kendilerini ifade edebilmeleri için toplantılar ve görüşmeler yapılacaktır.
 • İl Temsilicilikleri ve temsilciliklere bağlı üyelerimizle yakın ilişkiler kurulmasına devam edilecek ve sorunların çözümlerine yönelik katkı ve destek verilmesi sağlanacaktır.
 • İl bazlı JeoSit ve JeoPark için çalışmalar yapılarak, Genel Merkez’in çalışmalarına katkı ve destek sağlanacaktır.

 

KAMU YARARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

 • Şube sınırları içinde bulunan ve mesleğimiz ile ilgili ve meslektaşlarımızın çalıştığı Kamu Kurum ve kuruluşları ile yakın ilişkiye girilecektir.
 • Bu kurum ve kuruluşlarda yapılan projelerde jeoloji mühendislerinin önemli olması ve Jeoloji mühendisliğinin toplum için ne denli önemli olduğu, bu süreçte yer almasının gerekliliği algısı yaratılmaya çalışılacaktır.
 • TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu`na (İKK) şubemiz adına katılımın sağlanmasına ve destek olmaya, İKK‘nın verimli bir dönem geçirmesi için azami düzeyde çaba göstermeye devam edilecektir. Diğer sivil toplum kuruluşları ile dinamik ve sağlıklı bağların geliştirilmesine üst düzeyde gayret sarf edilecektir.
 • Şube sınırları içinde bulunan illerde halkı ilgilendiren mesleğimizle ilişkili konularda kamu yararı göz önünde bulundurularak odamızın görüşleri kamuoyuna açıklanacaktır.
 • Doğal kaynakların korunması ve doğru kullanılması için seminer, panel, söyleşi, konferans gibi etkinlikleri düzenleme ve/veya organizasyonlarda yer alınmasına önem verilecektir.

 

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

 • Yeni mezun genç jeoloji mühendislerine ve mezun olacaklara jeoloji mühendisliğinin yeni teknolojilerle tanışması için her türlü tanıtıcı toplantı, seminer, eğitim ve kurslar düzenlenecektir.
 • Eğitim ve kurslar sonunda eğitim ve kurs içeriklerine ait bilgiler, kurslara katılan katılımcılara ulaştırılacaktır. Ayrıca, konuya ilişkin eğitim sonunda, kendilerine Katılım Belgesi verilebilecektir.
 • Düzenlenecek eğitim ve kursların Güney Marmara Şubesi ve bağlı temsilciliklerin olduğu illerde yapılmasına çalışılacaktır.
 • Jeoloji Mühendisliği öğrencilerin staj yeri bulma konusunda yönlendirilmelerine çalışılacaktır.
 • Bu öğrencilerin stajlarının kalite durumlarının iyileştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
 • Yeni mezun olacak jeoloji mühendisi öğrencilerine iş bulma ve işe müracaat konularında (Özgeçmiş hazırlama, karşılıklı görüşme teknikleri, vb) eğitim verilmesi sağlanacaktır.
 • Şube sınırları içinde Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinin bulunan üniversitelerde Jeoloji Mühendisliği Odasının tanıtımının yapılacağı sunumlar ile yine odanın tanıtımının yapılacağı standlar açılacaktır.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası